Infolinia: 58 732-70-70
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
30z dziś
3784z ostatnich 7 dni
17572z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Roboty budowlane

Przedmiot:

Roboty budowlane

Data zamieszczenia: 2020-09-28
Dane kontaktowe Zamawiającego: Spółdzielnia Mieszkaniowa w Opolu
ul. Sosnkowskiego 40-42
45-273 Opole
powiat: Opole
tel.: +48 77 46 24 700, fax.: +48 77 46 24 701
spoldzielnia@sm.opole.pl
Województwo: opolskie
Miasto: Opole
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2020-10-13 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
POSTĘPOWANIE W TRYBIE ZAPYTANIA O CENĘ
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót polegających na remoncie posadzki rampy i balustrad
stalowych przy budynku usługowym (segment B) oraz remont schodów zewnętrznych betonowych na
ciągu komunikacyjnym przy łączniku budynków Spółdzielni Mieszkaniowej w Opolu Ul. Kazimierza
Sosnkowskiego 40-42.
Oferent składa ofertę na wybrany przez siebie wariant.
WARIANT I
1. Rozebranie istniejącej posadzki rampy i podestu schodów wraz z obróbkami blacharskimi, wywóz
i utylizacja materiałów z rozbiórki;
2. Gruntowanie podłoża, wykonanie warstwy spadkowej, izolacja wodochronna
i uszczelnienie styku posadzki ze ścianami. Zastosowana hydroizolacja musi posiadać następujące
cechy :
hydroizolacja podłoży na bazie cementu narażonych na działanie warunków atmosferycznych,
elastyczna powłoka na podłoża betonowe z rysami skurczowymi,
bardzo dobra zdolność mostkowania rys, minimum 1,00 mm,
dopuszczalna aplikacja na lekko wilgotne podłoża,
wodoszczelność podłoży betonowych narażonych na naprężenia zginające i parcie
hydrostatyczne wody do 3 bar.
Wszystkie elementy izolacji: masa uszczelniająca, taśmy uszczelniające, sznury dylatacyjne,
wypełnienia dylatacji musza stanowić jeden system lub systemy jednego producenta dopuszczone
przez niego do łączenia.
3. Wykonanie nowych obróbek rampy i podestu schodów na poziomie rampy poprzez założenie na
krawędzi płyt obróbki z kapinosem;
4. Wykonanie nowej posadzki betonowej (wylewka betonowa szybkoschnąca min. C30
o średniej grub. 4 em), dylatacje w odstępach zgodnych z przyjętą technologią robót, wypełnione
sznurem dylatacyjnym i systemowym materiałem trwale plastycznym przeznaczonym do wypełniania
nacięć dylatacyjnych;
5. Remont schodów betonowych na ciągu komunikacyjnym poprzez:
Skucie okładzin z masy lastrykowych grub. do 25 mm z powierzchni biegów schodów oraz grub.
20 mm z powierzchni policzków schodów;
Odkucie prętów zbrojeniowych, oczyszczenie, skucie odparzonego betonu
z powierzchni policzków schodów i podestu, płyty stropowej schodów, itp. w obrębie schodów.
Zagruntowanie powierzchni preparatem gruntującym, wykonanie warstwy szczepnej oraz
uzupełnienie ubytków w elemencie żelbetowym zaprawą naprawczą grubości do 20 mm, system
naprawczy do żelbetu, np. zaprawą GEOLITE 40 wraz z założeniem obróbek z kapinosem;
Wyrównanie powierzchni stopni zaprawą naprawczą w systemie naprawczym do żelbetu,
wykonanie okładzin schodów z granitu z powierzchnią antypoślizgową - płomieniowa o grubości 3
em - stopnice, powierzchnie pionowe (podstopnice) oraz cokoliki polerowane grub. min. 1 em;
Przetarcie tynków ścian, sufitów (płyty stropowej schodów) i belek na poziomie przyziemia
w rejonie schodów, dwukrotne malowanie farbami silikonowymi w kolorze białym.
6. Remont i malowanie balustrad stalowych farbami chlorokauczukowymi,
Oferta powinna zawierać deklarację w zakresie czasu uzyskiwania przez nowa posadzkę zdolności
użytkowych. Dopuszcza się realizację robót w przedziale temperatur zew. 5 -25 C°.
II WARIANT
1. Rozebranie istniejącej posadzki rampy wraz z obróbkami blacharskimi, wywóz i utylizacja materiałów
z rozbiórki;
2. Wykonanie nowej posadzki w ilości 266,00 m2 wg zaproponowanej technologii która powinna
zapewniać jej wodoszczelność i posiadać wraz z czołem płyty betonowej izolację przeciwwodną lub
właściwości izolacji przeciwwodnej. Oczekiwane parametry posadzki:
wytrzymałość na ściskanie zapewniająca możliwość pracy wózkom widłowym na kołach
gumowych,
powłoka antypoślizgowa R11,
wytrzymałość na ścieranie zgodna z przeznaczeniem rampy.
3. Remont schodów betonowych na ciągu komunikacyjnym poprzez:
Skucie okładzin z masy lastrykowych grub. do 25 mm z powierzchni biegów schodów oraz grub.
20 mm z powierzchni policzków schodów;
Odkucie prętów zbrojeniowych, oczyszczenie, skucie odparzonego betonu
z powierzchni policzków schodów i podestu, płyty stropowej schodów, itp. w obrębie schodów.
Zagruntowanie powierzchni preparatem gruntującym, wykonanie warstwy sczepnej oraz
uzupełnienie ubytków w elemencie żelbetowym zaprawą naprawczą grubości do 20 mm, system
naprawczy do żelbetu, np. zaprawą GEOLITE 40 wraz z założeniem obróbek z kapinosem;
Wyrównanie powierzchni stopni zaprawą naprawczą w systemie naprawczym do żelbetu,
wykonanie okładzin schodów z granitu z powierzchnią antypoślizgową - płomieniowa o grubości 3
em - stopnice, powierzchnie pionowe (podstopnice) oraz cokoliki polerowane grub. min. 1 em;
Przetarcie tynków ścian, sufitów (płyty stropowej schodów) i belek na poziomie przyziemia
w rejonie schodów, dwukrotne malowanie farbami silikonowymi w kolorze białym.
Remont i malowanie balustrad stalowych farbami chlorokauczukowymi.
Prace należy wykonać na podstawie przedmiarów robót z uwzględnieniem wytycznych Zamawiającego
określonych w niniejszej Specyfikacji, w sposób zgodny z obowiązującymi normami, warunkami
technicznymi wykonania i odbioru, wymogami technologicznymi oraz przepisami BHP i p.poż.
Przedmiar dla Wariantu I jest przedmiarem pomocniczym do kalkulacji dla robót Wariantu II z uwagą,
że należy ująć w nim zaproponowane rozwiązanie posadzki (póz. 7-16 przedmiaru).
Zastosowane materiały winny stanowić jeden system producenta z zastrzeżeniem zachowania
parametrów przyjętych w projekcie, posiadający Europejską Aprobatę Techniczną lub ITB, certyfikat
zgodności z ITB oraz atesty PZH.
Zamawiający dopuszcza wykonanie remontu w innej technologii niż określona w SIWZ pod warunkiem, że
Oferent, wraz z ofertą przedstawi zamienne rozwiązanie z podaniem producenta i rodzaju
materiału/systemu, a zastosowane materiały/system będą posiadały parametry nie gorsze niż rozwiązania
przyjęte przez Zamawiającego w SIWZ.
Oferent winien przedstawić w ofercie proponowana technologie wykonania posadzki wg wybranego przez
siebie wariantu I lub II wraz z kosztorysem ofertowym, zestawieniem robocizny, materiału i sprzętu.

Otwarcie ofert: 2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13 października 2020r. o godz. 10:15 w siedzibie Spółdzielni, pokój
nr 211.
3. W związku z stanem epidemii wywołanej wirusem Sars-Cov-2, wykonawcy nie mogą być obecni
podczas otwarcia ofert.
4. W przypadku przesłania ofert drogą pocztową, decyduje data doręczenia. Oferty złożone po terminie
podanym powyżej zostaną zwrócone Oferentom.

Specyfikacja:
3. Specyfikacja istotnych warunków została zamieszczona na stronie internetowej
Zamawiającego tj. http://smlw.opole.pl/44/63/przetargi-remontowo-budowlane.html oraz wywieszona
na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.

Składanie ofert:
X. PRZYGOTOWANIE OFERTY
1. Oferta powinna być złożona w nieprzejrzystej kopercie zaadresowanej do Zamawiającego z napisem:
Nazwa wykonawcy
ZAMAWIAJĄCY:
Spółdzielnia Mieszkaniowa w Opolu
ul. Kazimierza Sosnkowskiego 40-42
45-273 Opole
Oferta
PRZETARG - remont posadzki rampy, balustrad i schodów zewnętrznych przy budynku
usługowym Spółdzielni (segment B)
TERMIN SKŁADANIA ofert upływa w dniu 13.10.2020r do godz. 10:00
2. Na kopercie należy umieścić nazwę i adres Zamawiającego oraz nazwę i adres Oferenta.
3. Konsekwencje złożenia oferty nie zgodnie z ww. opisem ponosi Wykonawca.

Miejsce i termin realizacji:
VII. TERMIN REALIZACJI I WARUNKI PŁATNOŚCI
1. Oczekiwany termin realizacji przedmiotu zamówienia : do 11 grudnia 2020r.
2. Zamawiający wymaga aby roboty były prowadzone w sposób ciągły bez zbędnych przerw,
dopuszcza się jedynie przerwy, które wynikają z technologii prowadzonych robót.
3. Oferta winna zawierać czas realizacji przedmiotu zamówienia od dnia przekazania placu budowy
oraz harmonogram robót.
4. Za dzień zakończenia robót uważa się dzień, w którym Wykonawca zakończył wszystkie roboty
objęte umową, uporządkował teren robót, usunął poza teren budowy wszystkie wytworzone odpady i
pozostałości oraz przedstawił wraz ze zgłoszeniem zakończenia robót wszystkie niezbędne do
odbioru dokumenty.

Wymagania:
IV. USTALENIE CENY ZAMÓWIENIA
1. Cena zamówienia netto winna być ustalona na podstawie przedmiarów robót dostarczonych przez
Zamawiającego z uwzględnieniem Wytycznych Zamawiającego określonych w niniejszej specyfikacji.
2. Zaproponowana cena powinna obowiązywać w całym okresie realizacji.
3. Podana przez Wykonawcę cena ofertowa netto będzie stanowić wynagrodzenie ryczałtowe (art.632
kodeksu cywilnego).
4. Wykonawca podaje w formularzu ofertowym cenę netto.
5. Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty niezbędne do realizacji zamówienia wynikające wprost
z dokumentacji projektowej, jak również w niej nie ujęte, a bez których nie można wykonać
zamówienia.
6. Wykonawca określając wynagrodzenie ryczałtowe zobowiązany jest do bardzo starannego
zapoznania się z przedmiotem zamówienia, warunkami wykonania i wszystkimi czynnikami mogącymi
mieć wpływ na cenę wykonania zamówienia.
7. Ryzyko ustalenia wynagrodzenia w formie ryczałtu spoczywa na wykonawcy, stąd musi on należycie
ocenić wartość przedmiotu zamówienia, gdyż nie może domagać się podwyższenia wynagrodzenia
ryczałtowego, chociażby w chwili zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru i kosztu prac.
Cena ryczałtowa wskazana przez wykonawcę w okresie ważności umowy nie może ulec zmianie.
8. Wykonawca sporządza kosztorys ofertowy w oparciu o własną, opartą na rachunku ekonomicznym
kalkulację ceny. Przedmiary robót, stanowiące załączniki do niniejszej SIWZ należy traktować jako
opis zakresu i ilości robót niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia.
9. Zamawiający przewiduje możliwość zmian zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie
której dokonano wyboru wykonawcy.
10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji cenowych z Wykonawcą, który złożył
w oparciu o przyjęte kryteria najkorzystniejszą ofertę. Negocjacje cenowe zostaną podjęte
w szczególności w przypadku, gdy zaoferowana cena będzie wyższa od założonej przez
Zamawiającego.
11. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia zakresu robót wynikających z przedmiaru, a tym
samym ceny zamówienia. Cena oferty skorygowana zostanie do określonych zakresów.
12. Dopuszcza się możliwość wprowadzenia robót dodatkowych i zamiennych, po potwierdzeniu
powyższego zakresu przez Zamawiającego.
13. Cena w/w robót ustalona będzie na podstawie kosztorysów dodatkowych, przy czym w przypadku
robót zamiennych kosztorys ofertowy będzie skorygowany o roboty, z których się zrezygnuje.
14. Podstawą do opracowania kosztorysów dodatkowych będą składniki cenotwórcze (R, Kp, Kz i Z)
i ceny materiałów przyjęte w kosztorysie ofertowym.
15. Zamawiający dopuszcza powierzenie przez Wykonawcę wykonania robót podwykonawcy, pod
warunkiem, że wykonawca wskaże podwykonawców oraz zakres i wartość robót powierzonych
podwykonawcy zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ Wykaz podwykonawców.
V. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA
1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia z tytułu:
a) gwarancji jakości oraz rękojmi wykonanych robót, po zakończeniu robót, w wysokości
2,5% wynagrodzenia umownego brutto, w zaokrągleniu w górę do pełnych setek, w formie
kaucji na okres udzielonej gwarancji; Zamawiający dopuszcza ustanowienie zabezpieczenia
w formie bezwarunkowej gwarancji bankowej lub bezwarunkowej gwarancji ubezpieczeniowej,
według wzoru stanowiącego załącznik nr 4, udzielonej na okres o 30 dni dłuższy od okresu
gwarancji jakości liczonego od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego bez uwag.
2. Zabezpieczenia, o których mowa powyżej, będą zwracane w wartości nominalnej.
3. Wykonawca udzieli gwarancji jakości na wykonane roboty na okres 60 miesięcy.
4. Oferent zobowiąże się do ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej na kwotę co najmniej
200.000,00 zł w całym okresie wykonania umowy, polisa będzie stanowiła załącznik do umowy
z Wykonawcą.
VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ DOKUMENTY NA ICH SPEŁNIENIE
1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Oferentów, którzy wyrządzili szkodę,
nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie.
2. Oferent ubiegający się o zamówienie powinien posiadać wiedzę i doświadczenie do wykonania
zamówienia oraz dysponować odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia. Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Oferent wykaże, że:
a) w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert wykonał należycie oraz
zgodnie z przepisami prawa i prawidłowo ukończył co najmniej 2 roboty objęte przetargiem.
W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca powinien dostarczyć:
o Zestawienie robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku
wskazanego w punkcie VI. 2 a) niniejszej SIWZ. Zestawienie to należy przedstawić na załączniku nr 2
o Referencje potwierdzające spełnienie warunku wskazanego w punkcie VI.2 a) niniejszej SIWZ.
3. W przypadku gdy o zamówienie ubiega się konsorcjum (Oferenci wspólnie składający ofertę):
a) Oferent zobowiązany jest załączyć do oferty pełnomocnictwa do reprezentowania w postępowaniu
o udzielenie zamówienia i zawarcia umowy w sprawie zamówienia udzielone przez pozostałych
członków konsorcjum a określające skład konsorcjum, wskazanie lidera konsorcjum (podmiotu
upoważnianego), zakresu pełnomocnictwa (do złożenia wspólnej oferty i zawarcia wspólnej
umowy), oznaczenie czasu trwania konsorcjum oraz czasu na jaki pełnomocnictwo zostało
udzielone (oba te okresy nie mogą być krótsze niż czas realizacji przedmiotu zamówienia i okres
udzielonej gwarancji),
b) za spełnienie warunków, o których mowa w punktach VI.2 uznaje się łączne wypełnienie
niniejszych wymogów przez członków konsorcjum,
c) Oferent zobowiązany jest załączyć do oferty oświadczenia każdego członka konsorcjum
o przyjęciu solidarnej odpowiedzialności za wykonanie przedmiotu umowy i udzieloną gwarancję.
4. W przypadku gdy Oferent zamierza powierzyć część robót podwykonawcy, zobowiązany jest
przedstawić:
a) nazwę podwykonawcy,
b) zakres prac powierzanych podwykonawcy,
c) wartość prac powierzanych podwykonawcy,
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji cenowych z Wykonawcą, który złożył
w oparciu o przyjęte kryteria najkorzystniejszą ofertę. Negocjacje cenowe zostaną podjęte
w szczególności w przypadku, gdy zaoferowana cena będzie wyższa od założonej przez
Zamawiającego.
6. Oferta może zostać odrzucona wówczas, gdy cechować ją będą znamiona nieuczciwej konkurencji,
przejawiającej się w szczególności podaniem nieprawdziwych danych oraz przy zaoferowaniu ceny
znacząco odbiegającej od średniej ceny złożonych ofert.
5. Oferent wyraża zgodę na następujące warunki płatności: maksymalnie 2 faktury -1 faktura
częściowa i faktura końcowa, z terminem płatności 21 dni. Faktura częściowa będzie płatna za
wykonanie etapu robót, faktura końcowa będzie płatna po wykonaniu całego zadania robót.
Podstawą do wystawienia faktury częściowej będzie protokół odbioru częściowego wykonanego
etapu robót, a dla faktury końcowej protokół odbioru końcowego bez uwag.
VIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
1. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
IX. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW JAKIE POWINNA ZAWIERAĆ OFERTA
1. Formularz ofertowy według wzoru - załącznik nr 1 do SIWZ, z propozycją ceny netto przedmiotu
zamówienia opracowaną zgodnie z niniejszą SIWZ.
2. Proponowany termin realizacji przedmiotu zamówienia od dnia przekazania placu budowy,
przedstawiony zgodnie z punktem VII niniejszej SIWZ (zawarte w formularzu ofertowym).
3. Oświadczenie o proponowanym systemie hydroizolacji z podaniem nazwy producenta
systemu oraz specyfikacji oferowanych materiałów.
4. Oświadczenie o proponowanej posadzce z podaniem jej nazwy i producenta oraz specyfikacji
materiałowej i czasu uzyskania parametrów użytkowych umożliwiających ruch pieszy oraz
czasu pełnej wytrzymałości.
5. Oświadczenie o oferowanym rozwiązaniu zamiennym wraz z opisem szczegółowym
oferowanego rozwiązania i specyfikacją oferowanych materiałów (jeśli dotyczy)
6. Oświadczenia (zawarte w formularzu ofertowym):
o przyjęciu warunków specyfikacji i projektu umowy,
o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu,
o niezaleganiu w płatnościach w Urzędzie Skarbowym i ZUS,
o ubezpieczeniu się od odpowiedzialności cywilnej jeżeli oferta zostanie wybrana lub posiadaniu
ubezpieczenia i przedłożenia polisy OC przed podpisaniem umowy, na sumę gwarancyjną nie
niższą niż 200.000,00 zł,
o wizji lokalnej oraz uzyskaniu informacji koniecznych do przygotowania oferty,
o nie podleganiu wykluczeniu z przyczyn wskazanych w punkcie VI. SIWZ,
o wypełnieniu obowiązku informacyjnego przewidzianym w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO" wobec osób fizycznych, od
których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie
zamówienia w toku postępowania w trybie przetargu nieograniczonego . (Jeśli dotyczy)
4. Odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.
Powyższe informacje powinny być potwierdzone aktualnym wydrukiem z systemu komputerowego
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej lub
Krajowego Rejestru Sądowego.
5. Kosztorys ofertowy - kosztorys szczegółowy z wykazami składników cenotwórczych (R, Kp, Kz,
i Z) oraz cenami materiałów zastosowanymi w kosztorysie ofertowym.
6. Harmonogram robót.
7. Wykaz robót w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wskazanego w punkcie VI.2
a) SIWZ. Zestawienie to należy przedstawić na załączniku nr 2 wraz referencjami
potwierdzającymi spełnienie warunku.
8. Wykaz podwykonawców, wykonawca wskaże podwykonawców oraz zakres i wartość robót
powierzonych podwykonawcy zgodnie z załącznikiem nr 3

5. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert w formie elektronicznej na adres e-mail
przetargi@smlw.opole.pl. Przesłane dokumenty powinny być podpisane i zeskanowane do pliku *.pdf
oraz spakowane do pliku w formacie *.zip zaszyfrowanego hasłem. Hasło do rozpakowania plików
oferty należy wysłać na wyżej wskazany adres e-mail, w dniu otwarcia ofert, najpóźniej do godziny
10:00.
Oferent, najpóźniej w terminie 7 dni od daty powiadomienia o wyborze oferty, zobowiązany będzie
dostarczyć ofertę w oryginale na adres Zamawiającego, pod rygorem utraty wadium.
6. Oferent może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę pod warunkiem, że Zamawiający
otrzyma na piśmie powiadomienie o chęci wprowadzenia zmian lub wycofania oferty. Ofertę można
wycofać lub wprowadzić do niej zmiany przed ostatecznym terminem składania ofert.
7. Zaleca się aby wszystkie strony oferty były ponumerowane, zaparafowane i ułożone w kolejności
wynikającej z punktu IX niniejszej SIWZ. Oferta wraz z wymaganymi dokumentami (oryginały bądź
kserokopie) powinna być podpisana przez upełnomocnionego przedstawiciela Oferenta.
XII. TERMIN I WYBÓR OFERT
1. Oceny ofert dokona Komisja Przetargowa na posiedzeniu zamkniętym.
2. Oferty zostaną rozpatrzone w terminie do 13 listopada 2020r. O wynikach przetargu Oferenci
zostaną powiadomieni pisemnie.
XIII. KRYTERIA OCENY OFERT
1. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawcy, który spełni wszystkie postawione
w niniejszej SIWZ warunki oraz uzyska największą liczbę punktów wyliczoną zgodnie z poniższym
wzorem.
2. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się będzie następującymi
kryteriami: cena.
Cena oferty netto C - waga 100 pkt.
Cena oferty netto - będzie określona proporcjonalnie wg wzoru:
najniższa cena netto z badanych ofert
C =......................................x 100 pkt
cena netto oferty badanej
3. Zamawiający dokona obliczeń ilości punktów wg powyższych wzorów z dokładnością do 2 miejsc po
przecinku.
XIV. INFORMACJA DOTYCZĄCA ZAWARCIA UMOWY
1. Przyjęcie oferty przez Zamawiającego nie stanowi zawarcia umowy.
2. Projekt umowy, zawierający wszystkie uwarunkowania oferty, stanowi załącznik do niniejszej SIWZ.
3. Najpóźniej w terminie 14 dni od daty powiadomienia o wyborze oferty, wybrany V\\\\fykonawca
zobowiązany jest podpisać umowę.
4. Oferent zobowiąże się do zawarcia umowy wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5
5. Oferent będzie związany złożoną ofertą do dnia 13.11.2020r.
6. Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę o miejscu i terminie podpisania umowy.
7. Zamawiający na etapie zawierania umowy dopuszcza możliwość korekty zakresu robót.
8. Wykonawca przed podpisaniem umowy przedłoży Zamawiającemu polisę OO na sumę gwarancyjną
nie mniejszą niż 200.000,00 zł.
2. W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje będą
przekazywane wyłącznie w formie pisemnej na adres Zamawiającego lub faksem lub drogą
elektroniczną na adresy/numery wskazane w niniejszym punkcie, a udzielane odpowiedzi będą
przekazywane Oferentom na adresy/numery wskazane w zapytaniu.
3. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień co do treści SIWZ, załączników, dokumentacji technicznej
nie później niż do 09.10.2020 r. pod warunkiem, że pisemny wniosek (zapytanie) o wyjaśnienie treści
SIWZ, załączników, dokumentacji technicznej wpłynął do Zamawiającego nie później niż do
06.10.2020 r. do godz. 12;00 (decyduje data i godzina doręczenia). Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści
SIWZ, załączników, dokumentacji technicznej wpłynie po terminie składania wniosku lub dotyczy
udzielonych wyjaśnień Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez
rozpoznania. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje wykonawcom, którym
przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania.
4. Zapytania powinny być składane w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego lub mailem na adres
szef@smIw. opole.pl
XVI. UPRAWNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO
Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, prawo nie wybrania żadnej z ofert oraz
unieważnienia przetargu, bez podania przyczyny.

Kontakt:
XV. UDZIELANIE WYJAŚNIEŃ
1. Osobami uprawnionymi do kontaktu z Oferentami są w sprawach formalnych: Pani Anna Feruś
tel. 77/4624741, 77/4624702 i Pani Aleksandra Dulik tel. 77/4624724, 77/4624702.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.