Infolinia: 58 732-70-70
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3753z ostatnich 7 dni
17541z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Przebudowa wewnętrznej instalacji gazu, wody, kanalizacji, elektrycznej oraz c.o

Przedmiot:

Przebudowa wewnętrznej instalacji gazu, wody, kanalizacji, elektrycznej oraz c.o

Data zamieszczenia: 2020-09-25
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Suszec
ul. Lipowa 1
43-267 Suszec
powiat: pszczyński
tel. 32 449 30 76, kom. 665 771 778, tel. 32 449 30 76, kom. 665 771 778
gmina@suszec.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Suszec
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2020-10-01 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wójt Gminy Suszec zaprasza do składania ofert na roboty budowlane o wartości szacunkowej
nie przekraczającej kwoty 30 000 euro pn.:
,,Przebudowa wewnętrznej instalacji gazu, wody, kanalizacji, elektrycznej oraz c.o. dla potrzeb Przedszkola w Suszcu przy Ul. Wyzwolenia 2"

I. Opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn.: ,,Przebudowa wewnętrznej instalacji gazu, wody, kanalizacji, elektrycznej oraz c.o. dla potrzeb Przedszkola w Suszcu przy Ul. Wyzwolenia 2"
2. Zakres prac podano poniżej.
o Odcięcie i zabezpieczenie istniejących instalacji: gazu, wody, kanalizacji oraz c.o.,
o Wykonanie nowych instalacji: gazu, wody, kanalizacji oraz c.o.,
o Wydzielenie pomieszczenia technicznego,
o Wykonanie instalacji elektrycznej w nowo wydzielonym pomieszczeniu technicznym,
o Wykonanie systemu powietrzno-spalinowego,
o Zakup i montaż jednofunkcyjnego kotła gazowego wraz z pojemnościowym podgrzewacza wody dla potrzeb przedszkola,
o Zakup i montaż pojemnościowego podgrzewacza wody dla potrzeb mieszkania (pomieszczenie nr 101 wg rys. nr 9),
o Wszelkie prace budowlane oraz wykończeniowe po wykonanych pracach instalacyjnych (tj. przewierty, przebicia, obudowy GK, malowanie, itp.)
zgodnie z Załącznikiem 1A - formularz cenowy wraz ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia - instalacja c.o.; 1B - formularz cenowy wraz ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia - instalacja wod.-kan.; 1C - formularz cenowy wraz ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia - instalacja gazowa, 1D - formularz cenowy wraz ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia - instalacja elektryczna oraz dołączoną dokumentacją projektową.

Uwaga: Dokumentacja zawiera większy zakres niż ten ujęty w przedmiotowym postępowaniu. Należy wycenić zakres z Załącznika NR 1A, 1B, 1C, 1D z zapewnieniem sprawnego działania kotłowni i pozostałych instalacji, po dokonanej przebudowie.

WYKONAWCA na swój koszt ustanawia kierownika budowy posiadającego Uprawnienia budowlane, niezbędne do realizacji zadania, w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.

II. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Składanie ofert:
V. Wymagania dotyczące oferty
1. TERMIN SKŁADANIA ofert: 01.10.2020 r. do godz. 15:00
2. Miejsce składania ofert: Urząd Gminy Suszec, Ul. Lipowa 1, 43-267 Suszec - sekretariat/biuro podawcze.
3. Forma składania ofert:
elektronicznie, na adres e-mail: gmina@suszec.pl
lub
w kopercie, która winna:
o być zaadresowana na zamawiającego,
o posiadać oznaczenia - tytuł zamówienia: ,,Przebudowa wewnętrznej instalacji gazu, wody, kanalizacji, elektrycznej oraz c.o. dla potrzeb Przedszkola w Suszcu przy Ul. Wyzwolenia 2"
o posiadać nazwę i adres wykonawcy

Miejsce i termin realizacji:
III. Termin wykonania zamówienia: do 06.11.2020 r.

Wymagania:
IV. Warunki udziału w postępowaniu:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności i czynności związanych z poprawnym wykonaniem niniejszego zamówienia;
b) posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do poprawnej realizacji zamówienia;
c) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym (sprzęt) oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
d) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia.
Wraz z ofertą należy złożyć:
- wypełniony i podpisany zał. 1 - formularz oferty,
- wypełniony i podpisany zał. 1A - formularz cenowy - instalacja c.o., 1B - formularz cenowy - instalacja wod.-kan., 1C - formularz cenowy - instalacja gazowa, 1D - formularz cenowy - instalacja elektryczna - ,,Przebudowa wewnętrznej instalacji gazu, wody, kanalizacji, elektrycznej oraz c.o. dla potrzeb Przedszkola w Suszcu przy ul. Wyzwolenia 2"
- pełnomocnictwo dla osoby, której prawo do reprezentacji nie wynika z dokumentów (odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej),
- można (ale niekoniecznie) dołączyć do oferty aktualny wypis z ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z Krajowego Rejestru Sądowego,

5. Ewentualne poprawki w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.
6. Złożone w ramach oferty dokumenty nie podlegają zwrotowi.
7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych na wybrane części zamówienia. Wykonawca może złożyć jedną ofertę na całość zamówienia.

VI. Sposób obliczenia ceny oferty:
1. W formularzu oferty (zał. nr 1) należy podać całkowity koszt zadania. Cena musi obejmować koszty określone w pkt. I niniejszego zaproszenia.
2. Kalkulacja ceny winna również uwzględniać wymagania określające standard, jakość i sposób wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia - zał. 1A - instalacja c.o., 1B - instalacja wod.-kan., 1C - instalacja gazowa, 1D - instalacja elektryczna oraz w pkt I niniejszego zaproszenia.
3. Cenę należy podać w złotych polskich. Wszystkie wyliczane wartości, wykonawca jest zobowiązany zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku.
4. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, komisja będzie się posługiwała ceną brutto.

VII. Kryterium, którym Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty.
1. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty: 100% cena.
2. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które odpowiadają wymaganiom przedstawionym w niniejszym Zaproszeniu.

VIII. Uwagi ogólne

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
- odwołania postępowania i unieważnienia go w całości w każdym czasie,
- zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty,
- zmiany terminów wyznaczonych w ogłoszeniu,
- żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od oferentów na każdym etapie postępowania,
- wyłącznej interpretacji zapisów ogłoszenia.
3. Zamawiający dopuszcza możliwość negocjacji ceny oferty z wszystkimi oferentami, zgodnie z Regulaminem;
4. Rozpatrzenie ofert nastąpi najpóźniej w terminie 5 dni roboczych od wyznaczonego terminu składania ofert.
5. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczona w Biuletynie informacji publicznej Urzędu Gminy Suszec w zakładce dot. niniejszego zaproszenia.
6. O terminie podpisania umowy, Zamawiający telefonicznie zawiadomi Wykonawcę, który złożył najkorzystniejszą ofertę.

Kontakt:
. Osoby upoważnione do porozumiewania się z wykonawcami:
- Mariusz Szulik - sprawy merytoryczno - techniczne; tel. 32 449 30 76,
kom. 665 771 778; siedziba zamawiającego, pok. nr 8,
- Sabina Obłój - sprawy merytoryczno - techniczne; tel. 32 449 30 70; siedziba zamawiającego, pok. nr 8,
w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godz. od 7.30 do 15.30

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.