Infolinia: 58 732-70-70
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3334z ostatnich 7 dni
14511z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie cyfrowej instalacji domofonowej

Przedmiot:

Wykonanie cyfrowej instalacji domofonowej

Data zamieszczenia: 2020-10-19
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie
ul. Mariacka 25
70-546 Szczecin
powiat: Szczecin
tel. 91 48 86 333, 91 48 86 301 sekretariat: 91 48 86 352
wojniusz@zbilk.szczecin.pl
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Szczecin
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2020-10-23 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Ogłoszenia dla zamówień o wartości do 30 000 EUR

1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie cyfrowej instalacji domofonowej Ul. Kolumba 6 w Szczecinie.

2.Zakres robót obejmuje m. in.:
- zamontowanie w lokalach 10 szt. aparatów odbiorczych;
- zamontowanie centrali wywoławczej przed wejściem do klatki schodowej;
- zamontowanie samodomykaczy i zamków drzwiowych;
- wykonanie instalacji zasilania domofonu z TA;
- wykonanie pomiarów instalacji domofonowej i podanie wyników w formie protokołów

Wykonawca zobowiązuje się :
1)wykonać przedmiot umowy z należytą starannością, zgodnie ze sztuka budowlaną, polskimi i branżowymi normami, przepisami prawa i przez pracowników o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych oraz zapewnić nadzór nad robotami osoby posiadającej wymagane uprawnienia;
2)dostarczyć i zamontować 10 fabrycznie nowych domofonów oraz tablice cyfrowe ACO (wolne od wad) i pozostałe urządzenia oraz materiały potrzebne do prawidłowego wykonania pełnego zakresu robót;
3)samodzielnie zapewnić niezbędne do wykonania przedmiotu umowy narzędzia, sprzęt oraz materiały;
4)dostarczyć certyfikaty, atesty i aprobaty na wbudowane materiały zgodnie z wymaganiami;
5)zorganizować na własny koszt i we własnym zakresie zaplecze , front robót oraz wykonanie prac zgodnie z wymaganiami wynikającymi z przepisów BHP i p.poż.
6)pokryć koszty poboru wody i energii elektrycznej;
7)wywiesić ogłoszenie o terminie montażu domofonów w budynku na 7 dni przed planowanym montażem. Jeżeli Wykonawca nie wykona instalacji domofonowej w terminie z powodu nieobecności lokatora lub odmowy dostępu do komunalnego lokalu mieszkalnego , wówczas należy podać datę i godzinę co najmniej jednej dodatkowej wizyty.
Pożądany jest podpis sąsiada w celu potwierdzenia powtarzającej się nieobecności lokatora;
8)informację o braku dostępu do lokali należy przekazywać w formie pisemnego wykazu do przedstawiciela zamawiającego wskazanego w z § 3 ust. 1 niniejszej umowy.
9)zorganizować prace w sposób najmniej uciążliwy dla użytkowników budynku zachowując porządek , na bieżąco usuwać oraz zutylizować odpady ;
10)zaprogramować oraz przekazać indywidualne kody dla każdego lokalu do otwierania drzwi wejściowych oraz zaprogramowanie kodu serwisowego (dla administratorów i konserwatorów), jeden dla wszystkich domofonów;
11) dostarczyć każdemu z lokatorów lokali komunalnych w oficynach klucze do wkładek w zamkach, oraz kody dostępu do nowo wykonanej instalacji domofonowej;
12)po wykonaniu robót wykonać dokumentację opisową i graficzną instalacji domofonowej zawierającą dokładne rozmieszczenie przewodów i urządzeń, schemat podłączenia do tablicy administracyjnej w budynku;
13)uzupełnienić ubytki tynku i powłok malarskich powstałych podczas prac montażowych oraz pozostawienie klatki schodowej w należytym porządku.
14) wykonać wszelkie inne prace towarzyszące potrzebne do zrealizowania przedmiotu umowy;
15) zawiadomić niezwłocznie Zamawiającego o każdej przeszkodzie w realizacji umowy.

W wycenie prac należy uwzględnić wszelkie możliwe koszty, w szczególności:
-pracy ludzi i sprzętu;
-wykonanie, zakup, transport materiału,
-obsługę administracyjną i logistyczną,
-podatków i opłat urzędowych,
-innych opłat niezbędnych w celu kompletnego i terminowego wykonania prac objętych niniejszym zamówieniem,
-materiałów niezbędnych do wykonania przedmiotowych prac,
-utylizacja powstałych podczas prac odpadów.
Podstawą wyceny prac będących przedmiotem zamówienia jest kalkulacja własna.

Dokument nr: 72 / 2020

Otwarcie ofert: otwarcia ofert - 23.10.2020r. o godz. 10:15 Szczecin, Ul. Mariacka 25 w pokoju nr 10.

Informacja z otwarcia ofert zostanie niezwłocznie opublikowana na naszej stronie internetowej www.zbilk.szczecin.pl ( w zakładce Zamówienia publiczne / Ogłoszenia tablicowe)

Składanie ofert:
8. Termin :
składania ofert - 23.10.2020r. do godz. 10:00 Szczecin, Ul. Mariacka 25 w pokoju nr 10.
ZBiLK - Dział Zamówień Publicznych, Agnieszka Tomaszewska, tel. 91 48 86 353

Miejsce i termin realizacji:
3.Termin wykonania zamówienia: 30 dni od podpisania umowy.

Wymagania:
4.Wymagany przez zamawiającego okres gwarancji - 24 miesiące.
6.Warunki udziału w postępowaniu:
Nie dotyczy

7.Wymagane dokumenty:
Karty katalogowe, ulotki lub inne dokumenty dotyczące oferowanej instalacji domofonowej i jej elementów, z których wynikać będzie, że przedmiotowa instalacja spełnia wymagania Zamawiającego
9. Forma oferty:
Na ofertę składają się :
- oferta cenowa (wg załączonego wzoru),
- odpis z właściwego rejestru lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
- dokumenty, o których mowa w ust. 7 (katalogi, ulotki itp.).

Oferta winna być złożona w zamkniętej kopercie z oznaczeniem: ,,Oferta na wykonanie cyfrowej instalacji domofonowej ul. Kolumba 6 w Szczecinie."

10. Kryterium oceny oferty:
Jedynym kryterium oceny ofert jest cena, określona jako ryczałt. Wynagrodzenie ryczałtowe oznacza, że wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.

Przedmiar robót oraz pozostałe załączniki dotyczące w/w robót można pobrać ze strony internetowej Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych (www.zbilk.szczecin.pl) albo odebrać w pokoju nr 10, przy ul. Mariackiej 25.

UWAGA!
Zamawiający zastrzega sobie prawo:
1) przeprowadzenia negocjacji, dotyczących zaoferowanej ceny,
2) unieważnienie postępowania bez podania przyczyny.
Zamawiający nie będzie ponosić odpowiedzialności, za nieterminowe złożenie oferty, w szczególności
w sytuacji, gdy oferta nie zostanie złożona do pokoju nr 10 w siedzibie ZBiLK przy ul. Mariackiej 25
w Szczecinie, lecz wpłynie do Biura Obsługi Klienta.
W przypadku nieuzasadnionej odmowy podpisania umowy przez Wykonawcę, którego oferta została wybrana do realizacji prac, Wykonawca będzie wykluczony z ubiegania się o realizację zamówień ogłaszanych zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych
( tj. Dz. U. z 2019r., poz. 1843 ze zm.).

Uwagi:
INFORMACJA RODO

Zgodnie z art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) - dalej RODO
? informujemy, że:

I. Administrator danych osobowych
Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie, ul. Mariacka 25, 70-546 Szczecin jest Administratorem Pana/Pani danych osobowych.

II. Inspektor Ochrony Danych
Został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym może się Pan/Pani skontaktować w
sprawach ochrony swoich danych pod adresem iod@zbilk.szczecin.pl

III. Cele i podstawy przetwarzania
Określono cele przetwarzania Pana/Pani danych. Jako administrator będziemy przetwarzać
Pana/Pani dane w celu:
- zawarcia z Panią/Panem umowy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
- wykonania umowy, której Pani/Pan jest stroną (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
- ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
- w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (podstawa art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

IV. Prawo do sprzeciwu
W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani danych, z przyczyn związanych z Pana/Pani szczególną sytuacją - wobec przetwarzania dotyczących Pana/Pani danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Przestaniemy przetwarzać Pana/Pani dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Pana/Pani danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pana/Pani interesów, praw i wolności lub Pana/Pani dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

V. Okres przechowywania danych
Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy zawartej z Panem/Panią, a także po jej zakończeniu, w celach:
- dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy, zakończeniem jej obowiązywania, rozliczeniem umowy,
- wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa,
- statystycznych i archiwizacyjnych,

VI. Odbiorcy danych
Pana/Pani dane mogą być udostępniane podmiotom i organom, którym Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym podmiotom oraz organom uprawnionym do otrzymania od Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie danych osobowych lub uprawnionych do żądania dostępu do danych osobowych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Odbiorcami danych osobowych będą również:
1) podmioty przetwarzające dane w naszym imieniu uczestniczącym w naszym imieniu w wykonywaniu naszych czynności:
a) podmiotom obsługującym nasze systemy informatyczne i teleinformatyczne,
b) podmiotom świadczącym nam usługi audytowe, pomoc prawną i usługi doradcze;
2) innym administratorom danych przetwarzającym dane we własnym imieniu:
a) podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską,
b) podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze) w celu rozliczenia umowy.

Administrator nie będzie przekazywał Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.

VII. Prawa osób, których dane dotyczą:
Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
e) prawo do przenoszenia danych;
f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

VIII. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia z Panią/Panem umowy lub wykonywania umowy, której jest Pani/Pan stroną.

IX. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
gdy Pan/Pani uzna, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych)

X. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
Pana/Pani dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz w formie profilowania.

Kontakt:
5.Osoba do kontaktu w sprawie przedmiotu zamówienia: - Wojniusz Władysław, wojniusz@zbilk.szczecin.pl - Dział Inwestycji ZBiLK ul. Jagiellońska 34c Szczecin.

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.