Infolinia: 58 732-70-70
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3753z ostatnich 7 dni
17541z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie remontu klatek schodowych budynku mieszkalnego wielorodzinnego

Przedmiot:

Wykonanie remontu klatek schodowych budynku mieszkalnego wielorodzinnego

Data zamieszczenia: 2020-09-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości
ul. Magazynowa
18-300 Zambrów
powiat: zambrowski
tel. fax. /086/276-12-40, tel. /086/ 271 36 54
Województwo: podlaskie
Miasto: Zambrów
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2020-09-29 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
na: Wykonanie remontu klatek schodowych budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy Ul. Magazynowa 15 w Zambrowie.
Zakres zamówienia obejmuje między innymi n/w prace:
a) przygotowanie podłoża do malowania
b) malowanie sufitów i ścian klatek schodowych farbą emulsyjną
c) wyprawa lamperii ścian tynkiem mozaikowym
d) malowanie balustrad farbą olejną
e) malowanie stolarki drzwiowej
f) obłożenie biegów klatek schodowych płytkami terakotowymi wraz z wykonaniem cokolików.
Roboty należy wykonać zgodnie z przedmiarem, Prawem Budowlanym, przepisami i Polskimi Normami.
Szczegółowy zakres prac określa przedmiar robót, stanowiący załącznik do SIWZ.
Wykonawca powinien dokonać wizji terenu obejmującego przedmiot zamówienia i jego otoczenia oraz uzyskać wszystkie niezbędne informacje o ryzyku, trudnościach i wszelkich innych okolicznościach, jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji zamówienia.

Dokument nr: WMN/3/2020

Otwarcie ofert: 2. Otwarcie ofert nastąpi w Zarządzie Nieruchomościami w Zambrowie Sp. z o.o. Aleja Wojska Polskiego 27A I piętro pokój nr 106 w dniu 29.09.2020.r. godz. 10:15.

Składanie ofert:
1. Oferty należy składać w siedzibie Zarządu Nieruchomościami w Zambrowie Sp. z o.o. Aleja Wojska Polskiego 27A I piętro pokój nr 106 (data i godz. złożenia oferty zostanie odnotowana na zewnętrznej stronie koperty).
TERMIN SKŁADANIA ofert upływa 29.09.2020.r. godz. 10:00

Miejsce i termin realizacji:
Termin wykonania zamówienia:
- do 01.02.2021 r.

Wymagania:
Zamawiający nie dopuszcza składana ofert częściowych.
5. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.
6. Zamawiający nie dopuszcza ofert wariantowych.
8. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia
tych warunków
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
2) posiadania wiedzy i doświadczenia,
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym a także dysponowania osobą posiadającą odpowiednie uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi.
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Złożone oferty zostaną sprawdzone zgodnie z przepisami ustawowymi i postanowieniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia przez komisję przetargową podczas niejawnego posiedzenia komisji. Sprawdzenie spełnienia w/w warunków odbędzie się w oparciu o złożone dokumenty wyszczególnione w pkt.9 niniejszej specyfikacji metodą spełnia - nie spełnia.

9. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu
potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu.
Zamawiający ustala, że w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawcy mają obowiązek dostarczyć niżej wymienione dokumenty w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osobę podpisującą ofertę:
1. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 3.
2. Wykaz osób odpowiedzialnych za realizację robót - załącznik nr 4.
3. Wykaz, co najmniej dwóch robót budowlanych o wartości brutto nie mniejszej niż 100.000 PLN każda, wykonanych w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i zakresem robotom budowlanym, stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz dokumenty potwierdzające należyte wykonanie robót - załącznik nr 5
4. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
5. Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę nie niższą niż 100 000 zł.
7. Przesłanki wykluczenia Wykonawcy.
Zamawiający wykluczy z postępowania:
- wykonawcę, który nie wykaże spełniania warunków udziału w postępowaniu,
- wykonawcę, który w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony
poważnie naruszył obowiązki zawodowe, w szczególności, gdy wykonawca w wyniku
zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał
zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą dowolnych środków
dowodowych.
8. Informacja dotycząca podwykonawcy.
Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy,
wówczas zobowiązany jest podać w formularzu ofertowym, jakiej części zamówienia to dotyczy
oraz podać nazwę i adres podwykonawcy. Do zawarcia umowy wykonawcy z podwykonawcą
konieczna jest zgoda Zamawiającego.
Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń i dokumentów.
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w formie pisemnej.
Dopuszcza się przesyłanie korespondencji faxem nr 086/276 12 40 lub e-mailem: znwzambrowie@interia.pl, ale musi ona być niezwłocznie potwierdzona pismem.
11. Termin, do którego Wykonawca będzie związany ofertą.
Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.
12. Opis sposobu przygotowania ofert.
Oferta musi być sporządzona na formularzu ofertowym (załącznik nr 2 do SIWZ) w języku polskim, w formie pisemnej oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy.
Oferta winna zawierać komplet dokumentów wymienionych w pkt.6 ogłoszenia w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem oraz kosztorys ofertowy. Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane i spięte lub zszyte ze sobą.
Warunki i wymogi formalne odnoszące się do oferty:
- ewentualne poprawki naniesione przed złożeniem ofert muszą być czytelne i sygnowane podpisem oferenta.
- po złożeniu oferty poprawek nie dopuszcza się.
- oferta winna być złożona w zamkniętym lub zszytym, nienaruszonym opakowaniu. Opakowanie (koperta) zewnętrzne powinno być opatrzone napisem: "Oferta na wykonanie remontu klatek schodowych budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Magazynowa 15 w Zambrowie."
W ofercie powinien być podany numer telefonu do oferenta.
Oferty należy składać w miejscu i terminie określonym w niniejszym ogłoszeniu.
Oferty złożone po wyznaczonym terminie będą zwracane bez otwierania.
Oferenci ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
14. Opis sposobu obliczenia ceny.
Kalkulację - kosztorys ofertowy szczegółowy należy sporządzić w oparciu o załączony przedmiar robót.
Cena ofertowa ryczałtowa musi być wyrażona w złotych polskich i obejmować wszystkie składniki kosztów jakie poniesie Wykonawca na wykonanie przedmiotu zamówienia oraz koszty napraw w okresie udzielonej gwarancji i rękojmi.
Wykonawca zamieszcza w ofercie cenę brutto / z VAT / wykonania zamówienia.
15. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze wraz z podaniem
znaczenia kryterium oraz sposobu oceny ofert.
1. Oceny ofert dokona komisja.
2. W odniesieniu do oferentów, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu komisja dokona oceny ofert na podstawie kryterium: cena: - 100%

Do oceny kryterium ,,cena" zostanie zastosowany dla wszystkich członków komisji
jednakowy wzór:

cena min.w ofercie
------------------------------------ x 100 = il. pkt. za cenę w badanej ofercie
cena badania kolejnej oferty

Oferta z najniższą ceną otrzyma 100 pkt.

3. Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wyników do dwóch miejsc po przecinku.
4. Zamawiający udzieli zamówienia oferentowi, którego oferta odpowiada wszystkim warunkom określonym w niniejszym ogłoszeniu i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.

16. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

Kontakt:
Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.
Uprawnionym do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami ze strony Zamawiającego jest Mirosław Gromkowski, Zarząd Nieruchomościami w Zambrowie Sp. z o.o., Aleja Wojska Polskiego 27A, I piętro pokój nr 106, telefon /086/ 271 36 54.

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.