Infolinia: 58 732-70-70
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
32z dziś
3358z ostatnich 7 dni
14629z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa i montaż systemu monitoringu wizyjnego oraz rozbudowa systemu interkomów

Przedmiot:

Dostawa i montaż systemu monitoringu wizyjnego oraz rozbudowa systemu interkomów

Data zamieszczenia: 2020-10-29
Dane kontaktowe Zamawiającego: Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie
al. Warszawska 30
10-082 Olsztyn
powiat: Olsztyn
tel. 89 541 30 93, faks 89 524 53 80, tel. 89/ 524 53 80
przetargi@szpital.uwm.edu.pl
Województwo: warmińsko-mazurskie
Miasto: Olsztyn
Wadium: nie żąda
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2020-11-03 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPROSZENIE

DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ
W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
1. DOSTAWA i montaż systemu monitoringu wizyjnego oraz rozbudowa systemu
interkomów na terenie Kliniki Chorób Wewnętrznych, przekształconego do
opieki na pacjentami Covid-19. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
zawiera Załącznik nr 2 i 3 do Zaproszenia. Zamawiający dokonał podziału
przedmiotu zamówienia na zadania:
Zadanie 1. System monitoringu wizyjnego wraz z montażem;
Zadanie 2. System interkomów (rozbudowa).
2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości dostawy urządzeń regenerowanych,
używanych lub będących przedmiotem pokazów, demonstracji, itp. Przedmiot
zamówienia musi być fabrycznie nowy, wyprodukowane po 1 stycznia 2020 r. oraz
dopuszczony do obrotu i używania posiadający znak CE na potwierdzenie, że
spełnia wszystkie stosowne wymagania prawne obowiązujące w UE w tym
wymagania dotyczące bezpieczeństwa, ochrony zdrowia czy środowiska
naturalnego.
3. Przedmiot Umowy Wykonawca dostarczy i zainstaluje w siedzibie Zamawiającego
przy użyciu własnych środków transportu i na własny koszt, ponosząc także koszt
załadunku i rozładunku oraz ubezpieczenia podczas transportu, dokona pierwszego
uruchomienia a także w terminie uzgodnionym z Zamawiającym przeszkoli
wskazany przez Zamawiającego personel w zakresie obsługi i konserwacji.
4. Przedmiot Umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu w formie pisemnej
protokołem zdawczo - odbiorczym. Wraz z protokolarnym przekazaniem
Wykonawca dostarczy stosowne dokumenty dopuszczające do używania oraz
wszelką dokumentacją producenta dotyczącą przekazywanego przedmiotu
zamówienia, instrukcją obsługi w języku polskim. Wszystkie dokumenty w języku
polskim lub przetłumaczone na język polski.

CPV: 35120000-1

Składanie ofert:
OFERTĘ CENOWĄ NALEŻY ZŁOŻYĆ: do dnia 03.11.2020 r. do godz. 12:00,
elektronicznie na adres: przetargi@szpital.uwm.edu.pl na

Miejsce i termin realizacji:
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
Termin wykonania całego zakresu rzeczowego przedmiotu zamówienia w okresie do 14
dni od udzielenia zamówienia (zawarcia umowy).

Wymagania:
TRYB POSTĘPOWANIA:
1. Postępowanie prowadzone jest w trybie bez stosowania ustawy z dnia 29 stycznia
2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2019, poz. 1843 z późn.
zm.), na podst. art. 4 pkt 8 tejże ustawy. Wartość zamówienia nie przekracza kwoty
30 tys. euro.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi zapisami zaproszenia do złożenia oferty
mają zastosowanie przepisy ww. ustawy oraz akty wykonawcze do niej i Kodeksu
cywilnego.
Formularzu ofertowym
stanowiącym Załącznik Nr 1 do Zapytania, do oferty należy dołączyć również
wypełniony Załącznik nr 2 do Zaproszenia - Formularz asortymentowo-cenowy, wraz z
dokumentami producenta (dystrybutora) potwierdzającymi zaoferowane parametry
techniczne.
Zamawiający zaleca aby wszystkie składane dokumenty w formie elektronicznej były
opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę uprawnioną do
reprezentacji Wykonawcy.
Zamawiający dopuszcza również formę pisemną. W przypadku składania oferty w
formie pisemnej ofertę oraz wszystkie załączniki do niej należy podpisać oraz
dostarczyć do Sekretariatu szpitala (siedziba Zamawiającego) w ww. terminie. Liczy się
data i godz. wpływu.
Do oferty należy dołączyć Pełnomocnictwo osób uprawnionych do reprezentowania
wykonawcy i składania w imieniu wykonawcy oświadczenia woli - jeśli oferta składana
jest w imieniu wykonawcy.

KRYTERIA OCENY OFERT, ICH ZNACZENIE ORAZ SPOSÓB OCENY OFERT
1. Oferty będą oceniane według następujących kryteriów oceny ofert:
Lp. Opis kryteriów Znaczenie
1. Cena 100 %
2. Przy ocenie ofert, wartość wagowa wyrażona w procentach, będzie wyrażona w
punktach (1 % = 1 pkt).
Wartość punktowa w kryterium cena będzie obliczona z dokładnością do dwóch
miejsc po przecinku, maksymalną ilość punktów otrzyma oferta z najniższą ceną,
pozostałym Wykonawcom przyznana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów,
dokonana na podstawie matematycznego wyliczenia z następującego wzoru:

cena oferty najniższej
Wpc = ------------------------------------ x 100
cena oferty badanej

Maksymalna ilość punktów do zdobycia dla kryterium cena wynosi 100 pkt.
Wybór oferty zostanie przeprowadzony wyłącznie w oparciu o przedstawione wyżej
kryterium, za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyskała największą
ilość pkt. z pośród ofert ważnych. W toku oceny ofert Zamawiający może żądać
udzielania przez Wykonawców pisemnych wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.
Zamawiający może unieważnić postępowanie bez podania przyczyny.
Zamawiający po dokonaniu wstępnych czynności oceny ofert może przeprowadzić
negocjacje dotyczące zaoferowanej ceny, przy czym Zamawiający ma obowiązek
przeprowadzić negocjacje, co najmniej z dwoma Wykonawcami, których oferty
przedstawiają najkorzystniejszą cenę o ile w postepowaniu uczestniczy więcej niż jeden
Wykonawca.
DODATKOWE INFORMACJE DLA WYKONAWCÓW
1. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w niniejszym postępowaniu.
2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych - oferta musi dotyczyć
pełnego zakresu danej części zamówienia (Zadania).
3. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy występujący wspólnie.
4. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. W przypadku zaoferowania
rozwiązania równoważnego, Wykonawca zobowiązany jest wykazać równoważność
zastosowanych rozwiązań. Rozwiązania równoważne wynikające z zastosowania
przez Wykonawcę nie mogą wywołać pogorszenia poziomu funkcjonalnego i
parametrów użytkowych.
5. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem
terminu składania ofert.
6. Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie żąda wnoszenia wadium.
DOKUMENTY JAKIE NALEŻY ZŁOŻYĆ PRZED PODPISANIEM UMOWY:
Pełnomocnictwo w oryginale lub poświadczone notarialnie do podpisywania Umowy o
ile nie wynika ono z dokumentów rejestrowych. Zamawiający dopuszcza złożenie
pełnomocnictwa w formie elektronicznej podpisanej kluczem kwalifikowanym przez
osoby wynikające z dokumentów rejestrowych.

1 Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz
jego załączników.
2 Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia
korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochronny praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne
względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Uwagi:
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", Zamawiający
informuje, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytecki Szpital
Kliniczny w Olsztynie,
2) w sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z
Inspektorem Ochrony Danych, kontakt: iodo@szpital.uwm.edu.pl,
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c
RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
znak sprawy 57-2020,
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania,

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy,
6) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO,
7) posiada Pani/Pan:
? na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczących,
? na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych
osobowych1,
? na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których
mowa w art. 18 ust. 2 RODO2,
? prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana
dotyczących narusza przepisy RODO,
8) nie przysługuje Pani/Panu:
? w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych
osobowych,
? prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 2o RODO,
na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Kontakt:
OSOBY UPOWAŻNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI:
Osoba upoważnioną ze strony Zamawiającego do kontaktowania się z wykonawcami
jest:
W sprawach proceduralnych - Zbigniew Skorupski, tel. 89/ 524 53 80;
W sprawach niejasnych Wykonawcy mogą wnosić pytania w formie e-mail na adres:
przetargi@szpital.uwm.edu.pl

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.