Infolinia: 58 732-70-70
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3753z ostatnich 7 dni
17541z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: ,,Modernizacja oświetlenia klatek schodowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym"

Przedmiot:

,,Modernizacja oświetlenia klatek schodowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym"

Data zamieszczenia: 2020-09-30
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej ,,TBS" Sp. z o.o
Polskiej Organizacji Wojskowej 24
42-200 Częstochowa
powiat: Częstochowa
(34) 3682461
sekretariat@zgm-tbs.czest.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Częstochowa
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2020-10-12 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II. Przedmiot zamówienia:
,,Modernizacja oświetlenia klatek schodowych w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym przy Ul. Księżycowej 10 w Częstochowie."
III. Opis przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest modernizacja instalacji elektrycznej w budynku
mieszkalnym wielorodzinnym przy Ul. Księżycowej 10 w Częstochowie, która obejmuje
wymianę opraw żarowych na ledowe z czujnikami zmierzchu i ruchu na klatkach
schodowych
2. Szczegółów}^ zakres prac jakie należy wykonać w trakcie realizacji zadania zawarty został
w przedmiarze robót stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszego zaproszenia.
3. Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie innych materiałów
niż podane w przedmiarze robót pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych
niż określone w tym przedmiarze jak również złożenia dla tych materiałów stosownych
dokumentów (atesty i aprobaty dopuszczające w/w do stosowania w budownictwie).
4. Przedmiotowe roboty należy wykonać zgodnie z warunkami technicznymi
i przedmiarem robót.
5. Wybór oferty' będzie dokonany przez Wspólnotę Mieszkaniową.
6. Każda oferta winna zawierać niżej wymienione dokumenty i załączniki oraz zostać
złożona w osobnej zamkniętej opisanej kopercie, według poniższych wskazówek.

Składanie ofert:
VI. Miejsce oraz termin składania ofert:
I. Ofertę należy składać:
1) w kancelarii Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej ,,TBS" Sp. z o.o. Ul. POW 24,
42-200 Częstochowa - pokój nr 6,
2) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12.10..2020r. godz. 15 00,
3) w zamkniętych kopertach, na których należy umieścić:
nazwę i adres Wykonawcy, nazwę i adres Zamawiającego oraz napis:
OFERTA na :
,,Modernizacja oświetlenia klatek schodowych w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym przy Ul. Księżycowej 10 w Częstochowie."

Miejsce i termin realizacji:
IV. Terminy wykonania zamówienia:
Wymagany termin realizacji zamówienia: do 30.12.2020 roku.

Wymagania:
V. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie Wykonawcy mają dołączyć do oferty :
1. Formularz ofertowy, załącznik nr 1.
2. Wykaz wykonanych robót zgodnych z zakresem zamówienia, które Wykonawca wykonał
w okresie ostatnich pięciu lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, o wartości ogólnej co najmniej
9.000,00 zł netto (słownie: dziewięć tysięcy). Wykaz winien zawierać rodzaj
wykonywanych robót, wartości, daty, miejsca wykonania i nazwy podmiotów, na rzecz
których roboty te zostały wykonane. Do wykazu powinny być dołączone dowody
(referencje) potwierdzające, że roboty zostały wykonane w sposób należyty, zgodnie
z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (załącznik nr 2).
Jeżeli dowód zawiera również potwierdzenie wykonania robót wykraczających poza zakres
zamówienia, w odpowiedniej pozycji wykazu robót należy wpisać wartość robót netto
zgodnych z zakresem zamówienia.
3. Odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności
Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
4. Oświadczenie Wykonawcy lub zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu
Skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków,
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym
organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami
lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu.*
5. Oświadczenie Wykonawcy lub zaświadczenie właściwej terenowej jednostki
organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem
składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawiony nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający,
że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych
należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.*
6. Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia,
odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat
ich kwalifikacji zawodowych (posiadanych uprawnień do kierowania robotami
budowlanymi), a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją
o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykonawca musi wykazać, że dysponuje
co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi w zakresie objętym zamówieniem. Wykaz winien być sporządzony
przez Wykonawcę według wzoru - załącznik nr 3 do niniejszego zaproszenia.
Uprawnienia, o których mowa powinny być zgodne z ustawą z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020, poz. 1333 z późn. zm.)
lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie
wcześniej obowiązujących przepisów.
W przypadku wykonawców zagranicznych, dopuszcza się równoważne kwalifikacje, zdobyte
winnych państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r.
Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015r.
o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii
Europejskiej (tekst jedli. Dz. U. z 2016 r., póz. 65 z późn. zm.).
UWAGA!!!
Przed podpisaniem umowy Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszej
zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu potwierdzoną za zgodność z oryginałem
jjrzez Wykonawcę kopię uprawnień budowlanych wraz z zaświadczeniem o przynależności
do Izby Inżynierów Budownictwa dotyczcjcych kierownika robót. z którego musi wynikać,
iż osoba wyznaczona do pełnienia funkcji kierownika robót, na dzień składania ofert, posiada
aktualne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.
7. Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
na minimalną sumę gwarancyjną 9.000,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy).
UWAGA!!!
Przed podpisaniem umowy Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejsze}
zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu:
1) kserokopię polisy ubezpieczeniowej potwierdzającej, że Wykonawca jest ubezpieczony
od odpowiedzialności cywilnej, ii' przypadku jeżeli do oferty został załączony inny
dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony,
2) dowód opłacenia polisy.
*W przypadku spółek cywilnych do oferty należy dołączyć zaświadczenia z Urzędu
Skarbowego oraz z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego wystawione na spółkę, jak i na każdego z jej wspólników'
lub oświadczenia dotyczące spółki i jej w spólników'.
Dokumenty wymienione w piet V.l, 2, 6 niniejszego Zaproszenia muszą zostać złożone
w oryginale oraz podpisane przez osobę/-y uprawnioną/-e do podpisania oferty, natomiast
dowody (referencje), o których mowa w pkt V.2 mogą być złożone w formie oryginałów lub
kserokopii potwierdzonych za zgodność przez osobę/-y uprawnioną/-e do podpisania oferty
z dopiskiem za zgodność z oryginałem.
Dokumenty wymienione w pkt V.3 mogą być złożone w formie kserokopii potwierdzonych
za zgodność przez osobę/-y uprawnioną/-e do podpisania oferty z dopiskiem za zgodność
z oryginałem lub wydruku z odpowiedniej strony internetowej.
Dokumenty wymienione w pkt V.4 i 5 mogą być złożone w formie oryginałów łub kserokopii
potwierdzonych za zgodność przez osobę/-y uprawnioną/-e do podpisania oferty z dopiskiem
za zgodność z oryginałem w przypadku składania przez Wykonawcę zaświadczeń, natomiast
oświadczenia własne Wykonawcy muszą zostać złożone w oryginale oraz podpisane przez
osobę/-y uprawnioną/-e do podpisania oferty.
Dokumenty wymienione w pkt V.7 mogą być złożone w formie kserokopii potwierdzonych
za zgodność przez osobę/-y uprawnioną/-e do podpisania oferty z dopiskiem za zgodność
z oryginałem.
IX. Opis sposobu przygotowania oferty:
1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej.
2. Koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem oferty ponosi Wykonawca.
3. Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych
do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym.
4. Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela
wykonawcy, należy dołączyć właściwe umocowanie prawne.
5. Oferta powinna być złożona zgodnie z formularzem - załącznik nr 1 i zawierać wszystkie
wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, o których mowa w treści niniejszego
zaproszenia.
6. Dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi
przez zamawiającego wzorcami - załącznikami, a w szczególności zawierać wszystkie
informacje.
7. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby
podpisującej ofertę.
8. Oferta powinna być złożona na kolejno ponumerowanych stronach.
9. Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający
możliwości dekompletacji zawartości oferty.
10. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać
ofertę.

Uwagi:
ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY
I. Zamawiający:
Wspólnota Mieszkaniowa Księżycowa 10 w imieniu i na rzecz której na podstawie umowy
o zarządzanie działa Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa
Społecznego w Częstochowie Spółka z o.o. ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 24, 42-200
Częstochowa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestr Przedsiębiorców w Sądzie
Rejonowym w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem 0000131961,NIP 573-23-01-100, REGON 151405607, o kapitale zakładowym
15 777 500,00 złotych
Strona internetowa: www.zgm-tbs.czest.pl
Godziny urzędowania: 7:00- 15:00
Tel: 34 368 24 61, Fax: 34 365 12 90
e-mail: sekretariat@zgm-tbs.czest.pl

VIII. Kryteria oceny oferty:
1. Kryterium oceny oferty stanowi oferta z najniższą ceną.
2. Wyliczenie punktów celem wyboru najkorzystniejszej oferty dokonane zostanie
z zastosowaniem wzoru:
(Cn:Cb) x 100 % = ilość punktów
gdzie
Cn - cena brutto oferty z najniższą ceną
Cb - cena brutto oferty badanej
100% - procentowe znaczenie kryterium ceny
3. Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych
punktów w oparciu o ustalone kryterium) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe
oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.
Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość
punktów.

Kontakt:
VII. Informacja o sposobie porozumiewania się z Wykonawcami oraz osoby
uprawnione do kontaktów:
Pracownicy Zamawiającego uprawnieni do kontaktowania się z Wykonawcami:
1. Mieczysław Michoń - tel. 34 368 24 61 wew. 34, informacje techniczne, DTR.
2. Aleksandra Maroń - tel. 34 368 24 61 wew. 60, zamówienia, referat DTIZ.

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.