Infolinia: 58 732-70-70
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3495z ostatnich 7 dni
14893z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Konserwacja oświetlenia ulicznego

Przedmiot:

Konserwacja oświetlenia ulicznego

Data zamieszczenia: 2020-10-30
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Gminy Wodzisław
Krakowska 6
28-330 Wodzisław
powiat: jędrzejowski
tel. 413806118 fax 413806118
sekretariat@ugwodzislaw.pl
Województwo: świętokrzyskie
Miasto: Wodzisław
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2020-11-12 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Gmina Wodzisław zwana dalej ,,Zamawiającym" zaprasza do złożenia ofert na Konserwację oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wodzisław w 2021 roku.
Przedmiot zamówienia: Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wodzisław w 2021 roku.
Przedmiotem zamówienia jest konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wodzisław w 2021 roku.
Konserwacją objętych jest ogółem 1256 szt. punktów świetlnych oświetlenia ulicznego, w tym:
- w miejscowości Wodzisław 228 szt., w tym 22 szt. punktów na oświetleniu wydzielonym kablowym,
- na pozostałym terenie Gminy Wodzisław 1028 szt., w tym 4 szt. punktów na oświetleniu wydzielonym kablowym. Zakres robót obejmuje:
a) wymianę niesprawnych źródeł światła na żarówki o nie gorszych parametrach;
b) wymianę niesprawnych bezpieczników;
c) wymianę i naprawę uszkodzonego osprzętu elektrycznego w oprawach;
d) regulację położenia źródeł światła względem kloszy i odbłyśników;
e) przeglądy techniczne punktów świetlnych;
f) utrzymanie stanu czystości opraw, źródeł światła, mycie kloszy i odbłyśników;
g) pomiary eksploatacyjne (skuteczności ochrony od porażeń, rezystancji uziemień ochronnych);
h) wymianę niesprawnych urządzeń sterowniczych (zegarów sterujących, przekaźników, styczników, gniazd bezpiecznikowych);
i) regulację zegarów sterujących;
j) wymianę i naprawę uszkodzonych elementów opraw a w przypadku braku możliwości ich wyremontowania wymianę oprawy na nową (na zlecenie Zamawiającego);
k) wymianę uszkodzonych przewodów w słupach oświetleniowych i wysięgnikach, niesprawnych zacisków, mostków i przewodów zasilających oprawę;
1) wymianę zabezpieczeń w szafce oświetleniowej;
m) wycinkę gałęzi zagrażających istniejącemu oświetleniu ulicznemu;
n) kontrolę sprawności oświetlenia;
o) lokalizację i naprawę uszkodzonych kabli zasilających obwody oświetleniowe, p) naprawę zerwanych lub uszkodzonych przewodów oświetlenia ulicznego w sieci podwieszonej;
q) czyszczenie i konserwację tablic sterowniczych i rozdzielczych; r) regulacja zwisów przewodów oświetlenia ulicznego;
s) usuwanie zwarć na liniach napowietrznych nn zasilających oświetlenie uliczne;
t) naprawę lub wymianę uszkodzonych skrzynek sterowania oświetleniem ulicznym
podwieszonych na słupach linii napowietrznych nn; u) prostowanie słupów oświetlenia wydzielonego; v) uzupełnienie i konserwacja zamknięć skrzynek, wnęk itp.; w) malowanie konstrukcji stalowych słupów, szafek, wnęk, uzupełnianie opisów;
x) zabezpieczenie i wymianę urządzeń uszkodzonych przez osoby trzecie, np. w wyniku kolizji drogowych (słupy oświetlenia wydzielonego, oprawy, klosze, wysięgniki, szafy oświetleniowe) na zlecenie Zamawiającego; y) inne prace związane z prawidłowym funkcjonowaniem oświetlenia ulicznego; z) prowadzenie rejestru zgłoszonych usterek i awarii na oświetleniu ulicznym
zgłoszonych przez Zamawiającego aa) zgłaszanie wykonania naprawy. Koszty związane z zakupem nowych słupów oświetlenia wydzielonego, opraw, kloszy, wysięgników i szaf oświetleniowych ponosi Zamawiający.
Maksymalny termin na usunięcie awarii od chwili zgłoszenia do Wykonawcy, wynosi w przypadku usterki typu:
a) bezpodstawne świecenie lamp ulicznych w porze dziennej - 12 godzin od zgłoszenia.
b) brak oświetlenia ulicznego w całym obwodzie - 1 dzień od zgłoszenia,
c) awaria pojedynczych opraw w obwodzie - 3 dni od zgłoszenia,
d) wymiana oprawy na nową - 14 dni od zgłoszenia.
Termin ten może ulec wydłużeniu za zgodą Zamawiającego w przypadku dużej ilości awarii spowodowanych trudnymi warunkami pogodowymi.

CPV: 50.23.21.00-1

Dokument nr: D.7011.7.2020

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert nastąpi dnia 12.11.2020r. o godz. 10:00 - Urząd Gminy w Wodzisławiu, Ul. Krakowska 6, 28-330 Wodzisław.

Specyfikacja:
Ze szczegółami zamówienia można zapoznać się w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy w Wodzisławiu, Ul. Krakowska 6, 28-330 Wodzisław, tel. (041) 380 61 20, w dni robocze (poniedziałek, środa, czwartek, piątek) w godz. 7:30 - 15:30 i wtorek w godz. 8.00-16.00.

Składanie ofert:
VII. Opis sposobu przygotowania oferty
Oferta powinna być podpisana przez Wykonawcę lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy.
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zaadresowanej na Gminę Wodzisław, Ul. Krakowska 6, 28-330 Wodzisław, opatrzonej napisem:
,,OFERTA - KONSERWACJA OŚWIETLENIA NIE OTWIERAĆ PRZED 12.11.2020. GODZ. 10-"
TERMIN SKŁADANIA ofert upływa dnia 12.11.2020r. o godz. 09:45 - sekretariat Urzędu Gminy Wodzisław, Ul. Krakowska 6, 28-330 Wodzisław.

Miejsce i termin realizacji:
IV. Termin wykonania zamówienia:
Realizacja zamówienia nastąpi w terminie od 1 stycznia 202 lr. do 31 grudnia 202lr.

Wymagania:
Wykonawca jest związany złożoną ofertą przez 30 dni od upływu terminu składania ofert.
II. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują co najmniej jedną osobą posiadającą aktualne kwalifikacje w zakresie dozoru i eksploatacji urządzeń oświetlenia drogowego.
V. Warunki płatności za wykonanie zamówienia:
Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy będzie płatne wykonawcy w terminie do 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury za zrealizowaną usługę w rozliczeniu miesięcznym.
VI. Opis sposobu obliczenia ceny:
1. W formularzu ofertowym należy podać cenę ryczałtową brutto za wykonanie usługi konserwacji oświetlenia przez 1 miesiąc kalendarzowy.
2. Podana cena jest ceną ryczałtową i zawiera wszystkie koszty jakie musi ponieść Wykonawca w celu prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia. Cena ta nie będzie podlegać zmianie i waloryzacji, za wyjątkiem ustawowej zmiany podatku VAT.
3. Przed obliczeniem ceny oferty Oferent powinien uzyskać niezbędne do sporządzenia oferty informacje mające wpływ na wartość zamówienia.
4. Cena oferty obejmująca podatek VAT musi być wyrażona w złotych z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku (grosze). Stawka VAT musi być określona zgodnie z przepisami obowiązującymi na dzień składania ofert.
5. Dla porównania ofert Zamawiający przyjmie cenę ofertową brutto za jeden miesiąc wykonywania usługi konserwacji.

Uwagi:
Jako najkorzystniejszą Zamawiający wybierze ofertę zawierającą najniższą cenę za jeden miesiąc pełnienia usługi konserwacji.
Zamawiający może unieważnić postępowanie bez podania przyczyny.

Kontakt:
III. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:
- w zakresie proceduralnym - Dorota Krasińska - inspektor ds. zamówień publicznych
- w zakresie przedmiotu zamówienia - Konrad Prusek - stanowisko ds. budowy i utrzymania dróg.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.