Infolinia: 58 732-70-70
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3495z ostatnich 7 dni
14893z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Konserwacja oświetlenia ulicznego

Przedmiot:

Konserwacja oświetlenia ulicznego

Data zamieszczenia: 2020-10-28
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Gminy Nowinka
Nowinka 33
16-304 Nowinka
powiat: augustowski
tel. 87 643 80 41
Województwo: podlaskie
Miasto: Nowinka
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2020-11-12 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
roboty budowlane
dostawa
usługa X
na: Konserwacja oświetlenia ulicznego w gminie Nowinka
2. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA LUB OFERTY:
2.1. Przedmiotem zamówienia jest konserwacja oświetlenia ulicznego w gminie Nowinka. Na terenie gminy znajduje się ok. 450 szt. opraw oświetleniowych, w tym 107 szt. będących własnością PGE Dystrybucja S.A. Sterowanie oświetleniem ulicznym odbywa się za pomocą cyfrowego sterownika astronomicznego lub czujnika zmierzchowego (załączanie) i zegara sterującego (wyłączanie).
Do obowiązków konserwatora będzie należało: Wymiana źródła światła i wymiana uszkodzonych opraw i kloszy. Montaż oprawy oświetleniowej na istniejącym słupie, który posiada zasilanie wraz z niezbędnymi elementami. Wymiana dławików, kondensatorów, układów zapłonowych w oprawach oświetleniowych. Prostowanie przekrzywionych opraw oraz przekręcenie wysięgników do pozycji prawidłowej. Wymiana przewodów w latarniach. Wymiana tabliczek słupowych. Wymiana uszkodzonych wkładek topikowych. Wymiana uszkodzonych główek bezpiecznikowych. Wymiana podstaw bezpiecznikowych. Wymiana i dokręcenie zacisków prądowych. Lokalizowania i naprawa uszkodzeń w napowietrznych i kablowych sieciach oświetleniowych. Wymiana odcinków przewodów napowietrznych sieci oświetleniowej. Czyszczenie wnęk słupów oświetleniowych. Wymiana zamknięć (drzwiczek) słupowych. Wymiana opasek zabezpieczających. Poprawa opasek słupowych. Wymiana wkładek topikowych, bezpieczników mocy, główek bezpiecznikowych w stacjach w obwodzie oświetlenia drogowego. Wymiana przewodów w tablicach oświetleniowych. Wymiana listew zaciskowych. Wymiana przekaźników zmierzchowych. Wymiana styczników na tablicach oświetleniowych. Wymiana zegarów sterujących oświetleniem. Regulacja zegarów i przekaźników zmierzchowych. Prowadzenie oględzin sieci oświetlenia drogowego. Zamawiający zleci każdorazowo dla konserwatora ustnie, telefoniczne, faxem lub pocztą elektroniczną zakres usunięcia awarii oraz prac na oświetleniu ulicznym. Prace będę wykonywane tylko w dni robocze w ciągu 48 godzin od zgłoszenia przez zamawiającego. Jeżeli z przyczyn technicznych nie będzie to możliwe Wykonawca powiadomi o tym Zamawiającego, podając przyczynę i termin naprawy. Naprawy będą wykonywane materiałami które zapewni wykonawca.
W przypadku likwidacji zagrożeń dla osób postronnych, wynikłych z losowych zdarzeń (wypadek drogowy, wichura, wandalizm, kradzież, itp.) lub uszkodzeń urządzeń oświetleniowych (np. złamany, pochylony czy rozbity słup, złamany wysięgnik, zwisający
klosz lub cała oprawa, rozbita lub skradziona oprawa, opadnięcie przewodów linii napowietrznej, wyrwane drzwiczki wnęki słupa, zdewastowana wnęka słupowa, otwarta lub rozbita szafka oświetleniowa) realizacja zlecenia odbędzie się w czasie max. dwóch godzin od chwili otrzymania zgłoszenia o takim zagrożeniu oraz doprowadzenie uszkodzonych urządzeń do prawidłowego stanu technicznego w ciągu 24 godzin po usunięciu zagrożenia (a wymiana złamanych słupów w ciągu max 7 dni).
Konserwator winien stosować się do zasad organizacji bezpieczeństwa pracy przy
urządzeniach oświetlenia drogowego obowiązujących w PGE Dystrybucja S.A. - zgodnie z
Instrukcją Współpracy pomiędzy PGE Dystrybucja S.A. a samorządem.
Wykonawca zobowiązany jest do posiadania umowy w trakcie trwania niniejszej umowy na
utylizację zużytych źródeł światła z firmą posiadającą uprawnienia do prowadzenia takiej
działalności oraz zezwolenie na gromadzenie i transport materiałów niebezpiecznych.
W ofercie należy wpisać kwotę wyliczoną na podstawie uśrednionej ceny jednostkowej.
Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wynagrodzenia za wykonanie
zamówienia.
Zaleca się, aby oferent dokonał wizji lokalnej i zapoznał się ze stanem technicznym urządzeń przewidzianych do konserwacji przed złożeniem oferty.
Wykaz sterowania oświetleniem ulicznym na terenie Gminy Nowinka
Lp. Miejscowość Nr stacji transformatorowej Sposób wyłączania Sposób zapalania
1. Ateny 5-0808 CPA 4.0 (szt. 2)
2. Bryzgiel 5-1514 zegar Czujnik zmierzchowy
3. Danowskie 5-0423 zegar Czujnik zmierzchowy
4. Gatno 2 5-0042 zegar Czujnik zmierzchowy
5. Gatno 3 5-0637 CPA 4.0
6. Gatno 5 5-1528 zegar Czujnik zmierzchowy
7. Kopanica 5-0422 zegar Czujnik zmierzchowy
8. Monkinie (szkoła) 5-1134 zegar Czujnik zmierzchowy
9. Olszanka 5-0075 zegar Czujnik zmierzchowy
10. Olszanka 2 5-0517 zegar Czujnik zmierzchowy
11. Osińska Buda 5-0074 zegar Czujnik zmierzchowy
12. Pijawne Polskie 2 5-1487 zegar Czujnik zmierzchowy
13. Pijawne Ruskie 1 5-0081 zegar Czujnik zmierzchowy
14. Pijawne Ruskie 2 5-1493 zegar Czujnik zmierzchowy
15. Podnowinka 1 5-0128 zegar Czujnik zmierzchowy
16. Szczebra ABRO 5-1712 CPA 4.0
17. Szczebra Słup nr 48 CPA 4.0
18. Szczepki 1 5-0093 zegar Czujnik zmierzchowy
19. Szczepki 3 5-1543 zegar Czujnik zmierzchowy
20. Nowinka 2 5-1165 CPA 4.0
21. Tobołowo 1 5-0425 CPA 4.0
2.2. Wykonawca winien spełniać również następujące wymogi:
1) Wykonawca winien być zarejestrowany w Bazie Kwalifikowanych Wykonawców PGE Dystrybucja S.A w kategorii robót budowlanych w zakresie sieci elektroenergetycznych nN.
2) Zatrudnienia minimum 2 osoby posiadające świadectwo kwalifikacyjne ,,E" uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń do 1kV w zakresie ,,sieci elektrycznych oświetlenia ulicznego", uprawniająca do prac pod napięciem na urządzeniach do 1kV zgodnie z wymogami instrukcji Prac Pod Napięciem (PPN) oraz zaświadczenie kwalifikacyjne uprawniające do obsługi podnośnika koszowego wydane przez Urząd Dozoru Technicznego.
3) Wykonawca dysponuje sprzętem niezbędnym do wykonania zamówienia: podnośnikiem samochodowym z koszem izolowanym dopuszczonym do prac pod napięciem, zgodnie z wymienionymi instrukcjami PPN.
4) Pracownicy Wykonawcy, podczas wykonywania prac na urządzeniach oraz w pobliżu urządzeń PGE Dystrybucja S. A. (także w przypadku, gdy urządzenia oświetlenia drogowego są własnością Urzędu, ale zainstalowane na konstrukcjach Zakładu), powinni być ubrani w ubrania robocze z widoczną nazwą firmy.
5) Wykaz osób posiadających kwalifikacje oraz upoważnionych do wykonania prac w technologii PPN należy przesłać do Zakładu Energetycznego. Wykaz podlega zatwierdzeniu przez Dyrektora Departamentu Eksploatacji i Rozwoju. Aktualny wykaz powinien znajdować się w Wydziale BHP oraz odpowiednich komórkach ruchu.
6) Wykonawca winien wdrożyć instrukcje i posługiwać się nimi w okresie konserwacji:
- Instrukcja Organizacji Bezpiecznej Pracy przy urządzeniach i instalacjach elektroenergetycznych
- Instrukcja stanowiska wykonania prac eksploatacyjnych na urządzeniach oświetlenia drogowego
- Instrukcja użytkowania samochodowego podnośnika koszowego przy pracach eksploatacyjnych
- Instrukcja Ruchu Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej
- Instrukcja prac pod napięciem przy elektroenergetycznych liniach napowietrznych do 1kV
- Instrukcja organizacji i wykonania oraz pod napięciem przy urządzeniach rozdzielczych i liniach kablowych o napięciu do 1kV
- Instrukcja organizacji i wykonania prac na wysokości
- Instrukcja prowadzona i oznaczania oraz prowadzonych w pasach dróg publicznych. 2.3. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy:
1) Formularz ofertowy (załącznik nr 1)
2) Wyszczególnienie zakresu usługi (załącznik nr 1a)
3) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w postaci posiadania (załącznik nr 2):
a) uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
b) niezbędnej wiedzy i doświadczenia,
c) odpowiedniego potencjału technicznego oraz osób zdolnych do wykonania zamówienia:
- dysponują co najmniej dwiema osobami posiadającymi świadectwo
i kwalifikacje uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji
i sieci na stanowisku dozoru i eksploatacji w zakresie: obsługi, konserwacji,
remontów, montażu, kontrolno - pomiarowym dla urządzeń, instalacji i sieci
elektroenergetycznych o napięciu co najmniej do 1 kV i sieci elektrycznego
oświetlenia ulicznego oraz posiadającym uprawnienia do prac pod napięciem na
urządzeniach elektroenergetycznych PPN (Prace pod Napięciem).
- dysponować podnośnikiem samochodowym z koszem izolowanym dopuszczonym
do prac pod napięciem, zgodnie z wymaganiami instrukcji PPN.
d) Dobrej sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej realizację niniejszego
zamówienia.
4) Wykaz wykonanych usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składnia ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane (załącznik nr 3).

Otwarcie ofert: Oferty zostaną otwarte w dniu: 12 listopada 2020 r. o godz. 9:15 w siedzibie zamawiającego: Urząd Gminy Nowinka, Nowinka 33, 16-304 Nowinka Sala konferencyjna, I piętro.

Składanie ofert:
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. TERMIN SKŁADANIA ofert 12 listopada 2020 r. do godz. 9.00. Kopertę należy opisać w następujący sposób: Nazwa zamawiającego i adres.
Zapytanie cenowe ,,Konserwacja oświetlenia ulicznego w gminie Nowinka". Nie otwierać przed dniem 12 listopada 2020 roku godz. 9.15
Oferta winna zawierać załączniki będące integralną częścią zapytania.

Miejsce i termin realizacji:
termin wykonania zamówienia: od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

Wymagania:
2.4. Kryteria wyboru oferty: Cena brutto w złotych - 100 %
O ewentualnym wybraniu oferty oferent zostanie poinformowani poprzez złożenie zamówienia.

Kontakt:
Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami: Marcin Dembowski, tel. 87 643 80 41

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.