Infolinia: 58 732-70-70
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
67z dziś
3392z ostatnich 7 dni
14664z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa wyposażenia i oprogramowania do pracowni dydaktycznych

Przedmiot:

Dostawa wyposażenia i oprogramowania do pracowni dydaktycznych

Data zamieszczenia: 2020-10-16
Dane kontaktowe Zamawiającego: Powiat Malborski reprezentowany przez Zarząd Powiatu Malborskiego
ul. Plac Słowiański 17
82-200 Malbork
powiat: malborski
tel. 556 460 400
starostwo@powiat.malbork.pl
https://powiat-malbork.ezamawiajacy.pl/pn/powiat-malbork/demand/notice/publicpzp/current/list?USER_MENU_HOVER=publicpzpCurrentNoticePublicList
Województwo: pomorskie
Miasto: Malbork
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2020-10-29 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
DOSTAWA wyposażenia i oprogramowania do pracowni dydaktycznych dla Powiatu Malborskiego
Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem oraz uruchomieniem (w zależności od Części) oprogramowania i wyposażenia pracowni do celów edukacyjnych i dydaktycznych dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Malborku, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Malborku oraz Centrum Edukacji Zawodowej w Malborku. Projekt pn. ,,Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w powiecie malborskim poprzez przeprowadzenie robót budowlanych i zakup wyposażenia w ramach Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 oraz Centrum Edukacji Zawodowej w Malborku" współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Osi Priorytetowej 4 Kształcenie zawodowe, Działania 4.1 Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkół zawodowych. Przedmiot zamówienia został podzielony na 4 osobnych Części. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia zawarty jest w Formularzach cenowych dla poszczególnych Części. Przedmiot zamówienia został podzielony na 4 osobnych Części. W przypadku złożenia oferty obejmującej niepełny przedmiot zamówienia tzn. nie będzie zawierała wszystkich pozycji Formularza cenowego dla danej Części - skutkować będzie odrzuceniem oferty Wykonawcy jako niezgodne z SIWZ zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp

Część nr: 1 Nazwa: DOSTAWA wraz z montażem elementów środowiska sieciowego pracowni lokalnych sieci komputerowych i sieciowych systemów operacyjnych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Malborku
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem elementów środowiska sieciowego pracowni lokalnych sieci komputerowych i sieciowych systemów operacyjnych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Malborku. Szczegółowy zakres i opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Formularzu cenowym dla Części nr 1.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 32400000-7, 39162110-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 40
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
CENA OFERTY 60,00
TERMIN DOSTAWY 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Termin realizacji zamówienia wynosi: * - dla Części każdej z Części osobno: - od 1 do 20 dni kalendarzowych - termin minimalny, - od 21 do 30 dni kalendarzowych - termin pośredni, - od 31 do 40 dni kalendarzowych - termin maksymalny, od dnia podpisania umowy (* w zależności od okresu wskazanego przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym). Termin montażu zostanie ustalony w trybie roboczym po zrealizowaniu dostawy (zgodnie z ofertą Wykonawcy), jednak nie później niż w terminie 10 dni * od dnia podpisania protokołu odbioru dostawy - dotyczy Części nr 1 * w przypadku wystąpienia sytuacji, której strony nie były w stanie przewidzieć, termin zostanie wydłużony o czas niezbędny na usunięcie przeszkód, które uniemożliwią realizację montażu i / lub pierwszego uruchomienia i / lub przeszkolenia - w takiej sytuacji nie zostaną naliczone kary.

Część nr: 2 Nazwa: DOSTAWA wraz z montażem oraz uruchomieniem sprzętu do pracowni montażu sieci komputerowych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Malborku
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem oraz uruchomieniem sprzętu do pracowni montażu sieci komputerowych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Malborku. Szczegółowy zakres i opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Formularzu cenowym dla Części nr 2.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39162100-6, 39162110-9, 43800000-1, 44510000-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 40
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
CENA OFERTY 60,00
TERMIN DOSTAWY 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Termin realizacji zamówienia wynosi: * - dla Części każdej z Części osobno: - od 1 do 20 dni kalendarzowych - termin minimalny, - od 21 do 30 dni kalendarzowych - termin pośredni, - od 31 do 40 dni kalendarzowych - termin maksymalny, od dnia podpisania umowy (* w zależności od okresu wskazanego przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym). Termin montażu oraz pierwsza uruchomienia zostanie ustalony w trybie roboczym po zrealizowaniu dostawy (zgodnie z ofertą Wykonawcy), jednak nie później niż w terminie 10 dni * od dnia podpisania protokołu odbioru dostawy - dotyczy Części nr 2 * w przypadku wystąpienia sytuacji, której strony nie były w stanie przewidzieć, termin zostanie wydłużony o czas niezbędny na usunięcie przeszkód, które uniemożliwią realizację montażu i / lub pierwszego uruchomienia i / lub przeszkolenia - w takiej sytuacji nie zostaną naliczone kary.

Część nr: 3 Nazwa: DOSTAWA oprogramowania do pracowni technologii mechanicznej oraz pracowni rysunku technicznego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Malborku oraz pracowni CNC w Centrum Edukacji Zawodowej w Malborku
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest dostawa oprogramowania do pracowni technologii mechanicznej oraz pracowni rysunku technicznego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Malborku oraz pracowni CNC w Centrum Edukacji Zawodowej w Malborku. Szczegółowy zakres i opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Formularzu cenowym dla Części nr 3.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39162110-9, 48000000-8, 48190000-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 40
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
CENA OFERTY 60,00
TERMIN DOSTAWY 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Termin realizacji zamówienia wynosi: * - dla Części każdej z Części osobno: - od 1 do 20 dni kalendarzowych - termin minimalny, - od 21 do 30 dni kalendarzowych - termin pośredni, - od 31 do 40 dni kalendarzowych - termin maksymalny, od dnia podpisania umowy (* w zależności od okresu wskazanego przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym).

Część nr: 4 Nazwa: DOSTAWA wyposażenia do pracowni kwalifikacji E5, E6 i E20 w Centrum Edukacji Zawodowej w Malborku
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia do pracowni kwalifikacji E5, E6 i E20 w Centrum Edukacji Zawodowej w Malborku. Szczegółowy zakres i opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Formularzu cenowym dla Części nr 4.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 38651600-9, 39162100-6, 39162110-9, 42111000-0, 43800000-1, 48000000-8, 48190000-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 40
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
CENA OFERTY 60,00
TERMIN DOSTAWY 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Termin realizacji zamówienia wynosi: * - dla Części każdej z Części osobno: - od 1 do 20 dni kalendarzowych - termin minimalny, - od 21 do 30 dni kalendarzowych - termin pośredni, - od 31 do 40 dni kalendarzowych - termin maksymalny, od dnia podpisania umowy (* w zależności od okresu wskazanego przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym).

CPV: 39162110-9,32400000-7,38651600-9,39162100-6,42111000-0,43800000-1,44510000-8,48000000-8

Dokument nr: 598180-N-2020, ZZP.272.50.2020.MS

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak.
https://powiat-malbork.ezamawiajacy.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-10-29, godz.: 12:00,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach: 40
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający uzna spełnienie wyżej wskazanego warunku jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje należycie, co najmniej: Dotyczy Części 3: jedną dostawę obejmujące swym zakresem oprogramowania, o wartości nie mniejszej niż 10.000,00 zł brutto.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe: W przypadku wykonywania i niezakończenia jeszcze dostawy, Wykonawca zobowiązany jest podać na jaką wartość dostawa została wykonana do dnia wystawienia dowodu, o którym mowa w SWIZ, potwierdzającego czy dostawa jest wykonywana należycie. Podana/wskazana wartość będzie brana pod uwagę do oceny spełnienia warunku. W przypadku Wykonawcy, który powołuje się na zasoby innych podmiotów warunki udziału w postępowaniu muszą być wykazane w zakresie w jakim Wykonawca powołuje się na ich zasoby. Nie wykazanie spełnienia warunków udziału w postępowaniu skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12) ustawy Pzp. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów wymienionych powyżej przedkłada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a) wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz z załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie - zgodny co do treści z załącznikiem nr 6 do SIWZ - dotyczy Części nr 3; b) dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert - dotyczy Części 3.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
a) W celu identyfikacji zaoferowanego przedmiotu zamówienia (spośród wielu dostępnych na rynku) oraz oceny jego zgodności z zapisami określonymi w SIWZ, w Formularzu cenowym w kolumnie 9 należy podać dla każdej pozycji nazwę producenta, model oraz numer katalogowy. b) W przypadku braku modelu lub numeru katalogowego należy wpisać nie dotyczy. c) Brak nazwy producenta (nie wypełnienie kolumny nr 9 w Formularzu cenowym) skutkować będzie odrzuceniem oferty Wykonawcy jako niezgodne z SIWZ zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. d) Wykonawca, którego oferta uklasyfikuje się na najkorzystniejszej pozycji, złoży dokumenty o których mowa w Etapie 2 na wezwanie Zamawiającego - dotyczy każdej z pozycji Formularzy cenowych. e) W celu dalszego potwierdzenia spełnienia przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego: kartę produktu, kartę katalogową, specyfikację techniczną, opis techniczny lub inny dokument potwierdzający spełnienie wymagań Zamawiającego - dotyczy każdej z pozycji Formularzy cenowych.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1) Wypełniony Formularz ofertowy (załącznik nr 1 do SIWZ). 2) Wypełniony Formularz cenowy (załączniki nr 7, 8, 9 i lub 10 do SIWZ). 3) Zobowiązanie do oddania do dyspozycji zasobów - jeżeli Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach innych podmiotów - jeśli dotyczy (wzór - załącznik nr 5 do SIWZ). 4) Dowody, o których mowa w art. 24 ust. 8 ustawy Pzp, na to, że mimo zaistnienia podstaw wykluczenia wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13) i 14) oraz 16) - 20) oraz art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp, podjęte przez Wykonawcę środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności - jeśli dotyczy. 5) Pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę, o ile fakt nie wynika z przedstawionych dokumentów rejestrowych; (pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza) - jeśli Wykonawca składa ofertę w formie pisemnej tradycyjnej; (pełnomocnictwo w oryginale w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby/osób udzielającej/cych pełnomocnictwa, bądź kopii notarialnej, potwierdzonej za zgodność z oryginałem notarialnie w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym notariusza) - jeśli Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem platformy zakupowej e-Zamawiający. 6) Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) ustawy PZP (wzór - załącznik nr 4 do SIWZ). UWAGA: powyższe oświadczenie Wykonawca składa w terminie 3 dni od dnia przekazania tj. dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego (https://powiat-malbork.ezamawiajacy.pl pod nr ZZP.272.50.2020.MS) informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Powyższy dokument można zamieścić na Platformie w zakładce ,,Pytania i odpowiedzi" (Wykonawca załącza plik poprzez zadanie nowego pytania).
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
CENA OFERTY 60,00
TERMIN DOSTAWY 40,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.