Infolinia: 58 732-70-70
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4208z ostatnich 7 dni
17618z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Remont schodów wejściowych do klatek schodowych w budynku

Przedmiot:

Remont schodów wejściowych do klatek schodowych w budynku

Data zamieszczenia: 2020-09-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej ,,TBS" Sp. z o.o. w Częstochowie
ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 24
42-200 Częstochowa
powiat: Częstochowa
Centrala: (34) 3682461, Tel: 34 368 24 61, Fax: 34 365 12 90
sekretariat@zgm-tbs.czest.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Częstochowa
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2020-09-29 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej ,,TBS" Sp. z o.o.
ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY
II. Przedmiot zamówienia:
,,Remont schodów wejściowych do dwóch klatek schodowych w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym przy Ul. Limanowskiego 57"
III. Opis przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu schodów wejściowych do dwóch
klatek schodowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy
ul. Limanowskiego 57 w Częstochowie.
2. Zakres przedmiotu zamówienia zawiera w szczególności remont schodów wejściowych
do dwóch klatek schodowych, zgodnie z przedmiarem robót stanowiącym załącznik nr 4
do niniejszego zaproszenia.
3. Wybór oferty będzie dokonany przez Wspólnotę Mieszkaniową.
4. Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie innych materiałów
niż podane w przedmiarze robót pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych
niż określone w przedmiarze robót, jak również złożenia dla tych materiałów stosownych
dokumentów (atesty i aprobaty dopuszczające w/w do stosowania w budownictwie).
5. Każda oferta winna zawierać niżej wymienione dokumenty i załączniki oraz zostać
złożona w osobnej zamkniętej opisanej kopercie, według poniższych wskazówek.
3. Oferta winna zawierać niżej wymienione dokumenty i załączniki oraz zostać złożona
w zamkniętej opisanej kopercie, według poniższych wskazówek.

Składanie ofert:
VI. Miejsce oraz termin składania ofert:
I. Oferty należy składać:
1) w kancelarii Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej ,,TBS" Sp. z o.o.
ul. POW 24,
42-200 Częstochowa - pokój nr 6,
2) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29.09.2020r., do godz. 09:00.
3) w zamkniętych kopertach, na których należy umieścić: nazwę i adres Wykonawcy,
nazwę i adres Zamawiającego oraz napis:
OFERTA na: ,,Remont schodów' wejściowych do dw óch klatek schodowych w budynku
mieszkalnym wielorodzinnym przy Ul. Limanowskiego 57"

Miejsce i termin realizacji:
IV. Terminy wykonania zamówienia:
Wymagany termin realizacji zamówienia: do 20.11.2020r..

Wymagania:
V. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie Wykonawcy mają dołączyć do oferty:
1. Formularz ofertowy, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia.
2. Wykaz robót brukarskich, które Wykonawca wykonał w okresie ostatnich pięciu lat,
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy w tym okresie, o wartości ogólnej co najmniej 9 000,00 zł netto (słownie
złotych: dziewięć tysięcy), wykaz winien zawierać rodzaj wykonywanych robót,
wartości, daty, miejsca wykonania i nazwy podmiotów, na rzecz których roboty te zostały
wykonane. Do wykazu powinny być dołączone dowody
(referencje) potwierdzające, że roboty zostały wykonane w sposób należyty, zgodnie
z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (załącznik nr 2).
Jeżeli dowód zawiera również potwierdzenie wykonania robót wykraczających poza
zakres zamówienia, w odpowiedniej pozycji wykazu robót należy wpisać wartość robót
netto zgodnych z zakresem zamówienia.
3. Odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności
Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
4. Oświadczenie Wykonawcy lub zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu
Skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków,
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym
organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami
lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu.*
5. Oświadczenie Wykonawcy lub zaświadczenie właściwej terenowej jednostki
organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega
z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawiony
nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny
dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem
w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami,
w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie
na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego
organu.
6. Kserokopię uprawnień budowlanych (decyzji o stwierdzeniu przygotowania zawodowego
do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie) w zakresie objętym
zamówieniem dla pracownika Wykonawcy, wyznaczonego do pełnienia funkcji
kierownika robót w specjalności konstrukcyjno - budowlanej lub konstrukcyjno -
inżynieryjnej w zakresie dróg.
7. Zaświadczenie z właściwego Oddziału Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
potwierdzające przynależność kierownika robót Wykonawcy do Izby Inżynierów.
Z zaświadczenia tego musi wynikać, iż osoba ta, na dzień składania ofert, posiada
aktualne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.
8. Kosztorys ofertowy w formie szczegółowej.
9. Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
na minimalną sumę gwarancyjną 9 000,00 zł (słownie złotych: dziewięć tysięcy).
UWAGA!!!
Przed podpisaniem umowy Wykonawca, którego oferta została uznana
za najkorzystniejszą zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu:
1) kserokopię polisy ubezpieczeniowej potwierdzającej, że Wykonawca
jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej, w przypadku jeżeli do oferty
został załączony inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony,
2) dowód opłacenia polisy.
*W przypadku spółek cywilnych do oferty należy dołączyć zaświadczenia z Urzędu
Skarbowego oraz z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego wystawione na spółkę, jak i na każdego z jej wspólników
lub oświadczenia dotyczące spółki i jej wspólników.
Dokumenty wymienione w pkt V.l, 2, 8 niniejszego Zaproszenia muszą zostać złożone
w oryginale oraz podpisane przez osobę/-y uprawnioną/-e do podpisania oferty,
natomiast dowody (referencje), o których mowa w pkt V.2 mogą być złożone w formie
oryginałów lub kserokopii potwierdzonych za zgodność przez osobę/-y uprawnioną/-e
do podpisania oferty z dopiskiem za zgodność z oryginałem
Dokumenty wymienione w pkt V.3 mogą być złożone w formie kserokopii
potwierdzonych za zgodność przez osobę/-y uprawnioną/-e do podpisania oferty
z dopiskiem za zgodność z oryginałem lub wydruku z odpowiedniej strony internetowej.
Dokumenty wymienione w pkt V,4 i 5 mogą być złożone w formie oryginałów'
lub kserokopii potw ierdzonych za zgodność przez osobę/-y uprawnioną/-e
do podpisania oferty z dopiskiem za zgodność z oryginałem w przypadku składania
przez Wykonawcę zaświadczeń, natomiast oświadczenia własne Wykonawcy muszą
zostać złożone w oryginale oraz podpisane przez osobę/-y uprawnioną/-e do podpisania
oferty.
Dokumenty wymienione w pkt V.6, 7 i 9 mogą być złożone w formie kserokopii
potwierdzonych za zgodność przez osobę/-y uprawnioną/-e do podpisania oferty
z dopiskiem za zgodność z oryginałem.
VIII. Kryteria oceny oferty:
1. Kryterium oceny oferty stanowi oferta z najniższą ceną.
2. Wyliczenie punktów celem wyboru najkorzystniejszej oferty dokonane zostanie
z zastosowaniem wzoru:
(Cn:Cb) x 100 % = ilość punktów
gdzie
Cn - cena brutto oferty z najniższą ceną
Cb - cena brutto oferty badanej
100% - procentowe znaczenie kryterium ceny
3. Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych
punktów w oparciu o ustalone kryterium) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe
oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.
Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość
punktów.
IX. Opis sposobu przygotowania oferty:
1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej.
2. Koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem oferty ponosi Wykonawca.
3. Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych
do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym.
4. Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela
wykonawcy, należy dołączyć właściwe umocowanie prawne.
5. Oferta powinna być złożona zgodnie z formularzem - załącznik nr 1 i zawierać wszystkie
wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, o których mowa w treści niniejszego
zaproszenia.
6. Pełnomocnictwo dla przedstawiciela Wykonawcy winno być przedstawione w oryginale
lub kopii poświadczonej notarialnie.
7. Dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi
przez zamawiającego wzorcami - załącznikami, a w szczególności zawierać wszystkie
informacje.
8. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby
podpisującej ofertę.
9. Oferta powinna być złożona na kolejno ponumerowanych stronach.
10. Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający
możliwości dekompletacji zawartości oferty.
11. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać
ofertę.
X. Zamawiający zastrzega sobie możliwość nie wybrania żadnej oferty.
XI. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia negocjacji cenowych
z Wykonawcami, którzy złożyli oferty cenowe.
XII. Zamawiający po wyborze najkorzystniejszej oferty, powiadomi wybranego
Wykonawcę telefonicznie.

Kontakt:
VII. Informacja o sposobie porozumiewania się z Wykonawcami oraz osoby
uprawnione do kontaktów':
Pracownicy Zamawiającego uprawnieni do kontaktowania się z Wykonawcami:
1. Tomasz Zawadzki - tel. 34 323 20 33, informacje techniczne, OE VI.
2. Renata Stefaniak - tel. 34 368 24 61 wew. 45, zamówienia, referat DTIZ.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.