Infolinia: 58 732-70-70
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3753z ostatnich 7 dni
17541z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Przebudowa i nadbudowa dachu na budynku

Przedmiot:

Przebudowa i nadbudowa dachu na budynku

Data zamieszczenia: 2020-09-17
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Gminy Wietrzychowice
33-270 Wietrzychowice
powiat: tarnowski
14 6418045, 14 6418045 fax: 14 6418045
izp@wietrzychowice.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Wietrzychowice
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2020-09-25 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
OGŁOSZENIE
Urząd Gminy w Wietrzychowicach uprzejmie informuje, iż zostało ogłoszone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: Przebudowa i nadbudowa dachu na budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w
Jadownikach Mokrych dz, nr 1214
Szczegóły postępowania w załączonej dokumentacji
Zaproszenie do składania ofert Dot. robót budowlanych

III. Opis przedmiotu i zakres zamówienia: Przebudowa i nadbudowa dachu na budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w ładownikach Mokrych dz, nr 1214
Zakres prac do wykonania oraz elementy do wyceny zostały zawarte w przedmiarze robót i dokumentacji projektowej. /Nie wyceniamy docieplenia stropu wełną mineralną ujętego w projekcie/

Gmina Wietrzychowice zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: Przebudowa i nadbudowa dachu na budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w ładownikach Mokrych dz, nr 1214

Dokument nr: ZPI.271.38.2020

Otwarcie ofert: 5.Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.09.2020r. o godz. 10.15 w pokoju nr 11 Urzędu Gminy Wietrzychowice.

Składanie ofert:
4.Oferty należy składać do dnia 25.09.2020r. do godz. 10.00 w sekretariacie Urzędu Gminy na dziennik podawczy.

Miejsce i termin realizacji:
V. Termin wykonania zamówienia: 10.12.2020r.

Wymagania:
VII. Przygotowanie oferty:
1.Ofertę należy złożyć na dzienniku podawczym zamawiającego w formie pisemnej, osobiście, listem - liczy się data wpływu do Urzędu Gminy Wietrzychowice na formularzu oferty - załącznik nr 1 do zapytania.
W formularzu ofertowym należy wypełnić wszystkie punkty. 2.Do formularza należy dołączyć;
1) kosztorys ofertowy,
2) uprawnienia kierownika budowy do pełnienia samodzielnej funkcji w budownictwie zgodnie z przepisem prawo budowlane.
3. Oferta powinna być opakowana w jednej kopercie zaadresowanej na adres Zamawiającego i opatrzonej napisem: Przebudowa i nadbudowa dachu na budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w ładownikach Mokrych dz, nr 1214
ó.Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca. 7.Sposób ustalenia ceny ofertowej.
l)Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotowego zamówienia będzie kosztorysowe. 2)Cenę oferty brutto należy obliczyć na podstawie przedmiarów robót 3)Cenę należy wpisać do formularza oferty
4)Wszystkie wartości należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
5)Cenę oferty należy obliczyć z uwzględnieniem wszystkich danych zawartych w
przedmiarach robót, do oferty należy załączyć wycenę w postaci kosztorysu ofertowego wg
zasad:
a)zakres robót, który jest podstawą do określenia ceny, musi być zgodny z zakresami określonymi w przedmiarach robót.
b)cena musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, wynikające wprost z przedmiarów robót, jak również koszty: wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych, koszty utrzymania zaplecza budowy, koszty związane z odbiorami wykonanych robót, wykonania dokumentacji powykonawczej w tym niezbędnych prób i protokołów, zakupu i dostawy oraz inne koszty wynikające z projektu umowy. Cena obejmuje również wszystkie inne dokumenty niezbędne do pozyskania pozwolenia na użytkowanie(jeżeli jest wymagane).
6)W cenie oferty należy skalkulować wszystkie koszty i czynności związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
8.Zamawiający może wezwać wykonawcę w wyznaczonym przez siebie terminie do wyjaśnienia treści złożonej oferty. VIII. Kontakt z Wykonawcą:
IV. Warunki umowy
Warunki umowy zostały zawarte w projekcie umowy stanowiącym załącznik do niniejszego zaproszenia.

Uwagi:
VI. Kryteria oceny ofert:
O wyborze oferty zadecyduje podana cena ofertowa.
2.Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn. Z tego tytułu Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia.
3. Termin związania treścią oferty: 30 dni liczone od daty wyznaczonej dla składania ofert. IX . KLAUZULA INFORMACYJNA RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję się Wykonawców, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Gmina Wietrzychowice; reprezentowana przez Wójta Gminy Wietrzychowice z siedzibą 33-270 Wietrzychowice 19.
2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu e-mail; inspektor@cbi24.pl tel. 533 655 000.
3) Pani/Pana danych osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO - jako niezbędne do wykonania umowy, której jest Pani/Pan stroną lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy, a także Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego poniżej 30.000 euro na wykonanie zadania pn.: Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wietrzychowice", prowadzonym w trybie przewidzianym Zarządzeniem Nrl 20.4.2014 Wójta Gminy Wietrzychowice z dnia
11 czerwca 2014 roku w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej do 30.000 euro obowiązującego w Urzędzie Gminy Wietrzychowice. Państwa dane nie będą wykorzystywane do celów innych niż te, dla których zostały zebrane.
4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
7) posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa wart. 18 ust. 2 RODO**;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
? nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Jednocześnie wykonawcy biorący udział w postępowaniu zobowiązani są do wypełnienia obowiązku informacyjnego przewidzianego w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskują w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.
Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskie
II. Tryb zamówienia
Ze względu na wartość zamówienia do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy i procedury określone ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 1843 z późn. zm.) zwaną dalej ustawą. Zgodnie z art. 4 pkt. 8 ww. ustawy niniejsze zamówienie podlega wyłączeniu od stosowania przepisów ustawy.

Kontakt:
1 .Osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami jest:
Pan Marek Augustyński
e- mail: izp@wietrzychowice.pl
Tel. 14 6418045

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.