Infolinia: 58 732-70-70
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3495z ostatnich 7 dni
14893z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: ,,Rozbudowa oświetlenia ulicznego

Przedmiot:

,,Rozbudowa oświetlenia ulicznego

Data zamieszczenia: 2020-10-28
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Piekoszów
ul. Częstochowska
26-065 Piekoszów
powiat: kielecki
tel. 413 061 008, faks 413 062 193
przetargi@piekoszow.pl
Województwo: świętokrzyskie
Miasto: Piekoszów
Wadium: w wymaganiach
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2020-11-16 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Piekoszów"
1) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania inwestycyjnego pn.: ,,Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Piekoszów". 2) Przedmiot zamówienia polega na wykonaniu robót budowlanych dotyczących rozbudowy oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Piekoszów, woj. świętokrzyskie, w całym zakresie rzeczowym wskazanym w dokumentacji technicznej, przy czym zamówienie dzieli się na dwie części: a) Część nr 1 - Budowa oświetlenia ulicznego w msc. Janów Dolny; b) Część nr 2 - Budowa napowietrznej sieci elektroenergetycznej 0,23Kv oświetlenia drogowego w msc .Bławatków, Ul. Słoneczna. 3) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w dokumentacji projektowej i technicznej stanowiącej zał. nr 1 do SIWZ - w przypadku Części nr 1 zamówienia, oraz zał. nr 2 do SIWZ - w przypadku Części nr 2 zamówienia. 4) Wykonawca, w ramach przedmiotu zamówienia, jest zobowiązany także do: a) opracowania projektu stałej organizacji ruchu na odcinkach dróg oraz dokonania właściwych uzgodnień i uzyskania akceptacji tego projektu w organie nadzorującym i wykonania odpowiedniego oznakowania pasa drogowego - na czas wykonywania robót budowlanych; b) wykonania robót przygotowawczych i porządkowych, w tym: urządzenia placu budowy, utrzymania placu budowy, a następnie likwidacji placu budowy i jego zaplecza oraz uporządkowania terenu; c) zapewnienia stałego dojazdu/dostępu do wszystkich działek w rejonie placu budowy, do których dotychczasowe drogi dojazdu/dostępu zostaną zlikwidowane/zamknięte w związku z prowadzeniem robót; d) przestrzegania przepisów ochrony przeciwpożarowej; e) wykonywania wszystkich niezbędnych czynności koniecznych do realizacji robót budowlanych, m.in. budowę obiektów i instalacji tymczasowych (np. dróg technologicznych, zaplecza budowy, itp.), a także uzyskania wszystkich niezbędnych zezwoleń i uzgodnień dla wykonania tych obiektów tymczasowych, z wyjątkiem sytuacji, w których zostało to inaczej uregulowane; f) dokonanie uzgodnień, uzyskania wszelkich opinii w trakcie realizacji robót niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia i przekazania go do użytkowania i poniesienia opłat z tym związanych; g) ochrony znajdujących się w rejonie placu budowy instalacji napowietrznych, naziemnych i podziemnych oraz uzyska od odpowiednich instytucji będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji odnośnie ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania robót. Wykonawca każdorazowo zobowiązany będzie powiadomić Zamawiającego, właściciela instalacji oraz władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Zamawiającego i zainteresowanego właściciela instalacji oraz (w zależności od potrzeb) władze lokalne, jak również będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw; h) przestrzegania zasad BHP na placu budowy i podczas prowadzenia robót zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury (Dz. U. z 2003 Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych; i) sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zwany planem BIOZ według rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126); j) zlokalizowana na terenie budowy tablicy informacyjnej o wykonywanych robotach; k) zabezpieczenia poręczami i odpowiedniego oznakowania (taśmy ostrzegawcze, tablice informacyjne, znaki U - 51) miejsc, w których mogą wystąpić zagrożenia (wykopy); l) sporządzenia dokumentacji powykonawczej; m) bieżącego wywozu odpadów, gruzu ich utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami; n) ochrony punktów pomiarowych zlokalizowanych na terenie placu budowy. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt; o) innych czynności wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa związanych z realizacją robót budowlanych oraz dokumentacji projektowej i technicznej, o której mowa w pkt 3

CPV: 45310000-3,45316100-6,45231400-9

Dokument nr: 603368-N-2020, IRO.271.2.7.2020.PK

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak.
http://www.biuletyn.net/nt-bin/start.asp?podmiot=piekoszow/&strona=13&typ=podmenu&typmenu=13&menu=123&podmenu=21&str=1

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak.
Inny sposób:
oferty należy składać w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
Adres:
ul. Częstochowska 66a 26-065 Piekoszów

TERMIN SKŁADANIA ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-11-16, godz.: 11:00,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: 4 lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna warunek za spełniony poprzez złożenie przez wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu według wzoru - zał. nr 4 do SIWZ.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna warunek za spełniony poprzez złożenie przez wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu według wzoru - zał. nr 4 do SIWZ.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Część nr 1 zamówienia: Doświadczenie: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej - co najmniej jedne (1) roboty budowlane polegające na przebudowie, rozbudowie lub budowie oświetlenia ulicznego, o wartości wykonanej roboty budowlanej co najmniej 35 000,00 zł brutto; Potencjał techniczny: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna warunek za spełniony poprzez złożenie przez wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu według wzoru - zał. nr 4 do SIWZ. Potencjał kadrowy: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. Osoba powołana na kierownika musi posiadać co najmniej 5-letnie doświadczenie w pełnieniu ww. funkcji. Część nr 2 zamówienia: Doświadczenie: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej - co najmniej jedne (1) roboty budowlane polegające na przebudowie, rozbudowie lub budowie oświetlenia ulicznego, o wartości wykonanej roboty budowlanej co najmniej 50 000,00 zł brutto; Potencjał techniczny: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna warunek za spełniony poprzez złożenie przez wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu według wzoru - zał. nr 4 do SIWZ. Potencjał kadrowy: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. Osoba powołana na kierownika musi posiadać co najmniej 5-letnie doświadczenie w pełnieniu ww. funkcji.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: UWAGA: W przypadku składania ofert na dwie części zamówienia, wykonawca może wykazać się jedną robotą budowlaną na zadania, na które składa oferty, jeżeli sumaryczna wartość tej roboty budowlanej odpowiada sumarycznej wartości opisanego warunku dla obu części zamówienia. UWAGA: W przypadku gdy wykonawcy wspólnie ubiegają się o zamówienie, Zamawiający nie uzna ww. warunku w zakresie doświadczenia za spełniony, jeśli wspólnie wykonawcy wykażą się wymaganym doświadczeniem, ale żaden z nich indywidualnie nie wykaże się całym wymaganym doświadczeniem. UWAGA: Dla potrzeb oceny spełniania warunku określonego powyżej, jeśli wartość lub wartości zostaną podane w walutach innych niż złoty polski, Zamawiający przyjmie średni kurs danej waluty publikowany przez Narodowy Bank Polski w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w BZP. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w BZP, Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w BZP, w którym zostanie on opublikowany.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia określonych w Sekcji VI SIWZ, Zamawiający żąda od wykonawcy następujących dokumentów: a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy - PZP, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; b) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy - PZP; c) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności; wzór oświadczenia stanowi zał. nr 10 do SIWZ; d) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne; wzór oświadczenia stanowi zał. nr 10 do SIWZ; e) oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu; wzór oświadczenia stanowi zał. nr 6 do SIWZ.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
7) W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych w Sekcji V SIWZ, Zamawiający żąda od wykonawcy następujących dokumentów: a) wykazu robót z okresu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty zostały wykonane, zgodnie ze wzorem stanowiącym zał. nr 8 do SIWZ, z załączeniem dowodów określających, czy te roboty zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym, czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty; b) wykazu osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, zgodnie ze wzorem stanowiącym zał. nr 9 do SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. wykaz podwykonawców, 2. zobowiązanie podmiotu, o którym mowa w art. 22a ustawy-PZP
Tak
Informacja na temat wadium
Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia, przed upływem terminu składania ofert, wadium w wysokości: a) w przypadku Części nr 1 - 900,00 zł; b) w przypadku Części nr 2 - 1 200,00 zł
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
okres gwarancji i rękojmi 40,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.