Infolinia: 58 732-70-70
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
22z dziś
3348z ostatnich 7 dni
14619z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie zabezpieczeń ppoż. w kompleksach...

Przedmiot:

Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie zabezpieczeń ppoż. w kompleksach wojskowych

Data zamieszczenia: 2020-10-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Szczecinie
ul. Narutowicza 17B
70-240 Szczecin
powiat: Szczecin
tel. 26 1452026, faks 26 1452024
rziszczecin.przetargi@ron.mil.pl
https://platformazakupowa.pl/transakcja/388769
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Szczecin
Wadium: 130 000,00 zł
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2020-11-17 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie zabezpieczeń ppoż. w kompleksach wojskowych w Szczecinie Podjuchy (PKOB 1274)
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na budowie zabezpieczeń ppoż. w kompleksach wojskowych w Szczecinie Podjuchy (PKOB 1274). Wykonawca będzie realizował roboty budowlane w oparciu o: 1) Decyzje o pozwoleniu na budowę nr: 24/O/2019 z dnia 28.08.2019 r., 22/O/2019 z dnia 28.08.2019 r., 21/O/2019 z dnia 28.08.2019 r., 20/O/2019 z dnia 28.08.2019 r., 23/O/2019 z dnia 28.08.2019 r., 19/O/2019 z dnia 28.08.2019 r., 18/O/2019 z dnia 28.08.2019 r., 2) Postanowienia nr: DWOP nr 54/P/2016, DWOP nr 46/P/2016, DWOP nr 47/P/2016, DWOP nr 48/P/2016, DWOP nr 50/P/2016, DWOP nr 52/P/2016, DWOP nr 53/P/2016. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w następujących dokumentach: - projektach budowlanych i wykonawczych, - specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, - przedmiarach robót - pomocniczo. Realizacja zamówienia wiąże się z dostępem do informacji niejawnych na poziomie ZASTRZEŻONE. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia na podstawie art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 5.08.2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U.2019 poz.742) są zobowiązani do ochrony informacji niejawnych. Przedmiot zamówienia w szczególności polega na wykonaniu robót dla każdego budynku: a) przygotowaniu terenu i przyłączeniu obiektów do sieci w tym m.in.: o przebudowa istniejącego zasilania budynku - likwidacja istniejącego złącza kablowego oraz montaż nowej szafy kablowej; o odkopanie i ułożenie kabli po nowej trasie; b) robót ogólnobudowlanych w tym m.in.: o przygotowawczych, rozbiórkowych i demontażowych - stolarki drzwiowej i okiennej; o wymianę stolarki drzwiowej i okiennej z obróbką otworów; o montaż stolarki dymoszczelnej; o zabezpieczenie balustrady schodowej; o demontaż elementów palnych w ciągach komunikacyjnych; o roboty malarskie; o tynkowanie; o uprzątnięcie terenu budowy; c) robót sanitarnych w tym m.in.: o instalacja wodociągowa oraz hydrantowa - rozdział istniejącej wewnętrznej instalacji wodociągowej na projektowaną instalację hydrantową oraz bytową, demontaż istniejącej instalacji hydrantowej, wykonanie nowej instalacji hydrantowej; o wykonanie przepustów instalacyjnych w elementach oddzielenia przeciwpożarowego; d) robót elektrycznych i teletechnicznych w tym m.in.: o przeciwpożarowy wyłącznik prądu; o zainstalowanie central oddymiających z instalacją zasilającą; o instalacje oświetlenia awaryjnego; o ochrona przeciwporażeniowa; o zainstalowanie awaryjnych źródeł zasilania - baterii akumulatorów bezobsługowych; o zainstalowanie czujek oraz ręcznych ostrzegaczy pożaru; o zainstalowanie napędów do okien oddymiających; o instalacja wnętrzowa systemu oddymiania - linie dozorowe; o badania i pomiary; e) wyposażenia w tym m.in.: o montaż oznakowania ewakuacyjnego; o montaż gaśnic proszkowych. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje również: 1) Wykonawca wykona dokumentację kolaudacyjną (dla każdego budynku oddzielnie) - zgodnie z wytycznymi Zamawiającego oraz przekaże Zamawiającemu, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 07.07.1994 r Prawo budowlane. z późniejszymi zmianami, materiały wymienione w art. 60 - to jest dokumentację budowy i dokumentację powykonawczą. Przekazaniu podlegają również decyzje dotyczące obiektu, a także instrukcje eksploatacji: obiektu, instalacji i urządzeń związanych z tym obiektem. 2) Wykonawca jest wytwórcą odpadów budowlanych. Po stronie Wykonawcy leży wykonanie na swój koszt utylizacji odpadów powstałych w wyniku robót budowlanych zgodnie z Ustawą o Odpadach z dnia 14.12.2012 r. (tekst jednolity Dz. U. 2019 poz. 701 z późn. zm.). 3) Wykonawca przed przystąpieniem do przedmiotowego zakresu robót wykona inwentaryzację fotograficzną oraz po ich zakończeniu, wykona dokumentację powykonawczą fotograficzną (fotografując stan obiektu przed wykonaniem robót i po ich wykonaniu z tego samego ujęcia w celu porównania). Dokumentacja fotograficzna (min. 6-10 zdjęć na każdy budynek) zostanie dostarczona Zamawiającemu odpowiednio do 14 dni licząc od daty przekazania terenu budowy oraz po zakończeniu robót zostanie dołączona do dokumentacji kolaudacyjnej. 4) Wykonawca wykona instrukcję: bezpieczeństwa pożarowego (dla każdego budynku oddzielnie) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07.06.2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U.2010.109.719) - Rozdział 2, § 6.1. instrukcję eksploatacji dla wykonanych instalacji, instrukcję eksploatacji obiektów. 5) Wykonawca przeprowadzi szkolenia wytypowanych przedstawicieli Administratora i Użytkowników z obsługi, zasad eksploatacji i podstawowej konserwacji bieżącej wszystkich urządzeń, systemów i instalacji specjalistycznych montowanych na obiekcie w terminie wyprzedzającym zgłoszenie gotowości Wykonawcy do odbioru. Terminy przeprowadzenia szkoleń winny być ujęte w harmonogramie rzeczowo- finansowym. Z przeprowadzonego szkolenia Wykonawca sporządzi protokół zawierający temat, zakres, datę oraz listę uczestników (z podpisami) szkolenia. UWAGA: ? Roboty budowlane będą realizowane na terenie jednostki wojskowej w użytkowanych budynkach. ? Wszystkie roboty mają być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. ? Wszystkie materiały, urządzenia, których znaki towarowe lub nazwy własne zostały wskazane w dokumentacji projektowej należy traktować jako przykładowe i dopuszcza się możliwość zastosowania materiałów równoważnych o parametrach nie niższych niż wskazane w dokumentacji projektowej, po uzyskaniu pisemnej akceptacji Zamawiającego. ? Odstępstwa od wymagań podanych w STWiOR mogą mieć miejsce tylko w uzasadnionych przypadkach, potwierdzonych uzgodnieniami z przedstawicielem Zamawiającego, wyznaczonym do nadzorowania prac. 2. Szczegółowy zakres i sposób wykonania oraz cechy techniczne i jakościowe przedmiotu zamówienia zostały określone w projektach budowlanych, postanowieniach (załącznik nr 7 do SIWZ), w projektach wykonawczych i ekspertyzach (załącznik nr 8 do SIWZ), specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (załącznik nr 9 do SIWZ) oraz pomocniczo przedmiarze robót (załącznik nr 10 do SIWZ). UWAGA: Dokumentacja niejawna dotycząca zamówienia (27 teczek), tj.: 1) PB - Zagospodarowanie terenu. Opracowanie wielobranżowe. Bud. nr 6 2) PB - Zagospodarowanie terenu. Architektura. Bud. 1 3) PB - Zagospodarowanie terenu. Architektura. Bud. 2 4) PB - Zagospodarowanie terenu. Architektura. Bud. 3 5) PB - Zagospodarowanie terenu. Architektura. Bud. 4 6) PB - Zagospodarowanie terenu. Architektura/Elektryka Bud. 6 7) PB - Zagospodarowanie terenu. Architektura. Bud. 3 8) PB - Zagospodarowanie terenu. Architektura. Bud. 4 9) PB - System oddymiania. Bud. 2 10) PB - System oddymiania. Bud. 3 11) PB - System oddymiania. Bud. 4 12) PB - System oddymiania. Bud. 6 13) PB - System oddymiania. Bud. 3 14) PB - System oddymiania. Bud. 4 15) PW - Zagospodarowanie terenu. Architektura. Bud. 1 16) PW - Zagospodarowanie terenu. Architektura. Bud. 2 17) PW - Zagospodarowanie terenu. Architektura. Bud. 3 18) PW - Zagospodarowanie terenu. Architektura. Bud. 4 19) PW - Zagospodarowanie terenu. Architektura/Elektryka Bud. 6 20) PW - Zagospodarowanie terenu. Architektura. Bud. 3 21) PW - Zagospodarowanie terenu. Architektura. Bud. 4 22) PW - System oddymiania. Bud. 2 23) PW - System oddymiania. Bud. 3 24) PW - System oddymiania. Bud. 4 25) PW - System oddymiania. Bud. 6 26) PW - System oddymiania. Bud. 3 27) PW - System oddymiania. Bud. 4 jest do wglądu w Ośrodku Dokumentowania Budownictwa Wojskowego Rejonowego Zarządu Infrastruktury Szczecin od poniedziałku do piątku w godz.ch 0800-1400 po wcześniejszym złożeniu pisma do Zamawiającego z prośbą o wgląd do dokumentów niejawnych. Termin dokonania wglądu należy zgłosić pisemnie z dwudniowym wyprzedzeniem, wszelkie wątpliwości dotyczące sposobu udostępnienia dokumentacji niejawnej należy wyjaśnić z p. Markiem Rogalskim tel. 261 45 20 08. Wglądu mogą dokonać tylko osoby posiadające: ? ważne upoważnienia wydane przez kierownika jednostki organizacyjnej lub poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych na poziomie co najmniej ZASTRZEŻONE zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 742) (oryginał do wglądu) oraz aktualne zaświadczenie o odbyciu szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych (oryginał do wglądu). 3. Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę. 1) Wykonawca, jak również jego Podwykonawcy, zobowiązani są do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 Kodeks pracy, osób biorących udział przy realizacji zamówienia, wykonujących czynności opisane poniżej. Wymóg zatrudnienia, o którym mowa w zdaniu pierwszym, obowiązuje. Zamawiający, działając w oparciu o art. 29 ust 3a ustawy Prawo zamówień publicznych, wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 Kodeks pracy, osób wykonujących następujące czynności: Rodzaje czynności niezbędnych do realizacji zamówienia wymagane do wykonania przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę/Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę: a) czynności bezpośredniego nadzoru i kierowania pracami branży budowlanej, sanitarnej, elektrycznej, drogowej: - jako majster budowlany (1 osoba może nadzorować więcej niż 1 pracę w przypadku posiadania odpowiednich kwalifikacji), b) czynności w zakresie prac: - ziemnych - rozbiórkowych - murarskich, tynkarskich, malarskich - izolacyjnych - wykończenia wnętrz - elewacyjnych - instalacyjnych elektrycznych, teletechnicznych wewnętrznych i zewnętrznych - instalacyjnych wodociągowych, kanalizacyjnych wewnętrznych i zewnętrznych, c.o., wentylacji - chodnikowych, brukarskich - montażowych, stolarskich, ślusarskich - montaż instalacji i wyposażenia zabezpieczeń technicznych, o zatrudnienie osób do wykonywania w/w czynności musi trwać co najmniej przez okres realizacji tych czynności wynikający z harmonogramu rzeczowo-finansowego (HRF) uzgodnionego z Zamawiającym, o w przypadku rozwiązania stosunku pracy przez osobę zatrudnioną do wykonywania czynności wykazanych w poz. 1 przed upływem czasu wykonania tej czynności Wykonawca powinien zatrudnić bez zbędnej zwłoki na to miejsce na podstawie umowy o pracę inną osobę(y), które będą spełniały warunki udziału w postepowaniu będą mogły wykonywać powierzone czynności. 2) Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w poz. 1): Wykonawca jest zobowiązany prowadzić ewidencję osób, dokumentującą zatrudnienie na podstawie umowy o pracę: a) Wykonawca/Podwykonawca na etapie realizacji zamówienia jest zobowiązany do prowadzenia listy obecności, która powinna obejmować osoby zatrudnione do wykonywania czynności, o których mowa w poz. 1) i być zgodna z harmonogramem realizacji zamówienia, b) Wykonawca/Podwykonawca na etapie realizacji zamówienia jest zobowiązany do posiadania dokumentacji dotyczącej zatrudnienia jak: kopii umów o pracę, deklaracje zgłoszenia do ZUS, dokumentów potwierdzających opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne lub innych dokumentów potwierdzających fakt zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę do wykonywania czynności, o których mowa w poz. 1. 3) Uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełnienia przez Wykonawcę/Podwykonawcę wymagań, o których mowa w poz. 1) oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: o żądania oświadczeń w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, o żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, o przeprowadzania kontroli zatrudnienia na podstawie umowy o pracę z uwzględnieniem zapisów Prawa w zakresie ochrony danych osobowych. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę osób wykonujących czynności określonych powyżej: a) oświadczenie Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Przekazane Zamawiającemu oświadczenia powinny zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności określone w HRF wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy; obowiązek ochrony danych ciąży na Wykonawcy, b) do wglądu - poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji Umowy czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami Prawa (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; c) do wglądu w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników zgodnie z przepisami Prawa, zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy. Z dokonanej kontroli, zostanie sporządzony protokół podpisany przez przedstawicieli Wykonawcy - kierownika budowy i Zamawiającego - inspektora nadzoru

CPV: 45000000-7,45223000-6,45111300-1,45300000-0,45311200-2,45343000-3,45401200-1,45421000-4

Dokument nr: 601047-N-2020, 57/RB/20

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak.
https://platformazakupowa.pl/pn/rziszczecin

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak.
Inny sposób:
w formie pisemnej - za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście lub za pośrednictwem posłańca
Adres:
RZI Szczecin, Ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin, budynek 22, Kancelaria pok. 4

TERMIN SKŁADANIA ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-11-17, godz.: 10:00,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach: 212
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Realizacja zamówienia wiąże się z dostępem do informacji niejawnych na poziomie ZASTRZEŻONE. W związku z powyższym wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia na podstawie art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 05.08.2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. 2019, poz. 742) są zobowiązani do ochrony informacji niejawnych. W związku z powyższym muszą posiadać: - opracowaną zgodnie z art. 43 ust. 5 ww. Ustawy, instrukcję dotyczącą sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli ZASTRZEŻONE, oraz określającą zakres i warunki stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego w celu ich ochrony.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia wymagań w zakresie spełniania tego warunku.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający uzna, że wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne lub zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, że: Zamawiający uzna, że wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne lub zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, że: 3.1) w zakresie robót budowlanych - w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał minimum 2 roboty budowlane polegające na budowie lub przebudowie lub remoncie budynku, obejmujące swoim zakresem roboty ogólnobudowlane, sanitarne, elektryczne, teletechniczne o łącznej wartości nie mniejszej niż 1 000 000,00 zł brutto; 3.2) dysponuje osobami posiadającymi wymagane kwalifikacje i uprawnienia, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia i odpowiedzialnych za przestrzeganie przepisów o ochronie informacji niejawnych, tj. posiada: a) w zakresie wykonania robót budowlanych: ? min.1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności: konstrukcyjno - budowlanej - kierownik budowy; ? min. 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych - kierownik robót; ? min. 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych - kierownik robót; ? min. 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności teletechnicznej - kierownik robót; b) pracownikami przewidzianymi do prac geodezyjnych: ? min.1 osobą posiadającą uprawnienia geodezyjne w zakresie geodezyjnych pomiarów sytuacyjno-wysokościowych, realizacyjnych i inwentaryzacyjnych; c) pracownikami odpowiedzialnymi za przestrzeganie przepisów o ochronie informacji niejawnych: ? pełnomocnikiem ds. ochrony informacji niejawnych; ? osobą lub komórką organizacyjną odpowiedzialną za ewidencjonowanie materiałów i dokumentów niejawnych oznaczonych klauzulą ZASTRZEŻONE. Pracownicy wymienieni w lit. a) ÷ c) oraz dodatkowo kierownik jednostki organizacyjnej muszą posiadać ważne dokumenty upoważniające do dostępu do materiałów niejawnych o klauzuli co najmniej ZASTRZEŻONE (pisemne upoważnienia wydane przez kierownika jednostki organizacyjnej lub poświadczenie bezpieczeństwa) oraz aktualne zaświadczenia stwierdzające odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych. W przypadku gdy Wykonawca nie dysponuje pracownikami wymienionymi w lit. a) i b), to może zaangażować pracowników spoza firmy, ale pod warunkiem, że posiadają wszystkie wymagane uprawnienia, a ponadto na czas realizacji zadania musi ich związać z firmą umowami.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku: a) ustanawiają Lidera - pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia i zawarcia umowy, b) wszystkie firmy ubiegające się wspólnie o zamówienie muszą spełniać wymagania w zakresie ochrony informacji niejawnych na poziomie co najmniej ZASTRZEŻONE, c) wszyscy pracownicy przewidziani do realizacji zadań z dostępem do materiałów niejawnych, muszą spełniać warunki w zakresie dostępu do takich informacji na poziomie co najmniej ZASTRZEŻONE, d) Lider jest odpowiedzialny za całokształt prac związanych z dostępem do informacji niejawnych, e) wszystkie elementy zadania związanego z dostępem do informacji niejawnych wykonują uprawnieni pracownicy w przystosowanych pomieszczeniach Lidera, f) w składanej ofercie o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, Lider wykazuje imiennie wszystkie osoby, które będą wykonywały poszczególne prace związane z dostępem do informacji niejawnych, g) w terminie określonym przez Zamawiającego Lider dostarczy umowę, w której dokonany będzie podział zadań ze szczególnym uwzględnieniem dostępu do informacji niejawnych oraz określony sposób i warunki realizacji umowy.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Zamawiający po dokonaniu oceny ofert wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia dokumentu potwierdzającego brak podstaw do wykluczenia z powodów określonych w sekcji III.2.2) niniejszego ogłoszenia, tj.: odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) Wykaz robót budowlanych, określonych w sekcji III.1.3) pkt 3.1) niniejszego ogłoszenia, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty (według tabeli stanowiącej załącznik nr 13 do SIWZ). Ww. wykaz należy złożyć w oryginale. Dowody i inne dokumenty należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem. 2) Wykaz osób, określonych w sekcji III.1.3) pkt 3.2) niniejszego ogłoszenia, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wykonanie dokumentacji projektowej, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (według tabeli stanowiącej załącznik nr 14 do SIWZ). Ww. wykaz należy złożyć w oryginale. Brak w/w wykazu będzie skutkował wykluczeniem wykonawcy z postępowania na mocy art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy pzp. 3) Dowody potwierdzające spełnienie wymagań bezpieczeństwa informacji niejawnych związane z realizacją zamówienia tj. oświadczenie o posiadaniu: a) Pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych. b) Pracowników z wymaganymi kwalifikacjami i uprawnieniami, niezbędnymi do realizacji zadania tj. dokumentów, upoważniających do dostępu do informacji niejawnych do klauzuli co najmniej ZASTRZEŻONE (upoważnienia wydane przez kierownika jednostki organizacyjnej lub poświadczenia bezpieczeństwa) oraz aktualnych zaświadczeń stwierdzających odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych przez osoby wymienione w ust. 2 pkt 3 ppkt 3.2) oraz kierownika jednostki organizacyjnej, c) Osoby lub komórki organizacyjnej odpowiedzialnej za ewidencjonowanie materiałów i dokumentów niejawnych oznaczonych klauzulą ZASTRZEŻONE, d) Opracowanej zgodnie z art. 43 ust. 5 ustawy z dnia 05.08.2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. 2019, poz. 742) Instrukcji dotyczącej sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli ZASTRZEŻONE, oraz określającej zakres i warunki stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego w celu ich ochrony. (w przypadku oferty wspólnej oświadczenie według wzoru - załącznik nr 21 do SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. 1) W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, wykonawca składa oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu; 2) Ww. oświadczenie oraz ewentualne dowody wykonawca składa w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy (wzór załącznik nr 12 do SIWZ). 3) W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. 4) Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 2. Do oferty należy załączyć: a) harmonogram rzeczowo - finansowy (załącznik nr 11) z wypełnionymi kolumnami 3 (wartość elementów brutto), 4 (ilość roboczodni elementów) i 5 (ilość osób) z graficznym określeniem czasu wykonania poszczególnych elementów robót. Suma wartości poszczególnych elementów robót zamówienia musi być tożsama z wartością oferty z uwzględnieniem limitów finansowych określonych przez zamawiającego na dany rok kalendarzowy. b) wykaz parametrów cenotwórczych: robocizny, kosztów pośrednich, zysku, kosztu zakupu materiałów. UWAGA: Brak załączenia do oferty powyższych dokumentów skutkować będzie odrzuceniem oferty.
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Przedłużenie okresu gwarancji jakości 20,00
Wysokość kar umownych za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym i ujawnionych w okresie rękojmi i gwarancji 20,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.