Infolinia: 58 732-70-70
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4208z ostatnich 7 dni
17618z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Przebudowa wewnętrznej instalacji gazu wraz z instalacją centralnego ogrzewania

Przedmiot:

Przebudowa wewnętrznej instalacji gazu wraz z instalacją centralnego ogrzewania

Data zamieszczenia: 2020-09-18
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miasto Czeladź
ul. Katowicka 45
41-250 Czeladź
powiat: będziński
tel. 32 7637923, faks 32/ 76-33-694
zamowienia@um.czeladz.pl
https://umczeladz.logintrade.net/zapytania_email,27178,de9d696001c1d17877d1dde0d35ffa41.html
Województwo: śląskie
Miasto: Czeladź
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2020-10-06 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przebudowa wewnętrznej instalacji gazu wraz z instalacją centralnego ogrzewania. Lokale mieszkalne: nr 1,2,3,4 w budynku wielorodzinnym przy Ul. Sportowej 12 w Czeladzi, nr 1 w budynku wielorodzinnym przy Ul. Sportowej 13 w Czeladzi, nr 1,2,3,4 w budynku wielorodzinnym przy Ul. Sportowej 20 w Czeladzi
Przedmiotem zamówienia jest : Podłączenie 9 sztuk pieców gazowych dwufunkcyjnych co i cwu oraz przebudowa wewnętrznej instalacji gazu wraz z instalacją centralnego ogrzewania w 9 mieszkaniach. W zakresie instalacji gazowej: -montaż gazowych kotłów kondensacyjnych, - montaż gazomierza, - montaż armatury, - wykonanie przewodów z rur stalowych łączonych przez spawanie, - próby szczelności, - wykonanie zabezpieczeń antykorozyjnych, - rozruch i odbiór instalacji, Do prac towarzyszących należą: - montaż koncentrycznych przewodów i kształtek powietrzno-spalinowych, - wykonanie instalacji odprowadzenia skroplin, - wykonanie przejść przez przegrody budowlane, - montaż wentylacyjnych kratek wywiewnych. W zakresie montażu centralnego ogrzewania: - wykonanie przewodów z rur stalowych ocynkowanych zewnętrznie zaciskowych, - montaż grzejników i armatury, - montaż głowic termostatycznych, - wykonanie prób ciśnieniowych, - wykonanie izolacji termicznej, - regulacja hydrauliczna. - rozruch i odbiór instalacji, Roboty towarzyszące: wykucie wnęk, bruzd i przebić, zabetonowanie i zamurowane wnęk i otworów, wykonanie tynków

CPV: 45000000-7,45333000-0,45333100-1,45333200-2,45442200-9,45331000-6,45331100-7,45111300-1,45262321-7,45430000-0,45410000-4

Dokument nr: 586898-N-2020, DU-ZP.271.1.2.2020

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak.
https://umczeladz.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://umczeladz.logintrade.net/zapytania_email,27178,de9d696001c1d17877d1dde0d35ffa41.html

TERMIN SKŁADANIA ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-10-06, godz.: 10:00,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach: 56
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
56

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie formułuje wymagania w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie formułuje wymagania w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1). Wykonawca musi wykazać, iż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie, zgodnie ze sztuką budowlaną oraz prawidłowo ukończył roboty budowlane : a). co najmniej dwie roboty budowlane polegające na budowie lub przebudowie lub remoncie instalacji gazowej o wartości nie mniejszej niż 30 000,00 PLN netto każda z nich Mając na uwadze art. 23 ust. 5 ustawy Zamawiający zastrzega, że w sytuacji składania oferty przez dwa lub więcej podmiotów (Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia) oraz analogicznie w sytuacji, gdy Wykonawca będzie polegał na zasobach innego podmiotu, na zasadach określonych w art. 22a ustawy, warunek o którym wyżej mowa (punkt 1) litera a) musi zostać spełniony w całości przez Wykonawcę (jednego z Wykonawców wspólnie składających ofertę) lub podmiot, na którego zdolności w tym zakresie powołuje się Wykonawca - brak możliwości tzw. sumowania doświadczenia. Pojęcia ,,budowa", ,,przebudowa" i ,,remont" należy rozumieć zgodnie z przepisami Prawa budowlanego (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 1333). oraz b). co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie lub remoncie instalacji centralnego ogrzewania o wartości nie mniejszej niż 40 000,00 PLN netto Zamawiający dopuszcza aby ww. roboty budowlane były zrealizowane w ramach oddzielnych umów lub jednej umowy obejmującej instalacje gazową oraz instalacje co. Przez wartość jednej roboty budowlanej Zamawiający rozumie łączną wartość robót budowlanych w ramach jednej umowy. Pojęcia ,,budowa", ,,przebudowa" i ,,remont" należy rozumieć zgodnie z przepisami Prawa budowlanego (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 1333). W przypadku wskazania przez Wykonawcę, w celu wykazania spełniania warunków udziału, waluty innej niż polska (PLN), w celu jej przeliczenia stosowany będzie średni kurs NBP na dzień zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych na portalu internetowym Urzędu Zamówień Publicznych 2). Wykonawca musi wykazać że dysponuje lub będzie dysponował minimum jedną osobą , która będzie pełniła funkcje kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, określone przepisami Prawa Budowlanego, które upoważniają do pełnienie samodzielnej funkcji technicznej do kierowania robotami w w/w specjalności w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia oraz posiadającą doświadczenie polegające na : a) pełnieniu funkcji kierownika robót lub kierownika budowy lub inspektora nadzoru przy co najmniej jednej robocie polegającej na budowie, przebudowie lub remoncie instalacji gazowej o wartości robót nie mniejszej niż 30 000,00 PLN netto oraz b) pełnieniu funkcji kierownika robót lub kierownika budowy lub inspektora nadzoru przy co najmniej jednej robocie polegającej na budowie, przebudowie lub remoncie instalacji centralnego ogrzewania o wartości robót nie mniejszej niż 40 000,00 PLN Netto Zamawiający dopuszcza aby ww. doświadczenie było uzyskane w ramach oddzielnych umów lub jednej umowy obejmującej zarówno instalacje gazową jak i instalacje co. UWAGA: Osoba powinna posiadać uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333.) oraz rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 831) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz.220.).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Zgodnie z art.26 ust. 2 ustawy pzp zamawiający nie korzysta z możliwości wezwania Wykonawcy do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3)
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. Załącznik nr 12 2). wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych ,uprawnień, doświadczenia niezbędnych do wykonywania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami. Załącznik nr 13
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
CENA ofertowa brutto (ryczałtowa) 60,00
Okres gwarancji na roboty budowane i instalacyjne 20,00
Okres gwarancji na kotły gazowe dwufunkcyjne 10,00
Okres gwarancji na grzejniki 10,00

Termin związania ofertą: do: 2020-11-04 okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.