Infolinia: 58 732-70-70
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
88z dziś
3413z ostatnich 7 dni
14684z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Zakup, dostawa, rozładunek, montaż i uruchomienie kontenerowej suwnicy bramowej do...

Przedmiot:

Zakup, dostawa, rozładunek, montaż i uruchomienie kontenerowej suwnicy bramowej do przeładunku towarów

Data zamieszczenia: 2020-10-21
Dane kontaktowe Zamawiającego: DB Port Szczecin Sp. z o.o
Bytomska 14
70-603 Szczecin
powiat: Szczecin
91430774
zakupy@dbport.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/12854
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Szczecin
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2020-11-23 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAKUP i DOSTAWA SUWNICY STS NA POTRZEBY TERMINALA KONTENEROWEGO DB PORT SZCZECIN SP. Z O.O.

Przedmioty zamówienia
DOSTAWA
Dostawy inne
Opis
zakup, dostawa, rozładunek, montaż i uruchomienie kontenerowej suwnicy bramowej do przeładunku towarów w relacji statek / nabrzeże [,,Suwnica STS"] na potrzeby Terminala Kontenerowego DB Port Szczecin sp. z o.o. na warunkach określonych w SIWZ i Umowie
Okres gwarancji
określony Załączniku nr 1 do SIWZ, table nr 3, punkt 3.6

CPV: 34144000-8

Dokument nr: 2020-281-12854

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert
2020-11-23

Miejsce i termin realizacji:
Planowany termin podpisania umowy
2020-12

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
zachodniopomorskie
Powiat
Szczecin
Gmina
Szczecin
Miejscowość
Szczecin

Wymagania:
Powstaje w kontekście projektu
POIS.03.02.00-00-0046/18 - Dostosowanie terminala kontenerowego DB Port Szczecin do obsługi statków o większym tonażu
Warunki zmiany umowy
Zastrzega się możliwość istotnej zmiany Umowy w przypadkach określonych w Wytycznych i w Wewnętrznej Procedurze Zawierania Umów tj.
1) zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw, usług od dotychczasowego Wykonawcy, nieobjętych Zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
a) zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach Zamówienia podstawowego,
b) zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego,
c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości Zamówienia określonej pierwotnie w Umowie,
2) zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru Umowy i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
a) konieczność zmiany Umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,
b) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w Umowie,
3) Wykonawcę, któremu zamawiający udzielił Zamówienia, ma zastąpić nowy Wykonawca:
a) w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca spełnia warunki udziału w Postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian Umowy,
b) w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego Podwykonawców; w przypadku zmiany Podwykonawcy, Zamawiający może zawrzeć umowę z nowym Podwykonawcą bez zmiany warunków realizacji Zamówienia z uwzględnieniem dokonanych płatności z tytułu dotychczas zrealizowanych prac,
4) zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru Umowy, a łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 prawo zamówień publicznych, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej i jednocześnie jest mniejsza od 10% wartości Zamówienia określonej pierwotnie w Umowie w przypadku zamówień na usługi lub dostawy.
Zastrzega się możliwość zmian Umowy, które nie są istotne w rozumieniu Wytycznych i Wewnętrznej Procedury Zawierania Umów.
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Wiedza i doświadczenie
Opis
W Postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania Zamówienia, wyrażające się tym, że w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, Wykonawca zrealizował co najmniej 10 (dziesięć) dostaw minimum 1 (jednej) sztuki dźwigu kontenerowego, w tym 6 (sześciu) sztuk o wartości nie mniejszej niż równowartość 4.000.000 (czterech milionów) euro netto każdy i 4 (czterech) sztuk o wartości nie mniejszej niż równowartość 6.000.000 (sześciu milionów) euro netto każdy
Typ
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis
W Postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: spełniają wymaganie odnośnie sytuacji ekonomicznej i finansowej, tj. że wysokość posiadanych środków finansowych lub ich zdolność kredytowa wynosi co najmniej kwotę odpowiadającą równowartości 5.000.000 (pięciu milionów) euro;
Typ
Potencjał techniczny
Opis
Zamawiający nie precyzuje wymagań w tym zakresie
Typ
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Opis
Zamawiający nie precyzuje wymagań w tym zakresie
Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń
Opis
Wykonawca składa w ramach oferty dokumenty i oświadczenia wymienione w Rozdziale VII SIWZ

Uwagi:
Data opublikowania ogłoszenia
2020-10-21
Data ostatniej zmiany
2020-10-21

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Cena - rozumiana jako całkowita, ryczałtowa cena brutto za kompleksową realizację Przedmiotu Zamówienia - 80%
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Suma stawek roboczych brutto, według Cennika Płatnych Usług Serwisowych, naliczanych za Odpłatne Usługi Serwisowe nie objęte gwarancją i rękojmią, a wykonane w okresie trwania Umowy Serwisowej (Załącznik Nr 2 do Umowy Serwisowej) - 5%
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Termin Dostawy - 5%
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Okres gwarancji od Producenta liczony w miesiącach - 5%
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Okres rękojmi od Wykonawcy liczony w miesiącach - 5%

Kontakt:
Osoby do kontaktu
Anna Olszewska
tel.: 91430774
e-mail: zakupy@dbport.pl

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.