Infolinia: 58 732-70-70
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4208z ostatnich 7 dni
17618z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: WYKONANIE ROBÓT REMONTOWYCH I RENOWACYJNYCH

Przedmiot:

WYKONANIE ROBÓT REMONTOWYCH I RENOWACYJNYCH

Data zamieszczenia: 2020-09-14
Dane kontaktowe Zamawiającego: GMINA MIASTA GDAŃSKA
Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
powiat: Gdańsk
58-305-78-28
bazaewa@wp.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/5051
Województwo: pomorskie
Miasto: Gdańsk
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2020-09-29 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
WYKONANIE ROBÓT REMONTOWYCH I RENOWACYJNYCH- Wspólnota Mieszkaniowa Ul. Dolna Brama 7 w Gdańsku

Przedmioty zamówienia
Roboty budowlane
Roboty budowlane
Opis
1. Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie remontu elewacji frontowej i izolacji przeciwwilgociowej pionowej i poziomej oaz docieplenia ścian zewnętrznych budynku mieszkalnego przy Ul. Dolna Brama 7 w Gdańsku.
2. Kod CPV / Nazwa kodu CPV:
45453000-7 / roboty remontowe i renowacyjne
45320000-6 / roboty izolacyjne
3. Określenie przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest realizacja robót budowlanych polegających na wykonaniu remontu elewacji frontowej z przebudową schodów wejściowych, izolacji przeciwwilgociowej pionowej i poziomej piwnic oraz docieplenia ścian zewnętrznych w budynku mieszkalnym znajdującym się w obszarze objętym opieką Konserwatora Zabytków przy Ul. Dolna Brama 7 w Gdańsku,
Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawiera ,, Projekt budowlany elewacji frontowej, izolacji przeciwwilgociowej pionowej i poziomej oraz docieplenie ścian zewnętrznych w budynku mieszkalnym przy Ul. Dolna Brama 7 w Gdańsku,
stanowiący załącznik nr 1 oraz przedmiar robót stanowiący załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
Zamawiający posiada decyzję Miejskiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku znak pisma BMKZ.4125.31.2019.SG z dnia 08-02-2019 roku, oraz zaświadczenie o braku sprzeciwu do złożonego przez Wspólnotę Mieszkaniową Dolna Brama 7 w Gdańsku zgłoszenia z dnia 11-06-2019 roku nr rej. WUiA-VI.6743.581-3.2019.OZ.124034 dotyczącego zamiaru wykonania remontu elewacji frontowej, docieplenia ścian zewnętrznych, izolacji przeciwwilgociowej pionowej i poziomej budynku wielorodzinnego przy Ul. Dolna Brama 7 w Gdańsku, działka nr 226/15 obr. 0099 ,które stanowią załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.

CPV: 45320000-6, 45453000-7

Dokument nr: 2020-2665-5051, 01/REW/2020/BAZA

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert
2020-09-29

Miejsce i termin realizacji:
Planowany termin podpisania umowy

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
pomorskie
Powiat
Gdańsk
Gmina
Gdańsk
Miejscowość
Gdańsk

Wymagania:
Powstaje w kontekście projektu
RPPM.08.01.01-22-0001/17 - Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wałowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku
Warunki zmiany umowy
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków umowy podpisanej z podmiotem wybranym w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli spełniony zostanie któryś z poniższych warunków:
a) zmiana uzasadniona będzie sytuacją, której Zamawiający działając z należytą starannością nie mógł przewidzieć;
b) zmiana będzie korzystna dla Zamawiającego;
c) zmiana związana będzie z wydanymi zaleceniami Miejskiego Konserwatora Zabytków wynikającymi m.in. z decyzji BMKZ.4125.31.2019.SG z dnia 08-02-2019.
Zmiany mogą dotyczyć terminów realizacji zamówienia, terminów płatności, w przypadku wystąpienia warunków uzasadniających taką zmianę, spowodowanych niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi dla realizacji zamówienia, siłą wyższą, zmianą terminu realizacji zamówienia z powodu opóźnień innych wykonawców, przez których wykonanie zamówień jest warunkiem koniecznym dla realizacji niniejszego zamówienia oraz innych przyczyn, których Zamawiający nie mógł przewidzieć.
Zaistnienie któregokolwiek z ww. zdarzeń lub okoliczności upoważnia Zamawiającego do żądania dokonania zmiany umowy, poprzez pisemne powiadomienie o tym drugiej strony. Powiadomienie powinno zawierać opis wydarzenia lub okoliczności wraz z uzasadnieniem dającym podstawę do dokonania zmiany umowy oraz powinno być przedstawione w ciągu 7 dni od dnia, w którym strona umowy dowiedziała się lub powinna się dowiedzieć o danym zdarzeniu lub okolicznościach.
Wszelkie zmiany postanowień zawartej umowy mogą nastąpić za zgodą obydwu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności z zastrzeżeniem, że istotne zmiany mogą być dokonane jedynie w ww. sytuacjach.
Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Zamawiający informuje, iż w umowie o realizację zamówienia będą zapisy dotyczące kar umownych na rzecz Zamawiającego na okoliczność niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania przez Wykonawcę. Postanowienia dotyczące warunków zmiany umowy zawiera załącznik nr 5 - projekt umowy.
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Wiedza i doświadczenie
Opis
Posiadają udokumentowane doświadczenie obejmujące należyte wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia jest krótszy - w tym okresie, co najmniej trzech zakończonych do dnia złożenia oferty realizacji polegających na wykonaniu remontów elewacji, izolacji przeciwwilgociowej budynków znajdujących się w obszarze objętym opieką Konserwatora Zabytków lub budynków będących zabytkami.
b) Lista (wraz z załącznikami) wykonanych przez Oferenta prac stanowi załącznik nr 4 do niniejszego zapytania. Oświadczenie winno zostać podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy składającego ofertę. Dowodem potwierdzenia należycie wykonanego zamówienia są protokoły odbioru, referencje lub inne dokumenty o podobnej wartości dowodowej.
Typ
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis
Posiadają opłaconą polisę OC odpowiedzialności cywilnej deliktowej i kontraktowej za szkody powstałe w związku z wykonywaniem działalności gospodarczej na sumę nie mniejszą niż 150 000 PLN (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych)
Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń
Opis
1) Oświadczenie ustanawiające pełnomocnika - dotyczy / nie dotyczy (niepotrzebne skreślić)
2) Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym
3) Lista wykonanych zamówień wraz załącznikami
4) Kopia umowy ubezpieczenia / polisy ubezpieczeniowej obejmującej odpowiedzialność cywilną i kontraktową

Uwagi:
Data opublikowania ogłoszenia
2020-09-14
Data ostatniej zmiany
2020-09-14

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny:
o cena całkowita brutto
KC - kryterium ceny
KC = CM/Cx90(waga)
CM - najniższa cena brutto wśród wszystkich rozpatrywanych ofert
C - cena brutto w PLN analizowanej oferty
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
o gwarancja
KG - kryterium gwarancji
KG=G/GMx10(waga)
GM - najdłuższy termin gwarancji rozpatrywanych ofert, jednak nie więcej niż 72 miesiące G - termin gwarancji analizowanej oferty, nie mniej niż 36 miesięcy ,jednak nie więcej niż 72 miesiące

Kontakt:
Osoby do kontaktu
Mirela Brzozowska
tel.: 58-305-78-28
e-mail: bazaewa@wp.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.