Infolinia: 58 732-70-70
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
39z dziś
3792z ostatnich 7 dni
17580z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Budowa budynku produkcyjnego

Przedmiot:

Budowa budynku produkcyjnego

Data zamieszczenia: 2020-09-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: DOMEL Sp. z o.o
Akademicka 4
18-400 Łomża
powiat: Łomża
+48 86 215 66 14 +48 692 442 444
pawel.kicun@domel.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/6917
Województwo: podlaskie
Miasto: Łomża
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2020-10-12 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
budowa budynku produkcyjnego z częścią biurowo-socjalną wraz z infrastrukturą techniczną: elektroenergetyczną, kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, wodociągową, ciepła oraz teletechniczną i zagospodarowaniem terenu

,,Budowa zakładu produkcji ślusarki aluminiowej oraz wdrożenie ekoinnowacyjnych rozwiązań w produktach, procesach, organizacji i marketingu"

Przedmioty zamówienia
Roboty budowlane
Roboty budowlane
Opis
Przedmiotem zamówienia jest budowa budynku produkcyjnego z częścią biurowo-socjalną wraz z infrastrukturą techniczną: elektroenergetyczną, kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, wodociągową, ciepła oraz teletechniczną i zagospodarowaniem terenu na działce o nr ewidencyjnym gruntu 23895/2 położonej przy Ul. Poznańskiej w Łomży.
Inwestycja realizowana będzie na podstawie Pozwolenia na budowę, decyzja nr 141/20, która stała się ostateczna w dniu 14.07.2020r.
Adres budowy:
działka nr 23895/2, położona w Łomży przy Ul. Poznańskiej, w obrębie ewidencyjnym Łomża 2 [Nr 0002], jednostka ewidencyjna Łomża - miasto [206201_1], powiat Łomża, woj. podlaskie, będąca własnością Zamawiającego.
Obiekt dzieli się na dwie strefy funkcjonalne:
o Strefa produkcyjna: dwunawowa hala o charakterze produkcji wyspowej z bramami od strony elewacji południowej i północnej. Od strony południowej plac manewrowy przed budynkiem.
o Strefa biurowo-socjalna: mieszcząca na parterze obsługę techniczną obiektu w tym sprężarkownie, węzeł cieplny i pomieszczenie przyłącz. Dalej znajdują się sanitariaty, pomieszczenia biurowe oraz hol wejściowy z klatką schodową. Na piętrze znajduję się szatnia pracowników, umywalnia wraz z natryskami oraz stołówka.
Charakterystyczne parametry techniczne obiektów budowlanych:
o Powierzchnia zabudowy: 2538,84 m2
o Wysokość wg RMI: 7,81 m
o Wysokość elewacji frontowej: 8,10 m
o Szerokość: 49,91m- zgodnie z warunkami zabudowy dla elewacji frontowej maks. 50m
o Długość: 56,88m
o Kubatura: 19403 m3
o Liczba kondygnacji: 2;
o Kąt nachylenia dachu: dachy płaskie o nachyleniu połaci równym 3°
o Powierzchnia netto budynku: 2624,31 m2
o Powierzchni całkowita: 2761,35m2
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumentacji projektowej tj.:
1. PROJEKT BUDOWLANY - ARCHITEKTURA
2. PROJEKT KONSTRUKCJI
3. PROJEKT INSTALACJI SANITARNYCH
4. PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
5. PROJEKT BUDOWLANY - DROGOWY
stanowiącej załącznik do niniejszego postępowania i dostępnej pod adresem https://drive.google.com/drive/folders/1ytYmfp01IOZvMmVW-emBpHKZyNMhGb-s?usp=sharing
Zawarte w dokumentacji przedmiary robót mają charakter wyłącznie informacyjny (pomocniczy) i nie są zestawieniem szczegółowym planowanych robót ze względu na ryczałtowy charakter wynagrodzenia za realizację inwestycji.
W przypadku rozbieżności pomiędzy projektem budowalnym, a projektami wykonawczymi lub przedmiarem robót w zakres zamówienia podstawowego wchodzą roboty opisane w projekcie budowlanym nawet jeśli nie zostały ujęte w projektach wykonawczych lub przedmiarze, bądź też zachodzą inne rozbieżności pomiędzy tymi dokumentami, a projektem budowlanym.
Wykonawca zobowiązany będzie od uzyskania ostatecznej Decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
Okres gwarancji na roboty budowlane minimum 60 m-cy, maksimum 120 miesięcy
W przypadku użycia w jakichkolwiek dokumentach zamówienia, w szczególności w dokumentacji projektowej oraz załącznikach, odniesień do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, oznacza to, że są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard. Wykonawca powinien przyjąć, że każdemu takiemu odniesieniu towarzyszą słowa ,,lub równoważny". Wykonawca może zastosować materiały, urządzenia i rozwiązania równoważne, lecz o parametrach technicznych i jakościowych podobnych lub lepszych, których zastosowanie w żaden sposób nie wpłynie negatywnie na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań przyjętych w dokumentacji projektowej. Zamawiający nie może odrzucić oferty jako niezgodnej z zapytaniem ofertowym, jeżeli wykonawca udowodni w swojej ofercie, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w zapytaniu ofertowym.
W przypadku, gdy wykonawca z przyczyn od niego niezależnych nie może uzyskać określonego przez Zamawiającego oznakowania lub oznakowania potwierdzającego, że dane roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają równoważne wymagania, Zamawiający w terminie przez siebie wyznaczonym akceptuje inne odpowiednie środki dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną producenta, o ile dany wykonawca udowodni, że roboty budowlane, dostawy lub usługi, które mają zostać przez niego wykonane, spełniają wymagania określonego oznakowania lub określone wymagania wskazane przez Zamawiającego.
Użycie w dokumentacji wymogu posiadania certyfikatu wydanego przez jednostkę oceniającą zgodność lub sprawozdania z badań przeprowadzonych przez tą jednostkę, jako środka dowodowego potwierdzającego zgodność z wymaganiami lub cechami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia oznacza, że Zamawiający akceptuje również certyfikaty wydane przez inne równoważne jednostki oceniające zgodność. Zamawiający akceptuje także inne odpowiednie środki dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną producenta, w przypadku gdy dany wykonawca nie ma ani dostępu do certyfikatów lub sprawozdań z badań, ani możliwości ich uzyskania w odpowiednim terminie, o ile ten brak dostępu nie może być przypisany danemu wykonawcy, oraz pod warunkiem, że dany wykonawca udowodni, że wykonywane przez niego roboty budowalne, dostawy lub usługi spełniają wymogi lub kryteria określone w opisie przedmiotu zamówienia lub warunkach realizacji zamówienia. Jeśli w opisie przedmiotu zamówienia ujęto zapisy wynikające z KNR lub KNNR wskazując na konieczność wykorzystania przy realizacji zamówienia konkretnego sprzętu o konkretnych parametrach zamawiający dopuszcza używanie innego sprzętu o ile zapewni to osiągnięcie zakładanych parametrów projektowych i nie spowoduje ryzyka niezgodności wykonanych prac z dokumentacja projektową.
Wykonawca wykona roboty przestrzegając przepisów prawa budowlanego, przepisów BHP, p-poż, ochrony środowiska, ustawy o odpadach i innych. Wykonawca zapewnia stały nadzór techniczny i BHP, utrzymanie porządku i ładu na placu budowy. Opłaty i kary za naruszenie przez Wykonawcę prawa, w tym przekroczenie w trakcie robót norm określonych w przepisach, obciążają Wykonawcę w stopniu całkowicie zwalniającym Zamawiającego.
Wykonawca wykona roboty z zachowaniem należytej staranności z uwzględnieniem zawodowego charakteru prowadzonej działalności, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, w systemie wielozmianowym, jeżeli będzie to niezbędne dla zachowania terminu wykonania robót,
WARUNKI PŁATNOŚCI:
Warunki płatności zostały określone w Istotnych postanowieniach przyszłej umowy stanowiących Załącznik nr 3 do niniejszego zapytania.
TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
Wykonawca zobowiązany będzie do realizacji zamówienia w następujących terminach:
1) rozpoczęcie robót budowlanych: 7 dni od dnia podpisania umowy,
2) osiągnięcie gotowości do odbioru końcowego - 11 miesięcy od dnia podpisania umowy,
3) zakończenie realizacji - podpisanie bezusterkowego końcowego protokołu odbioru robót budowlanych - nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia podpisania umowy,
4) uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie - nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.
Okres gwarancji
minimum 60 m-cy, maksimum 120 miesięcy

CPV: 44221000-5, 45111200-0, 45210000-2, 45213200-5, 45213220-1, 45213250-0, 45232150-8, 45232400-6, 45310000-3, 45320000-6

Dokument nr: 2020-623-6917, 1/1.3/RPOWP 2014-2020/2020

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert
2020-10-12

Miejsce i termin realizacji:
Planowany termin podpisania umowy
2020-10

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
podlaskie
Powiat
Łomża
Gmina
Łomża
Miejscowość
Łomża

Wymagania:
Powstaje w kontekście projektu
RPPD.01.03.00-20-0370/20 - Budowa zakładu produkcji ślusarki aluminiowej oraz wdrożenie ekoinnowacyjnych rozwiązań w produktach, procesach, organizacji i marketingu
Zamówienia uzupełniające
Możliwości udzielenia zamówień uzupełniających określono w Istotnych postanowieniach przyszłej umowy stanowiących Załącznik nr 3 do niniejszego zapytania.
Warunki zmiany umowy
Proponowane warunki zmian umowy, warunki odstąpienia od umowy oraz kary umowne określono w Istotnych postanowieniach przyszłej umowy stanowiących Załącznik nr 3 do niniejszego zapytania.
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń
Opis
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:
1. Oferta winna być sporządzona w jednym egzemplarzu, na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
2. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji określoną w krajowym rejestrze sądowym lub innym dokumencie rejestrowym, właściwym dla danej formy organizacyjnej Oferenta albo przez osobę umocowaną przez osobę uprawnioną, przy czym pełnomocnictwo musi być załączone do oferty.
3. Wszystkie miejsca, w których Oferent naniósł zmiany, winny być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą ofertę.
4. Oferta powinna być napisana w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.
5. Oferta składana za pomocą poczty elektronicznej powinna zostać podpisana własnoręcznie przez Wykonawcę (lub osobę upoważnioną), a następnie zeskanowana i dołączona do wiadomości.
6. Oferta winna być zgodna z opisem przedmiotu zamówienia.
7. Do oferty należy dołączyć:
a) aktualny odpis z właściwego rejestru, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Podmioty posiadające siedzibę poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej mogą składać dokumenty równoważne.
b) pełnomocnictwo do działania w imieniu Oferenta, o ile prawo do reprezentowania Oferenta w powyższym zakresie nie wynika wprost z dokumentu rejestrowego;
c) dokumenty potwierdzające spełnienie warunków opisanych w pkt. X Zapytania ofertowego;
d) oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym wg Załącznika nr 2 do Zapytania ofertowego;
e) Formularz kosztorysowy wg. Załącznik nr 1a;
f) Szczegółowy kosztorys ofertowy.
8. Strony oferty powinny być ponumerowane, parafowane oraz połączone w sposób uniemożliwiający przypadkowe zdekompletowanie.
9. Oferta powinna być sporządzona w PLN.
W przypadku braków formalnych i oczywistych omyłek pisarskich lub rachunkowych Zamawiający może wezwać oferentów do uzupełnienia wskazanych braków wyznaczając w tym celu termin min. 3 dni roboczych. Uzupełnioną/poprawioną ofertę należy złożyć w trybie wskazanym w pkt. VI. Nieuzupełnienie braków oferty w wyznaczonym terminie powoduje jej odrzucenie. Uzupełnienie braków formalnych oferty nie może prowadzić do jej merytorycznej zmiany, w szczególności do zmiany ceny.
TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:
Termin związania ofertą wynosi 60 dni licząc od dnia upływu terminu składania ofert.
Typ
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Opis
O udzielenie zamówienia może ubiegać się Oferent spełniający następujące warunki:
Posiada uprawnienia do wykonywania działalności gospodarczej zgodnej z przedmiotem zamówienia. Spełnienie warunku będzie weryfikowane na podstawie kodów PKD zawartych w dokumencie rejestrowym Oferenta lub Akcie założycielskim.
Typ
Wiedza i doświadczenie
Opis
O udzielenie zamówienia może ubiegać się Oferent spełniający następujące warunki:
Dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym niezbędnym do wykonania zamówienia oraz posiada odpowiednie doświadczenie w realizacji robót budowlanych odpowiadających charakterem przedmiotowi zamówienia.
Zamawiający uzna, że warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że należycie wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie:
a) przynajmniej trzy inwestycje polegające na budowie, rozbudowie lub przebudowie obiektu kubaturowego przemysłowego o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż 2000m2.
Dla potwierdzenia spełnienia w/w warunku Oferent musi przedstawić w formularzu oferty (stanowiącym Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego) wykaz co najmniej 3 zrealizowanych inwestycji oraz dołączyć do oferty dokumenty potwierdzające ich realizację wraz z podaniem rodzaju inwestycji i prowadzonych robót, wartości, daty, miejsce wykonania i podmiotów na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowalnego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowalne były wykonywane.
Typ
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis
O udzielenie zamówienia może ubiegać się Oferent spełniający następujące warunki:
Dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Zamawiający uzna, że warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż w wykonaniu niniejszego zamówienia uczestniczyć będzie osoba/zespół osób spełniających łącznie wymagania w zakresie wykształcenia i doświadczenia zawodowego, posiadających kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i uprawnienia w rozumieniu obowiązującej ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniejszych regulacji oraz obowiązującej ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa, a w szczególności osób posiadających uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do kierowania robotami budowlanymi w specjalnościach:
a) Kierownik Budowy, posiadający co najmniej 3-letnią praktykę zawodową w kierowaniu robotami budowlanymi oraz posiadający aktualne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń;
b) Kierownik robót sanitarnych posiadający aktualne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, jeśli uprawnień w tym zakresie nie posiada kierownik budowy.
c) Kierownik robót elektrycznych, posiadający aktualne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych jeśli uprawnień w tym zakresie nie posiada kierownik budowy.
W przypadku osób, które uzyskały uprawnienia w innych krajach Unii Europejskiej a także osób z Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tj. Królestwo Norwegii, Księstwo Lichtensteinu, Republika Islandii) i obywateli Konfederacji Szwajcarskiej, posiadane uprawnienia muszą spełniać warunki określone w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2016r., poz. 65).
Dla potwierdzenia spełnienia w/w warunku Oferent musi przedstawić w formularzu oferty (stanowiącym Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego) wykaz osób które będą zaangażowane do realizacji zamówienia oraz dołączyć do oferty dokumenty potwierdzające posiadanie odpowiednich uprawnień przez te osoby.
Zmiana Kierownika Budowy oraz Kierownika robót sanitarnych, jeśli został ustanowiony, będzie wymagała zgody Zamawiającego oraz każdorazowego przedłożenia dokumentów potwierdzających posiadanie odpowiednich kwalifikacji, doświadczenia i uprawnień przez te osoby.
Typ
Potencjał techniczny
Opis
O udzielenie zamówienia może ubiegać się Oferent spełniający następujące warunki:
Dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym niezbędnym do wykonania zamówienia. Spełnienie warunku będzie weryfikowane na podstawie oświadczenia oferenta.
Typ
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis
O udzielenie zamówienia może ubiegać się Oferent spełniający następujące warunki:
1. Nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
2. Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
3. Oferent nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne.
4. Oferent nie jest przedmiotem wszczętego postępowania upadłościowego ani jego upadłość nie jest ogłoszona, nie jest poddany procesowi likwidacyjnemu, a jego sprawy nie są objęte zarządzeniem komisarycznym lub sądowym.
5. Członkowie organów/wspólnicy upoważnieni do reprezentowania Oferenta nie zostali prawomocnie skazani za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych.
6. Spełnienie warunków wskazanych w pkt. 1-5 powyżej będzie oceniane na podstawie Oświadczenia oferenta oraz dokumentów przedłożonych przez oferenta tj.:
a) sprawozdań finansowych za dwa ostatnie lata obrotowe tj. 2018 i 2019 oraz za II kw. 2020r., a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres, w przypadku, gdy sporządzenie sprawozdania wymagane jest przepisami prawa kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzenia sprawozdania finansowego, innych dokumentów określających dane finansowe tj. na przykład obroty oraz aktywa i zobowiązania.
Przedłożone dokumenty finansowe powinny potwierdzać, że w każdym z dwóch lat obrotowych tj. w roku 2018 i 2019, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, Wykonawca osiągnął roczny przychód ze sprzedaży na poziomie min. 5 mln zł;
i
informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych w wysokości co najmniej 2 mln zł lub zdolność kredytową wykonawcy na poziomie min. 2 mln zł, wystawionej w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert;
b) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego albo innego dokumentu, potwierdzającego, że wykonawca nie zalega w opłacaniu podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
c) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
d) dowodu ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 3.000.000 zł wraz z potwierdzeniem opłacenia polisy.
Wykonawca posiadający siedzibę w innych krajach, którzy nie mogą złożyć dokumentów o których mowa w pkt. X. 6 a,b,c, składają dokumenty wystawione w kraju w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że:
- nie zalega w opłacaniu podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,
- spełnia warunki opisane w pkt.X.6.a,
- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.
Typ
Dodatkowe warunki udziału
Opis
1. Do postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z póź. zm.).
2. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, równego traktowania wykonawców, efektywności, jawności i przejrzystości.
3. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
4. Zmiany treści zapytania ofertowego oraz wyjaśnienia udzielone przez Zamawiającego na zapytania Wykonawców stają się integralną częścią zapytania ofertowego i są wiążące dla Wykonawców.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
6. Oferent poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
7. Złożenie oferty przez Oferenta nie stanowi zawarcia umowy.
8. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
9. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji, a zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnienia, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia 30.09.2020r.
10. Informacja o wyniku postepowania zostanie wysłana do każdego Oferenta, który złożył ofertę oraz zostanie umieszczona w bazie konkurencyjności
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/.
11. Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
12. Od prowadzonego postępowania nie przysługują oferentom środki ochrony prawnej (protest, odwołanie, skarga) określone odpowiednio w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych.
13. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia lub zmiany zapisów postępowania ofertowego w każdej chwili.
Z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczeniu podlega Oferent, który:
- Wykonywał bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwał się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tego Wykonawcy w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji;
- Złożył nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania;
- Jest podmiotem powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli;
Powyższy warunek weryfikowany będzie na podstawie Oświadczenia Oferenta (załącznik nr 2 do zapytania ofertowego).
Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji spełnienia przez Oferenta tego warunku na podstawie posiadanej wiedzy oraz dostępnych dokumentów (na przykład KRS).

Uwagi:
Data opublikowania ogłoszenia
2020-09-21
Data ostatniej zmiany
2020-09-21

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Łączna cena netto:
Kc = (Cmin/Co) x 90% x 100
gdzie:
Cmin - najniższa zaproponowana cena netto spośród ofert niepodlegających odrzuceniu;
Co - cena netto zaproponowana w badanej ofercie;
Kc - liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium ,,Łączna cena netto"
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
,,Okres gwarancji" (w przeliczeniu na pełne miesiące) na roboty budowlane.
Kg = (Go/Gmax) x 10% x 100
gdzie:
Go - okres gwarancji zaproponowany w ofercie;
Gmax - najdłuższy zaproponowany okres gwarancji;
Kg - przyznana liczba punktów
Kryteria szczegółowo opisane w zapytaniu ofertowym.

Kontakt:
Osoby do kontaktu
Paweł Kicun
tel.: +48 86 215 66 14 +48 692 442 444
e-mail: pawel.kicun@domel.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.