Infolinia: 58 732-70-70
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3495z ostatnich 7 dni
14893z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Prowadzenie czynności eksploatacyjnych i konserwacyjnych urządzeń oświetlenia drogowego

Przedmiot:

Prowadzenie czynności eksploatacyjnych i konserwacyjnych urządzeń oświetlenia drogowego

Data zamieszczenia: 2020-10-28
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta
ul. Długa 49
53-633 Wrocław
powiat: Wrocław
tel. 0-71 3559076, faks 0-71 3734906
uzpnz@zdium.wroc.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Wrocław
Wadium: 17.000,00 zł
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2020-11-06 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Prowadzenie czynności eksploatacyjnych i konserwacyjnych urządzeń oświetlenia drogowego będącego majątkiem gminy w zarządzie ZDiUM we Wrocławiu
Zakres czynności eksploatacyjnych i konserwacyjnych oświetlenia drogowego: 1. czynności rozliczane miesięcznie wg stawki ryczałtowej: a)obsługa i przeglądy techniczne urządzeń, aparatury zasilającej i zabezpieczającej, pomiarowej i sterowniczej w szafkach oświetleniowych co najmniej 1 raz w miesiącu; b)stała dbałość o estetykę urządzeń oświetlenia drogowego (czyszczenie opraw, mycie kloszy, usuwanie pajęczyn i owadów oraz plakatów ze słupów i szafek); c)przeglądy techniczne opraw i wnęk latarni; d)pomiary i badania eksploatacyjne oświetlenia drogowego we Wrocławiu zgodnie z ,,Instrukcją Ruchu i Eksploatacji"; e)malowanie i konserwacja metalowych konstrukcji latarni, tablic rozdzielczych i szafek w przypadku stwierdzenia ubytków powłoki antykorozyjnej, odnawianie nieczytelnej numeracji słupów; f)przyjmowanie zgłoszeń o nieprawidłowym działaniu oświetlenia, raportowanie i usuwanie uszkodzeń w terminie 2 dni od momentu zgłoszenia; g)likwidację wszelkich awarii w urządzeniach oświetlenia ulicznego w terminie do 2 dni od dnia stwierdzenia lub zgłoszenia, tj. uszkodzonej aparatury łączeniowej w szafkach oraz słupach (w tym gniazd i wkładek bezpiecznikowych, tabliczek zaciskowo-bezpiecznikowych, wyłączników, łączników, styczników, przekaźników, lampek sygnalizacyjnych, listew montażowo - zaciskowych, oprzewodowania wewnętrznego), zużytego źródła światła, uszkodzonego wyposażenia opraw (dławików, układów zapłonowych, oprawek, zacisków); h)pionowanie latarni; i)kontrole stanu oświetlenia drogowego w porze nocnej nie rzadziej niż 1 raz w tygodniu; j)usuwanie w trybie natychmiastowym zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz zdrowia i życia ludzi, spowodowanych przez urządzenia oświetleniowe; k) prowadzenie ,,Książki eksploatacyjnej", a w przypadku jej braku również założenie dla urządzeń oświetleniowych zasilanych z danej szafki oświetleniowej zawierającej: schemat jednokreskowy obwodów z rodzajem opraw i źródeł światła, protokoły przeprowadzonych pomiarów, zapisy z datą stwierdzenia awarii dla każdego urządzenia na poszczególnych obiektach i zapisy z datą przeprowadzonych kontroli, oględzin i stwierdzonych w tych dniach usterek; l)udostępnianie urządzeń oświetleniowych na życzenie Zamawiającego innym Wykonawcom w celu rozbudowy, przebudowy, modernizacji lub naprawy gwarancyjnej; m)podłączanie i odłączanie na życzenie Zamawiającego do sieci oświetleniowej reklam i innych urządzeń oraz sporządzenie protokołu; n)w pierwszym miesiącu eksploatacji wymiana wkładów do zamków w szafkach oświetleniowych i szafkach reduktorów mocy 220 szt.; o)zapewnienie stałej łączności bezprzewodowej w systemie GPRS szafek ze sterownikami CPAnet na stronie www.cpanet.pl w ilości 80 szt.; p)czynności wykonywane z udziałem zamawiającego:- kontrola sprawności oświetlenia drogowego w porze nocnej na życzenie Zamawiającego nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu i nie częściej niż 2 razy w miesiącu;- oględziny urządzeń oświetlenia drogowego na życzenie Zamawiającego nie rzadziej niż 1 raz w roku. 2. czynności rozliczane wg kosztorysów powykonawczych na podstawie odrębnych zleceń rozliczane wg czynników cenotwórczych (R, S, Kp, Z, M) podanych w Sekocenbudzie z kwartału realizacji danego zlecenia oraz norm określonych w obowiązujących katalogach: a)wymiana uszkodzonych elementów: opraw (zdewastowanych), konstrukcji wsporczych (słupów, wsporników, wysięgników) oraz zegarów sterujących; b)naprawa i wymiana uszkodzonych kabli i szafek zasilających; c)roboty związane z ewentualną rozbudową lub modernizacją oświetlenia drogowego; d)malowanie i konserwacja metalowych konstrukcji latarń, tablic rozdzielczych i szafek - Zamawiający planuje podczas trwania umowy pomalowanie 100 słupów stalowych i ocynkowanych oświetlenia drogowego wg przedstawionego przez Wykonawcę i uzgodnionego z Zamawiającym harmonogramu robót. Pomalowane słupy należy zabezpieczyć do wysokości 2,5 m powyżej poziomu terenu powłoką antyplakatową i antygraffiti w technologii HLG System

CPV: 50232100-1,50232110-4,65320000-2,45316100-6

Dokument nr: 602688-N-2020, TXU/EEIM/240/2020

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak.
http://bip.zdium.wroc.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-11-06, godz.: 10:30,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: 2021-01-01 lub zakończenia: 2021-12-31

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunki uczestnictwa, jeżeli wykaże, że: 1) wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zadanie lub zadania obejmujące eksploatację i konserwację łącznie 6.000 sztuk punktów świetlnych na drogach publicznych bez ograniczenia w ruchu* przez okres co najmniej 12 kolejnych miesięcy. * pod pojęciem ,,drogi bez ograniczenia w ruchu" zamawiający rozumie: prowadzenie eksploatacji urządzeń oświetlenia drogowego poza godzinami szczytu bez wprowadzania zmian w organizacji ruchu. 2) dysponuje: 1. kierownikiem robót posiadającym uprawnienia budowlane bez ograniczeń w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i przynależącym do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa oraz uprawnienia SEP (względnie innej komisji powołanej zgodnie z obowiązującymi przepisami) do wykonywania pracy na stanowisku dozoru w zakresie obsługi, konserwacji, remontów i montażu sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego oraz w zakresie kontrolno - pomiarowym dla sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego; 2. minimum czterema monterami posiadającymi uprawnienia SEP (względnie innej komisji powołanej zgodnie z obowiązującymi przepisami) do wykonywania pracy na stanowisku eksploatacji w zakresie obsługi, konserwacji, remontów i montażu sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego oraz w zakresie kontrolno - pomiarowym dla sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a)wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, potwierdzających spełnianie warunku uczestnictwa określonego w sekcji III.1.3) pkt 1) Ogłoszenia o zamówieniu, nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; b)wykaz osób, potwierdzający spełnienie warunku uczestnictwa określonego w sekcji III.1.3) pkt 2) Ogłoszenia o zamówieniu, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1.Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 2.Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena ofertowa brutto 60,00
okres gwarancji na wykonane czynności awaryjne 40,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.