Infolinia: 58 732-70-70
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3495z ostatnich 7 dni
14893z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Konserwacja oświetlenia drogowego i parkowego

Przedmiot:

Konserwacja oświetlenia drogowego i parkowego

Data zamieszczenia: 2020-10-29
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miasto KOstrzyn nad Odrą
ul. Graniczna 2
66-470 Kostrzyn
powiat: gorzowski
tel. 95 727 81 47
koscielska@kostrzyn.um.gov.pl
Województwo: lubuskie
Miasto: Kostrzyn
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2020-11-17 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Konserwacja oświetlenia drogowego i parkowego, stanowiącego własność miasta Kostrzyn nad Odrą nie powiązanego z siecią, stanowiącą własność ENEA Oświetlenie Sp. z o.o
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na konserwacji oświetlenia drogowego i parkowego stanowiącego własność Miasta Kostrzyn nad Odrą. Sieć oświetlenia łącznie z układami sterowania i zabezpieczenia zostały wydzielone i stanowią odrębne obwody. 2. Przedmiot umowy obejmuje konserwację 909 szt. lamp oświetlenia ulicznego i parkowego, 71 szt. lamp montowanych w podłożu oraz 78 szt. lamp w ławkach. Szczegółowy wykaz lamp stanowi załącznik nr 1 do wzoru umowy. 3. W ramach umowy Wykonawca wykona: 1) prace wynikające z: a)Ustawy z dnia 10.04.1997 r. Prawo energetyczne ( Dz.U. z 2020 poz.833 ze zm.), b)Ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane ( Dz.U. z 2020 poz.1333 ze zm.), c)Polskich Norm. 2) prace awaryjne obejmujące w szczególności: a) wymianę uszkodzonych elementów zasilania i sterowania oświetleniem, b)naprawę lub wymianę uszkodzonych kabli, c) wymianę źródeł światła, d)wymianę oprawek, stateczników, kondensatorów, e)wymianę wysięgników, uszkodzonych tabliczek słupowych, drzwiczek wnęk latarń, f)likwidację awarii w urządzeniach oświetlenia ulicznego, g)regulację i wymianę zegarów sterujących, h)okresowe kontrole przeprowadzone wspólnie z przedstawicielem Zamawiającego. 3) inne prace: a)prowadzenie dokumentacji eksploatacji konserwowanych urządzeń, w której dokonywane są zapisy wszystkich zrealizowanych prac, w tym wymiana źródeł światła i podzespołów opraw oraz użytych materiałów, b)uzupełnienie książek obiektów o blokowy schemat obwodu wraz z przypisaniem do niego nr urządzenia pomiarowego (licznika) i ewidencyjnego PLENED, c)ocena stanu technicznego sieci oświetleniowej obejmującej także przegląd techniczny opraw i wnęk latarni, wraz z konserwacją zawiasów (raz w miesiącu), d)przyjmowanie zgłoszeń o usterkach i awariach wraz z dokonaniem odpowiedniego wpisu do dokumentacji eksploatacyjnej, e)utrzymywanie pogotowia technicznego przez 24 godz. na dobę, f)czyszczenie opraw oświetleniowych w II kwartale każdego roku objętego umową, g)przegląd, czyszczenie i konserwacja szafki lub tablicy zasilającej, h) raz w tygodniu oględziny punktów świetlnych w godz.ch świecenia (porze nocnej), 4) prace określone w ust. 3 pkt 3) litera f), g) i h) podlegają pisemnemu zgłoszeniu Zamawiającemu lub ustaleniu z inspektorem nadzoru pod rygorem nieuznania ich wykonania. Dopuszcza się dokonanie zgłoszenia pocztą elektroniczną lub telefonicznie

CPV: 50232100-1

Dokument nr: 603856-N-2020, ZP.271.17.2020.KB

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak.
www.kostrzyn.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak.
Inny sposób:
Ofertę należy złożyć w dwóch nieprzejrzystych, zamkniętych opakowaniach w sposób gwarantujących zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczających jej nienaruszalności do terminu otwarcia ofert
Adres:
Urząd Miasta Kostrzyn nad Odrą, Ul. Graniczna 2, 66-470 Kostrzyn nad Odrą, Sekretariat II piętro.

TERMIN SKŁADANIA ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-11-17, godz.: 09:30,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2021-12-31

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Brak wymogu
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: a) wymagane jest wykazanie przez wykonawcę posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 100.000 zł. b) wymagane jest wykazanie przez wykonawcę posiadania środków finansowych lub zdolność kredytową w kwocie co najmniej 15.000 zł
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej określonego w rozdziale V pkt. 1.3., ppkt. 2, 3 i 4 SIWZ zamawiający żąda od wykonawcy: a) Wykaz usług ( Załącznik nr 8 do SIWZ) wymagane jest wykazanie przez wykonawcę realizacji, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jednej usługi, związane z bieżącą konserwacją lub utrzymaniem, naprawami bądź usuwaniem awarii urządzeń I instalacji elektrycznych o łącznej wartości nie mniejszej niż 30.000 zł, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów, potwierdzających, że usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. b) Wykaz osób (Załącznik nr 9 do SIWZ) - wymagane jest wykazanie przez wykonawcę, że będzie dysponował następującymi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: - osobami posiadającymi uprawnienia elektryczne w zakresie urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych do 1 kV oraz sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego - minimum 2 osoby; - osobami posiadającymi uprawnienia do pracy na wysokości - minimum 1 osoba, - osobami nadzorującymi posiadającymi ważne świadectwo kwalifikacyjne dozoru i eksploatacji w zakresie instalacji elektrycznych i sieci elektroenergetycznych, z minimalnym 5 - letnim stażem pracy w zawodzie - minimum 1 osoba, - osobami posiadającymi zaświadczenia kwalifikacyjne uprawniające do obsługi podnośnika koszowego wydane przez Urząd Dozoru Technicznego - minimum 1 osoba, c) Wykaz wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych - dostępnego Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami, wg. wzoru stanowiącego Załącznik nr 10 do SIWZ.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie aktualnych na dzień złożenia następujących dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania: 1) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 2) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 3) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp;
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
10. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu: 9.1.W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej określonego w rozdziale V pkt. 1.3., ppkt. 2, 3 i 4 SIWZ zamawiający żąda od wykonawcy: a) Wykaz usług ( Załącznik nr 8 do SIWZ) wymagane jest wykazanie przez wykonawcę realizacji, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jednej usługi, związane z bieżącą konserwacją lub utrzymaniem, naprawami bądź usuwaniem awarii urządzeń I instalacji elektrycznych o łącznej wartości nie mniejszej niż 30.000 zł, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów, potwierdzających, że usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. b) Wykaz osób (Załącznik nr 9 do SIWZ) - wymagane jest wykazanie przez wykonawcę, że będzie dysponował następującymi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: - osobami posiadającymi uprawnienia elektryczne w zakresie urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych do 1 kV oraz sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego - minimum 2 osoby; - osobami posiadającymi uprawnienia do pracy na wysokości - minimum 1 osoba, - osobami nadzorującymi posiadającymi ważne świadectwo kwalifikacyjne dozoru i eksploatacji w zakresie instalacji elektrycznych i sieci elektroenergetycznych, z minimalnym 5 - letnim stażem pracy w zawodzie - minimum 1 osoba, - osobami posiadającymi zaświadczenia kwalifikacyjne uprawniające do obsługi podnośnika koszowego wydane przez Urząd Dozoru Technicznego - minimum 1 osoba, c) Wykaz wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych - dostępnego Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami, wg. wzoru stanowiącego Załącznik nr 10 do SIWZ. d) dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 100.000 zł informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej posiadanie środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy w wysokości co najmniej 15.000 zł, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art.25 ust.1 ustawy Pzp, wskazane w SIWZ. V. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia a także innych dokumentów składających się na ofertę. 1. Formularz ofertowy sporządzony wg. wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ 2. Kalkulacja ceny oferty, sporządzona wg. wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ. 3. Oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO - Załącznik nr 3 do SIWZ. 4. W celu wstępnego wykazania braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz 24 ust. 5 pkt. 1 i 8 ustawy Pzp, Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą oświadczenia - wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ. 5. W celu wstępnego wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b Pzp Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą oświadczenia - wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ. 6. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając wraz z ofertą, w formie oryginału, zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zobowiązanie potwierdzające udostępnienie zasobów przez inne podmioty musi bezspornie i jednoznacznie określać w szczególności: a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; d) czy podmiot na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje dostawy, których wskazane zdolności dotyczą. 7. Informacja o wystąpieniu u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług Załącznik nr 6 do SIWZ. 8. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 (Załącznik nr 7 do SIWZ). Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Czas reakcji na zgłoszenie usunięcia awarii w sieci oświetleniowej na linii napowietrznej (wyrażony w dniach min 1 dzień do max 4 dni) 40,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.