Infolinia: 58 732-70-70
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4208z ostatnich 7 dni
17618z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Termomodernizacja oraz przebudowa dachu kotłowni

Przedmiot:

Termomodernizacja oraz przebudowa dachu kotłowni

Data zamieszczenia: 2020-09-17
Dane kontaktowe Zamawiającego: Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o
ul. Przemysłowa 15
26-900 Kozienice
powiat: kozienicki
tel. /48/ 614-87-07 tel. 698-633-478, tel. /48/ 614-24-03 wew. 40
Województwo: mazowieckie
Miasto: Kozienice
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2020-10-02 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na termomodernizację oraz przebudowę dachu kotłowni na terenie ZEC KGK Sp. z o.o., zwaną dalej ,,przedmiotem zamówienia".
Postępowanie prowadzone jest jako zamówienie sektorowe na podstawie art. 132 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 2164 z późn. zm.) o wartości zmówienia poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, dla którego nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych - z wyłączeniem wskazanym w niniejszej SIWZ, dla którego ma zastosowanie ustawa.
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest termomodernizacja oraz przebudowa dachu kotłowni na terenie ZEC.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik nr 1 do SIWZ.

Dokument nr: ZIOŚiO.280.15.2020.KZP.ZDZO.AP

Otwarcie ofert: 3. Oferty zostaną otwarte w dniu 02.10.2020 r. o godz. 1005 w siedzibie Zamawiającego - sala konferencyjna.
4. Otwarcie ofert jest jawne.
5. Podczas otwarcia ofert, zostaną podane nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny oferty.

Składanie ofert:
1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w biurze podawczym. TERMIN SKŁADANIA ofert upływa dnia 02.10.2020 r. o godz. 1000.
2. O uznaniu oferty za złożoną w terminie decyduje data i godz. jej wpływu do Zamawiającego.

Miejsce i termin realizacji:
III. WYMAGANY TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENA
1. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: do dnia 15.06.2021 r.
2. Za termin wykonania uznaje się datę podpisania końcowego, bezusterkowego protokółu odbioru.

Wymagania:
I. INFORMACJE OGÓLNE
1. Wykonawca winien się zapoznać z całością niniejszej SIWZ. Wszystkie formularze zawarte w niniejszej SIWZ zostaną wypełnione przez Wykonawcę ściśle według wskazówek.
2. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i przedłożeniem oferty. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dodatkowych negocjacji z wybranym Wykonawcą, zamknięcia postępowania bez dokonywania wyboru oferty albo jego unieważnienia bez podania przyczyn, odwołania lub zmiany warunków postępowania.
5. Rysunki i opisy zawierają nazwy producentów, materiałów i urządzeń, które należy traktować jako przykładowe, spełniające określone wymagania.
6. W miejscach, gdzie występują nazwy własne dodaje się sformułowanie: lub równoważne.
7. Zamawiający dopuszcza możliwość stosowania urządzeń i materiałów o parametrach nie gorszych niż podano w opisie przedmiotu zamówienia.
8. Wszystkie dodatkowe koszty (poza wymienionymi w SIWZ) i ryzyko związane z zastosowaniem innych urządzeń i materiałów Wykonawca ponosi we własnym zakresie. W przypadku robót dodatkowych, które wynikną ze zmiany producenta wszelkie koszty pokrywa Wykonawca.
IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTEPOWANIU
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający warunki udziału określone w art. 25a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, w szczególności:
a) warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się wykonaniem w sposób należyty, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończonej co najmniej 1 roboty budowlanej o podobnym znaczeniu o wartości brutto nie mniejszej niż 100.000,00 zł w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie.
Opis sposobu dokonywania oceny powyższego warunku.
Zamawiający dokona oceny sprawdzania tego warunku na podstawie wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty.
VI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Ofertę należy sporządzić zgodnie z wymaganiami zawartymi w SIWZ.
2. Językiem obowiązującym w niniejszym postępowaniu jest język polski.
3. Oferta, wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł poprawki, muszą być podpisane przez osobę (osoby) upoważnioną (upoważnione) do reprezentowania Wykonawcy - uwidocznione we właściwym Rejestrze lub posiadającą (posiadające) pełnomocnictwo do dokonywania określonych czynności prawnych (w tym przypadku pełnomocnictwo winno być dołączone do oferty).
4. Kopie dokumentów załączone do oferty powinny być opatrzone klauzulą ,,potwierdzam za zgodność z oryginałem" i podpisane przez Wykonawcę.
5. Do oferty sporządzonej zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej SIWZ, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć następujące dokumenty:
a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
b) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane (sporządzony w oparciu o złącznik nr 3 do SIWZ), z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym
dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty.
c) pełnomocnictwo do podpisania oferty o ile nie wynika ono z załączonych dokumentów do oferty (jeżeli dotyczy),
6. Składając ofertę Wykonawca winien ją umieścić w zamkniętej nieprzezroczystej kopercie zaadresowanej na Zamawiającego, na adres podany na wstępie oraz wyraźnie oznakować: ,, Termomodernizacja oraz przebudowa dachu kotłowni na terenie ZEC KGK Sp. z o.o." oraz ,,Nie otwierać przed: 02.10.2020 r. godz. 1005" - w przypadku braku tych informacji Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za nieprawidłowe skierowanie lub przedwczesne otwarcie oferty.
7. Wszelkie zapisy w ofercie muszą być wykonane w sposób trwały i czytelny. Oferty powinny być napisane: ręcznie długopisem lub nieścieralnym atramentem, na maszynie lub wydrukowane na drukarce komputerowej.
8. Jeżeli koperta zewnętrzna nie jest oznaczona zgodnie z pkt.6, Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za nieprawidłowe skierowanie lub przedwczesne otwarcie oferty.
9. Pożądane jest, aby wszystkie strony oferty były kolejno ponumerowane i złączone w sposób uniemożliwiający wysuniecie się którejkolwiek kartki.
VII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY
1. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w złotych polskich (PLN).
2. Wykonawca określi ryczałtową cenę przedmiotu zamówienia w PLN, wypełniając formularz oferty stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ. Cena oferty winna być ceną brutto tj. z podatkiem VAT. Cena oferty musi obejmować wszystkie niezbędne koszty do realizacji przedmiotu zamówienia.
3. Wartość ogółem stanowić będzie ryczałtową cenę oferty. Wszystkie upusty powinny być uwzględnione w cenach jednostkowych, a nie udzielone do wartości ogółem.
4. Zaleca się, aby Wykonawca przed złożeniem oferty dokonał wizji lokalnej realizacji przedmiotu zamówienia i jego otoczenia, a także zdobył na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania przedmiotu zamówienia - koszty związane z tymi czynnościami są ponoszone przez Wykonawcę.
5. Sposób zapłaty - przelew w ciągu 30 dni od dnia otrzymania faktur przez Zamawiającego po wykonaniu przedmiotu zamówienia i podpisaniu końcowego bezusterkowego, protokółu odbioru przedmiotu zamówienia.
6. Cena określona przez Wykonawcę zostanie ustalona na okres ważności umowy i nie będzie podlegać zmianie.
IX. KRYTERIA OCENY OFERT
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający będzie się kierował jednym kryterium, a mianowicie ceną oferty o znaczeniu (wadze) 100%.
X. UMOWA
1. O wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty, wskazując nazwę i siedzibę oraz cenę wybranego Wykonawcy.
2. Przed podpisaniem umowy Wykonawca wygrywający postępowanie dostarczy do Zamawiającego kosztorysy ofertowe sporządzone metodą uproszczoną, opracowane na podstawie przedmiarów.
3. Podpisanie umowy z wybranym Wykonawcą (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ) nastąpi w możliwie najkrótszym czasie, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą.

Uwagi:
XI. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", Zamawiający informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z o. o., ul. Przemysłowa 15, 26-900 Kozienice.
2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, za pośrednictwem adresu e-mail: bodo.radom@gmail.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia w celu archiwizacji.
4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych stanowi ustawa Prawo zamówień publicznych.
5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej ,,ustawa Pzp", a także podmiotom przetwarzającym dane na podstawie zawartych umów.
6. Dane osobowe Wykonawcy będą przechowane przez okres obowiązywania umowy, a następnie 5 lat , albo 15 w przypadku zamówień współfinansowanych ze środków UE, począwszy od 1 stycznia roku kalendarzowego następującego po zakończeniu okresu obowiązywania umowy. Okresy te dotyczą również Wykonawców, którzy złożyli oferty i nie zostały one uznane , jako najkorzystniejsze ( nie zawarto z tymi Wykonawcami umowy).
7. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do danych, a także, na warunkach określonych w przepisach Rozporządzenia Parlamentu i Rady ( UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, prawo sprostowania danych , ich usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
8. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może uniemożliwić Zamawiającemu dokonanie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, co skutkować może wykluczeniem wykonawcy z postępowania lub odrzuceniem jego oferty.

Kontakt:
V. OSOBY UPOWAŻNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
Osobami działającymi w imieniu Zamawiającego, uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są: w sprawach technicznych Grzegorz Wojcieszek tel. /48/ 614-87-07 tel. 698-633-478, w sprawach formalnych Aneta Pyc tel. /48/ 614-24-03 wew. 40- w godzinach 700 ? 1500 w dni robocze.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.