Infolinia: 58 732-70-70
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3495z ostatnich 7 dni
14893z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Budowa oświetlenia ulicznego

Przedmiot:

Budowa oświetlenia ulicznego

Data zamieszczenia: 2020-10-29
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Gminy Mogilany
Rynek 2
32-031 Mogilany
powiat: krakowski
tel.: 12 270 10 13 12 270 12 45
zp@mogilany.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Mogilany
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2020-11-04 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE
Dotyczy: Budowa oświetlenia ulicznego przy Ul. Wrzosowej i przy Ul. Górskiej w miejscowości Konary, gmina Mogilany.
Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty cenowej na poniżej opisany przedmiot zamówienia:
Do wykonawcy będzie należało wykonanie zadania pn.: ,,Budowa oświetlenia ulicznego przy Ul. Wrzosowej na dz. nr 104/5, 111, 123/1, 123/2, 329, 330 w miejscowości Konary, gm. Mogilany" oraz ,,Budowa oświetlenia ulicznego przy Ul. Górskiej na dz. nr 33/1, 282/2, 283, 284, 285, 325 w miejscowości Konary, gmina Mogilany"
I. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
- montaż nowych słupów stalowych ocynkowanych typu S-80 wraz z fundamentami prefabrykowanymi żelbetowymi F150/200 - 8 kpl.
- montaż słupów typu N2-10,5/4,3 - 2 szt.
- montaż słupów typu K1-10,5/4,3 - 2 szt/
- wykonanie linii kablowej zasilającej oświetlenie YAKXS 4x35 mm2 o długości ok. 303 m.
- wykonanie linii napowietrznej zasilającej oświetlenie AsXsn 2x25 mm2 o długości ok. 163 m.
- montaż wysięgników oprawy jednoramiennych o długości L=2500 mm - 5 szt.
- montaż wysięgników oprawy jednoramiennych o długości L=2000 mm - 3 szt.
- montaż wysięgników oprawy jednoramiennych typuW1-100, 1r, L=1000 - 4 szt.
- montaż opraw oświetleniowych LED 51W, 32 LED, 6300lm, 4000K IP66, II klasa odporności, wyposażonych w układ redukcji mocy o 50% w godz.ch nocnych (23:30 - 5:00) - 12 szt.
lub opraw równoważnych spełniających wszystkie warunki opisane w załączonej do siwz Tabeli Równoważności. Udokumentowanie spełnienia warunków równoważności w sposób nie budzący wątpliwości należy do wykonawcy.
- montaż uziomów pionowych Galmar ?" 6 m - 18 szt.
- ułożenie bednarki ocynkowanej Fe/Zn 30x4 o długości ok. 371 m.
- montaż (wciąganie) przewodów połączeniowych YLY 3x2,5 do opraw ok. 84,5 m.
- montaż cyfrowego programatora astronomicznego typu RABBIT micro BLUE GPS - 2 szt.
- oznakowanie lamp tabliczkami z napisem: ,,U.G. Mogilany" wg wymagań TAURON Dystrybucja S.A. tj. tabliczka wykonana z blachy aluminiowej grubości min. 0,8 mm (aluminium 1050 H12 chemicznie odtłuszczone) pokryta folią odblaskową w wymaganym kolorze lub z tworzywa sztucznego odpornego na UV (konieczność dołączenia odpowiedniego certyfikaty) o wymiarach min. 150 mm x 100,0 mm koloru żółtego odblaskowego z czarną czcionką: typu Arial o wysokości 35 mm - 12 szt.
- wykonanie podłączeń kabli.
- wykonanie pomiarów i prób kontrolnych oraz dokonanie niezbędnych wyłączeń,
dopuszczeń i odbiorów przez Zakład Energetyczny.
- wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej - 2 egz.
- inne prace wynikające z zakresu dokumentacji.
- wykonawca uzyska stosowne zezwolenie zarządcy drogi tj. GDDKiA oddział w Krakowie na prowadzenie robót w pasie drogowym w tym także w zależności od wymagań zarządcy drogi opracuje i uzgodni projekt tymczasowej organizacji ruchu na cały okres prowadzenia robót w pasie drogowym.
Szczegółowy zakres zadania został przedstawiony w załączonych do zapytania ofertowego dokumentach w tym w szczególności w projektach budowlanych, przedmiarach robót oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.

Dokument nr: ZP.271.2.582.2020

Otwarcie ofert: Odczytanie ofert nastąpi w dniu 04.11.2020r. o godz. 10:30 w Urzędzie Gminy Mogilany, Rynek 2 w pok. 3B (parter).

Składanie ofert:
VI. Termin i miejsce składania ofert:
Ofertę i formularz cenowy wg załączonego wzoru prosimy złożyć do dnia: 04.11.2020r. do godz. 10.00
Ofertę można złożyć:
- elektronicznie na: zp@mogilany.pl
- osobiście w Urzędzie Gminy Mogilany, Rynek 2, 32-031 Mogilany 2 ( Punkt obsługi
Klienta). Punkt jest zlokalizowany przy wejściu do Biura Rady (od strony parku).
w godz.ch pracy Urzędu, t j.: poniedziałek - od 8:00 do 16:00; wtorek- piątek
- od 7:00 do 15:00
- pocztą, w zamkniętej kopercie na adres Zamawiającego z dopiskiem: Oferta na: Budowa oświetlenia ulicznego przy Ul. Wrzosowej i przy Ul. Górskiej w miejscowości Konary, gmina Mogilany

Miejsce i termin realizacji:
V. Termin realizacji zamówienia: od daty zawarcia umowy do 15.12.2020r.

Wymagania:
II. Inne wymagania zamawiającego 1. Okres gwarancji zaproponowanej przez wykonawcę na wykonane roboty nie może być krótszy niż 60 miesięcy a okres gwarancji na zaproponowane oprawy nie krótszy niż 60 m-cy. 2. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana będzie zobowiązany wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy robót w wysokości 10% ceny brutto podanej w ofercie. 3. Zamontowane oprawy oświetleniowe należące do Gminy Mogilany i słupy należy oznakować zgodnie z wytycznymi TAURON Dystrybucja S.A. (żółte tabliczki z czarnym napisem o treści: ,,U.G. Mogilany" o wymiarach min. 150 mm x 100 mm). 4. Wykonawca wykaże, że: - w ciągu ostatnich 5 lat wykonał roboty w zakresie budowy oświetlenia ulicznego o wartości min. 150.000 zł brutto - dysponuje (lub będzie dysponował) osobą zdolną do realizacji niniejszego zamówienia tj. posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności budowlanej związanej z budową instalacji oświetlenia drogowego.
III. Podstawą do wyboru najkorzystniejszej oferty będzie najniższa wartość ceny brutto oraz najdłuższy okres gwarancji zaoferowany przez Wykonawcę, który spełni warunki określone w zapytaniu ofertowym. Zaleca się aby wraz z FORMULARZEM CENOWYM dołączyć do oferty kosztorys ofertowy sporządzony w oparciu o załączony przedmiar. Wynagrodzenie ryczałtowe.
IV. Sposób zapłaty:
1. Za wykonanie przedmiotu umowy wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe, co oznacza że nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac. Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje wszystkie koszty związane z realizacja przedmiotu umowy , w tym ryzyko wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy.
2. Rozliczenie robót nastąpi fakturą końcową po przedłożeniu Protokołu Odbioru.
3. Zapłata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie do 30 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury do Urzędu Gminy wraz z Protokołem Odbioru przedmiotu zamówienia.
Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
Fakturę Wykonawca wystawi na:
Nabywca:
GMINA MOGILANY Rynek 2, 32-031 Mogilany
NIP 9442246027
Odbiorca:
Urząd Gminy Mogilany, Rynek 2, 32-031 Mogilany

Uwagi:
Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
? administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Mogilany, reprezentowana przez Wójta Gminy Mogilany, adres: Rynek 2, 32-031 Mogilany, tel. 12 2701013, email: gmina@mogilany.pl,
? kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - e-mail: odo.dmarek@onet.pl
? Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. cRODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
? odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zmianami ), dalej ,,ustawa Pzp";
? Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres co najmniej 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
? obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
? w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
? posiada Pani/Pan:
? na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
? na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
? na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
? prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
? nie przysługuje Pani/Panu:
? w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
? prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
? na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
? Strony oświadczają, iż posiadają wiedzę, że dane zawarte w treści umowy, jak również przedmiot umowy stanowią informację publiczną i mogą być udostępniane zgodnie z przepisami o dostępie do informacji publicznej oraz na stronie BIP - www.mogilany.pl
? Wykonawca wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w treści umowy dla potrzeb udostępniania ww. informacji ( tj. art. 14 ust. 5 lit. a) RODO )
Załączniki: Oferta, Formularz Cenowy, załączniki
WÓJT
mgr Piotr Piotrowski
.............................................................
(podpis Kierownika Zamawiającego lub osoby
przez niego upoważnionej, Kierownika Referatu,
Inspektora ds. zamówień publicznych

Kontakt:
Osoba do kontaktu: Tomasz Huber tel. 12 270 10 30 wew. 248

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.