Infolinia: 58 732-70-70
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
52z dziś
3378z ostatnich 7 dni
14649z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa narzędzi i pomocy dydaktycznych wraz z ich instalacją oraz szkoleniem w zakresie...

Przedmiot:

Dostawa narzędzi i pomocy dydaktycznych wraz z ich instalacją oraz szkoleniem w zakresie użytkowania środków trwałych

Data zamieszczenia: 2020-10-12
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miasto Poznań
pl. Kolegiacki 17
61-841 Poznań
powiat: Poznań
Tel.: +48 618785210, Faks: +48 618785085
elzbieta_jakubiak@um.poznan.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Poznań
Wadium: w opisie przedmiotu
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2020-11-12 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

DOSTAWA narzędzi i pomocy dydaktycznych wraz z ich instalacją oraz szkoleniem w zakresie użytkowania środków trwałych

Numer referencyjny: ZOU-XII.271.96.2020.EK
II.1.2)Główny kod CPV
39162110 Sprzęt dydaktyczny
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa narzędzi i pomocy dydaktycznych wraz z ich instalacją oraz szkoleniem w zakresie użytkowania środków trwałych dla szkół w ramach projektu ,,Wyposażenie placówek oświatowych w nowoczesny i wysokospecjalistyczny sprzęt technologiczny na terenie MOF Poznania".

2. Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie części, zgodnie z załącznikiem nr 1 do wzoru umowy dla części I i części II - Przedmiot umowy.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

DOSTAWA narzędzi i pomocy dydaktycznych wraz z ich instalacją oraz szkoleniem w zakresie użytkowania środków trwałych

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
39162110 Sprzęt dydaktyczny
39162100 Pomoce dydaktyczne
38410000 Przyrządy pomiarowe
38424000 Urządzenia pomiarowe i sterujące
32500000 Urządzenia i artykuły telekomunikacyjne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL415 Miasto Poznań
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

1) Zespół Szkół Zawodowych nr 1, Ul. św. Floriana, 60-536 Poznań;

2) Zespół Szkół Elektrycznych nr 2 im. ks. Piotra Wawrzyniaka, Ul. Świt 25, 61-101 Poznań.

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa narzędzi i pomocy dydaktycznych wraz z ich instalacją oraz szkoleniem w zakresie użytkowania środków trwałych dla szkół w ramach projektu ,,Wyposażenie placówek oświatowych w nowoczesny i wysokospecjalistyczny sprzęt technologiczny na terenie MOF Poznania".

2. Sprzęt musi być fabrycznie nowy, nieużywany, nieuszkodzony, nieobciążony prawami osób trzecich, wysokiej jakości.

3. Wymagane jest zapewnienie minimum 24-miesięcznego okresu gwarancji na wszystkie pomoce dydaktyczne, wymienione w przedmiocie zamówienia z opcją ,,door to door" (wszystkie koszty obsługi serwisowej pokryje Wykonawca), z czasem usunięcia usterki przez serwis określonym na maksymalnie 10 dni roboczych od momentu zgłoszenia usterki.

4. Wymagane jest zapewnienie minimum 1 bezpłatnego przeglądu serwisowego w okresie 24 miesięcy gwarancji (pierwszy przegląd nie może nastąpić wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru końcowego, a ew. kolejne przeglądy winny następować w 12-miesięcznych odstępach czasu).

5. Opis równoważności

Jeśli w dokumentach składających się na opis przedmiotu zamówienia wskazana jest nazwa handlowa firmy, towaru lub produktu, Zamawiający - w odniesieniu do wskazanych wprost w dokumentacji przetargowej parametrów czy danych (technicznych lub jakichkolwiek innych), identyfikujących pośrednio lub bezpośrednio towar bądź produkt - dopuszcza rozwiązania równoważne. Jako rozwiązania równoważne należy rozumieć rozwiązania charakteryzujące się parametrami nie gorszymi od wymaganych.

Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W przypadku oferowania produktów równoważnych Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty dokumenty (np. karty techniczne, wydruki ze strony internetowej i inne) potwierdzające, że produkty równoważne spełniają pod względem jakości oraz funkcjonalności wymagania wskazane przez Zamawiającego.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Przeglądy serwisowe / Waga: 30
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 70
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPWP.09.03.04-30-0001/16 ,,Wyposażenie placówek oświatowych w nowoczesny i wysokospecjalistyczny sprzęt technologiczny na terenie MOF Poznania".

II.2.14)Informacje dodatkowe

1) DOSTAWA, montaż, konfiguracja i instalacja towaru w terminie do 60 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.

2) Przeprowadzenie szkolenia w terminie do 10 dni kalendarzowych od daty dnia podpisania protokołu dostawy.

3) Ustala się wadium w wysokości 1 800,00 PLN. Wymagania dot. wadium w VIII SIWZ.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

DOSTAWA narzędzi i pomocy dydaktycznych wraz z ich instalacją oraz szkoleniem w zakresie użytkowania środków trwałych

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
44510000 Narzędzia
42652000 Ręczne narzędzia elektromechaniczne
44512000 Różne narzędzia ręczne
44511000 Narzędzia ręczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL415 Miasto Poznań
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

1) Zespół Szkół Geodezyjno-Drogowych im. Rudolfa Modrzejewskiego, Ul. Szamotulska 33, 60-365 Poznań;

2) Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego, Ul. Zamenhofa 142, 61-13 Poznań.

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa narzędzi i pomocy dydaktycznych wraz z ich instalacją oraz szkoleniem w zakresie użytkowania środków trwałych dla szkół w ramach projektu ,,Wyposażenie placówek oświatowych w nowoczesny i wysokospecjalistyczny sprzęt technologiczny na terenie MOF Poznania".

2. Sprzęt musi być fabrycznie nowy, nieużywany, nieuszkodzony, nieobciążony prawami osób trzecich, wysokiej jakości.

3. Wymagane jest zapewnienie minimum 24-miesięcznego okresu gwarancji na wszystkie pomoce dydaktyczne, wymienione w przedmiocie zamówienia z opcją ,,door to door" (wszystkie koszty obsługi serwisowej pokryje Wykonawca), z czasem usunięcia usterki przez serwis określonym na maksymalnie 10 dni roboczych od momentu zgłoszenia usterki.

4. Wymagane jest zapewnienie minimum 1 bezpłatnego przeglądu serwisowego w okresie 24 miesięcy gwarancji (pierwszy przegląd nie może nastąpić wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru końcowego, a ew. kolejne przeglądy winny następować w 12-miesięcznych odstępach czasu).

5. Opis równoważności

Jeśli w dokumentach składających się na opis przedmiotu zamówienia wskazana jest nazwa handlowa firmy, towaru lub produktu, Zamawiający - w odniesieniu do wskazanych wprost w dokumentacji przetargowej parametrów czy danych (technicznych lub jakichkolwiek innych), identyfikujących pośrednio lub bezpośrednio towar bądź produkt - dopuszcza rozwiązania równoważne. Jako rozwiązania równoważne należy rozumieć rozwiązania charakteryzujące się parametrami nie gorszymi od wymaganych.

Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W przypadku oferowania produktów równoważnych Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty dokumenty (np. karty techniczne, wydruki ze strony internetowej i inne) potwierdzające, że produkty równoważne spełniają pod względem jakości oraz funkcjonalności wymagania wskazane przez Zamawiającego.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Przeglądy serwisowe / Waga: 30
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 70
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPWP.09.03.04-30-0001/16 ,,Wyposażenie placówek oświatowych w nowoczesny i wysokospecjalistyczny sprzęt technologiczny na terenie MOF Poznania".

II.2.14)Informacje dodatkowe

1) DOSTAWA, montaż, konfiguracja i instalacja towaru w terminie do 60 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.

2) Przeprowadzenie szkolenia w terminie do 10 dni kalendarzowych od daty dnia podpisania protokołu dostawy.

3) Ustala się wadium w wysokości 9 600,00 PLN. Wymagania dot. wadium w VIII SIWZ.

CPV: 39162110, 39162100, 38410000, 38424000, 32500000, 44510000, 42652000, 44512000, 44511000

Dokument nr: 479309-2020, ZOU-XII.271.96.2020.EK

Otwarcie ofert: Warunki otwarcia ofert
Data: 12/11/2020
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:

Transmisja z otwarcia ofert online będzie dostępna pod adresem:

https://www.hdsystem.pl/fms/video/index.php?streamName=pozumprzetarg

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem platformy zakupowej e-Zamawiający, zgodnie z wymogami opisanymi w SIWZ.

Specyfikacja:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://umpoznan.ezamawiajacy.pl

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 12/11/2020

Miejsce i termin realizacji:
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

1) Zespół Szkół Zawodowych nr 1, Ul. św. Floriana, 60-536 Poznań;

2) Zespół Szkół Elektrycznych nr 2 im. ks. Piotra Wawrzyniaka, Ul. Świt 25, 61-101 Poznań.

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

1) Zespół Szkół Geodezyjno-Drogowych im. Rudolfa Modrzejewskiego, Ul. Szamotulska 33, 60-365 Poznań;

2) Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego, Ul. Zamenhofa 142, 61-13 Poznań.

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

Kontakt:
Miasto Poznań
pl. Kolegiacki 17
Poznań
Kod NUTS: PL415 Miasto Poznań
61-841
Polska
Osoba do kontaktów: Elżbieta Jakubiak-Kaczmarek
E-mail: elzbieta_jakubiak@um.poznan.pl
Tel.: +48 618785210
Faks: +48 618785085

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.