Infolinia: 58 732-70-70
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
129z dziś
3455z ostatnich 7 dni
14726z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Naprawa i eksploatacja systemu monitoringu

Przedmiot:

Naprawa i eksploatacja systemu monitoringu

Data zamieszczenia: 2020-10-29
Dane kontaktowe Zamawiającego: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Pile
Motylewska 7
64-920 Piła
powiat: pilski
tel.+48 672 123 244
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Piła
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2020-11-05 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Naprawa i eksploatacja systemu monitoringu
w związku z prowadzonym postępowaniem o wartości nie większej niż 30 000 euro zaprasza do
złożenia oferty na Naprawa i eksploatacja systemu monitoringu
5. Zakres zamówienia - Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do zapytania
ofertowego

Dokument nr: BD.ZPU.2.2811.18.2020

Składanie ofert:
10. Miejsce i termin złożenia ofert:
Złożenie ofert odbywa się za pośrednictwem Platformy Zakupowej - zwanej dalej ,,Platformą" - pod
adresem https://przetargi.wodv.gov.pl/ - w zakładce: Postępowania przetargowe - opcja Zapytania
ofertowe i konkursy
Korzystanie z Platformy jest nieodpłatne.
Instrukcja korzystania z Platformy znajduje się pod adresem www.przetargi.wodv.gov.pl
w zakładce: Instrukcja dla Wykonawców
Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć wyłącznie za pośrednictwem Platformy.
do dnia 05.11.2020 r. do godz. 14;00.

Miejsce i termin realizacji:
2. Termin realizacji zamówienia: 18 grudzień 2020

Wymagania:
4. Kryteria wyboru oferty - CENA 100%
Pe = Cn/Cb X 100
gdzie:
Pe - ilość punktów za kryterium cena,
Cn - cena brutto najniższa spośród wszystkich ofert podlegających ocenie,
Cb - cena brutto oferty badanej
Oferowaną cenę należy podać w polskich złotych, PLN.
W postępowaniu jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta, która w wyniku oceny otrzyma
najwyższą liczbę punktów i spełni wszystkie wymogi zawarte w niniejszym zaproszeniu
Oferty zostaną ocenione przez zespół do oceny ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej powołany
spośród pracowników Zamawiającego.
6. Wymagania, jakie powinni spełniać Wykonawcy zamówienia w zakresie dokumentów
i oświadczeń - nie dotyczy
7. Opis sposobu obliczenia ceny:
1) Podstawę do określenia ceny stanowi zakres usługi, który został określony w opisie
przedmiotu zamówienia.
2) Wykonawca poda cenę oferty w Formularzu oferty sporządzonym według wzoru
stanowiącego załącznik nr 2. Należy podać wartość netto za realizację całego zamówienia, do
której, na potrzeby oceny ofert, należy dodać kwotę podatku VAT obliczoną wg właściwej
stawki, których suma stanowić będzie cenę brutto (z podatkiem VAT) za realizację
zamówienia.
3) Cena ofertowa musi być wyrażona w PLN, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku,
zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. o denominacji złotego i ustalona zgodnie z ustawą z
dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług.
4) Wysokość stawki podatku od towarów i usług VAT wynika z przepisów ustawy z dnia
11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
5) Cena ofertowa winna obejmować wszystkie koszty niezbędne do wykonania całości
przedmiotu zamówienia w zakresie objętym opisem przedmiotu zamówienia.
6) Cena podana przez Wykonawcę nie będzie zmieniana w toku realizacji zamówienia i nie
będzie podlegała waloryzacji.

7) Zamawiający nie przewiduje możliwości rozliczenia z Wykonawcą w innej walucie niż złoty
polski.
8. Sposób przygotowania oferty i jej zawartość: Wykonawca składa ofertę zgodnie z wymaganiami
określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym w formie pisemnej, w języku polskim.
Wykonawca może złożyć tylko jedna ofertę, w której musi być zaoferowana tylko jedna cena.
Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany musza być
parafowane przez Wykonawcę.
Kompletna oferta musi zawierać:
1. Wypełniony formularz ofertowy (wzór stanowi załącznik nr 2).
2. Dokumenty potwierdzające uprawnienie do podpisania oferty oraz do podpisania lub
poświadczenia za zgodność z oryginałem składanych oświadczeń lub dokumentów. Jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji dokumentem właściwym
jest odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej lub dokumenty na podstawie których dokonuje się wpisu do właściwego rejestru
lub ewidencji, np. uchwała właściwego organu Wykonawcy lub pełnomocnictwo,
w przypadku, gdy ofertę lub załączone do niej oświadczenia lub dokumenty podpisuje
pełnomocnik;
9. Dopuszczalność negocjacji i ich zakres: nie dotyczy
11. Termin związania ofertą: 30 dni

Uwagi:
12. Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L
119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody
Polskie z siedzibą w Warszawie 00-848, ul. Żelazna 59A, REGON: 368302575, NIP: 527-282-56-16
- kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PGW WP możliwy jest pod adresem email:
iod@wodv.gov.pl lub listownie na adres wskazany powyżej z dopiskiem ,,Inspektor ochrony
danych"

Kontakt:
3. Osoby wskazane do kontaktu: Michał Skwierawski tel. 67 212 32 44 wew.24

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.