Infolinia: 58 732-70-70
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
146z dziś
3472z ostatnich 7 dni
14743z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Zakup i dostawa środków ochrony indywidualnej

Przedmiot:

Zakup i dostawa środków ochrony indywidualnej

Data zamieszczenia: 2020-10-29
Dane kontaktowe Zamawiającego: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Zacisze 5
28-400 Pińczów
powiat: pińczowski
tel. 041 357 6001
pcpr@pinczow.pl
Województwo: świętokrzyskie
Miasto: Pińczów
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2020-11-05 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE
NA ZAKUP I DOSTAWĘ ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ:
RĘKAWICZEK JEDNORAZOWYCH, MASECZEK OCHRONNYCH ORAZ
ŚRODKÓW DEZYNFEKCYJNYCH W RAMACH DOTACJI.
I. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest:
Przedmiotem zapytania ofertowego jest zakup i dostawa środków ochrony indywidualnej.
II. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
- maseczki jednorazowe chirurgiczne - 10000 sztuk
-rękawiczki jednorazowe nitrylowe - 100 opakowań po 100 sztuk rękawiczek (50
opakowań M i 50 opakowań L)
- Płyn do dezynfekcji - 40 pojemników ( w pojemnikach o pojemności po 5 litrów)
- żele antybakteryjne -250sztuk po 150 mi
- mini przyłbice- 100 sztuk
- ręczniki jednorazowe- 100 sztuk
- kremy do rąk- 100 sztuk
- dozowniki/butelka z pompką -80 sztuk o pojemności po 0,5 litra
-chusteczki antybakteryjne do rąk i powierzchni- 100 opakowań ( 80 lub 100 sztuk w
opakowaniu)
-mydlą antybakteryjne w płynie- 30 baniaków po 5 litrach
-maseczki FFP3, z filtrem wielorazowe z zaworem wydechowym z możliwością
dezynfekcji i ponownego użycia - z atestem i certyfikatem- 150 sztuk

CPV: 35113400-3, 18143000-3, 18424300-0, 33631600-8, 33741300-9

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.11.2020i\\\\ o godz. 10.30 w siedzibie Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie w Pińczowie, Ul. Zacisze 5; 28-400 Pińczów.

Składanie ofert:
IV. 1 .Ofertę należy sporządzić w języku polskim. W przypadku załączenia dokumentów w
języku obcym niezbędne jest dołączenie tłumaczenia na język polski.
Oferty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 05.11,2020 godz. 10.00
w sekretariacie PCPR-u w Pińczowie Ul. Zacisze 5 nok. Nr 3. Oferty, które wpłyną po
tym terminie nie będą rozpatiy wane i zostaną zwrócone bez otwierania.
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący
zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu
otwarcia ofert. Na kopercie oferty należy zamieścić następujące informacje: ,,Zapytanie
ofertowe na zakup i dostawę środków ochrony indywidualnej". ,,Nie otwierać przed
05.11.2020r. godz. 10.00
4. Oferta powinna być podpisana przez osobę/y upoważnioną/e w dokumentach
rejestrowych podmiotu do reprezentacji Wykonawcy lub posiadającą/e odpowiednie
pełnomocnictwo do dokonania niniejszej czynności prawnej udzielone przez osobę/y
upoważnioną/e do reprezentacji podmiotu.
5. Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany
wpisywanej przez siebie treści, powinny być parafowane przez osobę/y uprawnioną/e do
reprezentacji.
6. Zaleca się ponumerowanie stron oferty w sposób uniemożliwiający przypadkowe
zdekompletowanie.
7. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

Miejsce i termin realizacji:
III. Termin wykonania zamówienia:
DOSTAWA zamówienia musi zostać zrealizowania nie później niż do 20.11.2020r.

Wymagania:
Zamawiający nie domiszcza składania ofert częściowych.

Uwagi:
V. Kryterium oceny ofert
Oferty będą oceniane według poniższych kryteriów:
Lp. Kryterium Waga @ Maksymalna liczba punktów
1 Cena brutto oferty (C) 100% 100
gdzie 1 pkt = 1%
Maksymalna liczba punktów jaką Wykonawca może uzyskać w niniejszym kryterium wynosi 100.
Wszystkie wyniki zostaną przez Zamawiającego zaokrąglone, zgodnie z zasadami matematycznymi, z
dokładnością do dw'óch miejsc po przecinku.
Jako najkorzystniejsza zostanie uznana oferta, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyska najwyższą
ocenę w wyżej wymienionym kryterium oceny.
Opis sposobu obliczania ceny brutto:
a) Wykonawca zobowiązany jest do bardzo starannego zapoznania się z przedmiotem
zamówienia, warunkami wykonania i wszystkimi czynnikami mogącymi mieć wpływ
na cenę zamówienia.
b) Cena wykonania zamówienia podana w ofercie musi być ceną brutto (razem
z podatkiem VAT). W formularzu oferty należy podać cenę oferty brutto za wykonanie
przedmiotu zamówienia do dwóch miejsc po przecinku.
c) Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą
w złotych polskich.
VI Postanowienia dodatkowe
1) Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim
wymaganiom określonym w niniejszym zapytaniu ofertowym.
2) W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza,
wycofa się z realizacji przedmiotu zamówienia, dopuszcza się możliwość wybrania do
realizacji niniejszego zamówienia Wykonawcy, którego oferta została oceniona jako
kolejna na liście.
3) Aby zapewnić porównywalność wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo
do skontaktowania się z właściwymi Wykonawcami, w celu doprecyzowania i
wyjaśnienia treści ofert.
4) Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawców do przedłożenia
dodatkowych dokumentów' między innymi: ulotek, folderów', kart katalogowych, badań
oraz próbek, dokumentów świadczących o wymaganym dopuszczeniu do obrotu i
stosowania w Polsce.
5) Zamawiający o wyborze najkorzystniejszej oferty poinformuje wyłącznie Wykonawcę
wybranego do realizacji Zamówienia. Od wyników postępowania nie przysługuje
odwołanie.
6) W przypadku, gdy dwie lub więcej ofert uzyskają taką samą ocenę, Zamawiający będzie
preferował oferty o jak najkrótszym terminie dostawy.
7) Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej
ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów, Zamawiający wzywa
Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez
Zamawiającego ofert dodatkowych.
8) Zamawiający odrzuci ofertę, która nie spełni wymagań określonych w Zapytaniu
ofertowym.
9) Zamawiający w toku badania i oceny ofert może wezwać Wykonawców do złożenia
wyjaśnień dotyczących oferty, a w przypadku niekompletności oferty w zakresie
wymaganych dokumentów, Zamawiający wezwie do ich uzupełniania.
10) Zamawiający poprawi w treści oferty oczywiste omyłki rachunkowe i pisarskie.
11) Wykonawca zobowiązany jest do bardzo starannego zapoznania się z przedmiotem
zamówienia, warunkami wykonania i wszystkimi czynnikami mogącymi mieć wpływ
na cenę zamówienia.
12) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez
podania przyczyny. Unieważnienie może nastąpić w szczególności w następujących
przypadkach, gdy:
a) powstaną okoliczności wymagające zmiany opisu przedmiotu zamówienia,
b) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa
kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie
zamówienia,
c) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie
postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym,
d) postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej
umowy.
13) Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia, rozładunku oraz wniesienia przedmiotu
zamówienia w miejsce wskazane przez Zamawiającego.
14) Wykonawca zobowiązany będzie do przekazania Zamawiającemu, w terminie do 14 dni
faktury za zrealizowane zamówienie;
Informacja o ROPO
1) Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.