Infolinia: 58 732-70-70
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3495z ostatnich 7 dni
14893z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonywanie usługi w zakresie bieżącej konserwacji urządzeń oświetlenia drogowego

Przedmiot:

Wykonywanie usługi w zakresie bieżącej konserwacji urządzeń oświetlenia drogowego

Data zamieszczenia: 2020-10-28
Dane kontaktowe Zamawiającego: PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko-Kamienna
Ruda Maleniecka 99 a
26-242 Ruda Maleniecka
powiat: konecki
Fax: (41) 373 13 41, tel: +48 41 373 13 40 fax: +48 41 373 13 41,
urzad.gminy@rudamaleniecka.pl
Województwo: świętokrzyskie
Miasto: Ruda Maleniecka
Wadium: nie wymaga
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2020-11-06 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wykonywanie usługi w zakresie bieżącej konserwacji urządzeń
oświetlenia drogowego na terenie Gminy Ruda Maleniecka w 2021 r.
i utrzymania ich w należytym stanie technicznym
1. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usługi w zakresie bieżącej konserwacji urządzeń
oświetlenia drogowego na terenie Gminy Ruda Maleniecka w 2021 r. i utrzymania ich
w należytym stanie technicznym.
1/ Przedmiot zamówienia obejmuje następujące czynności:
- Wymiana uszkodzonych źródeł światła w oprawach oświetlenia zewnętrznego,
- Wymiana i naprawa uszkodzonych elementów opraw oświetlenia zewnętrznego,
- Regulacja położenia źródła światła względem kloszy i odbłyśników,
- Czyszczenie opraw, mycie kloszy i odbłyśników,
- Wymiana niesprawnych bezpieczników,
- Wymiana uszkodzonego osprzętu elektrycznego w oprawach,
- Przegląd, konserwacja i wymiana wyeksploatowanych złącz kablowych w latarniach
wydzielonej sieci,
- Konserwacja słupów, wysięgników, przewieszek, konstrukcji wsporczych,
- Malowanie pędzlem - farbami nawierzchniowymi wysięgników,
- Malowanie pędzlem - farbami nawierzchniowymi szaf oświetleniowych (sterowniczych),
uzupełnianie opisów,
- Prostowanie pochylonych słupów i wysięgników oświetlenia wydzielonego,
- Uzupełnianie i konserwacja zamknięć skrzynek, wnęk słupowych itp,,
- Przegląd i konserwacja aparatury łączeniowej i sterowniczej,
- Czyszczenie i konserwacja tablic rozdzielczych,
- Regulacja zegarów astronomicznych,
- Wymiana niesprawnych urządzeń sterowniczych (zegarów, styczników, gniazd
bezpiecznikowych itp.),
- Wymiana uszkodzonych przewodów w słupach oświetleniowych i wysięgnikach,
- Usuwanie zwarć na liniach napowietrznych nn,
- Regulacja zwisów przewodów oświetlenia drogowego o przekroju do 50 mm2,
- Lokalizacja i naprawa uszkodzonych kabli zasilających obwody oświetleniowe,
- Naprawa zerwanych lub uszkodzonych przewodów oświetlenia ulicznego w sieci
podwieszonej,
- Wymiana (naprawa) uszkodzonych skrzynek sterowania oświetleniem ulicznym
podwieszonych na słupach linii napowietrznych nn,
- Zabezpieczenie i wymiana urządzeń uszkodzonych przez osoby trzecie, np. w wyniku kolizji
drogowych (np. słupów oświetlenia wydzielonego, opraw, kloszy, daszków, szaf
oświetleniowych itp,),
- Kontrola sprawności oświetlenia na terenie gminy,
- Wykonanie pomiarów napięć i obciążeń,
- Pomiary eksploatacyjne (rezystancji, uziemień ochronnych, skuteczności ochrony
przeciwporażeniowej),
- Poprawa rezystancji uziemień opraw oświetleniowych,
- Przyjmowanie zgłoszeń i reklamacji dotyczących niesprawności oświetlenia drogowego.
2/ Szczegółowe określenie obszaru i ilości opraw świetlnych zawiera załącznik nr 2 do
niniejszego zaproszenia,
3/ Do obowiązków Wykonawcy należy:
o Wykonywanie przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
normami i zasadami wiedzy technicznej.
o Podpisanie i przestrzeganie podczas wykonywania usług konserwacyjnych - ,,Zasad
współpracy" z PGE Dystrybucja S.A, Oddział Skarżysko-Kamienna, Rejonowy Zakład
Energetyczny Końskie,
o Prowadzenie wymaganej przepisami dokumentacji eksploatacyjnej oświetlenia
drogowego, zapisów prac konserwacji i zgłoszeń awarii.
o Usuwanie zgłoszonych awarii w terminie 48 godzin, licząc od chwili zgłoszenia przez
Zamawiającego (wyłączając dni świąteczne). Bieg terminu 48-godzinnego może ulec
zawieszeniu na czas trwania siły wyższej (np. silne wiatry, duże mrozy, ulewne deszcze,
itp.).
4/ Czynności konserwacyjne mogą wykonywać osoby, które posiadają aktualne świadectwa
kwalifikacyjne wydane przez komisje kwalifikacyjne powołane przez Prezesa Urzędu Regulacji
Energetyki - zgodne z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzenia posiadania kwalifikacji
przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. z 2003r. Nr 89,
póz. 828 z późn, zm.),
5/ Zamówienie będzie realizowane sukcesywnie począwszy od 02.01.2021 r. do 31,12.2021 r.
Zgłoszenia będą dokonywane przez Zamawiającego telefonicznie lub faksem lub drogą
elektroniczną.

Dokument nr: UE.271.21.2020

Składanie ofert:
2. Miejsce i termin złożenia oferty:
Ofertę należy przekazać pisemnie (osobiście, za pośrednictwem poczty, faksem lub drogą
elektroniczną) z dopiskiem ,, Wykonywanie usługi w zakresie bieżącej konserwacji urządzeń
oświetlenia drogowego na terenie (iminy Ruda Maleniecka w 2021 r. i utrzymania ich w należytym
stanie technicznym" w terminie do dnia 06.11.2020 r. do godz. 10:00 (decyduje data wpływu
oferty do siedziby Zamawiającego),
Adres poczty elektronicznej: urząd.gminy@rudamaleniecka.pl
Fax: (41) 373 13 41
Nazwa i adres Zamawiającego: Gmina Ruda Maleniecka
Ruda Maleniecka 99A,
26-242 Ruda Maleniecka

Miejsce i termin realizacji:
5. Termin realizacji zamówienia i warunki płatności:
1. Termin realizacji: od dnia 02.01.2021 r, do dnia 31.12,2021 r.
2. Zapłata za wykonaną usługę nastąpi przelewem w terminie 21 dni od daty złożenia
prawidłowo wystawionej faktury.

Wymagania:
6/ Przed złożeniem oferty Wykonawca winien dokonać oględzin urządzeń oświetlenia
drogowego na terenie Gminy Ruda Maleniecka.
li Przed złożeniem oferty każdy Wykonawca winien zapoznać się z zapisami dokumentów
załączonych do niniejszego zaproszenia.
8/ Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia z najwyższą starannością,
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami technicznymi, standardami, zasadami
sztuki technicznej, dokumentami opisującymi przedmiotowe zadanie. Zadanie winno być
wykonane zgodnie z ww, dokumentami opisującymi przedmiot zamówienia. W razie
jakichkolwiek wątpliwości, powinien zwrócić się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienia.
3. Sposób przygotowania oferty:
1 .Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
Wykonawca złoży ofertę w języku polskim na formularzu, którego wzór określono w załączniku
nr 1 do Zaproszenia,
W ofercie Wykonawca określi cenę w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie
z zasadami matematycznymi (w rozbiciu na cenę netto, podatek VAT i cenę brutto)
wraz z podziałem na poszczególne usługi oraz poda wartość za realizację całości usług.
Oferta oraz wszystkie załączniki wymajają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania
Wykonawcy w obrocie gospodarczym. W przypadku ustanowienia pełnomocnika - należy
do oferty załączyć pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy (jeżeli oferta i załączniki
nie będą podpisane przez osobę/y wskazaną/e w rejestrze sądowym lub innym dokumencie
właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy).
Z pełnomocnictwa musi jednoznacznie wynikać do jakich czynności prawnych dana osoba/y
została/y umocowana/e (w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza
za zgodność z oryginałem).
7. Pozostałe postanowienia:
1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko 1 ofertę,
2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
3. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
4. Sposób obliczenia ceny przy uwzględnieniu dodatkowych kryteriów oprócz ceny - Nie
dotyczy,
5. Wybrany Wykonawca winien zgłosić się na podpisanie umowy w wyznaczonym przez
Zamawiającego miejscu i terminie.
6. Zabawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
7. Zamawiający może w toku badania i oceny ofert żądać od Wykonawców wyjaśnień
oraz dokumentów dotyczących treści złożonych ofert.
8. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyli się
od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych,
bez obowiązku przeprowadzania ich ponownej oceny.
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania i nie dokonania wyboru
żadnej ze złożonych ofert bez podawania przyczyny.
8. Informacje dodatkowe:
Niniejsze zapytanie ofertowe nie jest zamówieniem i otrzymanie od Państwa Oferty
nie powoduje powstania żadnych zobowiązań wobec Stron.

Uwagi:
4. Kryteria wyboru oferty:
Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone na podstawie następującego
kryterium: Cena(TM) 100%
Cena winna zawierać wszystkie koszty, jakie poniesie wykonawca z tytułu należytego
wykonania przedmiotu zamówienia, w tym koszty podatku VAT. Niedoszacowanie, pominięcie
oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu zamówienia, nie może być podstawą do żądania
zmiany wynagrodzenia określonego w ofercie. Wykonawca zobowiązany jest do podania
całkowitej ceny zamówienia, wyliczonej do dwóch miejsc po przecinku, wyrażonej cyfrowo i
słownie w złotych polskich.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta najniższa cenowo, która nie podlega odrzuceniu.
Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim
wymaganiom określonym w niniejszym zapytaniu ofertowym i została oceniona jako
najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru.

Kontakt:
Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami są:
* Pan Radosław Juda, tel. 41373 13 48 - w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia,
* Pani Wioleta Włodarczyk, tel. 41 373 13 47 - w sprawach dotyczących procedury
udzielania zamówień publicznych.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.