Infolinia: 58 732-70-70
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3334z ostatnich 7 dni
14511z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie ogrodzenia

Przedmiot:

Wykonanie ogrodzenia

Data zamieszczenia: 2020-10-29
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Raków
ul. Ogrodowa 1
26-035 Raków
powiat: kielecki
tel: 41/3535018 fax: 41/3535018
urzad@rakow.pl
Województwo: świętokrzyskie
Miasto: Raków
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2020-11-05 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wykonanie ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Ociesękach
II. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I OBOWIĄZKI WYKONAWCY:

Przedmiotem zamówienia jest:
wykonanie ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Ociesękach.

Opis przedmiotu zamówienia
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiliśmy poniżej:

Część I

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie 150 mb. ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Ociesękach. Zakres prac obejmuje:

1. wykonanie ogrodzenia panelowego o wysokości minimum 170 cm. z podmurówką (płyta betonowa o wysokości min. 20 cm.), długość powyższego ogrodzenia wynosi 50 mb., grubość drutu panela minimum 4 mm, kolor zielony, słupki metalowe z daszkami min. 40x60x1,5 mm., oczko 50x200 mm., słupki ogrodzeniowe zagłębione w fundamencie na minimum 50 cm.

2. wykonanie ogrodzenia panelowego o wysokości minimum 150 cm., długość ogrodzenia wynosi 100 mb., grubość drutu panela minimum 4 mm, kolor zielony, słupki metalowe
z daszkami min. 40x60x1,5 mm., oczko 50x200 mm., słupki ogrodzeniowe zagłębione
w fundamencie na minimum 50 cm.

Część II - w przypadku wystarczających środków pieniężnych

Zawarcie umowy dla niżej wymienionego zadania nastąpi w przypadku wystarczających środków pieniężnych.

1. wykonanie ogrodzenia panelowego o wysokości minimum 150 cm., długość ogrodzenia wynosi do 100 mb., grubość drutu panela minimum 4 mm, kolor zielony, słupki metalowe
z daszkami min. 40x60x1,5 mm., oczko 50x200 mm., słupki ogrodzeniowe zagłębione
w fundamencie na minimum 50 cm.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru części z zadania II proporcjonalnie do wystarczających środków finansowych.

Okres gwarancji na wykonane prace 24 miesiące.

Dokument nr: RUK/S. 271.4.2020

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.11.2020 r. do godz. 10.30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Raków.

Specyfikacja:
Zapytanie ofertowe można nabyć w budynku Urzędu Gminy Raków, Ul. Ogrodowa 1, 26-035 Raków. Adres strony , na której zamieszczona jest SIWZ www.bip.rakow.pl

Składanie ofert:
14) Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 05.11.2020 r. do godz. 10.00
a. osobiście w siedzibie Zamawiającego (sekretariat) , w kopercie z dopiskiem ZAPYTANIE OFERTOWE na Wykonanie ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Ociesękach.
b. pocztą lub kurierem na adres Zamawiającego.

Miejsce i termin realizacji:
III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin zakończenia przedmiotu umowy. Zakończenie robót nastąpi w terminie do:
-Część I do dnia 15.12.2020 r.
-Część II do dnia 15.12.2020 r.
Harmonogram prac zostanie ustalony z Wykonawcą.

Wymagania:
I. Tryb postępowania:
Łączna wartość zamówienia oszacowana została na kwotę poniżej 30.000 euro w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2019 poz. 1843 ze zm) i na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych nie będzie stosowana ustawa.
Upublicznienie zapytania nastąpi poprzez jego umieszczenie na stronie Internetowej Zamawiającego oraz na tablicy informacyjnej.

IV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OFERENTÓW
1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy:
o złożą prawidłowo wypełnioną ofertę, zgodnie z wytycznymi wskazanymi w Zapytaniu Ofertowym,
o posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (weryfikacja na podstawie oświadczenia w formularzu oferty),
o znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia (weryfikacja na podstawie oświadczenia w formularzu oferty),
o nie są w stanie likwidacji lub upadłości (weryfikacja na podstawie oświadczenia w formularzu oferty),
2) Ocena spełnienia warunków będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie złożonych oświadczeń. Oferta, która nie będzie spełniała przynajmniej jednego ww. warunku zostanie odrzucona.
3) Z tytułu odrzucenia oferty Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego. Decyzja Zamawiającego o odrzuceniu oferty jest decyzją ostateczną.

V. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OFERTY: SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY, TERMIN I MIEJSCE ZŁOŻENIA OFERTY
Wykonawcy mogą składać ofertę tylko na całość zadania. Oferta z najniższą ceną dla danej części zostanie wybrana.
Zamawiający zastrzega sobie prawo przesunięcia terminu składania ofert oraz unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny i bez możliwości dochodzenia jakichkolwiek roszczeń, oraz odszkodowań przez Oferentów.
1) Oferta musi być sporządzona na ,,Formularzu ofertowym", zgodnym ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
2) Formularz oferty powinien zawierać załącznik z wycenionymi pozycjami kosztorysowymi.
3) Oferta musi być wypełniona w sposób czytelny w języku polskim.
4) Oferta i wszystkie wymagane załączniki muszą być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy (zgodnie z dokumentami rejestrowymi).
5) Oferta musi zawierać pełną nazwę Wykonawcy, adres siedziby, dane kontaktowe (telefon, e-mail), NIP.
6) Oferent jest zobowiązany do wypełnienia ,,Formularza ofertowego" i określenia w nim ceny za realizację przedmiotowego zadania .
7) Ceny oferty muszą być przedstawione w PLN jako ceny netto i brutto, zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.
8) Podana cena musi obejmować wszystkie koszty związane z poszczególnymi usługami budowlanymi, z uwzględnieniem wszystkich kosztów materiałów, ich dostawy do miejsca realizacji zamówienia, jak również opłat i podatków.
9) Każdy z Oferentów może złożyć tylko jedną ofertę. Istnieje możliwość złożenia oferty tylko dla jednej części zadania.
10) Oferenci ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyników postępowania.
11) Zamawiający nie odpowiada za koszty poniesione przez Oferentów w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty.
12) Oferent zobowiązany jest do podpisania oświadczenia o braku powiązań, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.
13) Oferent zobowiązany jest do wskazania w ofercie wszystkich dołączonych załączników.
15) W przypadku oferty składanej w formie papierowej, za dzień otrzymania oferty uznaje się datę wpływu oferty do siedziby Zamawiającego.
16) Zamawiający uzna ofertę za nieważną jeżeli:
a. oferta została złożona po wyznaczonym terminie
b. nie spełnia warunków określonych w niniejszym Zapytaniu Ofertowym
17) Zamawiający przewiduje możliwość składania ofert częściowych i wariantowych.

VI. KRYTERIA OCENY OFERT, INFORMACJA O WAGACH PUNKTOWYCH LUB PROCENTOWYCH ORAZ OPIS SPOSOBU PRZYZNAWANIA PUNKTACJI ZA SPEŁNIENIE DANEGO KRYTERIUM OCENY OFERT

1) Przy wyborze i ocenianiu ofert uznanych za ważne, Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
a. cena ofertowa brutto: 100%
2) Ocena ofert w oparciu o kryterium cenowe dokonana zostanie następująco:
Cena - punkty za kryterium zostaną obliczone według wzoru:

Najniższa cena
x 100 = ilość punktów
Cena ocenianej oferty

3) Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
4) Maksymalna liczba punktów 100.
5) W przypadku, gdy więcej niż jeden Oferent składający ofertę, otrzyma taką samą najwyższą ilość punktów, zostaną oni wezwani przez Zamawiającego do złożenia oferty dodatkowej, co pozwoli na zachowanie zasady równego traktowania Oferentów i uczciwej konkurencji, a ponadto pozwoli na racjonalne i oszczędne gospodarowanie środkami.

VII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WARUNKÓW ZAWARCIA UMOWY
1) Zamawiający informuje, a potencjalny Wykonawca składający ofertę akceptuje, że
w umowie będą znajdowały się m.in. następujące zapisy:
a. W przypadku realizacji zamówienia z wadami bądź bez zachowania należytej staranności, Zamawiający odstąpi od umowy z przyczyn niezależnych od niego, a Wykonawca dokona zwrotu wpłaconego wynagrodzenia.
b. W przypadku braku realizacji zamówienia w terminach określonych
w niniejszym zapytaniu, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za każdy dzień zwłoki w wysokości 0,1% od wartości całego zamówienia, chyba że Zamawiający wydłuży termin wykonania zadania.
c. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie płatne przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany w umowie w terminie 14 dni od daty prawidłowo wystawionej faktury VAT.
d. Zaproponowane w ofercie wynagrodzenie nie podlega negocjacji w trakcie trwania umowy i nie może ulec zwiększeniu.
e. Zamawiający zastrzega sobie dokonywanie zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadku gdy zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
o konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działający z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,
o wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.
2) Zamawiający przewiduje również możliwość zmiany umowy, w przypadku gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy. Zmiana ta nastąpi w sposób odpowiadający
zmianie przepisów i będzie obowiązywać od dnia wejścia w życie nowych przepisów i tyko w odniesieniu do części zamówienia realizowanych po tym terminie.
3) Umowa z Wykonawcą zostanie podpisana niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty.
4) Zamawiający zastrzega sobie możliwość przesunięcia terminu obowiązywania umowy.

VIII. INFORMACJE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
1) Informacja o wyniku postępowania zostanie umieszczona na stronie Zamawiającego oraz zostanie wysłana drogą elektroniczną i pocztą do wszystkich podmiotów, które złożyły oferty w ustalonym terminie.
2) Informacja o wyniku postępowania będzie zawierała co najmniej nazwę wybranego Wykonawcy.
3) Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w Zapytaniu ofertowym i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru, a jej cena nie będzie przekraczać kwoty jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
4) Zamawiający powiadomi Wykonawcę, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą o miejscu i terminie podpisania umowy, który planowany będzie niezwłocznie po przekazaniu informacji o wyborze oferty najkorzystniejszej.
5) W sytuacji kiedy Wykonawca, którego ofertę wybrano za najkorzystniejszą odstąpi od zawarcia umowy, Zamawiający ma prawo podpisać umowę z Wykonawcą, którego oferta jest najkorzystniejsza spośród pozostałych, poddanych ocenie ofert (uzyskała kolejną najwyższą liczbę punktów).
6) Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjowania ceny z potencjalnym Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę w stosunku do pozostałych ofert, w przypadku gdy wartość ofert przewyższa kwotę środków przeznaczonych na zamówienie.
7) Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia Zapytania Ofertowego jeśli Ceny najkorzystniejszej oferty dla poszczególnych usług określonych w przedmiocie zapytania lub oferta z najniższą ceną dla poszczególnych usług określonych w przedmiocie zapytania przewyższa kwotę, którą Zamawiający zakontraktował we wniosku o dofinansowanie dla poszczególnych usług, a negocjacje nie przyniosły obniżenia ceny.
8) Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru części z zadania II proporcjonalnie do wystarczających środków finansowych.

IX. ZAKRES WYKLUCZENIA

1) Zamawiający Wykluczy Wykonawcę z postępowania, w przypadku niespełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych w zapytaniu ofertowym oraz niezłożenia wymaganych załączników.
2) Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
3) Z tytułu odrzucenia oferty Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego.
4) Decyzja Zamawiającego o odrzuceniu oferty jest decyzją ostateczną.
X. POZOSTAŁE INFORMACJE
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub uzupełnienia treści Zapytania Ofertowego, przed upływem terminu na składanie ofert. Informacja o wprowadzeniu zmiany lub uzupełnieniu treści Zapytania Ofertowego zostanie przekazana Wykonawcom niezwłocznie w formie pisemnej (e-mail), jak również zostanie upubliczniona w taki sam sposób jak zapytanie ofertowe. Jeżeli wprowadzone zmiany lub uzupełnienia treści Zapytania Ofertowego będą wymagały zmiany treści ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas potrzebny na dokonanie zmian
w ofercie.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania niniejszego postępowania na każdym jego etapie bez konieczności podawania przyczyny, także po terminie otwarcia ofert.

Uwagi:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
o administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gmina Raków,
ul. Ogrodowa 1, 26-035 Raków
o inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Raków, ul. Ogrodowa 1,
26-035 Raków jest upoważniony pracownik Urzędu Gminy, kontakt: adres
urzad@rakow.pl, telefon 41/3535018 *;
o Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
o odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018);
o Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia lub na okres przechowywania tych danych zgodnie z wytycznymi o dofinansowania z środków UE;
o obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
o w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
o posiada Pani/Pan:
o na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
o na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
o na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
o prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
o nie przysługuje Pani/Panu:
o w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
o prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
o na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.
** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.