Infolinia: 58 732-70-70
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3495z ostatnich 7 dni
14893z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Budowa oświetlenia drogowego

Przedmiot:

Budowa oświetlenia drogowego

Data zamieszczenia: 2020-10-29
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Pszczółki
ul. Pomorska 18
83-032 Pszczółki
powiat: gdański
tel. 586 839 128
urzad@pszczolki.pl
Województwo: pomorskie
Miasto: Pszczółki
Wadium: w wymaganiach
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2020-11-16 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Budowa oświetlenia drogowego Ul. Kasztanowej w Ulkowach, Ul. Sosnowej w Kolniku i Ul. Bursztynowej w Kleszczewku
1. Część I - Budowa oświetlenia drogowego Ul. Kasztanowej w Ulkowach Zakres zadania obejmuje: a) wykonanie podziemnej linii kablowej YAKXS 4 x 25 o długości 151 m; b) montaż kompletnych latarń ulicznych ze źródłami LED w ilości 5 szt. 2. Część II - Budowa oświetlenia drogowego Ul. Sosnowej w Kolniku Zakres zadania obejmuje: a) wykonanie podziemnej linii kablowej YAKXS 4 x 25 o długości 455 m; b) montaż kompletnych latarń ulicznych ze źródłem LED w ilości 10 szt. 3. Część III - Budowa oświetlenia drogowego u. Bursztynowej w Kleszczewku a) wykonanie podziemnej linii kablowej YAKXS 4 x 25 o długości 181; b) montaż kompletnych latarń ulicznych ze źródłem LED w ilości 9 szt. 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wskazany jest w dokumentacjach projektowych oraz Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót, stanowiących załączniki do SIWZ. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. 5. Podczas prowadzenia robót należy (w miarę możliwości) zapewnić dojazd do wszystkich nieruchomości w obrębie prowadzonych robót, oraz możliwość odbioru odpadów stałych przez uprawniony podmiot. W trakcie realizacji prac nie zezwala się na poruszanie się sprzętu oraz transportu materiałów po drogach innych niż przewidziane do przebudowy. 6. W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej oraz Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót zostały wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów i urządzeń, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów i urządzeń równoważnych, pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych i eksploatacyjnych nie gorszych od założonych w dokumentacji. Zamawiający dopuszcza w każdym przypadku użycie materiału równoważnego pod względem istotnych (głównych) parametrów technicznych i użytkowych, przy zachowaniu co najmniej tego samego poziomu jakości, trwałości oraz kompatybilności z pozostałymi materiałami użytymi przy realizacji zamówienia. 7. Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę pracowników bezpośrednio związanych z wykonywaniem robót ziemnych oraz w zakresie montażu linii kablowych, z wyjątkiem osób sprawujących samodzielne funkcje w budownictwie. Wyżej wymienione prace wykonywane będą przez osoby, które zostaną wymienione w wykazie pracowników przedstawionym Zamawiającemu przed rozpoczęciem realizacji prac. Szczegółowy sposób dokumentowania zatrudnienia osób na umowę o pracę w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań dotyczących zatrudniania na umowę o pracę oraz sankcji z tytułu niespełniania tych wymagań zawarty został w projekcie umowy stanowiącym część III SIWZ

Część nr: 1 Nazwa: Budowa oświetlenia drogowego Ul. Kasztanowej w Ulkowach
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Część I - Budowa oświetlenia drogowego Ul. Kasztanowej w Ulkowach Zakres zadania obejmuje: a) wykonanie podziemnej linii kablowej YAKXS 4 x 25 o długości 151 m; b) montaż kompletnych latarń ulicznych ze źródłami LED w ilości 5 szt.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45316110-9, 45311100-1, 45231400-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2021-05-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Okres gwarancji jakości i rekojmi 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 2 Nazwa: Budowa oświetlenia drogowego Ul. Sosnowej w Kolniku
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część II - Budowa oświetlenia drogowego Ul. Sosnowej w Kolniku Zakres zadania obejmuje: a) wykonanie podziemnej linii kablowej YAKXS 4 x 25 o długości 455 m; b) montaż kompletnych latarń ulicznych e źródłem LED w ilości 10 szt.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45316110-9, 45311100-1, 45231400-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2021-05-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Okres gwarancji jakości i rękojmi 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 3 Nazwa: Budowa oświetlenia drogowego u. Bursztynowej w Kleszczewku
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część III - Budowa oświetlenia drogowego u. Bursztynowej w Kleszczewku a) wykonanie podziemnej linii kablowej YAKXS 4 x 25 o długości 181; b) montaż kompletnych latarń ulicznych ze źródłem LED w ilości 9 szt.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45316110-9, 45311100-1, 45231400-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2021-05-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Okres gwarancji jakości i rekojmi 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

CPV: 45316110-9,45311100-1,45231400-9

Dokument nr: 603302-N-2020, ZPZ.271.1.14.2020.EK/JD

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak.
bip.pszczolki.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak.
Inny sposób:
Osobiście lub pocztą
Adres:
83-032 Pszczółki, Ul. Pomorska 18

TERMIN SKŁADANIA ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-11-16, godz.: 10:30,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2021-05-31

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: - Dla części I posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na wartość na wartość co najmniej 25.000,00 zł; - Dla części II posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na wartość na wartość co najmniej 70.000,00 zł; - Dla części III posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na wartość na wartość co najmniej 50.000,00 zł. W przypadku, gdy Wykonawca dla potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej przedstawi dokumenty zawierające kwoty wyrażone w walutach innych niż złoty polski, Zamawiający przeliczy je na PLN. Do przeliczenia zostanie zastosowany wyliczony i ogłoszony przez Narodowy Bank Polski kurs średni z dnia poprzedzającego dzień składania ofert.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: - Dla części I wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) jednego zadania polegającego na budowie linii oświetleniowej o długości nie mniejszej niż 150 m i zamontowaniu minimum 5 latarń wraz z oprawami; - Dla części II wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) jednego zadania polegającego na budowie linii oświetleniowej o długości nie mniejszej niż 450 m i zamontowaniu minimum 10 latarń wraz z oprawami; - Dla części III wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) jednego zadania polegającego na budowie linii oświetleniowej o długości nie mniejszej niż 180 m i zamontowaniu minimum 9 latarń wraz z oprawami; - Dla części od I do III - dysponowanie osobami skierowanymi przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, które posiadają uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnej funkcji kierownika budowy, w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. Uwaga: Kierownik budowy oraz kierownicy robót powinni posiadać uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 65)
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. W celu potwierdzenia spełnienia warunku zdolności technicznej, o której mowa w pkt 5.1.2.2. SIWZ, wykazu robót budowlanych (w ilości i zakresie niezbędnym dla potwierdzenia spełnienia warunku) wykonanych nie wcześniej niż w okresie 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, daty, miejsca wykonywania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, - z wykorzystaniem załączonego wzoru - załącznik nr 7 do SIWZ. Dowodami w niniejszym postępowaniu są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. 2. W celu potwierdzenia spełnienia warunku zdolności zawodowej, o której mowa w pkt 5.1.2.2. SIWZ wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami określonymi we wzorze stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu, przedkłada w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty, o których mowa w pkt 6.1. SIWZ. 3. W celu potwierdzenia spełnienia warunku sytuacji ekonomicznej lub finansowej, o której mowa w pkt 5.1.2.1. SIWZ dokumentów potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
W celu wykazania niepodlegania wykluczeniu Wykonawcy w terminie 3 dni po zamieszczeniu na stronie internetowej Zamawiającego informacji o Wykonawcach, którzy złożyli oferty, składają oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawcy mogą przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, stanowi załącznik nr 9 do SIWZ.
Tak
Informacja na temat wadium
Zamawiający ustala wadium w wysokości: Część I - 500,00 zł; Część II - 1.500,00 zł; Część III - 1.000,00 zł
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Okres gwarancji jakości i rękojmi 40,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.