Infolinia: 58 732-70-70
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3495z ostatnich 7 dni
14893z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Budowa oświetlenia na cmentarzu

Przedmiot:

Budowa oświetlenia na cmentarzu

Data zamieszczenia: 2020-10-29
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Miejski Nysa
Kolejowa 15;
48-300 Nysa
powiat: nyski
j.krzywon@www.nysa.pl
Województwo: opolskie
Miasto: Nysa
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2020-11-06 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zaproszenie do złożenia oferty
(roboty budowlane)

3. Nazwa i opis przedmiotu zamówienia.
Oświetlenie w mieście i gminie - budowa oświetlenia na cmentarzu przy Ul. Złotogłowickiej
w Nysie - I etap.
Szczegółowy zakres zadania.
Zakres rzeczowy podstawowych robót:
Roboty elektromontażowe:
- budowa linii kablowej NA2XY-J 4x35mm2
(długość trasy) - ok. 537 m
- montaż słupów aluminiowych SAL DP-507-G na fundamencie B-51 - 9 kpl
- montaż opraw oświetleniowych OS 11 LED 38W 4000K - 9 szt
- montaż słupa aluminiowego SAL 80K z wysięgnikiem WR-4/2/1,0/5 ZP na fundamencie B-71 - 1 kpl
- montaż opraw oświetleniowych CUDDLE II LED 48W 4000K - 2 szt
- montaż uziemienia - bednarka ocynkowana 30x4 mm - ok. 547 mb
- montaż szafki oświetleniowej SOU-1 - 1szt
Oprawa LED musi posiadać zasilacz umożliwiający regulacje strumienia świetlnego z możliwością
ustawienia 5 poziomów mocy w zakresie 10 do 100% mocy znamionowej, temperaturę barwową światła
4000K, oraz aktualną deklarację zgodności CE producenta oraz certyfikat ENEC potwierdzający wykonanie
jej zgodnie z normami europejskimi.
Szczegółowy zakres robót jest ujęty w przedmiarze robót.
Przed złożeniem oferty należy dokonać wizji lokalnej w terenie i uwzględnić roboty, które mogą wystąpić
w trakcie realizacji zadania a nie są ujęte w przedmiarze robót.

Otwarcie ofert: 2. Miejsce oraz termin otwarcia ofert - Urząd Miejski w Nysie Ul. Kolejowa 15 w pokoju nr
226 (II piętro) w dniu 06.11.2020r. o godz. 1210

Składanie ofert:
9. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
1. Miejsce oraz termin składania ofert - Urząd Miejski Nysa Ul. Kolejowa 15; Kancelaria
(parter) - do dnia 06.11.2020r. do godz. 1200
Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce). Kopertę
(paczkę) należy opisać następująco:
Nazwa i adres
Wykonawcy
Gmina Nysa
Urząd Miejski w Nysie
ul. Kolejowa 15, 48-300 Nysa
,,Oferta w trybie zaproszenia do złożenia oferty na budowę oświetlenia na
cmentarzu przy Ul. Złotogłowickiej w Nysie - I etap"
Nie otwierać przed dniem:06.11.2020 r. godz. 12
10

Miejsce i termin realizacji:
4. Termin wykonania zamówienia : 15.12.2020 r.

Wymagania:
Sposób porozumiewania się z Wykonawcami
1. W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje
Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub drogą elektroniczną.
2. Osobami upoważnionymi przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami są:
Jacek Krzywoń, Andrzej Lis email: j.krzywon@www.nysa.pl; a.lis@www.nysa.pl
3. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zaproszenia
4. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający, bez ujawniania źródła zapytania, zamieszcza
na stronie internetowej na której udostępnione zostało zaproszenie
12. Informację o udzieleniu zamówienia:
Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający udzieli Wykonawcy zamówienia w formie pisemnej.
5. Opis warunków udziału w postępowaniu.
O udzielenie niniejszego zamówienia publicznego ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy spełniają
warunki udziału w postępowaniu, w szczególności dotyczące:
a) posiadania kompetencji lub uprawnień do wykonywania określonej działalności zawodowej o ile
wynika to z odrębnych przepisów.
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca
zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
b) sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca
zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
c) Zdolności technicznej i zawodowej.
Weryfikacja spełnienia tego warunku dokonywana jest w oparciu o dotychczasowe zrealizowane
zamówienia oraz osoby wskazane do realizacji zamówienia.
Wykonawca w celu potwierdzenia, że:
- spełnia warunek dotyczący zdolności technicznej zobowiązany jest wykazać, że w okresie
ostatnich pięciu lat wykonał minimum trzy roboty budowlane polegające na budowie
oświetlenia ulicznego. Każda z wykonanych robót ma mieć wartość nie mniejszą niż
80 000,00 zł brutto.
- spełnia warunek dotyczący zdolności zawodowej zobowiązany jest wykazać, że do realizacji
zamówienia skieruje osoby odpowiedzialne za wykonawstwo robót (przewidzianych do
pełnienia funkcji kierownika budowy i robót) w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń: elektrycznych i elektroenergetycznych.
6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt.5 Wykonawca
zobowiązany jest złożyć następujące oświadczenia i dokumenty:
1) aktualny odpis z właściwego rejestru, lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
2) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w zaproszeniu,
3) wykaz robót budowlanych wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania wraz z
dowodami określającymi, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazującymi czy
zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone,
4) wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych
lub doświadczeniu tych osób.
7. Termin związania ofertą.
Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni.
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
8. Opis sposobu przygotowywania oferty.
1. Wymagania podstawowe.
1) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę i zaproponować tylko jedną cenę.
2) Oferta musi obejmować całość zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania
ofert częściowych i wariantowych .
3) Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy
(Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Oznacza to, iż jeżeli z
dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny Wykonawcy(ów) lub Pełnomocnictwa
(pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy(ów) upoważnionych jest łącznie
kilka osób dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby
4) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
5) We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, Zamawiający dopuszcza złożenie
czytelnego zapisu o treści pieczęci zawierającego co najmniej oznaczenie nazwy firmy i siedziby.
6) Zamawiający zwróci Wykonawcom, których oferty nie zostały wybrane, na ich wniosek, złożone
przez nich plany, projekty, rysunki, modele, próbki, wzory, programy komputerowe oraz inne
podobne materiały. Żadne inne dokumenty wchodzące w skład oferty, w tym również te
przedstawiane w formie oryginałów, nie podlegają zwrotowi przez Zamawiającego.
7) Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawione w formie oryginałów lub
poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii.
2. Zawartość oferty.
Kompletna oferta musi zawierać:
1) formularz oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego
zaproszenia,
2) dokumenty wymienione w pkt 6 niniejszego zaproszenia,
3) kosztorys ofertowy szczegółowy opracowany na podstawie przedmiaru robót.

Uwagi:
10. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty
Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:
Lp. Kryterium Znaczenie procentowe
kryterium
Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać
oferta za dane kryterium
1 Cena ( C ) 100 % 100
W przypadku kryterium "Cena" oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą z działania:
Pi (C) =
Ci
C min
o Max (C)
gdzie:
Pi(C) ilość punktów jakie otrzyma oferta "i" za kryterium "Cena";
Cmin najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert;
Ci cena oferty "i";
Max (C) maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za kryterium "Cena".

Kontakt:
Osobami upoważnionymi przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami są:
Jacek Krzywoń, Andrzej Lis email: j.krzywon@www.nysa.pl; a.lis@www.nysa.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.