Infolinia: 58 732-70-70
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3777z ostatnich 7 dni
15732z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Remont dachu i ścian maszynowni

Ogłoszenie z bezpłatnym dostępem.
Przedmiot:

Remont dachu i ścian maszynowni

Data zamieszczenia: 2020-09-16
Dane kontaktowe Zamawiającego: Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,PREMIL"
ul. Stalowa 3
41-200 Sosnowiec
powiat: Sosnowiec
tel. 32-299-93-29 wew. 28; 500-132-806
Województwo: śląskie
Miasto: Sosnowiec
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2020-09-30 02:00:00
Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,PREMIL"
zwraca się o przedstawienie oferty na ,,Remont dachu i ścian maszynowni segmentu 37 budynku położonego przy Ul. Czeladzkiej 33-47 w Sosnowcu".
Szczegółowy zakres prac określa przedmiar robót (zał. nr 4).

Otwarcie ofert: Miejsce i termin otwarcia ofert.

30. 09. 2020 godz. 9°°- Siedziba Spółdzielnia Mieszkaniowej ,,PREMIL" przy Ul. Stalowej 3 w Sosnowcu

Otwarcie ofert jest jawne z odczytaniem przez Członka komisji przetargowej nazwy oferenta, jego adresu, zaproponowanej ceny, terminu wykonania zamówienia, proponowanego okresu gwarancji.

Składanie ofert:
Miejsce i termin składania ofert.

Siedziba Spółdzielnia Mieszkaniowej ,,PREMIL" przy Ul. Stalowej 3 w Sosnowcu.

TERMIN SKŁADANIA ofert do 30.09.2020 do godz.8°°.

Każdy z oferentów będzie związany złożoną ofertą do jednego miesiąca od daty złożenia oferty.

Miejsce i termin realizacji:
Pożądany termin realizacji zadania: październik 2020

Wymagania:
Oferta musi zawierać następujące dokumenty lub poświadczone za zgodność z oryginałem ich wypisy/odpisy lub kserokopie:

Wypełniony formularz oferty wg wzoru Zamawiającego (zał. nr 1 )

Kosztorys ofertowy szczegółowy wraz z tabelą elementów scalonych i zestawieniem robocizny, materiałów z cenami i sprzętu.

Oświadczenie oferenta o spełnianiu warunków określonych wg wzoru Zamawiającego (zał. nr 2)

Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej.

Zaświadczenia z właściwego Urzędu Skarbowego i oddziału ZUS - potwierdzające, że oferent nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenia zdrowotne, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego, wystawione nie wcześniej niż 90 dni przed upływem terminem składania ofert.

Polisy lub inne dokumenty ubezpieczenia potwierdzające, że oferent jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

Podpisaną z datą klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych, teleadresowych, adresów e-mail na potrzeby przeprowadzenia niniejszego postępowania i podpisania umowy (zał. nr 3)
Wykonawca musi uwzględnić w cenie oferty wszystkie prace nie ujęte w przedmiarze robót, a które są niezbędne do wykonania przedmiotu umowy. Niezależnie od opisanych robót Wykonawca zobowiązuje się do wykonania wszystkich innych prac, które nie zostały szczegółowo wymienione w treści umowy i dokumentacji, jeżeli ich konieczność Wykonawca powinien był lub mógł przewidzieć przed złożeniem oferty, po zapoznaniu się z dokumentacją techniczną Zamawiającego, a także na podstawie posiadanego przez siebie doświadczenia zawodowego.

Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,PREMIL" dokona swobodnego wyboru oferty według swego uznania.

Zamawiający przewiduje prowadzenie negocjacji z wybranymi oferentami.

Po podaniu w/w danych nastąpi niejawne posiedzenie komisji przetargowej bez udziału oferentów.

W toku dokonywania oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez oferentów wyjaśnień dot. treści złożonych ofert oraz prowadzić negocjacje z wybranymi oferentami.

W przypadku braku określonego dokumentu po otwarciu ofert do decyzji Komisji przetargowej należy ocena tego stanu i ewentualna kwalifikacja oferenta do wykluczenia. Zamawiający w treści oferty poprawi oczywiste omyłki i powiadomi niezwłocznie oferenta. Zamawiający udzieli zamówienia oferentowi, którego oferta odpowiada wymaganiom i została oceniona jako najkorzystniejsza.

Oferta złożona po wyznaczonym terminie na składanie ofert nie będzie rozpatrywana.

Informacja o wyborze oferenta.

Przekazana zostanie w formie pisemnej wszystkim oferentom biorącym udział w postępowaniu przetargowym.

Zamawiający może bez podania przyczyn unieważnić przetarg.

Oferent oświadcza, że zapoznał się z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych oraz wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, teleadresowych, adresów e-mail oraz ich upublicznienie.

Kontakt:
Sposób porozumienia się z Zamawiającym.

Dział techniczny Spółdzielni nr tel. 32-299-93-29 wew. 28; 500-132-806

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.