Infolinia: 58 732-70-70
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4208z ostatnich 7 dni
17618z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie remontu dachu

Przedmiot:

Wykonanie remontu dachu

Data zamieszczenia: 2020-09-18
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Nowy Tomyśl
ul. Poznańska 33
64-300 Nowy Tomyśl
powiat: nowotomyski
Tel. 61 44 22 641, Tel. 602 812 669, fax. 61 44 22 754
d.pylinski@nowytomysl.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Nowy Tomyśl
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2020-09-25 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wykonanie remontu dachu

lokalu użytkowego
zlokalizowanego przy ulicy Mickiewicza 12 w Nowym Tomyślu ( dz. nr ewid. 896/27).
Określenie zakresu prac do wykonania:
1. Prace remontowe polegać będą w szczególności na :
- remoncie dachu papowego,
- remoncie dachu jednospadowego z poszyciem z onduliny,
- utylizacji pozostawionych śmieci i odpadów zmieszanych.
2. Szczegółowy zakres, ilość i sposób wykonania prac opisano w przedmiarze robót
stanowiącym załącznik nr 2 do Zapytania.
II. OPIS WYMAGAŃ
1. Roboty będą wykonane z materiałów zakupionych i dostarczonych przez Wykonawcę ,
które będą odpowiadały normom pozwalającym na ich zastosowanie w budownictwie,
określonym w prawie budowlanym. Wykonawca przed zastosowaniem materiałów użytych
do wykonania niniejszej umowy przedstawi Zamawiającemu niezbędne dokumenty
potwierdzające ich zgodność z normami ( certyfikaty, deklaracje zgodności itp.)
2. Strony umowy ustalają , że roboty zostaną wykonane przez Wykonawcę zgodnie z
zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej, z obowiązującymi normami technicznymi
i technologicznymi, standardami zabezpieczenia i bezpieczeństwa p.poż. , przepisami prawa
dotyczącymi ochrony środowiska
3. Wykonawca zobowiązuje się do stosowania i przestrzegania norm prawa powszechnego i
prawa miejscowego w zakresie ochrony środowiska. Wykonawca oświadcza, że zobowiązuje
się do przestrzegania tych przepisów przy realizacji przedmiotu zamówienia.
4. Wymagania stawiane wykonawcy:
4.1 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi
i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia.
4.2 Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zamówienia.
4.3 Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez
Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy.

CPV: 45000000-7, 45261900-3, 45400000-1

Dokument nr: ZP.271.053.2020

Otwarcie ofert: Otwarcie nastąpi w dniu 25-09-2020 r. o godz. 14.05, pokój nr 26 - Sala Narad.

Składanie ofert:
4.Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, pokój nr: 28 do dnia : 25.09.2020 do
godz. 14:00 w kopercie zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonej napisem:
Oferta na
REMONT ZESPOŁU POMIESZCZEŃ SOCJALNO - SANITARNYCH - II PIĘTRO,
BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO W NOWY TOMYŚL
nie otwierać przed 25-09-2020 r.
do godz. 14:05

Miejsce i termin realizacji:
IV. TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Zamówienie zrealizowane będzie w terminie : od dnia podpisania umowy do dnia
30.11.2020r.

Wymagania:
4.4 Określenie przez wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów fax. oraz innych ustaleń
niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia.
4.5 Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez wykonawcę
podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.
5. Podwykonawstwo
5.1. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę
kluczowych części zamówienia.
5.2. Wykonawca może powierzyć podwykonawcy wykonanie części zamówienia.
5.3. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie
zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców.
Ww. informacje należy określić w formularzu oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do
zapytania.
5.4. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalania wykonawcy
z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.
III. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS DOKONYWANIA
OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW
1. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy posiadający kompetencje lub
uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych
przepisów oraz posiadający niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz zdolność techniczną lub
zawodową do wykonania zamówienia.
1.1. O Udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują
osobami, które zostaną skierowane do realizacji niniejszego zamówienia, posiadające
niezbędne do wykonania zamówienia kwalifikacje zawodowe, tj.: osobami, posiadającymi
uprawnienia do projektowania, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zmianami), w następujących
specjalnościach:
a) Kierownika budowy i robót budowlanych w specjalności konstrukcyjnobudowlanej
Wymaga się aby osoba z powyższymi uprawnieniami uczestnicząca w wykonaniu
zamówienia posiadała min. 3 letnie doświadczenie w w/w specjalności. Doświadczenie
oznacza czas liczony od dnia uzyskania uprawnień.
Osoba powyższa musi posiadać niezbędne do wykonania zamówienia kwalifikacje
zawodowe, tj. uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku -
Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.) lub odpowiadające im
ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów
prawa lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, w którym Wykonawca
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, uznanych przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z
dnia 22 grudnia 2015 roku o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w
państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2020 r., Nr 220) lub zamierzający
świadczyć usługi transgraniczne w rozumieniu przepisów tej ustawy oraz art. 20a ustawy z
dnia 15 grudnia 2000 roku o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów
budownictwa ( tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1117).
Zamawiający, określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień
budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane
na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia
wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji
Szwajcarskiej, oraz Mołdawii z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo
budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333).
2. W celu dokonania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu
Zamawiający żąda złożenia następujących dokumentów:
a) Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru,
wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
b) Oświadczenia, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do zapytania ofertowego
Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie
wykonawca spełnia/ nie spełnia warunku.
c) Wykaz osób, którego wzór stanowi załącznik nr 7 do zapytania ofertowego.
Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie
wykonawca spełnia/ nie spełnia warunku.
W przypadku złożenia oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie
zamówienia, do oferty należy załączyć jeden dokument oświadczenia, podpisany przez
wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub podpisany
przez osobę posiadającą umocowanie do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
V. INNE ISTOTNE WARUNKI PRZYSZŁEJ UMOWY
Inne istotne warunki zamówienia przyszłej umowy zawarte są w projekcie umowy
stanowiącej załącznik nr 4 do zapytania ofertowego .
VI. WARUNKI PŁATNOŚCI
Warunki płatności zawarte zostały w projekcie umowy stanowiącej załącznik nr 4 do
zapytania ofertowego .
VII. KRYTERIA WYBORU OFERT
1. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich wagę:
Cena brutto - 60 %
Gwarancja - 40 %
1.1.Kryterium cena (C)- Oferta z najniższą ceną brutto otrzyma maksymalną ilość punktów, a
pozostałym ofertom zostanie przypisana odpowiednio mniejsza liczba punktów, zgodnie ze wzorem:
Oferta o najniższej cenie brutto
C = ( ------------------------------------------------ x 100) x waga kryterium tj. 60 %
Cena brutto oferty badanej
( wynik działania zaokrąglony zostanie do 2 miejsc po przecinku)
gdzie: C - wartość punktowa badanej oferty
1.2. Kryterium gwarancja (G)- Oferta z najwyższą ilością punktów przyznanych za parametr
podlegający ocenie otrzyma maksymalną liczbę punktów w kryterium gwarancja a pozostałym ofertom
przypisana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów zgodnie ze wzorem:
Obliczona według poniższego wzoru:
Go - G min
G = ------------------------------------ x 40 pkt
G max - G min
gdzie:
G - liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium gwarancja
G max - gwarancja maksymalna
G min - gwarancja minimalna
G o - gwarancja oferty ocenianej
UWAGA:
o Okres gwarancji należy podać w miesiącach w formularzu ofertowym (zał. nr 1 do zapytania
ofertowego).
Jeżeli Wykonawca poda okres gwarancji w latach, Zamawiający przeliczy go na miesiące zgodnie
z zasadą 1 rok = 12 miesięcy.
o MINIMALNY wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji na roboty budowlane, wynosi 60
miesięcy. W przypadku podania przez Wykonawcę krótszego niż wymagany okresu gwarancji na
roboty budowlane lub nie podanie (wpisanie) gwarancji, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona jako
niezgodna z treścią zapytania ofertowego.
o MAKSYMALNY okres gwarancji na roboty budowlane uwzględniony do oceny ofert wynosi 84
miesięcy. Jeżeli Wykonawca zaoferuje okres gwarancji dłuższy niż 84 miesięcy do oceny ofert
zostanie przyjęty okres 84 miesięcy i taki zostanie uwzględniony także w umowie. Wykonawca, który
zaoferuje najkorzystniejszy okres (84 miesięcy) otrzymuje maksymalna liczbę punktów w ramach
kryterium gwarancja.
Ostateczną ocenę oferty stanowi suma punktów uzyskanych w kryteriach określonych w pkt. 1
obliczona wg wzoru:
P = C + G
gdzie:
C - liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium cena
G - liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium gwarancja
P - łączna liczba punktów uzyskana w kryteriach
2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów
wynikającą z przyjętych kryteriów oceny ofert.
3. Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu
na to, że złożone oferty przedstawiają taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert,
spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną.
4. Jeżeli firma, której oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający
może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.
VIII. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY
1.Oferta musi być sporządzona w języku polskim i podpisana przez osobę upoważnioną do
reprezentowania Wykonawcy.
W przypadku sporządzania oferty przez osobę (osoby) inne niż uprawnione do
reprezentowania Wykonawcy (zgodnie z odpisem z właściwego rejestru bądź wpisu do
ewidencji działalności gospodarczej) wymagane jest dołączenie stosownego
pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo składa się w formie oryginału lub kopii
potwierdzonej notarialnie za zgodność z oryginałem.
2. Wykonawca składając ofertę, składa następujące dokumenty:
a) Formularz Oferty - według załączonego wzoru (zał. nr 1 do zapytania ofertowego).
b) Kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie przedmiaru robót stanowiącego
załącznik nr 2 do Zapytania.
c) Oświadczenie o spełnianiu warunków- według załączonego wzoru ( zał. nr 3 do
zapytania ofertowego).
d) Oświadczenie -zgoda na przetwarzanie danych osobowych ( zał. nr 5 do zapytania
ofertowego).
e) Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
rejestru, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert,
f) Wykaz osób - według załączonego wzoru ( zał. nr 7 do zapytania ofertowego).
3. Wykonawca określi cenę ryczałtową netto i brutto dla przedmiotu zamówienia, podając ją
w złotych polskich wraz z podatkiem VAT, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Cena ryczałtowa brutto podana w ,,Formularzu ofertowym" powinna być wyliczona w oparciu
o przedłożony kosztorys ofertowy sporządzony ściśle na podstawie przedmiaru robót.
Zalecaną metodą kalkulacji, polegającą na obliczeniu wartości kosztorysowej robót objętych
kosztorysem ofertowym jako sumy iloczynów jednostek przedmiarowych robót i ich cen
jednostkowych bez podatku od towarów i usług. Podatek od towarów i usług (VAT) należy
doliczyć w kosztorysie ofertowym do końcowej wartości kosztorysowej robót netto,
stanowiącej sumę wartości netto poszczególnych części kosztorysu, a następnie wartość
brutto wpisać do ,,Formularza ofertowego".
5. Zamawiający odrzuci ofertę, która nie spełnia wymagań określonych w zapytaniu
ofertowym z zastrzeżeniem pkt. 6
6. Zamawiający w toku badania i oceny ofert wezwie wykonawców do złożenia wyjaśnień
dotyczących oferty, a w przypadku niekompletności oferty w zakresie wymaganych
dokumentów, Zamawiający wezwie do ich uzupełnienia.
7. Zamawiający poprawi w treści oferty oczywiste omyłki rachunkowe i pisarskie.
8. Zamawiający będzie miał również prawo żądać wyjaśnień od Wykonawców, których oferty
będą zawierać rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia .
9. Zamawiający powiadomi wykonawców o wyniku postępowania drogą elektroniczną
i zamieści informację na stronie internetowej www.bip.nowytomysl.pl
10. Oferty złożone po upływie wyznaczonego terminu nie będą rozpatrywane.
11. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający dopuszcza unieważnienie postępowania.
12. Od decyzji Zamawiającego nie przysługują środki odwoławcze.
13. Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę.
14. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
15. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
16. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
17. W przypadku gdyby oferta, oświadczenia lub dokumenty zawierały informacje
stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji, Wykonawca powinien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które
informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje te powinny być umieszczone
w osobnym wewnętrznym opakowaniu, trwale ze sobą połączone i ponumerowane. Przez
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r.
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 poz. 1010 ) uznać należy nieujawnione
do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne
przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których
przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Nie mogą
stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa informacje podawane do wiadomości podczas otwarcia
ofert, tj. informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji
i warunków płatności zawartych w ofercie.
18. Termin związania oferta wynosi : 30 dni

Kontakt:
X. OSOBA UPOWAŻNIONA DO KONTAKTU Z WYKONAWCAMI
w sprawach merytorycznych
imię i nazwisko: Damian Pyliński
Tel. 61 44 22 641
fax. 61 44 22 754
e-mail : d.pylinski@nowytomysl.pl
w terminach w godzinach pracy Zamawiającego
w sprawach formalnych
imię i nazwisko: Anna Małecka
Tel. 602 812 669
fax. 61 44 22 754
e-mail : zamowienia@nowytomysl.pl
w terminach w godzinach pracy Zamawiającego

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.