Infolinia: 58 732-70-70
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
39z dziś
3792z ostatnich 7 dni
17580z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie robót budowlanych

Przedmiot:

Wykonanie robót budowlanych

Data zamieszczenia: 2020-09-28
Dane kontaktowe Zamawiającego: Spółdzielnia Mieszkaniowa w Opolu
ul. Sosnkowskiego 40-42
45-273 Opole
powiat: Opole
tel.: +48 77 46 24 700, fax.: +48 77 46 24 701
spoldzielnia@sm.opole.pl
Województwo: opolskie
Miasto: Opole
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2020-10-13 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
POSTĘPOWANIE W TRYBIE ZAPYTANIA O CENĘ
na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych polegających na remoncie balkonów w budynkach przy
ul. Bytnara Rudego 4-6 położonych na terenie Osiedla nr I oraz remoncie posadzki tarasu w mieszkaniu
przy Ul. Pużaka 32d/2 na terenie Osiedla nr II, Spółdzielni Mieszkaniowej w Opolu - 2 zadania częściowe
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiot zamówienia podzielono na dwa zadania częściowe - Oferent składa ofertę na wybrane przez
siebie zadanie/zadania.
ZADANIE NR 1
Remont 4 szt. balkonów w budynku mieszkach wielorodzinnych położonych na terenie Osiedla nr I
przy Ul. Jana Bytnara ,,Rudego" 4a/4, 4a/3, 5a/3, 6a/6
Zakres prac:
1. Rozebranie istniejących posadzek wraz z cokolikami oraz obróbkami blacharskimi.
2. Naprawa uszkodzonych krawędzi i powierzchni płyt żelbetowych balkonów przy użyciu systemu
naprawczego dla konstrukcji żelbetowych.
3. Zmiana sposobu mocowania balustrad balkonu zgodnie z rysunkiem szczegółowym
4. Renowacja słupów i konstrukcji stalowej balustrad.
5. Wymiana osłon drewnianych balustrady na elementy z desek kompozytpowych WPC 140x23-1 s.
Montaż elementów osłonowych na śruby i nakrętki wraz z podkładkami ze stali nierdzewnej.
6. Wykonanie warstwy spadkowej pod izolację.
7. Wykonanie nowej izolacji balkonu z papy termozgrzewalnej o grubości min 5,2.
8. Wykonanie podkładów betonowych pod posadzki balkonu wraz z montażem obróbek blacharskich.
9. Wykonanie posadzek balkonów z płytek gresowych wraz z wykonaniem cokolików.
10. Montaż profilu typu kapinos na krawędziach balkonu.
11. Wykonanie wypraw z cienkowarstwowego tynku silikonowego lub silikatowo- silikonowego, gr.2mm,
o fakturze baranka na powierzchni płyt balkonowych (lico oraz spód płyty) wraz z malowaniem farbą
elewacyjną silikonową w kolorze białym.
ZADANIE NR 2
Remont posadzki tarasu w mieszkaniu przy Ul. Pużaka 32d/2 na terenie Osiedla nr II
1. Rozebranie posadzki z płytek gresowych wraz z warstwą wyrównawczą z zaprawy cementowej
średnio grub. 16 em
2. Rozebranie izolacji z folii izolacyjnej, dwie warstwy, szlichty cementowej grub. 6 em, termoizolacji
z płyt styropianowych grub. 6 cm oraz 3 warstw papy izolacyjnej na podłożu betonowym
3. Wykonanie warstwy spadkowej o średniej grubości 6 cm z betonu klasy B-20 ze spadkiem 1,5-2%,
przy czym minimalna grubość w najcieńszym miejscu przy krawędzi, powinna wynosić 3,5 em
4. Wykonanie paroizolacji z jednej warstwy folii PE grubości 0,2 mm z wywinięciem na ściany na
wysokość do 10 cm powyżej poziomu projektowanej posadzki
5. Wykonanie termoizolacji ze styropianu twardego EPS 038 dach/podłoga - dwie warstwy na przemian
grubości po 5 i 3 em
6. Wykonanie warstwy rozdzielającej z folii izolacyjnej PE grubości 0,2 mm
7. Wykonanie warstwy dociskowej z zaprawy cementowej Rw120 zbrojonej siatką z prętów stalowych
zgrzewanych 0 3,5mm, grub. 6 em, zamiennie do zbrojenia posadzki można zastosował włókna
stalowe w ilości ok. 25 kg/m3
8. Wykonanie systemowej izolacji wodoszczelnej na powierzchniach poziomych i pionowych (ściany,
słupy) z szlamu izolacyjnego, czy mikro zaprawy, czy płynnej folii, charakteryzujących się bardzo
wysoką elastycznością, dobrą zdolnością mostkowania rys - min. 1,9 mm, umożliwiającą ich aplikację
na lekko wilgotne podłoże, zapewniającą wodoszczelność oraz ochronę podłoży betonowych
elementów narażonych na naprężenia zginające i parcie hydrostatyczne wody do 3 bar, wraz
z zatopieniem taśmy uszczelniających
9. Położenie płytek Gresowych barwionych w masie (z wyjątkiem gresu technicznego) o wymiarach
minimum 30x30 em, mrozoodpornych, antypoślizgowych R=10, wraz z wykonaniem cokolików
przyściennych wysokości 10 em. Wzór i kolorystykę płytek należy uzgodnić z Zamawiającym
10. Rozebranie pokrycia attyki z blachodachówki, wymiana pasa nadrynnowego, demontaż rynny
dachowej, odtworzenie powyższych robót
11. Uzupełnienie ocieplenia ściany ze styropianu grub. 8 cm - pasy przy posadzce
12. Uzupełnienie malowanie ścian zewnętrznych na tarasie farbą emulsyjną w kolorze istniejącej elewacji
z przygotowaniem podłoża
13. Montaż 2 szt. drzwiczek rewizyjnych PVC o wymiarach 30x40 cm w ścianie grub. Vi cegły balustrady
tarasu wraz z wykuciem otworu
14. Wymiana ocieplenia ościeży nad oknem balkonowy wraz z uzupełnieniem malowania psów ściennych
przy oknie balkonowym w kolorystyce istniejącej ściany, zgodnie z przedmiarem robót.
UWAGA: Organizacja robót winna być prowadzona z ustawionego rusztowania na zewnętrz budynku
Informacje dodatkowe:
1. Roboty należy wykonać z użyciem materiałów i rozwiązań systemu o parametrach nie gorszych od
rozwiązania przykładowego podanego w przedmiarach robót.
2. Zaproponowane materiały muszą charakteryzować się dobrą odpornością na warunki atmosferyczne,
spełniać wymóg mrozoodporności, nienasiąkliwość! (w przypadku płytek gresowych nie większej niż
1%). Zamawiający dopuszcza zastosowanie innego typu materiału o parametrach i właściwościach
nie gorszych niż podane powyżej lub w załączonym przedmiarze.
3. Zastosowane materiały winny stanowić jeden system producenta z zachowaniem parametrów
określonych w wytycznych Zamawiającego określonych w niniejszej specyfikacji, posiadający
Europejską Aprobatę Techniczną lub ITB, certyfikat zgodności z ITB oraz atesty PZH.
4. Prace należy wykonać na podstawie przedmiarów robót z uwzględnieniem wytycznych
Zamawiającego określonych w niniejszej Specyfikacji, w sposób zgodny z obowiązującymi normami,
warunkami technicznymi wykonania i odbioru, wymogami technologicznymi oraz przepisami BHP
i p.poż.
5. Zastosowane materiały muszą odpowiadać, co do jakości wymogom dopuszczonych do obrotu
i stosowania w budownictwie mieszkaniowym oraz posiadać wymagane atesty, aprobaty lub
deklaracje zgodności.

Otwarcie ofert: 2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13 października 2020 r. o godz. 11:00 w siedzibie Spółdzielni, pokój
nr 211.
3. W związku ze stanem epidemii wywołanej wirusem Sars-Cov-2, wykonawcy nie mogą być obecni
podczas otwarcia ofert.
4. W przypadku przesłania ofert drogą pocztową, decyduje data doręczenia. Oferty złożone po terminie
podanym powyżej zostaną zwrócone Oferentom.

Składanie ofert:
IX. PRZYGOTOWANIE OFERTY
1. Oferta powinna być złożona w nieprzejrzystej kopercie zaadresowanej do Zamawiającego z napisem:
Nazwa wykonawcy
ZAMAWIAJĄCY:
Spółdzielnia Mieszkaniowa w Opolu
ul. Kazimierza Sosnkowskiego 40-42
45-273 Opole
Oferta
PRZETARG - remont balkonów i tarasu w budynkach mieszkalnych na terenie Osiedli nr I i II
ZADANIE NR..............
TERMIN SKŁADANIA ofert upływa w dniu 13.10.2020r do godz. 10:00
2. Na kopercie należy umieścić nazwę i adres Zamawiającego oraz nazwę i adres Oferenta.
3. Konsekwencje złożenia oferty nie zgodnie z ww. opisem ponosi Wykonawca.
1. Oferty należy składać w sekretariacie Spółdzielni, pok. 114, w terminie do 13 października 2020 r..
do godz.10;00.

Miejsce i termin realizacji:
1. Oczekiwany termin realizacji przedmiotu zamówienia : do 11 grudnia 2020r.
2. Zamawiający wymaga aby roboty były prowadzone w sposób ciągły bez zbędnych przerw,
dopuszcza się jedynie przerwy, które wynikają z technologii prowadzonych robót.
3. Oferta winna zawierać czas realizacji przedmiotu zamówienia od dnia przekazania placu budowy
oraz harmonogram robót.
4. Za dzień zakończenia robót uważa się dzień, w którym Wykonawca zakończył wszystkie roboty
objęte umową, uporządkował teren robót, usunął poza teren budowy wszystkie wytworzone odpady
i pozostałości oraz przedstawił wraz ze zgłoszeniem zakończenia robót wszystkie niezbędne do
odbioru dokumenty.

Wymagania:
IV. OBLICZENIE CENY ZAMÓWIENIA
1. Cena zamówienia (wartość brutto) winna być ustalona na podstawie przedmiarów robót
dostarczonych przez Zamawiającego, z uwzględnieniem Wytycznych Zamawiającego określonych
w niniejszej specyfikacji. Zaproponowana cena powinna obowiązywać w całym okresie realizacji.
2. Podana przez Wykonawcę cenę ofertowa brutto będzie stanowić wynagrodzenie ryczałtowe
(art.632 kodeksu cywilnego).
3. Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty niezbędne do realizacji zamówienia wynikające wprost
z dokumentacji projektowej, jak również w niej nie ujęte, a bez których nie można wykonać
zamówienia.
4. Wykonawca określając wynagrodzenie ryczałtowe zobowiązany jest do bardzo starannego
zapoznania się z przedmiotem zamówienia, warunkami wykonania i wszystkimi czynnikami mogącymi
mieć wpływ na cenę wykonania zamówienia. /j
5. Ryzyko ustalenia wynagrodzenia w formie ryczałtu spoczywa na wykonawcy, stąd musi on należycie
ocenić wartość przedmiotu zamówienia, gdyż nie może domagać się podwyższenia wynagrodzenia
ryczałtowego, chociażby w chwili zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru i kosztu prac.
Cena ryczałtowa wskazana przez wykonawcę w okresie ważności umowy nie może ulec zmianie.
6. Wykonawca sporządza kosztorys ofertowy w oparciu o własną, opartą na rachunku ekonomicznym
kalkulację ceny. Przedmiary robót, stanowiące załączniki do niniejszej SIWZ należy traktować jako
opis zakresu i ilości robót niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia.
7. Zamawiający przewiduje możliwość zmian zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie
której dokonano wyboru wykonawcy.
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia zakresu robót wynikających z przedmiaru, a tym
samym ceny zamówienia. Cena oferty skorygowana zostanie do określonych zakresów.
9. Dopuszcza się możliwość wprowadzenia robót dodatkowych i zamiennych, po potwierdzeniu
powyższego zakresu przez Zamawiającego.
10. Cena w/w robót ustalona będzie na podstawie kosztorysów dodatkowych, przy czym w przypadku
robót zamiennych kosztorys ofertowy będzie skorygowany o roboty, z których się zrezygnuje.
11. Podstawą do opracowania kosztorysów dodatkowych będą składniki cenotwórcze (R, Kp, Kz i Z)
i ceny materiałów przyjęte w kosztorysie ofertowym.
12. Zamawiający dopuszcza powierzenie przez Wykonawcę wykonania robót podwykonawcy, pod
warunkiem, że wykonawca wskaże podwykonawców oraz zakres i wartość robót powierzonych
podwykonawcy zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ Wykaz podwykonawców.
V. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA
1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia z tytułu:
a) gwarancji jakości oraz rękojmi wykonanych robót, po zakończeniu robót, w wysokości
2,5% wynagrodzenia umownego brutto, w zaokrągleniu w górę do pełnych setek, w formie
kaucji na okres udzielonej gwarancji; Zamawiający dopuszcza ustanowienie zabezpieczenia w
formie bezwarunkowej gwarancji bankowej lub bezwarunkowej gwarancji ubezpieczeniowej,
według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 udzielonej na okres o 30 dni dłuższy od okresu
gwarancji jakości liczonego od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego bez uwag.
2. Zabezpieczenia, o których mowa powyżej, będą zwracane w wartości nominalnej.
3. Wykonawca udzieli gwarancji jakości na wykonane roboty na okres co najmniej 36 miesięcy.
4. Oferent zobowiąże się do ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej na kwotę co najmniej
200.000,00 zł w całym okresie wykonania umowy, polisa będzie stanowiła załącznik do umowy
z Wykonawcą.
VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ DOKUMENTY NA ICH SPEŁNIENIE
1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Oferentów, którzy wyrządzili szkodę, nie
wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie.
2. Oferent ubiegający się o zamówienie powinien posiadać wiedzę i doświadczenie do wykonania
zamówienia oraz dysponować odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia. Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Oferent wykaże, że:
a) w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert wykonał należycie oraz
zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył co najmniej 2 roboty
budowlane polegające na remoncie elewacji, balkonów, loggii o wartości brutto minimum
20.000,00 zł każda
b) dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w tym co najmniej jedną osobą
posiadającą uprawnienia do kierowania i nadzorowania robót budowlanych w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej - dotyczy Zadania nr 1
W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca powinien dostarczyć:
o Zestawienie robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku
wskazanego w punkcie VI. 2 a) niniejszej SIWZ oraz wartości wykonanych robót. Zestawienie to
należy przedstawić na załączniku nr 2
@Referencje potwierdzające spełnienie warunku wskazanego w punkcie VI.2 a) niniejszej SIWZ.
o Oświadczenie o podstawie dysponowania osobą/osobami posiadającą uprawnienia do kierowania
i nadzorowania robót budowlanych w specjalności konstrukcyjno-budowlanej z informacjami na temat
ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia lub kopie dokumentów potwierdzających
posiadanie wymaganych uprawnień.
3. W przypadku gdy o zamówienie ubiega się konsorcjum (Oferenci wspólnie składający ofertę):
a) Oferent zobowiązany jest załączyć do oferty pełnomocnictwa do reprezentowania w postępowaniu
o udzielenie zamówienia i zawarcia umowy w sprawie zamówienia udzielone przez pozostałych
członków konsorcjum a określające skład konsorcjum, wskazanie lidera konsorcjum (podmiotu
upoważnianego), zakresu pełnomocnictwa (do złożenia wspólnej oferty i zawarcia wspólnej
umowy), oznaczenie czasu trwania konsorcjum oraz czasu na jaki pełnomocnictwo zostało
udzielone (oba te okresy nie mogą być krótsze niż czas realizacji przedmiotu zamówienia i okres
udzielonej gwarancji),
b) za spełnienie warunków, o których mowa w punktach VI.2 uznaje się łączne wypełnienie
niniejszych wymogów przez członków konsorcjum,
c) Oferent zobowiązany jest załączyć do oferty oświadczenia każdego członka konsorcjum
o przyjęciu solidarnej odpowiedzialności za wykonanie przedmiotu umowy i udzieloną gwarancję.
4. W przypadku gdy Oferent zamierza powierzyć część robót podwykonawcy, zobowiązany jest
przedstawić:
a) nazwę podwykonawcy,
b) zakres prac powierzanych podwykonawcy,
c) wartość prac powierzanych podwykonawcy,
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji cenowych z Wykonawcą, który złożył
w oparciu o przyjęte kryteria najkorzystniejszą ofertę. Negocjacje cenowe zostaną podjęte
w szczególności w przypadku, gdy zaoferowana cena będzie wyższa od założonej przez
Zamawiającego.
6. Oferta może zostać odrzucona wówczas, gdy cechować ją będą znamiona nieuczciwej konkurencji,
przejawiającej się w szczególności podaniem nieprawdziwych danych oraz przy zaoferowaniu ceny
znacząco odbiegającej od średniej ceny złożonych ofert.
5. Oferent wyraża zgodę na następujące warunki płatności: Zadanie nr 1 - 3 faktury częściowe
i 1 faktura końcowa, z terminem płatności 21 dni. Zadanie nr 2 - 1 faktura końcowa, z terminem
płatności 21 dni.
Faktury częściowe płatne po wykonaniu danego etapu robót, faktura końcowa będzie płatna po
wykonaniu całego zadania robót. Podstawą do wystawienia faktury końcowej będzie protokół odbioru
końcowego bez uwag.
VIII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW JAKIE POWINNA ZAWIERAĆ OFERTA
Formularz ofertowy według wzoru - załącznik nr 1 do SIWZ, z propozycją ceny brutto przedmiotu
zamówienia opracowaną zgodnie z niniejszą SIWZ.
Proponowany termin realizacji przedmiotu zamówienia od dnia przekazania placu budowy,
przedstawiony zgodnie z punktem VII niniejszej SIWZ (zawarte w formularzu ofertowym).
Oświadczenia (zawarte w formularzu ofertowym):
o przyjęciu warunków specyfikacji i projektu umowy bez uwag,
o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu,
o niezaleganiu w płatnościach w Urzędzie Skarbowym i ZUS,
o ubezpieczeniu się od odpowiedzialności cywilnej jeżeli oferta zostanie wybrana lub posiadaniu
ubezpieczenia i przedłożenia polisy OC przed podpisaniem umowy, na sumę gwarancyjną nie
niższą niż 200.000,00 zł,
o wizji lokalnej oraz uzyskaniu informacji koniecznych do przygotowania oferty,
o nie podleganiu wykluczeniu z przyczyn wskazanych w punkcie VI. SIWZ,
o wypełnieniu obowiązku informacyjnego przewidzianym w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO" wobec osób fizycznych, od
których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie
zamówienia w toku postępowania w trybie przetargu nieograniczonego . (Jeśli dotyczy)
4. Odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.
Powyższe informacje powinny być potwierdzone aktualnym wydrukiem z systemu komputerowego
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej lub
Krajowego Rejestru Sądowego.
5. Kosztorys ofertowy - kosztorys szczegółowy z wykazami składników cenotwórczych (R, Kp, Kz,
i Z) oraz cenami materiałów zastosowanymi w kosztorysie ofertowym.
6. Harmonogram robót.
7. Wykaz robót w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wskazanego w punkcie VI.2
a) SIWZ oraz wartości wykonanych robót. Zestawienie to należy przedstawić na załączniku nr 2 wraz
referencjami potwierdzającymi spełnienie warunku.
8. Oświadczenie o dysponowaniu osobami zdolnych do wykonania zamówienia, wskazanych
w punkcie Vl.2 b), wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia
i wykształcenia (dotyczy Zadania nr 1).
9. Wykaz podwykonawców, wykonawca wskaże podwykonawców oraz zakres i wartość robót
powierzonych podwykonawcy zgodnie z załącznikiem nr 3
10. Opis oferowanego systemu
11. W przypadku gdy o zamówienie ubiega się konsorcjum (Oferenci wspólnie składający ofertę):
a) Pełnomocnictwa i oświadczenia, o których mowa w pkt. VI.3
b) dokumenty wymienione w punkcie VIII 3 i 4 muszą być złożone w odniesieniu do każdego
uczestnika konsorcjum.
13. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę, przedstawicieli Wykonawcy wymienionych
w aktualnych dokumentach rejestrowych firmy lub osoby po stronie Wykonawcy upoważnione
do zaciągania zobowiązań w jego imieniu. Formalne upoważnienie powinno być wówczas dołączone
do oferty.
5. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert w formie elektronicznej na adres e-mail
przetargi@smlw.opole.pl. Przesłane dokumenty powinny być podpisane i zeskanowane do pliku *.pdf
oraz spakowane do pliku w formacie *.zip zaszyfrowanego hasłem. Hasło do rozpakowania plików
oferty należy wysłać na wyżej wskazany adres e-mail, w dniu otwarcia ofert, najpóźniej do godziny
10:00.
Oferent, najpóźniej w terminie 7 dni od daty powiadomienia o wyborze oferty, zobowiązany będzie
dostarczyć ofertę w oryginale na adres Zamawiającego, pod rygorem utraty wadium.
6. Oferent może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę pod warunkiem, że Zamawiający
otrzyma na piśmie powiadomienie o chęci wprowadzenia zmian lub wycofania oferty. Ofertę można
wycofać lub wprowadzić do niej zmiany przed ostatecznym terminem składania ofert.
7. Zaleca się aby wszystkie strony oferty były ponumerowane, zaparafowane i ułożone w kolejności
wynikającej z punktu IX niniejszej SIWZ. Oferta wraz z wymaganymi dokumentami (oryginały bądź
kserokopie) powinna być podpisana przez upełnomocnionego przedstawiciela Oferenta.
XI. TERMIN I WYBÓR OFERT
1. Oceny ofert dokona Komisja Przetargowa na posiedzeniu zamkniętym.
2. Oferty zostaną rozpatrzone w terminie do 13 listopada 2020 r. O wynikach przetargu Oferenci
zostaną powiadomieni pisemnie.
XII. KRYTERIA OCENY OFERT
1. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawcy, który spełni wszystkie postawione
w niniejszej SIWZ warunki oraz uzyska największą liczbę punktów wyliczoną zgodnie z poniższym
wzorem.
2. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się będzie następującymi
kryteriami: cena.
Cena oferty brutto C - waga 100 pkt.
Cena oferty brutto - będzie określona proporcjonalnie wg wzoru:
najniższa cena brutto z badanych ofert
C = ......................................x 100 pkt
cena brutto oferty badanej
3. Zamawiający dokona obliczeń ilości punktów wg powyższych wzorów z dokładnością do 2 miejsc po
przecinku.
XIII. INFORMACJA DOTYCZĄCA ZAWARCIA UMOWY
1. Przyjęcie oferty przez Zamawiającego nie stanowi zawarcia umowy.
2. Projekt umowy, zawierający wszystkie uwarunkowania oferty, stanowi załącznik do niniejszej SIWZ.
3. Najpóźniej w terminie 14 dni od daty powiadomienia o wyborze oferty, wybrany Wykonawca
zobowiązany jest podpisać umowę.
4. Oferent zobowiąże się do zawarcia umowy wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6.
5. Oferent będzie związany złożoną ofertą do dnia 13.11.2020r.
6. Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę o miejscu i terminie podpisania umowy.
7. Zamawiający na etapie zawierania umowy dopuszcza możliwość korekty zakresu robót.
8. Wykonawca przed podpisaniem umowy przedłoży Zamawiającemu polisę OC na sumę gwarancyjną
nie mniejszą niż 200 000,00 zł.
2. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień co do treści SIWZ, załączników, dokumentacji technicznej
nie później niż do 09.10.2020 r. pod warunkiem, że pisemny wniosek (zapytanie) o wyjaśnienie treści
SIWZ, załączników, dokumentacji technicznej wpłynął do Zamawiającego nie później niż do
06.10.2020 r. do godz. 12;00 (decyduje data i godzina doręczenia). Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści
SIWZ, załączników, dokumentacji technicznej wpłynie po terminie składania wniosku lub dotyczy
udzielonych wyjaśnień Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez
rozpoznania. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje wykonawcom, którym
przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania.
3. Zapytania powinny być składane w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego lub mailem na adres
Spoldzielnia@sm.opole.pl
XV. UPRAWNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO
Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, prawo nie wybrania żadnej z ofert oraz
unieważnienia przetargu, bez podania przyczyny.

Kontakt:
XIV. UDZIELANIE WYJAŚNIEŃ
1. Osobami uprawnionymi do kontaktu z Oferentami są w sprawach formalnych: Pani Anna Feruś,
tel. 77/4624741, 77/4624702 i Pani Aleksandra Dulik, tel. 77/4624724, 77/4624702. W niniejszym
postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje będą przekazywane
wyłącznie w formie pisemnej na adres Zamawiającego lub faksem lub drogą elektroniczną na
adresy/numery wskazane w niniejszym punkcie, a udzielane odpowiedzi będą przekazywane
Oferentom na adresy/numery wskazane w zapytaniu.

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.