Infolinia: 58 732-70-70
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
129z dziś
3455z ostatnich 7 dni
14726z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie przeglądów serwisowych, napraw i konserwacji urządzeń klimatyzacyjnych oraz...

Przedmiot:

Wykonanie przeglądów serwisowych, napraw i konserwacji urządzeń klimatyzacyjnych oraz wentylacyjnych wraz z instalacjami w budynku

Data zamieszczenia: 2020-10-29
Dane kontaktowe Zamawiającego: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach Rejon w Zabrzu
ul. Chudowska 1
41-810 Zabrze
powiat: Zabrze
tel.: 698 629 960
kat_rdk2@gddkia.gov.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Zabrze
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2020-11-09 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,Wykonanie przeglądów serwisowych, napraw i konserwacji urządzeń
klimatyzacyjnych oraz wentylacyjnych wraz z instalacjami w budynku
administracyjnym Rejonu w Zabrzu przy Ul. Chudowskiej 1."
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został wskazany w Opisie przedmiotu
zamówienia (zwany dalej ,,OPZ") stanowiącym załącznik nr 1 oraz projekcie umowy
stanowiącym załącznik nr 4.

Dokument nr: O.KA.Z-12.2415.14.2020.bch

Składanie ofert:
Formularz ofertowy należy przesłać na adres:
a) Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach,
Rejon w Zabrzu Ul. Chudowska 1, 41-810 Zabrze
b) Email: kat_rdk2@gddkia.gov.pl
do dnia 09.11.2020 r. do godz. 15;00.

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji zamówienia:
Termin realizacji: 48 miesięcy od daty zawarcia umowy

Wymagania:
W przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom Zamawiający żąda
wskazania w ofercie (Formularzu Ofertowym - załącznik nr 2) części zamówienia, której
wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.
Oferty złożone po ww. terminie nie będą brane pod uwagę (liczy się data wpływu).
Warunki płatności:
Zamawiający ma obowiązek zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy w terminie 30 dni, licząc
od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.
gdzie: C mm - cena brutto oferty najtańszej (zł)
Co - cena brutto oferty ocenianej (zł)
b) Wymagania co do zakresu zamówienia, które powinna obejmować oferowana
przez Wykonawcę cena:
1) Wynagrodzenie określone w Formularzu ofertowym jest wynagrodzeniem
kosztorysowym i zostało wyliczone w oparciu o kosztorys ofertowy
sporządzony metodą kalkulacji uproszczonej,
2) Wykonawca udzieli 12 miesięcy gwarancji na wykonane naprawy, a na
zastosowane części zamienne i materiały eksploatacyjne - zgodnie z gwarancją
przewidzianą przez ich producenta.
W załączeniu oświadczenie że, osoby które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia
posiadają wymagane uprawnienia (załącznik nr 3) tj. m.in. certyfikat dla personelu
uprawniający do wykonywania czynności, o których mowa w art. 14 ust.3 pkt 4 ustawy
z dnia 15.05.2015r. o substancjach zubożających warstwę ozonową o niektórych
fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. z 2015r. póz. 881).
Niniejsze zamówienie jest wyłączone spod stosowania ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r.,
poz. 907 ze zm.) na podstawie art. 4 pkt 8.
Ofertę należy przesłać na załączonym Formularzu ofertowym- załącznik nr 2.
Zamawiający wymaga odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie w terminie do: 09.11.2020r.
do godziny 15;00.
Pozostałe zasady postępowania:
1. Zamawiający poprawi w ofercie:
a) oczywiste omyłki pisarskie,
b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych
dokonanych poprawek, niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego
oferta została poprawiona.
2. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, w szczególności jeżeli:
1) Wykonawca złożył więcej, niż jedną ofertę;
2) Wykonawca nie złożył Formularza Oferty wraz z oświadczeniem o posiadaniu
wymaganych uprawnień;
3) oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia lub
w przypadku braku przedstawienia przez Wykonawcę dostatecznych wyjaśnień
potwierdzających, że cena oferty zapewnia realizację zamówienia;
4) oferta zawiera błędy w obliczeniu ceny;
5) oferta została złożona po terminie.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
1) wezwania Wykonawców we wskazanym terminie do wyjaśnienia treści oferty;
2) zbadania czy cena danej oferty nie jest rażąco niska (obowiązek wykazania, że
oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny spoczywa na wykonawcy);
3) wglądu do dokumentu/ów potwierdzającego uprawnienia osób wykonujących
przeglądy, niezbędne do realizacji niniejszego zamówienia;
4) unieważnienia postępowania, w szczególności gdy:
a) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu;
b) w przypadku, o którym mowa poniżej w ppkt. 4 zostały złożone oferty
dodatkowe o takiej samej cenie;
c) jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie
całości lub części zamówienia, nie zostaną mu przyznane;
d) cena oferty najkorzystniejszej/ oferty z najniższa ceną przewyższać będzie
zaplanowany przez Zamawiającego budżet na realizację danego zamówienia;
e) postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiająca zawarcie umowy.
4. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej
oferty przedstawiają taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający
spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną. W przypadku gdy zostaną złożone
oferty o takiej samej cenie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do
złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy,
składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w
złożonych ofertach.

Kontakt:
Osoba prowadząca sprawę: Bartłomiej Chmielarski - Rejon Zabrze, tel.: 698 629 960

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.