Infolinia: 58 732-70-70
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3495z ostatnich 7 dni
14893z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Budowa oświetlenia ulicznego

Przedmiot:

Budowa oświetlenia ulicznego

Data zamieszczenia: 2020-10-29
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Cmolas
ul. Cmolas 237b
36-105 Cmolas
powiat: kolbuszowski
tel. 172 837 702, faks 172 272 873
cmolas@cmolas.pl
Województwo: podkarpackie
Miasto: Cmolas
Wadium: w wymaganiach
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2020-11-13 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Trzęsówka oraz Toporów
Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje wykonanie zadania pn.: ,,Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Trzęsówka oraz Toporów", tj: 1) CZĘŚĆ NR 1 - ZADANIE NR 1: Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Trzęsówka: a) Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego, b) Montaż słupów i opraw oświetleniowych, c) Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza. 2) CZĘŚĆ NR 2 - ZADANIE NR 2: Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Toporów: a) Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego, b) Montaż latarni oświetleniowych, c) Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza. Szczegółowy zakres robót precyzują załączone przedmiary robót - Załącznik Nr 5 (5.1, 5.2) do SIWZ oraz dokumentacja techniczna - Załącznik Nr 6 (6.1, 6.2) do SIWZ. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu budowy i jego otoczenia przed sporządzeniem oferty, z zastrzeżeniem, że sporządzenie oferty jest możliwe bez odbycia wizji lokalnej. Koszty dokonania wizji lokalnej terenu budowy poniesie Wykonawca. 2. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w kosztach realizacji zamówienia między innymi: ? geodezyjny koszt obsługi budowy, ? koszty badań i sprawdzeń (wskaźniki zagęszczenia gruntu, warstw podbudowy itp.), ? koszty związane z organizacją ruchu w czasie trwania robót wraz z opracowaniem, zatwierdzeniem projektów organizacji ruchu, montażem oznakowań, itp. (w przypadku wystąpienia potrzeb), ? koszty ubezpieczenia budowy w czasie trwania robót, ? koszty organizacji zaplecza budowy, ? koszty dozoru budowy, ? koszty wywozu odpadów na wysypisko, ? inne koszty, które pojawią się w trakcie realizacji zamówienia. 3. Wymóg zatrudnienia na umowę o pracę. Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga aby wszystkie osoby wykonujące czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia określone w przedmiarze robót w zakresie robót budowlanych, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks pracy, zostały zatrudnione przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę. Wykonawca lub podwykonawca zatrudni wyżej wymienione osoby co najmniej na okres realizacji zamówienia. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przed zakończeniem tego okresu, zobowiązuje się do niezwłocznego zatrudnienia na to miejsce innej osoby. 1) Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia: a) wykonanie robót budowlanych w zakresie robót ziemnych, montaż i stawianie słupów, układanie kabli, montaż opraw i latarni oświetleniowych, roboty wykończeniowe (czynności szczegółowe określone w przedmiarach robót). 2) Uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań: a) Sposób dokumentowania zatrudnienia ww. osób: ? Roboty budowlane będą świadczone przez osoby wymienione wykazie osób wykonujących czynności w trakcie realizacji przedmiotowego zamówienia - Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu w/w wykaz przed podpisaniem umowy, ? Wykonawca w terminie do 10 dni licząc od dnia podpisania umowy będzie zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu oświadczenia, że osoby wymienione w wykazie są zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy z uwzględnieniem minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia, ? Wykonawca, przez cały okres realizacji zamówienia, na każde pisemne żądanie Zamawiającego w terminie do 5 dni roboczych przedkładał będzie Zamawiającemu raport stanu i sposobu zatrudnienia osób wykonujących czynności niezbędne do realizacji zamówienia i/lub oświadczenia zatrudnionych osób o otrzymaniu pensji. b) Sankcje z tytułu niespełnienia wymagań w zakresie zatrudnienia: ? W przypadku nie przedstawienia w terminie oświadczenia lub informacji dokumentujących zatrudnienie osób na podstawie umowy o pracę Wykonawca będzie każdorazowo płacił Zamawiającemu karę w wysokości 1 000,00zł brutto, ? W przypadku dwukrotnego nie wywiązania się z obowiązku informacji lub zmiany sposobu zatrudnienia osób wskazanych w wykazie, Zamawiający ma prawo od umowy odstąpić i naliczy dodatkowo kary umowne wskazane we wzorze umowy jak za nienależyte wykonanie zamówienia. 4. Jeśli w dokumentach składających się na opis przedmiotu zamówienia, wskazana jest nazwa handlowa firmy, towaru lub produktu, Zamawiający - w odniesieniu do wskazanych wprost w dokumentacji przetargowej parametrów, czy danych (technicznych lub jakichkolwiek innych), identyfikujących pośrednio lub bezpośrednio towar bądź produkt - dopuszcza rozwiązania równoważne zgodne z danymi technicznymi i parametrami zawartymi w w/w dokumentacji. Jako rozwiązania równoważne, należy rozumieć rozwiązania charakteryzujące się parametrami nie gorszymi od wymaganych, a znajdujących się w dokumentacji. Nazwą własną jest nazwa, pod którą oznaczany przez nią przedmiot występuje (lub występowałby) zarówno w Polsce, jak i w innych krajach. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Ciężar dowodu wykazania równoważności spoczywa na wykonawcy. Wykonawca może wykazywać równoważność za pomocą wszelkich środków dowodowych. Jeżeli Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w dokumentacji, ale nie podaje minimalnych parametrów, które by tę równoważność potwierdzały - Wykonawca obowiązany jest zaoferować produkt o właściwościach zbliżonych, nadający się funkcjonalnie do zapotrzebowanego zastosowania (arg. na podstawie sentencji wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 14 października 2013r. [sygn. akt: KIO 2315/13])

Część nr: 1 Nazwa: ZADANIE NR 1: Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Trzęsówka
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje wykonanie zadania pn.: ,,Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Trzęsówka oraz Toporów", tj: 1) CZĘŚĆ NR 1 - ZADANIE NR 1: Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Trzęsówka: a) Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego, b) Montaż słupów i opraw oświetleniowych, c) Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza. Szczegółowy zakres robót precyzują załączone przedmiary robót - Załącznik Nr 5 (5.1) do SIWZ oraz dokumentacja techniczna - Załącznik Nr 6 (6.1) do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45231400-9, 45111200-0, 45316100-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-12-15
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
1) Cena brutto 60,00
2) Okres gwarancji na wykonaną inwestycję 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 2 Nazwa: ZADANIE NR 2: Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Toporów
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje wykonanie zadania pn.: ,,Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Trzęsówka oraz Toporów", tj: 1) CZĘŚĆ NR 2 - ZADANIE NR 2: Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Toporów: a) Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego, b) Montaż latarni oświetleniowych, c) Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza. Szczegółowy zakres robót precyzują załączone przedmiary robót - Załącznik Nr 5 (5.2) do SIWZ oraz dokumentacja techniczna - Załącznik Nr 6 (6.2) do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45231400-9, 45111200-0, 45316100-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-12-15
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
1) Cena brutto 60,00
2) Okres gwarancji na wykonaną inwestycję 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

CPV: 45231400-9,45111200-0,45316100-6

Dokument nr: 603935-N-2020, L.RG.IV.271.34.2020

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak.
http://www.cmolas.biuletyn.net/?bip=1&cid=1214&bsc=N

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Tak.
Urząd Gminy Cmolas, 36-105 Cmolas 237b

Składanie ofert:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak.
Inny sposób:
osobiście, za pomocą operatora pocztowego lub za pośrednictwem posłańca
Adres:
Urząd Gminy Cmolas, 36-105 Cmolas 237b, sekretariat pokój nr 1

TERMIN SKŁADANIA ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-11-13, godz.: 09:00,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2020-12-15
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2020-12-15

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Określenie warunków: a) CZĘŚĆ NR 1 - ZADANIE NR 1: Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu w części nr 1 - zadanie nr 1, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) wykonał* (tj. zakończył) jedną lub dwie roboty budowlane polegające na budowie, rozbudowie lub przebudowie oświetlenia ulicznego o łącznej wartości brutto co najmniej 20.000,00zł. b) CZĘŚĆ NR 2 - ZADANIE NR 2: Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu w części nr 2 - zadanie nr 2, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) wykonał* (tj. zakończył) jedną lub dwie roboty budowlane polegające na budowie, rozbudowie lub przebudowie oświetlenia ulicznego o łącznej wartości brutto co najmniej 20.000,00zł. Wykonawca musi wykazać spełnianie warunków dla zadania, na realizację którego składa ofertę. *Uwaga: Za wykonaną robotę Zamawiający uzna taką robotę, której przedmiot został odebrany przez Zamawiającego jako wykonany w sposób należyty, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończony. Jeżeli w dokumentach składanych w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, kwoty będą wyrażane w walucie obcej, kwoty te zostaną przeliczone na PLN wg średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kursów średnich walut obcych) w dniu publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia spełnianie warunków których opis sposobu dokonania oceny spełniania został zamieszczony w niniejszej specyfikacji Wykonawcy wykazują łącznie.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w punkcie 1 ppkt c) składa dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się takiego dokumentu, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Dokumenty określone powyżej muszą być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, potwierdzający spełnienie warunku określonego w roz.V pkt 5 ppkt 3 lit. a) i/lub b) niniejszej SIWZ, opracowany według wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, b) dowody dotyczące robót wymienionych w wykazie robót określające czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
nie dotyczy
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
a) Wypełniony i podpisany Formularz ofertowy - załącznik nr 1 do SIWZ. Jeżeli wykonawca składa ofertę na więcej niż jedno zadanie, dla każdego zadania przedkłada osobny formularz ofertowy. b) Kosztorysy ofertowe sporządzone ściśle według przedmiarów robót stanowiących załącznik Nr 5 do SIWZ w wersji szczegółowej lub uproszczonej. Jeżeli wykonawca składa ofertę na więcej niż jedno zadanie, dla każdego zadania przedkłada kosztorys ofertowy dotyczący wybranego zadania. c) Dowód wpłaty wadium. d) Pełnomocnictwo dla osoby podpisującej ofertę, do podejmowania zobowiązań w imieniu wykonawcy (jeżeli reprezentuje go pełnomocnik) oraz pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. e) W przypadku powoływania się na zasoby innego podmiotu Wykonawca składa oryginał pisemnego zobowiązania podmiotu, na którego zasoby się powołuje do udostępnienia swoich zasobów na potrzeby realizacji przedmiotu zamówienia wraz z podaniem zakresu i okresu udziału podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego (wzór stanowi załącznik nr 9 do SIWZ). W przypadku powoływania się na zasoby innego podmiotu Wykonawca w celu wykazania braku istnienia wobec niego podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie w jakim powołuje się na jego zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza o tym podmiocie informację w oświadczeniach stanowiących załącznik nr 2 do SIWZ oraz załącznik nr 3 do SIWZ. f) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji, o których mowa w art. 86 ust.5 ustawy Pzp, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.24 ust.1 pkt 23) ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia (wzór - załącznik nr 8 do SIWZ).
Tak
Informacja na temat wadium
1. Wykonawca przystępujący do przetargu zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: a) dla zadania nr 1 w wysokości: 500,00zł (słownie: pięćset złotych 00/100), b) dla zadania nr 2 w wysokości: 250,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych 00/100) do 13.11.2020r. do godz. 9:00. 2. Wadium powinno być wniesione w wybranej przez wykonawcę formie zgodnie z art. 45, ust. 6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 3. W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniądza wymaganą kwotę należy wpłacić na konto Zamawiającego na rachunek bankowy Nr 08 9180 1021 2002 1000 7748 0010 BS Kolbuszowa Oddział Cmolas, zaś dowód wniesienia wadium tj. potwierdzenie polecenia przelewu lub wpłaty gotówkowej załączyć do oferty. Uwaga: W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniądza Zamawiający uzna, iż wadium zostało wniesione w terminie, jeżeli kwota wadium zostanie uznana przez rachunek zamawiającego najpóźniej do ostatecznego terminu składania ofert. 4. W przypadku wnoszenia wadium w pozostałych dopuszczalnych formach - dokument wadium należy złożyć w kasie Urzędu Gminy Cmolas (pokój nr 25), zaś kserokopię potwierdzoną za zgodność dołączyć do oferty. 5. Nie wniesienie wadium w wymaganym terminie oraz wymaganej wysokości i formie skutkuje odrzuceniem oferty Wykonawcy z postępowania (art.89 ust.1 pkt 7b) ustawy Pzp). 6. Zgodnie z art. 46 ust. 4a. ustawy Pzp Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 7. Wykonawca, którego oferta została wybrana, traci wadium na rzecz Zamawiającego (art. 46 ust. 5 ustawy Pzp) jeżeli: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 8. Zwrot wadium nastąpi zgodnie z warunkami określonymi w art. 46 ustawy Pzp
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
1) Cena brutto 60,00
2) Okres gwarancji na wykonaną inwestycję 40,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.