Infolinia: 58 732-70-70
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
52z dziś
3378z ostatnich 7 dni
14649z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Montaż instalacji domofonowej cyfrowej wraz z brelokami

Przedmiot:

Montaż instalacji domofonowej cyfrowej wraz z brelokami

Data zamieszczenia: 2020-10-19
Dane kontaktowe Zamawiającego: ,,Zarządzanie i Obrót Nieruchomościami - Zarządca Spółka z o.o."
ul. Piaski 9
87-800 Włocławek
powiat: Włocławek
tel. 54 413 55 90 do 92 wew. 51
Województwo: kujawsko-pomorskie
Miasto: Włocławek
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2020-10-22 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości Chopina 32A we Włocławku, w imieniu której działa zarządca
zaprasza do składania ofert.
1. Przedmiot zamówienia:
1.1. ,,Montaż instalacji domofonowej cyfrowej wraz z brelokami" ( Domofony szt 39, klatki 3 szt. + kaseta przy bramie breloki 40 szt.)

Otwarcie ofert: 5. Miejsce i termin otwarcia ofert:
5.1. Miejsce - Wspólnota Mieszkaniowa we własnym zakresie.

Specyfikacja:
6. Zaproszenie do składania ofert oraz przedmiar robót znajdują się do odbioru w siedzibie ,,Zarządca" Spółka z o.o. Ul. Piaski 9, pok. nr 27 oraz na stronie internetowej www.zarzadca.wloclawek.pl/przetargi.

Składanie ofert:
4. Sposób, miejsce i termin składania ofert:
Dokumenty wyszczególnione w ust. 3 należy umieścić w zaklejonej kopercie i zaadresować: Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości Chopina 32A we Włocławku
oferta na:
,,Montaż instalacji domofonowej cyfrowej wraz z brelokami"
4.1. Miejsce - ,,Zarządca" Spółka z o.o. Ul. Piaski 9, 87 - 800 Włocławek, pok. nr 29
4.2. Termin-do 22.10.2020r. godz. 12;00

Miejsce i termin realizacji:
2. Wymagany termin wykonania zamówienia:
2.1. termin zakończenia prac - nie później niż: 30 listopad 2020r.

Wymagania:
3. Wymaąane dokumenty:
3.1. Wypełniony i podpisany druk oferty,
3.2.Wyceniony i podpisany kosztorys ofertowy, sporządzony na podstawie przedmiaru robót, metodą szczegółową,
3.3. Aktualne świadectwo kwalifikacyjne ,,E" i ,,D" - eksploatacja i dozór urządzeń i sieci instalacji elektrycznych do 1 kV, osoby odpowiedzialnej za realizację zamówienia wraz z aktualnym ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej ( kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę) oraz oświadczenie wykonawcy, że osoba której uprawnienia budowlane zostały załączone do oferty jest zatrudniona przez wykonawcę na zasadach określonych przez Kodeks Pracy lub na podstawie umowy cywilno-prawnej (oświadczenie oryginał),
3.4. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
3.5. Aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu -wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
3.6. Referencje potwierdzające wykonanie robót odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia.
ad. 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 (kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę).
7. Wspólnota Mieszkaniowa zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru Wykonawcy.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.