Infolinia: 58 732-70-70
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3495z ostatnich 7 dni
14893z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Zakup wyposażenia/materiałów dydaktycznych

Przedmiot:

Zakup wyposażenia/materiałów dydaktycznych

Data zamieszczenia: 2020-10-29
Dane kontaktowe Zamawiającego: KLS Partners spółka z o.o
Raabego 7/8
02-793 Warszawa
powiat: Warszawa
533 359 140
m.sztajner@klspartners.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/14486
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2020-11-06 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Program Rozwoju Edukacji Przedszkolnej Miasta Ostrołęki

Przedmioty zamówienia
DOSTAWA
Dostawy inne
Opis
Zapytanie ofertowe dotyczy wyboru Wykonawców dostaw w projekcie nr RPMA.10.01.04-14-a648/18 pn. ,,Program Rozwoju Edukacji Przedszkolnej Miasta Ostrołęki" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, w ramach Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.4 Edukacja przedszkolna.
Przedmiotem zamówienia jest zakup i odstawa wyposażenia, narzędzi TIK i innych pomocy dydaktycznych, wyposażenia łazienki i gabinetu logopedycznego, celem dostosowania i zapewnienia wysokiej jakości kształcenia przedszkolnego.
Przedmiot zamówienia obejmuje:
A. W ramach utworzenia nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Miejskim nr 8 (PM 8) i Przedszkolu Miejskim nr 18 (PM 8) w Ostrołęce:
1. Zakup wyposażenia/materiałów dydaktycznych w PM 8 (pomoce dydaktyczne/środki trwałe)
2. Zakup wyposażenia nowych oddziałów w PM 18 (pomoce dydaktyczne/środki trwałe) + DOSTAWA materiałów do zajęć terapeutycznych z psychologiem i pedagogiem, materiały edukacyjne do zajęć z motoryki dużej, materiały edukacyjne do zajęć z motoryki małej, materiały edukacyjne do zajęć korekcyjno-kompensacyjnych.
B. W ramach dostosowania istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami w Przedszkolu Miejskim nr 16 (PM 16) oraz w Przedszkolu Miejskim nr 5 (PM 5) w Ostrołęce:
1. Zakup wyposażenia do PM 16 (pomoce dydaktyczne/środki trwałe),
2. Zakup wyposażenia do PM 5 (pomoce dydaktyczne/środki trwałe),
Szczegółowy opis zamówienia waz ze specyfikacją zawarty jest w Załączniku nr 2 do zapytania ofertowego.

CPV: 37000000-8, 39000000-2, 39141000-2, 39161000-8, 39162000-5, 39162100-6

Dokument nr: 2020-654-14486, 10.1.4_b648_01/10/2020

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert
2020-11-06

Miejsce i termin realizacji:
Planowany termin podpisania umowy
2020-11

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
mazowieckie
Powiat
Ostrołęka
Gmina
Ostrołęka
Miejscowość
Ostrołęka

Wymagania:
Powstaje w kontekście projektu
RPMA.10.01.04-14-A648/18 - Program Rozwoju Edukacji Przedszkolnej Miasta Ostrołęki
Zamówienia uzupełniające
W przypadku zaistnienia takiej potrzeby Zamawiający zastrzega, że istnieje możliwość udzielenia
Wykonawcy wyłonionemu w trybie zasady konkurencyjności zamówień uzupełniających, w wysokości
nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia określonej w umowie zawartej z Wykonawcą.
Warunki zmiany umowy
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany umowy zawartej z wybranym w toku postępowania Wykonawcą, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia:
1. Termin bądź zakres realizacji przedmiotu umowy może ulec zmianie w następujących sytuacjach:
a. W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy, na jego uzasadniony wniosek, pod warunkiem, że zmiana ta wynika z okoliczności, których Wykonawca nie mógł przewidzieć na etapie składania oferty i nie jest przez niego zawiniona,
b. Wystąpienia okoliczności, których obiektywnie nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;
c. W przypadku zawinionego przez Zamawiającego nieprzekazania Wykonawcy dokumentów niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy, o ile Zamawiający zobowiązany był do przekazania takich dokumentów Wykonawcy;
2. Wynagrodzenie Wykonawcy określone w umowie może ulec zmianom w przypadku: rezygnacji z części usług, których wykonanie nie będzie konieczne lub będzie bezcelowe, w przypadku zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy - o wartość niewykonanych usług, przy czym Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za zrealizowane dotychczas prace.
3. Inne zmiany:
a. W przypadku zmiany regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy z Wykonawcą, który będzie wnosił nowe wymagania co do sposobu realizacji jakiegokolwiek tematu ujętego przedmiotem zamówienia pod warunkiem, że nie będzie to związane ze zmianą zakresu i wartości przedmiotu zamówienia;
4. W przypadku zaistnienia takiej potrzeby Zamawiający zastrzega, że istnieje możliwość udzielenia Wykonawcy wyłonionemu w trybie zasady konkurencyjności zamówień uzupełniających, w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia określonej w umowie zawartej z Wykonawcą.
5. Warunki zmian:
a. Inicjowanie zmian - na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego;
b. Uzasadnienie zmian - prawidłowa realizacja przedmiotu umowy, obniżenie kosztów, zapewnienie optymalnych parametrów technicznych i jakościowych;
c. Forma zmian - aneks do umowy z Wykonawcą w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Opis
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia w szczególności:
1. w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą oraz osób prawnych - posiadają aktualny wpis do CEIDG/KRS. Oferent zobowiązany jest do załączenia do Formularza Ofertowego odpowiedniego dokumentu (zaświadczenia) potwierdzającego spełnienie warunku na dzień złożenia Oferty.
2. jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowymi,
Typ
Wiedza i doświadczenie
Opis
3. posiada odpowiednią wiedzę, min. 3-letnie doświadczenie oraz zasoby techniczne i kadrowe umożliwiające realizację przedmiotu zamówienia. Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć Wykaz zrealizowanych trzech dostaw (Załącznik nr 3) w okresie ostatnich trzech lat przed dniem upływu terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadającym swoim rodzajem dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia o wartości minimum 65 000,00 zł brutto każda oraz datę i miejsce wykonania. (Za spełnienie warunku zamawiający uzna, jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał trzy dostawy odpowiadające przedmiotowi zamówienia, o wartości dostaw minimum 65 000,00 zł brutto każda z datą i miejscem wykonania). Do każdej pozycji wykazu należy załączyć dokument potwierdzający (referencje/FV/umowa), że dostawy zostały wykonane należycie.
Typ
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis
4. znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia,
Typ
Dodatkowe warunki udziału
Opis
5. nie jest wobec niego prowadzone postępowanie upadłościowe, ani upadłości nie ogłoszono,
6. nie jest powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo w rozumieniu wytycznych.

Uwagi:
Data opublikowania ogłoszenia
2020-10-29
Data ostatniej zmiany
2020-10-29

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany w oparciu o następujące kryteria:
,,cena": cena łączna brutto w złotych - 80% (80 pkt.)
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany w oparciu o następujące kryteria:
,,czas realizacji dostawy": czas realizacji dostawy - 20 % (20 pkt.)

Kontakt:
Osoby do kontaktu
Monika Sztajner
tel.: 533 359 140
e-mail: m.sztajner@klspartners.pl

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.