Infolinia: 58 732-70-70
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
22z dziś
3348z ostatnich 7 dni
14619z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Usługi serwisowe instalacji sanitarnej w obiektach

Przedmiot:

Usługi serwisowe instalacji sanitarnej w obiektach

Data zamieszczenia: 2020-10-29
Dane kontaktowe Zamawiającego: Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku
ul. Aleja Piłsudskiego 29
05-070 Sulejówek
powiat: miński
tel. 22 842 04 25, faks 22 842 04 25
przetargi@muzeumpilsudski.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Sulejówek
Wadium: w wymaganiach
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2020-11-06 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Usługi serwisowe instalacji sanitarnej w obiektach Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku. W zakres części pierwszej zamówienia wchodzi usługa serwisowa systemu wentylacji mechanicznej, klap pożarowych, klap odcinających. W zakres drugiej części zamówienia wchodzi usługa serwisowa instalacji klimatyzacji, urządzeń pracujących na instalacji c.o., c.t, wl., instalacji wod.-kan. W zakres trzeciej części zamówienia wchodzi usługa serwisowa systemu gaszenia pożarów przy użyciu mgły wodnej. W zakres czwartej części zamówienia wchodzi usługa serwisowa maszynowni grzewczo-chłodniczej z układem pomp ciepła

Część nr: 1 Nazwa: usługa serwisowa systemu wentylacji mechanicznej, klap pożarowych, klap odcinających
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:usługa serwisowa systemu wentylacji mechanicznej, klap pożarowych, klap odcinających
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50700000-2,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 2 Nazwa: usługa serwisowa instalacji klimatyzacji, urządzeń pracujących na instalacji c.o., c.t, wl., instalacji wod.-kan
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:usługa serwisowa instalacji klimatyzacji, urządzeń pracujących na instalacji c.o., c.t, wl., instalacji wod.-kan
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50700000-2,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 3 Nazwa: usługa serwisowa systemu gaszenia pożarów przy użyciu mgły wodnej
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:usługa serwisowa systemu gaszenia pożarów przy użyciu mgły wodnej
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50700000-2,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 4 Nazwa: usługa serwisowa maszynowni grzewczo-chłodniczej z układem pomp ciepła
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:usługa serwisowa maszynowni grzewczo-chłodniczej z układem pomp ciepła
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50700000-2,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

CPV: 50700000-2

Dokument nr: 604083-N-2020, ZP/MJP/17/2020

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak.
https://www.e-bip.org.pl/muzeumpilsudski/10832

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak.
Inny sposób:
Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, a następnie przesłać lub złożyć w siedzibie Zamawiającego.
Adres:
Al. Piłsudskiego 29, 05-070 Sulejówek (wejście do biura od Ul. Paderewskiego)

TERMIN SKŁADANIA ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-11-06, godz.: 10:00,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: 12 lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Wykonawca musi posiadać świadectwo kwalifikacji do obrotu substancjami szkodliwymi w oparciu o Ustawę z dnia 20 kwietnia 2004 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową (Dz.U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1263) oraz zgodne z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie programów kursów, przeprowadzania egzaminów oraz wzoru świadectwa kwalifikacji w zakresie substancji kontrolowanych z dnia 16 sierpnia 2004 r. (Dz.U. nr 195, poz. 2009 z 2004 r.) lub stosowny certyfikat dla personelu zgodnie z Ustawą z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2158 z późn. zm.). Z uwagi na fakt, iż ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową już nie obowiązuje, ale wydane na jej podstawie świadectwa kwalifikacji pozostają w mocy, Zamawiający dopuszcza wykazanie się w/w świadectwem. Zamawiający dopuszcza również, w celu wykazania się posiadaniem uprawnień, dysponowanie co najmniej jedną osobą posiadającą certyfikat wydany zgodnie z Ustawą z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Wykonawca nie określa szczegółowych warunków.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: I. Zamawiający wymaga wykazania przez Wykonawcę spełniania warunków udziału dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, tj.: 1) Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie zrealizował lub realizuje co najmniej dwie usługi serwisowe, konserwacji, przeglądów lub napraw systemów instalacji sanitarnych, realizowane co najmniej przez okres 6 miesięcy, o wartości co najmniej 40 000 zł brutto w skali 6 miesięcy, każda usługa - dla części pierwszej. 2) Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie zrealizował lub realizuje co najmniej dwie usługi serwisowe, konserwacji, przeglądów lub napraw systemów instalacji sanitarnych, realizowane co najmniej przez okres 6 miesięcy, o wartości co najmniej 10 000 zł brutto w skali 6 miesięcy każda usługa - dla części drugiej. 3) Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie zrealizował lub realizuje co najmniej dwie usługi serwisowe, konserwacji, przeglądów lub napraw systemów gaszenia pożarów przy użyciu mgły wodnej, realizowane co najmniej przez okres 6 miesięcy, o wartości co najmniej 10 000 zł brutto w skali 6 miesięcy, każda usługa - dla części trzeciej. 4) Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie zrealizował lub realizuje co najmniej dwie usługi serwisowe, konserwacji, przeglądów lub napraw systemów pomp ciepła, realizowane co najmniej przez okres 6 miesięcy, o wartości co najmniej 10 000 zł brutto w skali 6 miesięcy, każda usługa - dla części czwartej. W przypadku, gdy wartość zamówienia (umowy) jest określona w innej walucie niż w złotych polskich, Zamawiający dokona przeliczenia tej wartości na złote polskie na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do waluty obcej określonej w Tabeli Kursów Narodowego Banku Polskiego na dzień opublikowania Ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Zamawiający uzna również warunek za spełniony, jeżeli usługa serwisu, konserwacji, przeglądu lub naprawy została wykonana jednorazowo, a jej wartość wyniosła kwotę określoną przez Zamawiającego. II.Wykonawca musi wykazać, że dysponuje: a. co najmniej jedną osobą spełniającą wymagania - dla zakresu eksploatacji - Rozporządzenia ministra gospodarki, pracy i polityki społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 roku w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. 2003 nr 89 poz. 828 z późn. zm.) w następujących grupach: Grupa 1 - Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną w zakresie pkt 2 i pkt 10. Grupa 2 - Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne w zakresie pkt 2, pkt 5, pkt 6 i pkt 10. Grupa 3 - Urządzenia instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe w zakresie pkt 6 i pkt 10. b. oraz co najmniej jedną osobą spełniającą wymagania - dla zakresu dozoru - Rozporządzenia ministra gospodarki, pracy i polityki społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 roku w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. 2003 nr 89 poz. 828 z późn. zm.) w następujących grupach: Grupa 1 - Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną w zakresie pkt 2 i pkt 10. Grupa 2 - Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne w zakresie pkt 2, pkt 5, pkt 6 i pkt 10. Grupa 3 - Urządzenia instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe w zakresie pkt 6 i pkt 10. Powyższe wymaganie dotyczy Wykonawcy składającego ofertę w każdej z części. Zamawiający dopuszcza wykazanie się dysponowaniem tymi samymi osobami w przypadku składania oferty w więcej niż jednej części
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia, następujących oświadczeń lub dokumentów na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, tj. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia, następujących oświadczeń lub dokumentów na potwierdzenie spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu a) dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej: ? wykaz wykonanych lub wykonywanych usług, w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku doświadczenia, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane lub są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy, wzór wykazu określa załącznik nr 5 do SIWZ. W przypadku usług nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. ? wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i uprawnień do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; wzór wykazu określa załącznik nr 6 do SIWZ. b) dotyczących posiadania kompetencji lub uprawnień: ? świadectwo kwalifikacji do obrotu substancjami szkodliwymi w oparciu o Ustawę z dnia 20 kwietnia 2004 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową (Dz.U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1263) oraz zgodne z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie programów kursów, przeprowadzania egzaminów oraz wzoru świadectwa kwalifikacji w zakresie substancji kontrolowanych z dnia 16 sierpnia 2004 r. (Dz.U. nr 195, poz. 2009 z 2004 r.) - jeżeli posiada. W przypadku, gdy Wykonawca nie posiada świadectwa kwalifikacji musi wykazać, że dysponuje osobami posiadającymi stosowny certyfikat zgodnie z Ustawą z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2158 z późn. zm.) - informację o posiadaniu certyfikatu przez personel należy umieścić w wykazie osób.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia dot. grupy kapitałowej stanowi załącznik nr 7 do SIWZ. 2. Pełnomocnictwo - jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z odpowiednim dokumentem rejestrowym. Pełnomocnictwo należy załączyć w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii; 3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo należy załączyć w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii; 4 Dowód wniesienia wadium. W przypadku wadium wnoszonego w innej formie niż pieniądz, do oferty należy dołączyć oryginał dokumentu wadialnego (gwarancji lub poręczenia); 5. Formularz asortymentowo - cenowy sporządzony zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 3 do SIWZ (dokument niepodlegający uzupełnieniu) w zakresie części, w której Wykonawca składa ofertę.
Tak
Informacja na temat wadium
1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: - w części pierwszej 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych); - w części drugiej 500,00 zł (słownie: pięćset złotych); - w części trzeciej 500,00 zł (słownie: pięćset złotych); - w części czwartej 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 2. Wadium należy wnieść, według wyboru Wykonawcy, w jednej z następujących form: 1) w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku Gospodarstwa Krajowego o numerze: 63 1130 1017 0020 1472 3320 0005, 2) poręczeniach bankowych, 3) poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, 4) gwarancjach bankowych, 5) gwarancjach ubezpieczeniowych lub 6) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r., poz. 310 z późn. zm.)
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 100,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.