Infolinia: 58 732-70-70
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4065z ostatnich 7 dni
16933z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie prac rozbiórkowych na terenie kompleksu budynków biurowych

Przedmiot:

Wykonanie prac rozbiórkowych na terenie kompleksu budynków biurowych

Data zamieszczenia: 2020-09-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: Bipromet S.A
Graniczna 29
40-956 Katowice
powiat: Katowice
tel. +48 32 774 58 00 fax. +48 32 256 27 61
sekretariat@bipromet.com.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Katowice
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2020-10-02 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
I. Przedmiot postępowania:
Przedmiotem niniejszego postępowania jest wykonanie prac rozbiórkowych na terenie kompleksu
budynków biurowych w Katowicach przy Ul. Granicznej 29.
II. Zakres postępowania:
Rozbiórka istniejących garaży wraz z wymianą i uzupełnieniem ogrodzenia oraz nawierzchni zgodnie
z projektem wykonawczym BIPROMET nr 10-20-016_R00 stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego
zapytania przetargowego.
Szczegółowy zakres prac opisano w projekcie jw. oraz przedstawiono na rysunkach jn.:
- Rysunek nr 10-20-016-001_R00 stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zapytania przetargowego,
- Rysunek nr 10-20-016-002_R00 stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego zapytania przetargowego,
- Rysunek nr 10-20-016-003_R00 stanowiący załącznik nr 4 do niniejszego zapytania przetargowego.
Do obowiązków Wykonawcy należy:
? Wykonawca zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania instrukcji BHP obowiązujących przy
pracach realizowanych na terenie BIPROMET.
? Pracownicy Wykonawcy będą posiadać aktualne szkolenia BHP oraz badania lekarskie.
? Pracownicy Wykonawcy będą ubrani zgodnie ze standardem BHP.
? Wykonawca będzie akceptował notatki BHP BIPROMET oraz będzie na bieżąco realizował zawarte
w nich ustalenia.
? Wykonawca zabezpieczy sprzęt, narzędzia oraz materiały konieczne do realizacji prac.
? Wykonawca zabezpieczy zaplecze socjalne dla pracowników.
? Wykonawca będzie odpowiadał za rozładunek, magazynowanie oraz wewnętrzny transport
dostarczanych materiałów.
? Wykonawca będzie odpowiadał za segregację, zabezpieczenie i utylizację odpadów.

Dokument nr: A/29_09_2020/B1.

Otwarcie ofert: otwarcia ofert tj.
02.10.2020r. o godz. 1400

Składanie ofert:
? Ofertę należy złożyć do dnia 02.10.2020r. do godz. 1400
VIII. Sposób złożenia oferty:
? Oferta powinna zawierać łączną cenę ryczałtową.
? Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania firmy.
? Do oferty NALEŻY dołączyć:
1. Listę referencyjną.
3. Skan aktualnej polisy OC Oferenta.
? Oferta powinna zawierać informacje o ewentualnych wyłączeniach.
? Ofertę należy umieścić w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie. Koperta powinna posiadać adres
oferenta oraz być zaadresowana do zamawiającego na adres: BIPROMET S.A., DZIAŁ ZAKUPÓW
ul. Graniczna 29, 40-956 Katowice oraz dodatkowo opisana w następujący sposób:
OFERTA NA WYKONANIE PRAC ROZBIÓRKOWYCH NA TERENIE KOMPLEKSU BUDYNKÓW BIUROWYCH
W KATOWICACH PRZY UL. GRANICZNEJ 29.
POSTĘPOWANIE PRZETARGOWE nr A/29_09_2020/B1.
Nie otwierać przed 02.10.2020r. do godz. 1400
.
? Ofertę należy złożyć w terminie wymienionym w pkt VII. w Kancelarii Głównej Bipromet S.A.
znajdującej się w budynku przy Ul. Granicznej 29 w Katowicach (siedziba Spółki) na pierwszym
piętrze w pokoju nr 131.
? Ofertę można również wysłać listem poleconym lub pocztą kurierską na adres Ul. Graniczna 29, 40-
956 Katowice. Data wymieniona w pkt VII. jest obowiązującą datą wpływu przesyłki.
? Dopuszcza się również przysłanie oferty na adres e-mail j.gedlek@bipromet.com.pl w formie
szyfrowanego pliku. Hasło do powyższego pliku (przysłane na powyższy adres e-mail lub w formie
wiadomości sms na nr tel. kom: +48 785 998 592) należy dosłać o ustalonej porze otwarcia ofert tj.
02.10.2020r. o godz. 1400

Miejsce i termin realizacji:
III. Miejsce wykonania:
BIPROMET S.A., Ul. Graniczna 29, 40-956 Katowice.
VI. Wymagane termin wykonania prac:
? Czwarty kwartał 2020r.
? Zakończenie prac: do 31.12. 2020r.

Wymagania:
IV. Warunki gwarancji:
Wykonawca udziela gwarancji i rękojmi na wykonany przedmiot Umowy od dnia odbioru przedmiotu
Umowy do dnia upływu 24 miesięcy.
V. Warunki ogólne:
? Warunkiem udziału w niniejszym postępowaniu przetargowym jest wcześniejsza wizja lokalna
przedstawicieli Wykonawcy przed upływem terminu składania ofert. W celu umówienia
szczegółowego terminu wizji lokalnej należy kontaktować się bezpośrednio z operatorem
postępowania.
? Na potwierdzenie przeprowadzenia wizji lokalnej Wykonawca do oferty dołączy protokół
z przeprowadzonej wizji podpisany przez obecnych na obiekcie przedstawicieli BIPROMET. Wzór
dokumentu ,,Protokół wizji lokalnej" stanowi załącznik nr 5 do niniejszego zapytania
przetargowego.
? Zamawiający nie dopuszcza możliwości 100% udziału podwykonawców Wykonawcy w realizacji
przedmiotu niniejszego zapytania ofertowego.
? W przypadku zamiaru powierzenia przez Wykonawcę części zakresu swoim podwykonawcom,
Wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie przewidywany do powierzenia zakres i jego
orientacyjny procentowy udział w całości przedmiotu zapytania ofertowego.
? Oferta powinna zawierać całkowite koszty wykonania robót, uwzględniające materiały, materiały
pomocnicze, koszt wykonania prac, prac pomocniczych, urządzeń i narzędzi niezbędnych do
wykonania robót oraz wszelkie koszty dodatkowe niezbędne do prawidłowego wykonania zadania.
? Zadanie winno być realizowane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje zawodowe oraz
doświadczenie przy realizacji analogicznych zakresów prac - min. 5lat.
? Do oferty należy załączyć oświadczenie o kompletności oferty w stosunku do dokumentacji.
? Złożeniem oferty Oferent potwierdza, że zapoznał się z dokumentacją i deklaruje chęć wykonania
zadania będącego przedmiotem niniejszego postępowania przetargowego zgodnie z obowiązującymi
normami i podanymi terminami.
? Preferowane warunki płatności: 60 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo
wystawionej faktury wraz z załączonym obustronnie podpisanym protokołem odbioru dostawy.
? Zamawiający zastrzega sobie prawo wszelkich kontroli i weryfikacji stanu i jakości wykonywanych
przez Wykonawcę prac na każdym etapie realizacji.
Wymagany termin ważności oferty: 2 miesiące od daty złożenia oferty.

Uwagi:
IX. Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty:
? Cena.
? Własny potencjał techniczny i personalny potwierdzający zdolność do wykonania zadania.
X. Załączniki do zapytania ofertowego
? Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania - Projekt wykonawczy nr 10-20-016_R00.
? Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania - Rysunek nr 10-20-016-001_R00.
? Załącznik nr 3 do niniejszego zapytania - Rysunek nr 10-20-016-002_R00.
? Załącznik nr 4 do niniejszego zapytania - Rysunek nr 10-20-016-003_R00.
? Załącznik nr 5 do niniejszego zapytania - Protokół wizji lokalnej (wzór).

Kontakt:
XI. Osoba kontaktowa:
? Informacji w zakresie dotyczącym zapisów zapytania ofertowego i uzgodnień handlowych udziela:
Jarosław Gędłek, tel.: +48/32 774 58 12, tel. kom. +48/785 998 592, mail: j.gedlek@bipromet.com.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.