Infolinia: 58 732-70-70
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3334z ostatnich 7 dni
14511z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym

Przedmiot:

Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym

Data zamieszczenia: 2020-10-26
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gryfickie TBS Spółka z o. o
ul.Wiejska 8
72-300 Gryfice
powiat: gryficki
tel.: 91 384 73 27, Tel./Fax.: +48 913843051
gryficie-tbs@wp.pl
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Gryfice
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2020-11-05 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.
Wspólnota Mieszkaniowa przy Ul. Ks. St. Ruta 89 w Gryficach
Szczegółowy opis przedmiotu Zapytania ofertowego:
Przedmiotem zapytania ofertowego jest wykonanie robót polegających : Wykonaniu
przebudowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.

Otwarcie ofert: 3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.11.2020r. o godz. 10;00 w siedzibie Zamawiającego-
(siedzibie Spółki).

Składanie ofert:
Ofertę należy złożyć w sekretariacie- siedzibie Zamawiającego (siedziba Spółki),
w
terminie do 05.11.2020r., godz. 9;30

Miejsce i termin realizacji:
III. Pożądany termin realizacji przedmiotu zapytania ofertowego - umowy na roboty
budowlane w terminiedo godnym dla Wykonawcy nie później niż do 30.11.2020r

Wymagania:
IV. Uwagi Zamawiającego, dotyczące Zapytania ofertowego:
a) Zaleca się dokonanie przeglądu zakresu robót objętych niniejszym zapytaniem ofertowym,
b) Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z należytą starannością, przepisami,
normami technicznymi i zasadami sztuki budowlanej,
c) Zastosowane materiały powinny spełniać wszelkie wymogi Ustawy Prawo budowlane art.lO,to
jest posiadać odpowiednie certyfikaty na znak bezpieczeństwa, być zgodne z kryteriami
technicznymi określonymi w Polskich Normach,
d) Zakres zamawianych robót zostanie wykonany z materiałów i wyrobów dostarczonych przez
Wykonawcę.
e) Zakres zamówienia obejmuje równie wykonanie przez Wykonawcę wszelkich prac i czynności
związanych z wymogami BHP,
f) Wykonawca będzie zobowiązany do właściwej organizacji prac budowlanych związanych z
realizacją przedmiotu zapytania ofertowego, bez jakichkolwiek zakłóceń. W szczególności
do obowiązków Wykonawcy będzie należeć właściwa, zgodna z przepisami obowiązującego
prawa organizacja i zagospodarowanie placu robót oraz właściwe zabezpieczenie i
oznakowanie miejsca robót. Ponadto Wykonawca będzie zobowiązany do naprawy
wszelkich szkód powstałych w trakcie prowadzenia robót.
VI. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z oferentami, w tym o
sposobie przekazywania oświadczeń i dokumentów:
1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy
mogą przekazywać pisemnie, za pomocą faksu lub drogą elektroniczną.
2. Wszelkie zapytania dotyczące postępowania należy kierować nie później niż 5 dni przed
upływem terminu składania ofert.
VII. Dokumenty jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty:
1. Zamawiający wymaga aby oferta zawierała załączony wypełniony i podpisany przez Oferenta
formularz cenowo ofertowy.
2. Zamawiający wymaga także aby Wykonawca załączył opłaconą polisę, a w przypadku jej braku
inny dokument potwierdzający, że Wykonawca ubezpieczony jest od odpowiedzialności cywilnej w
zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
2. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem:
Przebudowa wenetrznej instalacji gazowej w budynku przy ul.Ruta 89 w Gryficach.
IX. Opis deklarowanej ceny oferty:
1. Na załączonym formularzu cenowo-ofertowym, należy przedstawić cenę ryczałtowa brutto za
wykonanie przedmiotu Zapytania ofertowego, okres gwarancji.
2. Wartość cenową należy podać cyfrą w złotych polskich (z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku) oraz słownie.
3. Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zapytania
ofertowego.
4. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym i wykonawcą odbywać się będą w złotych
polskich.
X. Informacje o formalnościach:
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bądź rezygnacji z części
zakresu robót bez podania przyczyny i w przypadku jego unieważnienia powiadomi o tym
wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo swobody wybory Wykonawcy jak również możliwość
przeprowadzenia dodatkowych negocjacji z wybranymi Wykonawcami i z tego tytułu nie będą
przysługiwać Wykonawcom roszczenia w stosunku do Zamawiającego.
3. W przypadku wyboru najkorzystniejszej oferty. Zamawiający powiadomi o tym fakcie wszystkich
oferentów, w terminie 7 dni od daty zatwierdzenia protokołu z otwarcia oferty,
4. Jeżeli potencjalny Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, uchyli się od
zawarcia umowy na realizację przedmiotu Zapytania Ofertowego, Zamawiający wybierze kolejną
najkorzystniejszą ofertę spośród złożonych ofert bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
5. Niniejsze postępowania prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych
uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego. Nie mają w tym przypadku zastosowania
przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych.
6. Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej
określone w przepisach Ustawy Prawo Zamówień publicznych tj. Protest, odwołanie, skarga.

Kontakt:
V. Osoby po stronie Zamawiającego, uprawnione do kontaktowania się z oferentami:
- imię i nazwisko pracownika: Robert Zamolski tel.: 91 384 73 27, Waldemar Tatar
-adres: siedziba Zamawiającego- siedziba Spółki (pokój nr 12),
-czas urzędowania: poniedziałek-piątek w godz. 7.00-15.00

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.