Infolinia: 58 732-70-70
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3495z ostatnich 7 dni
14893z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: ,,Budowa oświetlenia drogowego

Przedmiot:

,,Budowa oświetlenia drogowego

Data zamieszczenia: 2020-10-28
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Łagiewniki
ul. Jedności Narodowej 21
58-210 Łagiewniki
powiat: dzierżoniowski
tel. 748 939 328, faks 748 939 328
malgorzata.stepnik@lagiewniki.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Łagiewniki
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2020-11-12 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Łagiewniki Ul. Sportowa"
Przedmiotem niniejszego postępowania jest budowa oświetlenia drogowego mającego na celu poprawę i zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników drogi gminnej. Inwestycja zlokalizowana jest na terenie miejscowości Łagiewniki Ul. Sportowa na terenie Gminy Łagiewniki 3.1.2. Zakres robót obejmuje: a) wykonanie kablowych linii oświetlenia drogowego; b) montaż szafki oświetlenia ulicznego SO-1; c) ułożenie rur osłonowych; d) wykonanie instalacji uziemienia latarń; e) montaż fundamentów słupów oświetlenia drogowego; f) montaż słupów oświetlenia drogowego; g) montaż opraw na słupach oświetlenia drogowego; h) wykonanie pomiarów: - rezystancji izolacji kabli, - pętli zwarcia, - natężenia oświetlenia, - rezystancji uziemienia i) powykonawczy pomiar geodezyjny. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w dokumentacji projektowej, STWIOR oraz w przedmiarach robót które są załącznikami do SIWZ

CPV: 45000000-7,45231400-9,45316110-9,45310000-3

Dokument nr: 603135-N-2020, ZP.271.10.2020

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak.
http://bip.lagiewniki.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak.
Inny sposób:
Oferty należy składać w formie pisemnej, pocztą na adres siedziby zamawiającego.
Adres:
Gmina Łagiewniki, Ul. Jedności Narodowej 21, 58-210 Łagiewniki

TERMIN SKŁADANIA ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-11-12, godz.: 10:00,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2020-12-18

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1.Posiadał wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia, tj. wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwa zamówienia obejmujące roboty polegające na budowie, modernizacji, odbudowie, przebudowie oświetlenia ulicznego lub o podobnym charakterze o długości minimum 200mb każde i łącznej wartości robót nie mniejszej niż 100 000,00 zł. brutto o podobnym charakterze i złożoności co przedmiot przetargu. 2.Zapewnił kierowanie zleconymi robotami budowlanymi przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane branża instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz wykazujące się aktualną przynależnością do właściwej izby samorządu zawodowego.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: Wzór wykazu osób stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
-wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, wartości, dat wykonania i podmiotów na rzecz których roboty budowlane zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informację o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy. Wzór druku wykazu stanowi załącznik nr 4 do SIWZ. - wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu osób stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
-Wypełniony i podpisany Formularz oferty - wzór druku formularza stanowi załącznik nr 2 do SIWZ. - Wypełniona i podpisana Tabela Elementów Rozliczeniowych (TER) na podstawie przedmiarów - załącznik nr 1 do SIWZ. - Wypełnione i podpisane oświadczenie, o którym mowa w pkt 7.1. SIWZ. - Stosowne pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru. - W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego. -Zobowiązanie, o którym mowa w pkt 7.9 SIWZ (jeżeli dotyczy).
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena ofertowa brutto 60,00
Okres gwarancji na wykonane roboty 40,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.