Infolinia: 58 732-70-70
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4208z ostatnich 7 dni
17618z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Termomodernizacja budynku

Przedmiot:

Termomodernizacja budynku

Data zamieszczenia: 2020-09-18
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Goszczyn
ul. Bądkowska 2
05-610 Goszczyn
powiat: grójecki
Telefon: 48/663 22 60
sekretariat@goszczyn.com.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Goszczyn
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2020-09-24 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE
na realizacja zamówienia publicznego pn. ,,Termomodernizacja budynku Szkoły
Podstawowej w Sielcu".
3. Opis przedmiotu zamówienia.
Termomodernizacja obejmuje:
1) MontaZ rusztowania,
2) skucie odpadającej warstwy farby i zagruntowanie podłoża,
3) likwidacja części okien w ilości 2 o wymiarach 130x135 cm, zamurowanie otworów oraz wykonanie tynków wewnętrznych,
4) wymiana stolarki okiennej na okna wykonane z PCV:
a) 4 szt. PCV, dwupołówkowe z jedną częścią uchylną 150x145 cm,
b) 6 szt. PCV, uchylne 90x75 cm,
c) 1szt. 135x130 cm;
5) wymiana drzwi wejściowych na drzwi pełne z ciepłego aluminium, ocieplone z zamkami, 90cm,
6) docieplenie ścian zewnętrznych styropianem bezfelcowym o gr. 10 cm.
7) położenie warstwy z kleju - 623 m2,
8) położenie struktury 1,5 gr. firmy 5EMPRE nr kol. 2512 - 583 m2, 9} położenie tynku - mozaika - firmy SEMPRE kolor 5900 - 40 m2,
10) wymiana parapetów zewnętrznych na metalowe - 37 szt. - 66 m,
11) gzyms - malowanie i szpachlowanie -121 m2,
12) demontaż rusztowania i doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,
13) wykonawca udziela Zamawiającemu 60 miesięcznej gwarancji jakości na przedmiot zamówienia.

CPV: 45453000-7

Dokument nr: ZP.271.8.2020

Składanie ofert:
1) Oferta składa się z:
a) Formularza ofertowego, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.
b) Wykonawca zobowiązany do dostarczenia wraz z ofertą odpisu z rejestru przedsiębiorców KRS albo zaświadczenie z ewidencji działalności gospodarczej {wydanego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed ogłoszeniem).
2) Wykonawca składa ofertę:
a) w formie pisemnej, w zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie w siedzibie Zamawiającego -Urząd Gminy Goszczyn, Ul. Bądkowska 2,05-610 Goszczyn - sekretariat (pokój nr 7), lub
c) w terminie do dnia 24.09.2020 r. do godz. 12:00.
3) Na kopercie należy umieścić nazwę i adres wykonawcy oraz napis: Oferta na wykonanie zamówienia publicznego pn.: ,,Termomodemizacjo budynku Szkoty Podstawowej w Sielcu" UWAGA: NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 24.09.2020. r. godz. 12:00.
4) Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
5) W toku badania I oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

Miejsce i termin realizacji:
7. Termin realizacji zamówienia. Zamówienie realizowane do dnia 30.11.2020 r..

Wymagania:
2. Tryb udzjelenia zamówienia.
Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych niniejsze postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.
1843 <<SOT.).
5. Zamawiający ni I dopuszcza składania ofert częściowych.
8. Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty.
1) W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie stosował następujące kryterium:
a) Cena -maksymalna waga kryterium - 100 pkt.
2) Sposób obli- zenia punktacji zgodnie z poniższym wzorem:
Cm
KC =--X1G0
Coe
Gdzie:
KC o ilość Punktów przyznanych Wykonawcy
Cm - no/n/, sza zaoferowana ceno
Coe - cena zaoferowana w ofercie badanej
9. Warunki udziału w postępowaniu i podstawy wykluczenia.
1 O udzielenie zan ówienia ubiegać się mogą wykonawcy, którzy:
1) spełniają wirunki udziału w postępowaniu,dotyczące
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębn/ch przepisów;
b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej,
c) zdolności technicznej.
Wykonawca w celu wykazania ze spełnia przedmiotowy warunek, ziozy stosowne oświadczenie w formularzu ofertowym.
2) nie podłeg? ją wykluczeniu z postępowania:
a) na podstawie przesłanek określonych w art 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz
b) na podstawie przesłanek określonych w art. 24 ust. 5 pkt. 1 i 8 ustawy Prawo zamówień
publicznych.
Wykonawca w celi wykazania że spełnia przedmiotowy warunek zloty stosowne oświadczenie w Formularzu ofertowym.
10. Zamawiający o Irzuci ofertę Wykonawcy, który:
a) nie wyksże spełniania warunków udziału w postępowaniu lub
b) me wykcze braku podstaw do wykluczenia lub
C) złoży oft rtę której treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego.
11. Zamawiający zastrzega sobie również prawo, do samodzielnego zweryfikowania spełniania warunków ud. talu w postępowaniu przez Wykonawcę lub brak podstaw jego wykluczenia z postępowania
12. Płatność.
1) Wykonawcy za wykonany przedmiot zamówienia, przysługiwać będzie ryczałtowe wynagrodzenie, określone w ofercie Wykonawcy.
2) Cena oferty ustalona zostanie w oparciu o załączniki do niniejszego zapytania ofertowego oraz ewentualną wizję lokalną.
3) Wynagrodzenie płatne będzie w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego poprawnie wystawionej faktury za wykonanie przedmiotu zamówienia przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze, wykazany na białej liście podatników.
4) Całość wynagrodzenia płatna będzie po wykonaniu przedmiotu zamówienia i dokonaniu Jego odbioru przez Zamawiającego.
5) Faktura wystawiana będzie po zakończeniu przedmiotu zamówienia w następujący sposób Nabywca/Odbiorca - Gmina Goszczyn, z siedzibą ul. Bądkowska 2, 05-610 Goszczyn, NIP 797-190-42-80, oraz dostarczane do siedziby Zamawiającego.
14. Warunki umowy.
Warunki umowy określa projekt umowy, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania.
15. Informacje o formalnościach.
1) Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania, a takie którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
2) Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, o wynikach postępowania.
3) W niniejszym postępowaniu nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach Ustawy Prawo zamówiert publicznych.
4) Zamawiający zastrzega sobie zmianę treści Zapytania ofertowego.
Postanowienia końcowe
1) W przypadku, gdy cena najniższej oferty przewyższa kwotę, Jaką Zamawiający może
przeznaczyć na realizację zamówienia dopuszcza się przeprowadzenie negocjacji i złożenie ofert dodatkowych. Negocjacje prowadzi się z Wykonawcami, którzy złożyli ważne oferty. Z przeprawi dzonych negocjacji sporządza się protokół o przeprowadzonych negocjacjach.
2) W przypadku wpływu dwu lub więcej ofert z jednakowymi kwotami Zamawiający dopuszcza złożenie ofert dodatkowych w terminie 3 dni od wysłania zawiadomienia mailowego do Wykonawcc-w.
3) Zamawiający może poprawić w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki nie jowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
4) Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy w przypadku zaistnienia którejkolwiek z przesłanek z art. 89 Prawa zamówień publicznych.
5) Zamawiający przewiduje możliwość zakończenia postępowania bez dokonania wyboru najkorzystn ejszej oferty.
6; Zamawiający unieważni postępowanie w sprawie udzielenie zamówienia, jeżeli nie wpłynęła żadna ofert i, lub cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia
7) Wykonawcć może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać w obu przypadkach w formie pisemnej, pod warunkiem, że dokona tego przed upływem terminu składania ofert.

Kontakt:
. Osoby do kontaktu w zakresie zamówienia.
1) W sprawac i dotyczących przedmiotu zamówienia - Marta Senator, tel.: 48 663 22 74, e-mail: inwestycje@goszczyn.com.pl
2) W sprawac i proceduralnych - Marta Senator, tel.: 48 663 22 74, e-mail: inwestycje@goszczyn.com.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.