Infolinia: 58 732-70-70
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3334z ostatnich 7 dni
14511z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Termomodernizacja wielorodzinnego budynku mieszkalnego

Przedmiot:

Termomodernizacja wielorodzinnego budynku mieszkalnego

Data zamieszczenia: 2020-10-30
Dane kontaktowe Zamawiającego: Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,Wola"
ul. Lipowa 7
43-225 Wola
powiat: pszczyński
tel. 32/211-84-07, fax. 32/211-84-05
smwola@interia.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Wola
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2020-11-23 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA:
Termomodernizacja wielorodzinnego budynku mieszkalnego zlokalizowanego przy Ul. Górnicza46 w miejscowości Wola, w systemie zaprojektuj, sfinansuj i wybuduj.
przedmiotu zamówienia .
Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie wykonawcy zdolnego do realizacji zadania polegającego na: ,,przygotowaniu i przeprowadzeniu termomodernizacji wielorodzinnego budynku mieszkalnego zlokalizowanego przy Ul. Górnicza 46 w miejscowości Wola, w systemie zaprojektuj, sfinansuj i wybuduj". Realizacja przedmiotu zamówienia podzielona jest na dwa etapy.
ETAP PIERWSZY - dokumentacja techniczna.
1. Zamawiający oczekuje, że w pierwszym etapie prac Oferent przygotuje niezbędną dokumentacje projektową na wykonanie termomodernizacji budynku obejmującej w szczególności:
1) Wykonanie audytu energetycznego.
2) Wykonanie dokumentacji inwestorskiej (projekt budowlany, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, kosztorys inwestorski : szczegółowy i uproszczony, przedmiar robót). Zamawiający oczekuje, że docieplenie budynku zostanie zaprojektowanie w systemie dociepleń firmy ARSANIT.
2. Uzyskanie wszystkich niezbędnych i wymaganych prawem zezwoleń, opinii, pozwoleń, niezbędnych do uzyskania prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę.
3. Wykonanie zaleceń wynikających z ekspertyzy ornitologa dotyczących występowania miejsc gniazdowania i schronień zwierząt (ptaków) oraz nadzoru nad wykonywanymi pracami i protokołu odbioru końcowego.
ETAP DRUGI - realizacja prac termomodernizacyjnych.
4. Zamawiający oczekuje, że w drugim etapie prac Oferent:
1) Wykona prace termomodernizacyjne zgodnie z przygotowanym (na etapie pierwszym) i zatwierdzonym przez Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej audytem energetycznym i projektem budowlanym, które będą obejmowały:
a) wzmocnienie ścian frontowych w systemie ,,COPY-ECO" KOELNER
b) wykonanie izolacji termicznej ścian zewnętrznych w systemie typu ETICS(z wyjątkiem ściany szczytowej zaizolowanej termicznie w roku 2015) firmy ARSANIT,
c) montaż kominków wentylacyjnych ,
d) montaż kratek wentylacyjnych w istniejących otworach na wysokości przestrzeni stropodachu,
e) remont ścian bocznych balkonów - skucie starych tynków, uzupełnienie ubytków, tynkowanie,
f) remont płyt balkonowych - wykonanie nowych warstw posadzkowych, izolacji przeciwwilgociowej, obróbki blacharskiej, ułożenie płytek gresowych mrozoodpornych i antypoślizgowych (wybór 1 rodzaju z 3 zaoferowanych), remont spodniej oraz przedniej powierzchni płyt,
g) wymiana dotychczasowych balustrad balkonowych na nowe, identyczne jak w bliźniaczej części budynku przy Ul. Górnicza 1.
h) wymiana dotychczasowych zadaszeń nad balkonami na nowe, identyczne jak w bliźniaczej części budynku przy Ul. Górnicza 1.
i) wymiana zwodów pionowych instalacji odgromowej i ich montaż w warstwie izolacji termicznej, wymiana zwodów poziomych oraz otoku,
j) wymiana obróbek blacharskich attyki, okien, płyt balkonowych,
k) montaż kanałów zetowych w piwnicy,
l) wykonanie opaski wokół budynku z płytek betonowych,
m) montaż nawiewników higrosterowanych w każdym oknie kuchennym,
n) przełożenie elementów takich jak: tablice informacyjne, oświetlenie, kasety domofonowe, daszki nad wejściem, (montaż na ocieplone ściany zewnętrzne),
o) dostosowanie kolorystyki ścian szczytowych i frontowych do kolorystyki istniejącej w bliźniaczej części budynku przy Ul. Górnicza 1.
p) wykonanie na elewacji budynku danych adresowych nieruchomości.
q) utrzymanie przez cały okres realizacji prac na niezmiennym poziomie sygnału telewizji naziemnej
i satelitarnej w budynku. Po zakończeniu prac ponowny montaż anten do odbioru telewizji naziemnej i satelitarnej w miejscach wskazanych przez mieszkańców, w obrębie balustrad i ścian wnęk balkonowych.

Dokument nr: SM/KTEZ/01/10/2020

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego (Wola, Ul. Lipowa 7) dnia 24.11.2020r.
Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert.

Składanie ofert:
Oferty należy składać w Sekretariacie Zamawiającego (SM Wola Ul. Lipowa 7, 43-225 Wola), nie później niż do dnia 23.11.2020r. do godz. 13:00.

Wymagania:
Trybem postępowania jest przetarg nieograniczony, zgodnie z § 3 Regulaminu postępowania przy przeprowadzaniu przetargów na roboty projektowe, remontowo - budowlane, modernizacyjne, konserwacyjne oraz przeglądy w Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Wola" w Woli. Rodzaj zamówienia: usługa.

§ 8. Opis sposobu przygotowywania oferty
1. Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę, która musi obejmować całość zadania objętego niniejszym postępowaniem.
2. Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami musi być sporządzona przez Oferenta ściśle według postanowień niniejszej Specyfikacji.
3. Oferta wraz z załącznikami musi być napisana w języku polskim i pod rygorem nieważności złożona w formie pisemnej (napisana na komputerze lub maszynie do pisania, albo czytelnym pismem odręcznym). Oferty nieczytelne nie będą rozpatrywane. Oferta musi być trwale spięta (w sposób uniemożliwiający wysunięcie się którejkolwiek karty) oraz musi być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Oferenta. W przypadku podpisania oferty przez osobę nie wymienioną w dokumencie potwierdzającym uprawnienie do występowania w obrocie prawnym - należy dołączyć pełnomocnictwo pisemne, zgodne z obowiązującymi przepisami prawa. Pełnomocnictwo musi być dołączone w formie oryginału.
4. Oferta powinna zawierać spis treści. Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami powinny być ponumerowane i zaparafowane, a wszelkie miejsca w których Oferent naniósł zmiany winny być parafowane przez co najmniej jedną z osób podpisujących ofertę.
5. Oferent złoży ofertę wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami i oświadczeniami, w odpowiednio zabezpieczonej (zaklejonej) nieprzejrzystej kopercie, zaadresowanej na adres:

Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,WOLA"
ul. Lipowa 7, 43-225 Wola,
oznaczonej:
,,OFERTA na przygotowanie i przeprowadzenie termomodernizacji wielorodzinnego budynku mieszkalnego zlokalizowanego przy ul. Górnicza 46 w miejscowości Wola, w systemie zaprojektuj, sfinansuj i wybuduj."
6. Koperta powinna posiadać nazwę oraz adres Oferenta.
7. Nieoznaczenie koperty w w/w sposób będzie skutkowało odrzuceniem oferty.
8. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

Oferta winna zawierać:
1. Wypełniony i podpisany formularz ofertowy wraz z załącznikami, zawierającymi oświadczenia oraz dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu.
2. Dokumenty i oświadczenia wymagane od Oferenta:
1) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania oferty. Dokument ten musi stanowić potwierdzenie, że profil działania Oferenta odpowiada profilowi usług objętych niniejszym postępowaniem.
2) Oświadczenie Oferenta, że posiada odpowiednią wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zadania objętego niniejszym postępowaniem, dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym, oraz zasobami zdolnymi do wykonania zadania.
Do oświadczenia należy dołączyć:
a) wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat usług w zakresie odpowiadającym przedmiotowi niniejszego postępowania (wykonanie audytu energetycznego, dokumentacji technicznej, wykonanie prac termomodernizacyjnych itp.) ze wskazaniem daty oraz całkowitej wartości zrealizowanych przedsięwzięć, na łączną kwotę minimum 1.000.000,00 zł, potwierdzony referencjami, wystawionymi przez zamawiających,
b) wykaz osób, które będą wykonywać zadanie objęte niniejszym postępowaniem lub będą uczestniczyć w wykonaniu tego zadania, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania zadania, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności. W przypadku kadry kierowniczej należy dołączyć stosowne uprawnienia, a w przypadku kierowników robót uprawnienia budowlane w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia (np. branża budowlana, sanitarna, energetyczna) oraz zaświadczeń z właściwego oddziału Izby Inżynierów Budownictwa potwierdzające przynależność tych osób do tej izby na dzień składania oferty.
3) Oświadczenie Oferenta, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należyte wykonanie zadania objętego niniejszym postępowaniem.
Do oświadczenia należy dołączyć:
a) opinię banku w którym Oferent posiada rachunek, potwierdzającą zdolność kredytową Oferenta do kwoty minimum 1.000.000,00 zł.
4) Kopię polisy ubezpieczeniowej ważnej do dnia 30.06.2021r. wraz z dowodem opłaconej składki potwierdzającej, że Oferent jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie mniejszą niż 2.000.000,00 zł. Jeżeli ważność obowiązującej polisy upływa przed datą 30.06.2021r., Wykonawca jest zobowiązany złożyć oświadczenie o dostarczeniu Zamawiającemu nowej polisy ubezpieczeniowej w terminie do 7 dni od daty wygaśnięcia obecnej polisy.
5) Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające odpowiednio, że Oferent nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania oferty.
6) Aktualne Certyfikaty potwierdzające autoryzację Oferenta, wydane przez firmę ARSANIT.
7) Potwierdzenie wniesienia wadium.
8) Oświadczenie Oferenta o okresie udzielanej gwarancji na okres 60 miesięcy na zastosowane materiały oraz wykonawstwo całości prac objętych przedmiotem zamówienia.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.