Infolinia: 58 732-70-70
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3753z ostatnich 7 dni
17541z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Zakup i dostawa płytek podłogowych/posadzkowych oraz ściennych, materiałów montażowych...

Przedmiot:

Zakup i dostawa płytek podłogowych/posadzkowych oraz ściennych, materiałów montażowych i wykończeniowych wraz z montażem

Data zamieszczenia: 2020-09-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: GOŁĄB ADAM P.P.U.H "COMSTAL"
Kasprzaka 74C
41-303 Dąbrowa Górnicza
powiat: Dąbrowa Górnicza
507891088
m.rogala@comstal.com.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/7689
Województwo: śląskie
Miasto: Dąbrowa Górnicza
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2020-09-30 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zapytanie ofertowe nr 15-M-2020: Zakup i dostawa płytek podłogowych/posadzkowych oraz ściennych, materiałów montażowych i wykończeniowych wraz z montażem.

Przedmioty zamówienia
DOSTAWA
Dostawy inne
Opis
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa płytek podłogowych/posadzkowych, ściennych, materiałów montażowych i wykończeniowych wraz z montażem.
Rodzaje, parametry, ilości płytek oraz pozostałych elementów wchodzących w skład przedmiotu zamówienia określa Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego.
DOSTAWA obejmuje także przekazanie Zamawiającemu atestów dla poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia.
Dominujący kod CPV: 44111700-8 Kafelki

CPV: 44111700-8, 44190000-8, 45431000-7

Dokument nr: 2020-2934-7689, 15-M-2020

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert
2020-09-30

Miejsce i termin realizacji:
Planowany termin podpisania umowy
2020-10

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
śląskie
Powiat
Dąbrowa Górnicza
Gmina
Dąbrowa Górnicza
Miejscowość
Dąbrowa Górnicza
Harmonogram
Etap 1
Początek realizacji
2020-10-02
Koniec realizacji
2020-10-11
Czy występuje płatność częściowa
TAK
Opis
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa płytek podłogowych/posadzkowych, ściennych, materiałów montażowych i wykończeniowych wraz z montażem.
Rodzaje, parametry, ilości płytek oraz pozostałych elementów wchodzących w skład przedmiotu zamówienia określa Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego.
DOSTAWA obejmuje także przekazanie zamawiającemu atestów dla poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia.
Realizacja całości przedmiotu zamówienia powinna zakończyć się do 10 dni licząc od dnia następnego po podpisaniu umowy/zamówienia przez ostatnią ze stron. Planowany termin podpisania umowy/zamówienia do dnia 01.10.2020 r.

Wymagania:
Powstaje w kontekście projektu
RPSL.03.02.00-24-06A6/19 - Wdrożenie innowacyjnej technologii zautomatyzowanej produkcji belek typu blachownice oraz nowego rodzaju belek spawanych krawędziowych wzmocnionych.
Zamówienia uzupełniające
1. W toku realizacji przedmiotu zamówienia dopuszcza się możliwość udzielenia wybranemu wykonawcy zamówień uzupełniających, w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia określonego w umowie zawartej z tym wykonawcą, o ile te zamówienia są zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego.
2. W toku realizacji przedmiotu zamówienia istnieje możliwość udzielenia wybranemu wykonawcy dodatkowych zamówień, nieobjętych zamówieniem podstawowym i nieprzekraczających 50% wartości realizowanego zamówienia, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, jeżeli:
a) z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów lub
b) wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego.
Warunki zmiany umowy
Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w umowie zawartej z wykonawcą, który zostanie wybrany w wyniku przeprowadzonego postępowania. Ewentualne zmiany zapisów umowy będą zawierane w formie pisemnego aneksu, a ponadto będą one mogły być wprowadzane z powodu:
- wystąpienia uzasadnionych zmian w zakresie i sposobie wykonania przedmiotu zamówienia;
- wystąpienia obiektywnych przyczyn niezależnych od Zamawiającego i wykonawcy;
- wystąpienia okoliczności będących wynikiem działania siły wyższej;
- zmiany istotnych regulacji prawnych;
- zmian umowy o dofinansowanie, jakie Zamawiający zawrze z Instytucją Pośredniczącą.
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Opis
Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty, które są powiązane z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
- posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych;
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Typ
Dodatkowe warunki udziału
Opis
1. Oferta powinna być złożona na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 3 do niniejszego Zapytania ofertowego i zawierać co najmniej:
a) dane teleadresowe wykonawcy;
b) odniesienie się do kryteriów oceny wskazanych w niniejszym Zapytaniu ofertowym;
c) datę sporządzenia oferty i termin związania z ofertą;
d) oświadczenie o akceptacji wzoru umowy z wykonawcą stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania ofertowego;
e) oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym w zakresie wskazanym w Formularzy ofertowym;
f) oświadczenie RODO, zgodne z treścią zamieszczoną w formularzu ofertowym.
g) podpis wystawcy oferty.
2. Oferty nadesłane w innej formie lub niezawierające danych wskazanych w ust. 1 będą odrzucane z przyczyn formalnych.
3. W przypadku gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.
4. Zamawiający nie jest zobowiązany do zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą mimo złożenia przez niego najlepszej oferty spośród wszystkich ofert, nawet jeśli oferta ta spełnia kryteria wskazane w niniejszym zapytaniu.
5. Niniejsze postępowanie ofertowe może zostać odwołane, zakończone bez dokonania wyboru Wykonawcy, a także unieważnione zarówno przed, jak i po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty, bez podania przyczyny.
6. W przypadku ofert składanych w walucie obcej, przeliczenie na PLN nastąpi według średniego kursu NBP z dnia oceny ofert.
7. Informacja o wyniku postępowania zostanie niezwłocznie umieszczona w bazie konkurencyjności, tj. pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ po zakończeniu naboru ofert.
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany Zapytania ofertowego i formularza ofertowego w przypadku stwierdzenia błędów w ich treści lub konieczności dokonania uzupełnień. W takim przypadku Zamawiający:
- poinformuje o dokonanej zmianie w sposób właściwy dla upublicznienia niniejszego Zapytania ofertowego;
- poinformuje o dokonanej zmianie wszystkich Wykonawców, którzy dotychczas złożyli oferty;
- wydłuży termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach składanych przez Wykonawców.
9. W trakcie oceny ofert Zamawiający może wzywać Wykonawców do złożenia wyjaśnień dotyczących złożonych przez nich ofert.
10. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert wycofać lub zmienić swoją ofertę. Obowiązuje forma pisemna.
Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń
Opis
Oferta powinna być złożona na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 3 do niniejszego Zapytania ofertowego.
Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej w postaci podpisanego skanu na adres m.rogala@comstal.com.pl lub za pośrednictwem Bazy Konkurencyjności.
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Istnieje możliwość wizji lokalnej wykonawcy w miejscu realizacji przedmiotu zamówienia przed złożeniem przez niego oferty.
Typ
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis
Wykonawca wyrazi zgodę na termin płatności 30 dni od prawidłowo wystawionej i dostarczonej do Zamawiającego faktury VAT, z możliwością wpłacenia zaliczki.
Warunek spełniony przez stosowne oświadczenie w formularzu ofertowym. Brak zgody oznacza odrzucenie oferty z przyczyn formalnych.

Uwagi:
Data opublikowania ogłoszenia
2020-09-23
Data ostatniej zmiany
2020-09-23

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Cena netto (C) - maksymalnie do uzyskania jest 100 pkt.
Wykonawca, który zaoferował najniższą cenę netto otrzymuje 100 pkt. Dla pozostałych wykonawców punktacja za to kryterium obliczana będzie wg wzoru:
C = (Najniższa cena netto / Cena netto w rozpatrywanej ofercie) x 100 pkt.

Kontakt:
Osoby do kontaktu
Marek Rogala
tel.: 507891088
e-mail: m.rogala@comstal.com.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.