Infolinia: 58 732-70-70
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
8z dziś
3762z ostatnich 7 dni
17550z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Remont elewacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego

Przedmiot:

Remont elewacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego

Data zamieszczenia: 2020-09-18
Dane kontaktowe Zamawiającego: Chojnowski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
ul. Drzymały 30
59-225 Chojnów
powiat: legnicki
tel/fax 76 8188372
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Chojnów
Wadium: nie przewiduje się
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2020-10-05 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Remont elewacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy Ul. Spacerowej 4 w Chojnowie
działka nr 381/6 obręb 6 Zamawiający zaznacza, że z uzasadnionych przyczyn istnieje możliwość realizacji powyższego zadania w 2021r.

Otwarcie ofert: 9. Termin otwarcia ofert 05.10.2020 r. - godz. 11:00

Składanie ofert:
8. Miejsce i termin złożenia oferty
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, tj. Chojnowski zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Ul. Drzymały 30, 59-225 Chojnów - Sekretariat (pokój nr 1, II piętro ), do dnia 05.10.2020 r., godz. 10:00

Miejsce i termin realizacji:
1. Termin realizacji zamówienia : 2 miesiące od daty zawarcia umowy

Wymagania:
2. Warunki udziału w postępowaniu :
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki:
a) Posiadają wiedzę i doświadczenie;
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie (załącznik nr 2) oraz wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył 3 roboty budowlane w zakresie niezbędnym do wykazania warunku wiedzy i doświadczenia w tym co najmniej 1 zamówienie, którego przedmiotem były roboty budowlane (obejmujące w swoim zakresie remont elewacji) w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych oraz przedstawi dokumenty potwierdzające, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (załącznik nr 3).
b) Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie oświadczenia (załącznik nr 4).
c) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej, zapewniającej wykonanie zamówienia. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 200 00,00 zł
d) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie oświadczenia (załącznik nr 2) oraz złożenie aktualnego odpisu z właściwego rejestru, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert.
3. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu :
a) Wypełniony i podpisany Formularz ofertowy - załącznik nr 1,
b) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 2,
c) Wykaz robót - załącznik nr 3,
d) Wykaz osób posiadających wymagane przepisami uprawnienia budowlane - załącznik nr 4,
e) Oświadczenie - załącznik nr 5,
f) Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związany z przedmiotem zamówienia,
g) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
h) Wzór umowy - załącznik nr 8
Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, które należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
4. Opis sposobu przygotowania oferty :
Oferta musi mieć formę pisemną i powinna być sporządzona w języku polskim, Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego,
Oferta powinna zawierać: imię, nazwisko, nazwę (firmę) i dokładny adres wykonawcy, nr telefonu, nr faksu, adres e-mail, nr REGON i NIP oraz datę sporządzenia oferty,
Dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z przedstawionymi przez Zamawiającego wzorcami (załącznikami do zapytania ofertowego),
Odpowiedzi muszą być udzielane na wszystkie pytania zawarte w załącznikach,
Jeżeli zabraknie miejsca należy dołączyć dodatkowe strony, należy ponumerować każdą ze stron
w miejscu do tego przeznaczonym w prawym górnym rogu na każdej stronie,
Jeżeli pytanie postawione w załączniku nie dotyczy Wykonawcy, należy wpisać "nie dotyczy",
Wszystkie strony oferty należy zaopatrzyć własnoręcznym podpisem Wykonawcy lub
upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy,
Niedopuszczalne są wyskrobywania w ofertach, poprawki należy dokonać poprzez skreślenie błędnego zapisu i zaopatrzenie go własnoręcznym podpisem Wykonawcy lub osoby upoważnionej, Ofertę należy umieścić w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie wewnętrznej (opieczętowanej) w taki sposób, aby nie budziło to żadnych wątpliwości, co do możliwości jej wcześniejszego otwarcia lub ujawnienia treści oferty przez osoby nieupoważnione. Na kopercie należy umieścić nazwę i adres Zamawiającego oraz napis:
,,OFERTA na Remont elewacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Spacerowej 4
w Chojnowie , działka nr 381/6 obręb 6 Nie otwierać przed dniem 05.10.2020r. godz 11:00, oraz dokładny adres Wykonawcy.
5. Opis sposobu obliczenia ceny :
Cena oferty musi być podana z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku, musi być podana w PLN liczbowo i słownie z wyodrębnieniem należnego podatku VAT.
Cena oferty musi uwzględniać wszelkie koszty dodatkowe związane z realizacją przedmiotu zamówienia, w szczególności koszty uzyskania niezbędnych badań, opinii, uzgodnień, zezwoleń i koniecznych opracowań, ubezpieczenia, zabezpieczenia placu budowy. Zamówienie obejmuje wykonanie wszelkich zabezpieczeń, zadaszeń nad wejściami do budynku, wykonanie rusztowań. Cenę ryczałtową należy określić z uwzględnieniem przeprowadzonej wizji w terenie, powinna ona obejmować całokształt prac wraz z robotami pomocniczymi. Cenę ryczałtową należy traktować jako stałą i nie zmienną przez cały czas trwania umowy.
Wszystkie roboty dodatkowe, które wystąpią w czasie realizacji przedmiotu zamówienia, a które Wykonawca powinien przewidzieć na etapie składania oferty, będą wykonywane w ramach wynagrodzenia ryczałtowego.
6. Okres gwarancji: minimum 60 miesięcy
7. Termin związania ofertą : 30 dni
11. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami:
a) Pisemnie - na adres Zamawiającego: Chojnowski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chojnowie, ul. M. Drzymały 30, 59-225 Chojnów
b) Za pośrednictwem faksu: nr 76 81 88 372
c) Drogą elektroniczną (e-mail): zamowieniapubliczne@chzgkim.pl
12. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy/ wadium: Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium.
Zamawiający zażąda od Wykonawcy wniesienia należytego zabezpieczenia przed zawarciem umowy o udzielenie zamówienia. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej z następujących form: a) pieniądzu:
Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 3% kwoty brutto zawieranej umowy na deklarowany okres gwarancji i rękojmi.
Zwolnienie zabezpieczenia nastąpi po 15 dniu po przedstawieniu przez Wykonawcę pozytywnego
protokołu z przeglądu pogwarancyjnego i ustaniu okresu gwarancji i rękojmi.
b) gwarancjach ubezpieczeniowych
Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w postaci gwarancji ubezpieczeniowej dobrego wykonania o treści zaakceptowanej przez Zamawiającego w wysokości 5% wartości brutto niniejszej umowy (okres obowiązywania gwarancji dobrego wykonania jest równy okresowi wykonania robót budowlanych aż do odbioru końcowego i skwitowania prac przez inwestora).
c) gwarancjach bankowych
Gwarancja bankowa usunięcia wad, usterek w terminie na okres trwania gwarancji lub rękojmi po zakończeniu i odbiorze robót budowlanych do czasu wydania dokumentów potwierdzających odbiór ostateczny (3% wartości wykonanych robót).
Przed upływem okresu gwarancji i rękojmi (co najmniej na 7 dni) Wykonawca wystąpi na piśmie do Zamawiającego celem dokonania czynności przeglądu pogwarancyjnego.
13. Sposób wyboru Wykonawcy :
Zamawiający przy wyborze oferty będzie się kierował ceną i gwarancją.
Zamawiający zastrzega, że okres gwarancji na przedmiot zamówienia nie może być krótszy niż 5 lat licząc od daty odbioru końcowego.
Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości przy ul Spacerowej 4 zastrzega możliwość prowadzenia negocjacji ceny z wybranymi Wykonawcami.
Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości przy ul. Spacerowej 4 zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru Wykonawcy.
14. Dodatkowe informacje
1)Wykonawca jest zobowiązany do właściwego oznakowania oraz zabezpieczenia obszaru objętego prowadzonymi pracami remontowymi. Odpowiada w sposób bezpośredni za bezpieczeństwo osób znajdujących się w tym obszarze.
2) Materiałem pomocniczym remontu elewacji jest przedmiar robót oraz projekt budowlany.
3) Z projektu budowlanego należy uwzględnić zakres prac dotyczący remontu elewacji.
4). Zamawiający dopuszcza do prac związanych z remontem ścian z cegły klinkierowej ( czyszczenie i spoinowanie) zatrudnienia podwykonawcy poprzez sporządzenie aneksu do umowy. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia

Kontakt:
10. Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami:
Małgorzata Sudorowska - Kierownik OBM tel. 76 81 88 370 (wewn.10), tel. kom. 530 726 221 Eliza Antos, Justyna Bieżuńska - Dział zamówień publicznych tel. 76 81 88 370 (wew.16)

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.