Infolinia: 58 732-70-70
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4208z ostatnich 7 dni
17618z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Budowa domu pszczelarza

Przedmiot:

Budowa domu pszczelarza

Data zamieszczenia: 2020-09-17
Dane kontaktowe Zamawiającego: Powiat Opatowski - Dom Pomocy Społecznej
Zochcinek 42
27-500 Opatów
powiat: opatowski
tel. 518 442 564
dps@zochcinek.pl
Województwo: świętokrzyskie
Miasto: Opatów
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2020-09-24 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
BUDOWA ALTANY - ,,DOMU PSZCZELARZA" W RAMACH INWESTCJI
,,PSZCZELI ŚWIAT - BAZA EDUKACJI EKOLOGICZNEJ"
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Przedmiotem zamówienia jest budowa domu pszczelarza w ramach inwestycji, której nadano nazwę ,,Pszczeli świat - baza edukacji ekologicznej".
Lokalizacja inwestycji: 27-500 Opatów, Zochcinek - wieś 42, gm. Opatów, woj. świętokrzyskie, dz. nr ewid. 147.
W ramach inwestycji ma zostać wybudowany altana - ,,dom pszczelarza". Budynek parterowy, wolnostojący, o konstrukcji tradycyjnej-drewnianej. Budynek ma służyć do prowadzenia prac pszczelarskich tj. przygotowania uli do zasiedlenia rodzin pszczelich, pozyskiwania miodu, wosku, pyłku, pierzgi, przygotowania odkładów i ramek z węzą. W ,,domu pszczelarza" przechowywane będą narzędzia i urządzenia np. miodarka (wirówka), odsklepiarka, stół pszczelarski i inne potrzebne do prac pszczelarskich.
Opis inwestycji i prac znajdują się w programie funkcjonalno - użytkowym (załącznik nr 2). Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia zgodnie z programem funkcjonalno - użytkowym wraz z załącznikami stanowiącymi koncepcję architektoniczną obiektu.
Wspólny słownik zamówień - kod CPV przedmiotu zapytania ofertowego:
45000000-7 Roboty budowlane
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
Przedmiot zamówienia współfinansowany jest przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach

CPV: 45000000-7, 45100000-8, 45200000-9

Dokument nr: ZP.26.5.2020

Składanie ofert:
SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:
1) Ofertę należy przesłać na adres: Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku, Zochcinek 42, 27-500 Opatów lub w wersji elektronicznej (skan) na adres dps@zochcinek.pl w terminie do dnia 24.09.2020 do godz. 09.00
2) Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
3) W toku badania i oceny Ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych Ofert.

Miejsce i termin realizacji:
MAKSYMALNE TERMINY REALIZACJI:
Kompletna realizacja przedmiotu Zamówienia z uzyskaniem zgody na jego użytkowanie (jeśli dotyczy) musi nastąpić do 12 listopada 2020 roku
4. MIEJSCE REALIZACJI:
Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku, Zochcinek 42, 27-500 Opatów

Wymagania:
Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienie na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (j.t. Dz. U. z 2019r, poz. 1843 z późn. zm.)
5. OBLICZANIE CENY:
1) Podstawą płatności jest cena skalkulowana przez Wykonawcę obejmująca wszystkie prace niezbędne do realizacji zadania. Cena zaproponowana przez Wykonawcę jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty.
2) Koszty realizacji Inwestycji obejmować będą:
o robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,
o wartość wbudowanych materiałów wraz z kosztami zakupu, transportu, magazynowania i ewentualnych ubytków,
o wartości pracy sprzętu wraz z kosztami towarzyszącymi.
3) Koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.
4) Cenę należy podać w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku w formie ryczałtu.
5) Cena powinna zawierać wszystkie koszty realizacji Zamówienia w kwocie netto oraz podatek VAT w wymaganej ustawą wysokości.
6. KRYTERIA OCENY OFERT:
Obowiązującym rodzajem wynagrodzenia jest ryczałt.
O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będzie cena ryczałtowa brutto za realizację zamówienia - 100%;
Punkty będą przyznawane według poniższej zasady:
1) Liczba punktów w kryterium cena przyznawana będzie wg poniższego wzoru:
Pa= Cmin/ Ca x 100 pkt, gdzie:
Pa- liczba punktów dla Oferty nr ,,a" w kryterium ,,cena",
Cmin- najmniejsza cena całkowita ze wszystkich cen zaproponowanych przez wszystkich Oferentów,
Ca- cena całkowita Oferty ,,a".
Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od wyboru Oferty bez podawania przyczyn, niezależnie od ilości i treści złożonych Ofert.
8. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT:
1) Ofertę należy sporządzić na załączonym formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
2) Termin ważności Oferty nie może być krótszy niż 30 dni.
3) Złożenie Oferty jest jednoznaczne z tym, że Oferent jest związany Ofertą do terminu jej ważności.
4) Oferent jest zobowiązany do podpisania umowy w wypadku wyboru jego Oferty zgodniej z załącznikiem stanowiącym załącznik do zapytania .
5) Wraz z wypełnionym formularzem ofertowym należy:
-wypis CEIDG lub KRS wystawiony nie wcześniej niż na 30 dni przed upływem terminu składania ofert (jeżeli dotyczy). Jeżeli uprawnienie do reprezentacji osoby podpisującej ofertę nie wynika z załączonego dokumentu rejestrowego, do oferty należy dołączyć także pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie (jeżeli dotyczy).
11. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
O realizację zamówienia może ubiegać się każdy podmiot posiadający wiedzę, doświadczenie i potencjał pozwalający na terminową realizację niniejszego zapytania ofertowego z najwyższą starannością.
12. OKREŚLENIE ISTOTNYCH WARUNKÓW ZMIAN UMOWY Z WYKONAWCĄ ZAWARTEJ W WYNIKU PRZEPROWADZONEGO POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO:
1) Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w umowie zawartej z Wykonawcą, który zostanie wybrany w wyniku przeprowadzonego postępowania.
2) Ewentualne zmiany zapisów umowy będą zawierane w formie pisemnego aneksu, a ponadto będą one mogły być wprowadzone z powodu:
? wystąpienia uzasadnionych zmian w zakresie i sposobie wykonania przedmiotu zamówienia;
? wystąpienia obiektywnych przyczyn niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy;
? wystąpienia okoliczności będących wynikiem działania siły wyższej; ? zmiany istotnych regulacji prawnych.
3) Zamawiający dopuszcza dokonanie istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, jeżeli zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
? konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,
? wartość zmiany nie przekracza 50 % wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.
4) Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu realizacji inwestycji z przyczyn niezależnych od Wykonawcy w przypadku wystąpienia opóźnień wynikających z przedłużających się procedur uzyskania uzgodnień, opinii lub decyzji administracyjnych.
13. DODATKOWE INFORMACJE:
1) Zamawiający może przerwać procedurę wyboru Wykonawcy bez podania przyczyny.
2) Oferty należy składać w języku polskim.
3) Wszystkie niezbędne działania w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia wykonywane będą pod adresem wskazanym w punkcie 4.
4) Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w przypadku niezachowania przez Wykonawcę ostatecznego terminu realizacji zamówienia. Ponadto Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzenia w Umowie Zamówienia finansowych kar umownych za każdy dzień opóźnienia w realizacji zamówienia w stosunku do terminu określonego przez wybranego Oferenta w ofercie.
5) W przypadku, gdy cena ofert przekroczy wartość środków zabezpieczonych na ten cel w budżecie projektu, wybór ofert może zostać unieważniony lub mogą zostać przeprowadzone dodatkowe negocjacje cenowe.
6) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwrócenia się do Oferenta z wnioskiem o wyjaśnienie, jeśli uzna, iż wycena zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. Cenę uznaje się za rażąco niską, jeżeli jest niższa o co najmniej 30 % od szacowanej wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert. Wyjaśnienia winny być przedstawione w określonym przez Zamawiającego terminie. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli Oferent nie złoży w wyznaczonym terminie wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdzającymi wykaże, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
7) Oferent ponosi wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania. Zamawiający nie odpowiada za koszty poniesione przez Oferenta w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty.
8) Oferent zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy informacji udostępnionych lub uzyskanych w związku z wykonaniem zlecenia. Dotyczy to wszelkich nieujawnionych do publicznej wiadomości informacji technicznych, technologicznych, handlowych oraz organizacyjnych Zamawiającego.
9) W przypadku wskazania w opisie zamówienia znaków towarowych lub pochodzenia, Zamawiający informuje, że dopuszcza możliwość zastosowania równoważnych rozwiązań, tzn. takich, których parametry techniczne są równoważne - co najmniej takie same (nie gorsze) od tych podanych w opisie przedmiotu zamówienia.
10) W przypadku opisania przedmiotu zamówienia za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.
11) Oferta musi być opatrzona pieczątką firmową, posiadać datę sporządzenia, podpisaną przez upoważnioną osobę po stronie Oferenta.
14. PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIĄZANE Z PROJEKTOWANIEM I WYKONANIEM ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO
o Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 );
o Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, (Dz.U. z 2019 r. poz. 1186),;
o Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. z 2019 poz. 1145),
o Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.);
o Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2068 ze zm.,);
o Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 maja 2014 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2018 r. poz. 650 ze zm.);
o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 kwietnia 2010 r. - w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. Nr 2010 poz. 462);
o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lutego 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie( Dz.U. z 2015 r. poz. 329);
o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. z 2004 r. Nr 130 poz. 1389);
o Obwieszczenie ministra infrastruktury i rozwoju z dnia 23 maja 2014 r. - w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz.U. z 2014 r. poz. 1040);
o Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. - o dozorze technicznym (Dz.U. z 2019 r. poz. 667);
o Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1327 ze zmianami);
o Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2019 poz. 1396 ze zm.);
o Ustawa z dnia 3 października 2008 r. - o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081);
o Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2020 r. poz. 797);
o Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. z 2014 r. poz. 1923);
15. KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO
1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
o administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiat Opatowski
o Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie w celu prowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia oraz zawarcia umowy, a podstawą prawną ich przetwarzania jest obowiązek prawny stosowania sformalizowanych procedur udzielania zamówień.
o dane osobowe będą przetwarzane przez okres prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz po jego zakończeniu zgodnie z przepisami dotyczącymi archiwizacji oraz trwałości projektu (jeżeli dotyczy);
o przetwarzane dane osobowe mogą być pozyskiwane od wykonawców, których dane dotyczą lub innych podmiotów na których zasoby powołują się wykonawcy;
o przetwarzane dane osobowe obejmują w szczególności imię i nazwisko, adres, NIP, REGON, numer CEIDG, numer KRS oraz inne dane osobowe podane przez osobę składającą ofertę i inną korespondencję wpływającą do Zamawiającego w celu udziału w postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia;
o dane osobowe mogą być przekazywane do organów publicznych i urzędów państwowych lub innych podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa lub wykonujących zadania realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, w szczególności do podmiotów prowadzących działalność kontrolną wobec Zamawiającego.
o Dane osobowe są przekazywane do podmiotów przetwarzających dane w imieniu administratora danych osobowych; przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora danych osobowych:
? dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,
? ograniczenia ich przetwarzania,
? przeniesienia danych do innego administratora danych osobowych,
? wniesienia sprzeciwu.
? Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
? Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
2. Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.
16. ZAŁĄCZNIKI:
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy.
Załącznik nr 2 - Program funkcjonalno - użytkowy z załącznikami
Załącznik nr 3 - Wzór umowy

Kontakt:
OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTU Z OFERENTAMI:
Informacji dotyczących niniejszego Zapytania Ofertowego udziela od poniedziałku do piątku w godz.
8.00-15.00. Marcin Lenart tel. 518 442 564, e-mail: dps@zochcinek.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.