Infolinia: 58 732-70-70
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4208z ostatnich 7 dni
17618z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest

Przedmiot:

Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest

Data zamieszczenia: 2020-09-25
Dane kontaktowe Zamawiającego: Burmistrz Lewina Brzeskiego
ul. Rynek 1
49-340 Lewin Brzeski
powiat: brzeski (opolski)
tel. 774246681,, tel. 774246639
Województwo: opolskie
Miasto: Lewin Brzeski
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2020-09-27 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Burmistrz Lewina Brzeskiego,
ZAPRASZA
do złożenia propozycji cenowej na realizację zadania pn:
,,Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest
z terenu gminy Lewin Brzeski w roku 2020"
1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
1.1. Przedmiotem zamówienia jest zadanie pn. ,,Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z
terenu gminy Lewin Brzeski w roku 2020".
Zamówienie będzie współfinansowane ze środków Gminy Lewin Brzeski, Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu oraz Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach ,,Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu
na lata 2009-2032".
1.1.1. Wykonanie robót polegających na demontażu, zbieraniu, transporcie i unieszkodliwianiu
odpadów zawierających azbest będzie realizowane na terenie Gminy Lewin Brzeski.
Zgodnie z przeprowadzoną inwentaryzacją oraz zgłoszeniami mieszkańców przewiduje
się utylizację ok. 157,56 Mg azbestu, w tym:
- szacunkowa ilość wyrobów zawierających azbest przewidzianych do demontażu,
załadunku, transportu i utylizacji, stanowiących głównie pokrycia dachowe, wynosi
8 968,00 m2 po przeliczeniu 134,58 Mg,
- szacunkowa ilość wyrobów zawierających azbest przewidzianych do załadunku,
transportu i utylizacji złożonych na posesjach wynosi 1 536,00 m2 po przeliczeniu
22,98 Mg,
Dla wyliczeń przyjęto, że masa płyty azbestowo - cementowych o powierzchni 1 m2 wynosi
15 kg.
Wyroby zawierające azbest zlokalizowane są na terenie nieruchomości położonych na
terenie gminy Lewin Brzeski (m.in. altany działkowe, budynki jednorodzinne, budynki
gospodarcze, wiaty).
Ilość miejsc lokalizacji oraz ilość wyrobów zawierających azbest, składających się na
przedmiot zamówienia jest ilością szacunkową i jako taka nie może stanowić podstawy do
wnoszenia przez V\\\\\\\\fykonawcę jakichkolwiek roszczeń co do ilości faktycznie
zdemontowanych i odebranych wyrobów azbestowych.
1.1.2. Przedmiot zamówienia obejmuje roboty w zakresie:
demontażu wyrobów zawierających azbest np. płyt cementowo-azbestowych z
dachów i ścian budynków na terenie Gminy Lewin Brzeski;
- pakowania, załadunku i transportu wyrobów zawierających azbest zdjętych przez
Wykonawcę m.in. płyt cementowo-azbestowych, płyt zdjętych z dachów przez
właścicieli w okresie poprzedzającym zapytanie ofertowe, złożonych na terenie
działki przez właścicieli;
unieszkodliwienia w/w wyrobów na przystosowanym do tego celu składowisku
odpadów niebezpiecznych;
- prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest, realizowanych w
porozumieniu Wykonawcy z właścicielami nieruchomości w zakresie terminu
realizacji.
1.1.3. Wybrany wykonawca musi zapewnić deponowanie odpadów na legalnym składowisku
uprawnionym do przyjęcia odpadów zawierających azbest.
1.1.4. Szczegółowy wykaz nieruchomości, z których należy usunąć wyroby zawierające azbest
zostanie przekazany Wykonawcy po podpisaniu Umowy powierzenia przetwarzania
danych osobowych, przy czym Zamawiający zastrzega sobie, że w trakcie realizacji
zadania wykaz może ulec zmianie.
1.1.5. Wykonawca zobowiązany będzie do ustalenia daty demontażu i odebrania wyrobów
zawierających azbest z przedstawicielem zamawiającego w celu poświadczenie tego
faktu każdorazowo w protokole odbioru (załącznik nr 4).
1.1.6. Wykonawca zobowiązany będzie do ustalenia daty demontażu i odebrania wyrobów
zawierających azbest z każdym właścicielem nieruchomości, wyszczególnionym w
otrzymanym od zamawiającego wykazie, indywidualnie we własnym zakresie i na własny
koszt. Termin demontażu i odbioru wyrobów zawierających azbest powinien byćdo godny
dla właściciela nieruchomości, jednak nie dłuższy niż do końca terminu realizacji całości
zamówienia.
1.1.7. Zadanie będzie współfinansowane w formie dotacji ze środków Urzędu Miejskiego w
Lewinie Brzeskim, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Opolu oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
zarezerwowanych na realizację Programu priorytetowego NFOŚiGW: ,,Ogólnopolski
program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest".
1.1.8. W trakcie i po realizacji robót Wykonawca przedstawiać będzie rozliczenia (sporządzane
w 3 egzemplarzach - jeden dla Zamawiającego, jeden dla właściciela posesji i jeden dla
wykonawcy) z poszczególnych posesji.
Rozliczenie zawierać będzie:
protokół odbioru prac pomiędzy właścicielami nieruchomości, Wykonawcą i
Zamawiającym wg zał. nr 4 zawierający: czytelne imię i nazwisko właściciela
nieruchomości, podpis właściciela nieruchomości (lub podpis osoby upoważnionej
wraz z załączonym upoważnieniem), pieczęć firmową, w przypadku gdy właścicielem
nieruchomości jest osoba prawna lub wspólnota mieszkaniowa, adres
nieruchomości, z której usunięto azbest, rodzaj odpadów, wskazanie ilości
usuniętego azbestu wyrażonej w m2 lub mb oraz w Mg, wskazanie, czy
unieszkodliwienie azbestu zostało przeprowadzone z jego demontażem czy bez
demontażu, datę podpisania protokołu, podpis przedstawiciela Zamawiającego,
podpis wykonawcy (właściciela firmy) lub osoby upoważnionej przez wykonawcę ze
wskazaniem pełnionej funkcji, pieczęć firmową wykonawcy (Wykonawca zważy i
zarejestruje ciężar odpadu usuwanego z danej nieruchomości, czynności ważenia
Wykonawca dokona i udokumentuje w obecności i z podpisem właściciela
nieruchomości oraz przedstawiciela Zamawiającego);
oświadczenie wykonawcy o prawidłowości wykonania prac oraz o oczyszczeniu
terenu z pyłu azbestowego z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i
sanitarnych, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki Pracy i Polityki
Społecznej z 2.04.2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego
użytkowania wyrobów zawierających azbest (Dz. U Nr 71 póz. 649 z późn. zm.)
1.1.9. Udokumentowanie utylizacji nastąpi na podstawie karty przekazania odpadów na legalne
składowisko uprawnione do przyjęcia odpadów zawierających azbest, (dokumenty te
będą załącznikiem końcowego protokołu odbioru z Zamawiającym)
1.1.10. Końcowy protokół odbioru zadania pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będzie
zawierał:
czytelne imię i nazwisko oraz podpis upoważnionego do odbioru prac przedstawiciela
Zamawiającego ze wskazaniem pełnionej funkcji
pieczęć Gminy
czytelne imię i nazwisko oraz podpis Wykonawcy (właściciela firmy) lub osoby
upoważnionej przez Wykonawcę ze wskazaniem pełnionej funkcji
pieczęć firmową wykonawcy
ilość zdemontowanych przez Wykonawcę i zutylizowanych materiałów zawierających
azbest tj. powierzchnia w m2 oraz waga w Mg;
ilość zutylizowanych materiałów zawierających azbest, zdeponowanych przez
właścicieli posesji w okresie poprzedzającym postępowanie przetargowe tj.
powierzchnia w m2 lub długość mb oraz waga w Mg;
datę podpisania protokołu (data podpisania protokołu nie jest tożsama z datą
sporządzenia protokołu)
fakt należytego wykonania prac demontażowych, w przypadku stwierdzenia wad w
wykonawstwie robót wykonawca zobowiązuje się do ich usunięcia w terminie
określonym w protokole.
1.1.11. Wykonawca będzie zobowiązany wykonać pełny zakres robót, który jest konieczny z
punktu widzenia dokumentacji, przepisów prawa, wiedzy technicznej i sztuki budowlanej
dla uzyskania końcowego efektu, określonego przez przedmiot zamówienia, a więc
wykonać zadania bez względu na występujące trudności i nieprzewidziane okoliczności,
jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji.
Do obowiązków wykonawcy należeć będzie:
1.2. Demontaż płyt azbestowo-cementowych z terenu gminy Lewin Brzeski, pakowanie, załadunek,
transport i unieszkodliwienie materiałów zawierających azbest. Wykonanie unieszkodliwienia
odpadów niebezpiecznych może być powierzone wyłącznie podmiotowi posiadającemu
odpowiednie uprawnienia. Przy demontażu wyrobów zawierających azbest Wykonawca jest
zobowiązany do postępowania zgodnie z przepisami prawa budowlanego, zasadami BHP oraz
unormowaniami dotyczącymi postępowania z wyrobami zawierającymi azbest, w szczególności z
zachowaniem wymogów określonych w § 8 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki
Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i
usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r. Nr 71, póz. 649 z późn. zm.).
Wykonawca zgłosi zamiar przystąpienia do wykonania prac demontażowych właściwemu
organowi nadzoru budowlanego, właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy oraz właściwemu
państwowemu inspektorowi sanitarnemu, w terminie co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem prac.
1.3. Uporządkowanie nieruchomości po zakończeniu robót i przedstawienie właścicielowi lub zarządcy
obiektu będącego przedmiotem prac oświadczenia stwierdzającego rzetelność wykonania prac i
oczyszczenia terenu z azbestu oraz ewentualna wypłata odszkodowań z tytułu zniszczeń
powstałych w wyniku prowadzenia robót.
1.4. Oznakowanie obszaru, na którym prowadzone będą roboty i magazynowane odpady zawierające
azbest na czas prowadzenia prac.
1.5. Sporządzanie protokołu odbioru prac pomiędzy właścicielami nieruchomości, Wykonawcą i
Zamawiającym zawierający:
czytelne imię i nazwisko właściciela nieruchomości,
- podpis właściciela nieruchomości (lub podpis osoby upoważnionej wraz z załączonym
upoważnieniem),
pieczęć firmową, w przypadku gdy właścicielem nieruchomości jest osoba prawna lub
wspólnota mieszkaniowa,
adres nieruchomości, z której usunięto azbest, rodzaj odpadów,
wskazanie ilości usuniętego azbestu wyrażonej w m2 lub mb oraz w Mg,
wskazanie, czy unieszkodliwienie odpadu zawierającego azbest zostało przeprowadzone z
jego demontażem czy bez demontażu,
datę podpisania protokołu,
- podpis przedstawiciela Zamawiającego,
podpis wykonawcy (właściciela firmy) lub osoby upoważnionej przez wykonawcę ze
wskazaniem pełnionej funkcji,
pieczęć firmową wykonawcy (Wykonawca zważy i zarejestruje ciężar odpadu usuwanego z
danej nieruchomości, czynności ważenia Wykonawca dokona i udokumentuje w obecności
wraz z podpisem właściciela nieruchomości oraz przedstawiciela Zamawiającego);
1.6. Prowadzenie karty ewidencji odpadów.
1.7. Przekazanie Zamawiającemu jednego egzemplarza oryginałów Kart przekazania odpadu,
potwierdzających przekazanie odpadów na składowisko odpadów niebezpiecznych. Na Karcie
przekazania odpadów powinno zostać określone dokładne miejsce unieszkodliwienia odpadów
(składowisko odpadów niebezpiecznych posiadające Pozwolenie zintegrowane na
unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest) oraz poświadczenie przez przedstawiciela
składowiska, unieszkodliwienia dostarczonej partii odpadów. Karta przekazania odpadów winna
również zawierać dokładne dane gminy, z której były odbierane wyroby zawierające azbest oraz
wyszczególnienie ich ilości.
1.8. Wykonawca zamówienia stanie się posiadaczem i wytwórcą wszystkich odpadów
niebezpiecznych - powstałych w wyniku prowadzenia prac.
1.9. Wykonawca poniesie pełną odpowiedzialność za właściwe gospodarowanie wytworzonymi
odpadami zawierającymi azbest.
1.10. Wykonawca poniesie pełną odpowiedzialność za teren budowy z chwilą jego przyjęcia.
Wykonawca poniesie odpowiedzialność z tytułu ewentualnych szkód wyrządzonych przy realizacji
przedmiotu umowy, jak również z tytułu ewentualnych kar administracyjnych, grzywien i innych
podobnych świadczeń.
Ilekroć Zamawiający obciążony zostanie tego rodzaju świadczeniami lub kosztami, Wykonawca
zobowiązany będzie zwolnić Zamawiającego ze zobowiązania lub pokryć koszty poniesione przez
Zamawiającego.
1.11. Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia przedmiotu zamówienia w zakresie ilościowym,
w przypadku, gdy z powodów ekonomicznych, bieżących potrzeb, warunków programu
dofinansowania przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu
lub innych, nie będzie to leżało w interesie Zamawiającego. W związku z ograniczeniem przez
Zamawiającego przedmiotu umowy, Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia w
stosunku do Zamawiającego.
1.12. Wszelkie roboty, które były do przewidzenia na etapie przygotowania oferty, a nie zostaną
zgłoszone Zamawiającemu (wynikające z przepisów Prawa Budowlanego, Polskich Norm lub
norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane, sztuki budowlanej), nie będą wchodziły
w zakres robót dodatkowych i będą musiały być wykonane przez oferenta na koszt własny.

Dokument nr: GK1II.6232.7.3.2020

Otwarcie ofert: 8. Miejsce i termin otwarcia propozycji cenowej:
Otwarcie złożonych propozycji cenowych nastąpi w dniu 28.09.2020r. o godz. 8:00 w siedzibie
Zamawiającego

Składanie ofert:
7. Miejsce i termin złożenia propozycji cenowej:
Propozycję ofertową należy złożyć do dnia 27.09.2020 r. z opisem ,,Propozycja cenowa na zadanie pn.:
,,Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Lewin Brzeski w roku 2020"
Decydujące znaczenia dla oceny zachowania powyższego terminu ma data wpływu oferty do
Zamawiającego:
listownie na adres: Urząd Miejski w Lewinie Brzeskim, Ul. Rynek 1,49-340 Lewin Brzeski,
osobiście w biurze podawczym budynku Urzędu Miejskiego w Lewinie Brzeskim, Ul. Rynek 1,
49-340 Lewin Brzeski (pok. nr 2)
pocztą elektroniczną e-PUAP adres: /umlewin/skrytka
Propozycja otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej zostanie zwrócona
Wykonawcy bez otwarcia.
Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie propozycję przed terminem
upływu jej składania.

Miejsce i termin realizacji:
2. Wymagany termin realizacji umowy:
Termin realizacji zamówienia z dniem podpisania umowy do dnia 15.10.2020 r.
Zamawiający dopuszcza przedłużenie/zmianę terminu wykonania zamówienia tylko w przypadku
uzyskania zgody Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej na zmianę
terminu rozliczenie zadania.

Wymagania:
1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej:
1.1. należy ją złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, na kopercie należy umieścić nazwę i adres
Zamawiającego, nazwę i adres Wykonawcy oraz napis: ,,Propozycja cenowa na zadanie pn.:
,,Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Lewin Brzeski w roku
2020",
1.2. ceny w niej podane mają być wyrażone cyfrowo i słownie,
1.3. propozycja winna być napisana w języku polskim, czytelną i trwałą techniką,
1.4. propozycja winna obejmować całość zamówienia.
Odbiór robót nastąpi na następujących zasadach:
1.1. Wykonawca powiadomi pisemnie Zamawiającego o wykonaniu zadania i gotowości do odbioru
prac. Wraz z powiadomieniem przekaże Zamawiającemu wszelkie dokumenty rozliczeniowe.
1.2. Zamawiający w ciągu 3 dni, od dnia otrzymania zgłoszenia wyznaczy termin odbioru prac
powiadamiając o tym Wykonawcę
1.3. Z odbioru przedmiotowych robót zostanie spisany protokół, który stanowić będzie podstawę do
wystawienia faktury.
1.4. Po zatwierdzeniu przez Zamawiającego przedstawionych przez Wykonawcę w/w dokumentów i
rozliczeń, Wykonawca wystawi fakturę za wykonane prace w oparciu o:
- stawki jednostkowe za demontaż 1 Mg wyrobów zawierających azbest w przemnożeniu na
ilość wyrobów azbestowych faktycznie zdemontowanych;
- stawki jednostkowe za załadunek, transport i unieszkodliwienie w przemnożeniu na
rzeczywistą ilość odpadów.
1.5. Faktura będzie płatna w terminie 14 dni, licząc od dnia dostarczenia jej do siedziby
Zamawiającego.
Zamawiający wybierze propozycję odpowiadającą wszystkim postawionym przez niego wymogom i o
najniższej cenie.
10. Informacje dotyczące zawarcia umowy:
W terminie do 5 dni od daty powiadomienia o wyborze propozycji cenowej.
Umowa musi zawierać wszystkie uwarunkowania złożonej propozycji cenowej.
11. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nieudzielania zamówienia z uwagi na brak
wystarczających środków w budżecie.
12. Pozostałe informacje:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
zmiany lub odwołania niniejszego ogłoszenia;
zmiany warunków lub terminów prowadzonego postępowania ofertowego;
unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny, a także
pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.
Warunki dla Wykonawców:
1.1. Wykonawca musi posiadać aktualne uprawnienia zgodnie z rozporządzeniem Ministra
Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków
bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest - Dz. U. Nr 71, póz. 649 z
późn. zm., na wykonanie prac na danym terenie i transport odpadów zawierających azbest.
Wykonawca musi zapewnić deponowanie odpadów na legalnym składowisku uprawnionym do
przyjęcia odpadów zawierających azbest.
1.2. Potencjał kadrowy - o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. osobami lub podmiotami uprawnionymi do
wykonywania prac związanych z usuwaniem, a następnie utylizacją zdemontowanych
elementów zawierających azbest zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i
Polityki Społecznej z 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego
użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest - Dz. U. Nr 71, póz. 649 z późn. zm.
1.3. Potencjał sprzętowy - wykonawca winien posiadać narzędzia, wyposażenie zakładu i urządzenia
techniczne niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia - wykonawca winien
dysponować co najmniej jednym środkiem transportu przystosowanym do przewozu wyrobów
zawierających azbest.
1.4. Wykonawca powinien posiadać opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument
potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
1.5. Wykonawca poniesie pełną odpowiedzialność za skutki wynikające z nieterminowego i
nienależytego wykonania zadania.
3. Przy wyborze propozycji do realizacji Zamawiający będzie się kierował kryterium: Cena -100 %
4. Wykonawca przedkładając propozycję cenową (ofertę) składa następujące dokumenty:
1.1. Wypełniony formularz ofertowy - załącznik nr 1.
1.2. Zakceptowane projekty umów - załącznik nr 2 i 3.
1.3. Aktualne uprawnienia zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki
Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego
użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest ( Dz. U. z 2004 r. Nr 71, póz. 649, z
późn. zm.) na wykonanie prac na danym terenie.
1.4. Aktualny odpisu z właściwego rejestru przedsiębiorców, w którym jest wskazany rodzaj
działalności wykonywany przez oferenta oraz osoby uprawnione do reprezentacji -
wystawionego nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert wraz z
indywidualnym numerem rejestrowym, zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
(Dz. U. z 2020 r., póz. 797 z późn. zm.),
1.5. Wykonawca wykaże również posiadanie opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego
dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej
w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
6. Opis sposobu obliczenia ceny w składanej propozycji cenowej:
Zaproponowana cena powinna zawierać:
wartość netto przedmiotu zamówienia;
obowiązujący podatek od wartości i usług (VAT);
wartość brutto przedmiotu zamówienia.
Cena podana przez Wykonawcę za wykonanie przedmiotu umowy jest obowiązująca przez okres
ważności umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania.

Kontakt:
Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcą są:
Joanna Mokrzan - Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska,
tel. 774246681,
Kamila Lubczyńska - Inspektor w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony
Środowiska, tel. 774246639

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.