Infolinia: 58 732-70-70
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3670z ostatnich 7 dni
17488z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie malowania konstrukcji zadaszeń loggii wraz z czyszczeniem daszków

Przedmiot:

Wykonanie malowania konstrukcji zadaszeń loggii wraz z czyszczeniem daszków

Data zamieszczenia: 2020-09-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,Na Skarpie" w Toruniu
Ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 6
87-100 Toruń
powiat: Toruń
Tel: 56 648 67 84 do 6 Fax: 56 648 61 00
smnaskarpie@smnaskarpie.pl
Województwo: kujawsko-pomorskie
Miasto: Toruń
Wadium: 500 zł
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2020-10-06 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
wykonanie: malowania 21 konstrukcji zadaszeń loggii wraz z czyszczeniem daszków z poliwęglanu na ostatnich kondygnacjach w 2 budynkach mieszkalnych na osiedlu ,,Na Skarpie" w Toruniu.
CZĘŚĆ II: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest malowanie 21 konstrukcji zadaszeń loggii wraz z czyszczeniem daszków z poliwęglanu na ostatnich kondygnacjach w 2 budynkach mieszkalnych na osiedlu ,,Na Skarpie" w Toruniu.
2. Zakres prac został określony w projekcie umowy - załącznik nr 2 do SIWZ.
3. Przetarg jest organizowany w oparciu o dostępny na stronie internetowej Zamawiającego ,,Regulamin organizowania i przeprowadzania przetargów na wykonanie robót w Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Na Skarpie" w Toruniu".

Otwarcie ofert: 3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 6.10.2020r. o godz. 1100 w siedzibie Zamawiającego przy Ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 6 - sala narad (sekretariat).

Składanie ofert:
1. TERMIN SKŁADANIA ofert ustala się do dnia 6.10.2020r. do godz. 1100.
2. Ofertę zapakowaną i oznaczoną zgodnie z ust. 4 należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego w Toruniu przy Ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 6 w sekretariacie na 1 piętrze.
4. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej pod rygorem nieważności w zamkniętej kopercie gwarantującej zachowanie poufności i jej nienaruszalności do terminu otwarcia ofert. Kopertę należy oznakować w następujący sposób: ,,Przetarg - malowanie konstrukcji zadaszeń".

Miejsce i termin realizacji:
CZĘŚĆ III: TERMINY WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Wymagany termin wykonania zamówienia - w roku 2020.
Przy określaniu terminu rozpoczęcia prac należy uwzględnić 14 dni od daty przetargu na podpisanie umowy.

Wymagania:
CZĘŚĆ IV: WYKAZ OŚWIADCZEŃ POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIENIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK POSTAW DO WYKLUCZENIA
W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia Zamawiający żąda aktualnego na dzień składania ofert oświadczenia w zakresie wskazanym w załączniku nr 1a do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
CZĘŚĆ VI: WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
1. Zamawiający wymaga od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 500 zł (słownie: pięćset złotych).
2. Wadium można wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: w mBank S.A. nr konta: 22 1140 2088 00005970 8100 1001 lub w kasie Zamawiającego - Toruń, ul. Konstytucji 3-go Maja 24.
Wadium uznaje się za skuteczne wniesione z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium podlega utracie w razie cofnięcia oferty po upływie terminu składania ofert lub w razie uchylenia się Wykonawcy, który wygrał przetarg od zawarcia umowy na warunkach określonych w załączonym wzorze umowy (załącznik nr 2).
4. W przypadku rezygnacji oferenta po otwarciu ofert z części zaoferowanego w złożonej
ofercie zakresu robót, wadium podlega utracie w wysokości proporcjonalnej do
zaoferowanej wartości robót, z których oferent zrezygnował.
5. Wadium w wysokości wpłaconej (bez odsetek) podlega zwrotowi, zgodnie z obowiązującym Regulaminem organizowania i przeprowadzania przetargów na wykonanie robót w Spółdzielni Mieszkaniowej Na Skarpie w Toruniu.
CZĘŚĆ VII: OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:
a. Wypełniony Formularz ofertowy sporządzony zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ i oświadczenia zgodnie z załącznikiem nr 1a,
b. Wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego*/zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej*
(dokumenty wystawione lub z potwierdzoną aktualnością nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem złożenia oferty)
*załączyć właściwe
c. Referencje inwestorów potwierdzające wykonywanie w poprzednich 2 latach prac objętych przetargiem, określające rodzaj i miejsce wykonywanych robót, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, określające czy te roboty zostały wykonane należycie (w ustalonym terminie i jakościowo dobrze),
d. Karta katalogowa oferowanej farby
e. Dowód wpłaty wadium.
2. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w sposób czytelny, nie budzący wątpliwości, podpisana przez osobę/osoby upoważnione do reprezentacji Wykonawcy w niezbędnym zakresie.
3. Kserokopie dokumentów należy poświadczyć własnoręcznym podpisem - za zgodność z oryginałem. Pozostałe dokumenty należy przekazać podpisane przez Wykonawcę lub odpowiednią instytucję.
4. Zaleca się, aby cała oferta wraz z załącznikami była w trwały sposób ze sobą połączona oraz zawierała spis treści.
5. Poprawki lub zmiany w ofercie powinny być parafowane przez osobę upoważnioną do złożenia oferty.
CZĘŚĆ IX: OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY
1. Kryteria, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze ofert:
Cena robót netto 95 %
Okres gwarancji 5 %
2. Zamawiający ma prawo nie rozpatrywać ofert złożonych przez Wykonawców, którzy otrzymali negatywną opinię odnośnie wcześniej wykonywanych prac na rzecz Zamawiającego, wykonywali w sposób niewłaściwy w zakresie terminowości, jakości lub fachowości.
3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana do realizacji przedmiotu zamówienia uchyla się od zawarcia umowy na warunkach określonych w załączonej umowie (załącznik nr 2), Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
CZĘŚĆ X: WZÓR UMOWY I INFORMACJE DOTYCZĄCE UMOWY
1. Wzór umowy stanowi załącznik do SIWZ i jest jego integralną częścią.
2. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zawrze umowę z Zamawiającym na warunkach określonych we wzorze umowy

Kontakt:
CZĘŚĆ V: INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI
1. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Strony mogą przekazywać pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną za wyjątkiem oferty (zał. nr 1) oraz oświadczeń (zał. nr 1a), które muszą być złożone w formie pisemnej.
2. Osobami upoważnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami w/s przetargu są:
a. Specjalista ds. Technicznych - w sprawach formalnych, tel. (56) 648-67-84 wew. 219.
b. Inspektor Nadzoru - w sprawach technicznych tel. (56) 648-63-36.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.