Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
2594z ostatnich 7 dni
10756z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Konserwacja urządzeń i instalacji elektrycznych w ramach pogotowia elektrycznego

Przedmiot:

Konserwacja urządzeń i instalacji elektrycznych w ramach pogotowia elektrycznego

Data zamieszczenia: 2020-11-12
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Miejski w Bierutowie
ul. Moniuszki 12
56-420 Bierutów
powiat: oleśnicki
tel. 0-71 314-62-51
karina.michalska@bierutow.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Bierutów
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2020-11-30 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE
Miasto i Gmina Bierutów kieruje do Państwa zapytanie ofertowe w sprawie wykonania zadania:

1. Przedmiot zamówienia:
Konserwacja urządzeń i instalacji elektrycznych w ramach pogotowia elektrycznego w obiektach stanowiących własność Miasta i Gminy Bierutów, w tym także konserwacja urządzeń oświetlenia ulicznego.

Zakres zamówienia obejmuje wykonanie usługi w branży elektrycznej, zwane dalej usługami, w zakresie konserwacji i naprawy, urządzeń i sieci instalacji elektrycznej, w szczególności:

1) Pełnienie całodobowego dyżuru w celu przystąpienia w czasie nie dłuższym niż 24 godz. do usunięcia awarii w obiekcie wskazanym przez Zamawiającego,
2) Usuwanie na bieżąco zgłaszanych awarii w obiektach Zamawiającego,
3) Wykonywanie nowych instalacji elektrycznych w miarę potrzeb Zamawiającego, np. doprowadzenie instalacji do nowych gniazd i punktów oświetleniowych, konserwacja opraw oświetleniowych,
4) Wykonywanie drobnych napraw instalacji elektrycznej w miarę potrzeb Zamawiającego, np. wymiana osprzętu elektrycznego, wymiana żarówek,
5) Sporządzanie dokumentacji związanej z podłączeniem nowych obiektów do instalacji elektrycznej,
6) Wykonywanie dodatkowych czynności wykraczających poza zakres opisany w punktach 1 - 5, które będą rozliczane kosztorysem powykonawczym
z zastosowaniem stawki roboczogodzinowej podanej w ofercie, po akceptacji przez Zamawiającego kosztorysu ofertowego na dodatkowe czynności.

Dokument nr: IR.2714.20.2.2020.KM

Składanie ofert:
6. Miejsce i termin złożenia propozycji cenowej:
1) Propozycja cenowa winna być złożona w Referacie Inwestycji i Remontów, pok. nr 1 budynek B - Bierutów, Ul. Moniuszki 12, do dnia 30.11.2020 r., w formie pisemnej, na dołączonych formularzach,
Na kopercie należy umieścić nazwę i adres Zamawiającego, nazwę i adres Wykonawcy oraz napis: Propozycja cenowa na zadanie pn.: Konserwacja urządzeń i instalacji elektrycznych w ramach pogotowia elektrycznego w obiektach stanowiących własność Miasta i Gminy Bierutów, w tym także konserwacja urządzeń oświetlenia ulicznego.
2) Propozycja otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej zostanie zwrócona Wykonawcy nie otwarta.

Miejsce i termin realizacji:
2. Wymagany termin realizacji umowy: od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2021 r.

Wymagania:
3. Warunki udziału w postępowaniu:
1) Firma elektroinstalacyjna składająca swoją ofertę musi posiadać stosowne i aktualne przez cały okres obowiązywania umowy uprawnienia, w tym kwalifikacje, potwierdzone świadectwem wydanym przez komisje kwalifikacyjne, stosownie do art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r., poz. 833 ze zm.).
2) Wykonawca zobowiązuje się wykonywać wszelkie prace starannie, przestrzegając przepisów BHP i ppoż, a w razie ich nieprzestrzegania zobowiązuje się do ponoszenia skutków z nimi związanych.
3) Zgłoszenia awarii Wykonawca będzie przyjmował telefonicznie oraz mailowo od pracownika merytorycznego Urzędu Miejskiego w Bierutowie.
4) Zaopatrzenie w materiały niezbędne do usunięcia awarii lub wykonania naprawy następować będzie po uprzednim uzgodnieniu zakupu z pracownikiem merytorycznym odpowiedzialnym za realizację umowy ze strony Zamawiającego.
5) Koszt zakupu materiałów pokrywać będzie Zamawiający.

4. Przy wyborze propozycji do realizacji Zamawiający będzie się kierował kryterium:
Cena - 100%
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest poza trybem przetargów publicznych na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.), jednakże z zachowaniem zasad konkurencyjności w formie zapytania cenowego.

5. Opis sposobu obliczenia ceny w składanej propozycji cenowej:
W cenę propozycji należy wliczyć:
a) wartość stawki podanej za 1 roboczogodzinę,
b) obowiązujący podatek od towarów i usług VAT.
Cena podana przez Wykonawcę za świadczoną usługę jest obowiązująca przez okres ważności umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania. Zamawiający wybierze propozycję odpowiadającą wszystkim postawionym przez niego wymogom i o najniższej cenie.
9. Istotne warunki zamówienia:
1) Jedynym kryterium oceny ofert będzie cena brutto za całość realizacji zamówienia;
2) Cena określona w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty niezbędne do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia w tym upusty i rabaty;
3) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, w której może być zaproponowana tylko jedna cena;
4) Postępowanie jest prowadzone w języku polskim. Wszelkie dokumenty składane
w trakcie postępowania sporządzone w języku obcym należy składać wraz
z tłumaczeniem na język polski;
5) Dokumenty są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność
z oryginałem przez Wykonawcę;
6) Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej przez siebie treści muszą być parafowane przez osobę uprawnioną do reprezentacji Wykonawcy;
7) Rozliczenie transakcji następować będzie przelewem na konto wskazane na fakturze lub rachunku w ciągu 14 dni od dnia otrzymania przez zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury lub rachunku przez Wykonawcę, na podstawie bezusterkowego protokołu odbioru końcowego podpisanego przez Wykonawcą
i Zamawiającego;
8) Wynagrodzenie należne Wykonawcy będzie wynagrodzeniem ryczałtowym;
9) Wykonawcy będą związani ofertą przez okres 30 dni roboczych. Bieg terminu związania oferta rozpoczyna się z upływem terminu składania ofert. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy
w sprawie zamówienia, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny;
10) Przed upływem terminu składania ofert, w szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może zmodyfikować treść zapytania ofertowego. Dokonana modyfikacja zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim Wykonawcom, którzy otrzymali zapytanie ofertowe;
11) Zamawiający może zamknąć postępowanie bez wybrania żadnej oferty,
w przypadku, gdy żadna ze złożonych ofert nie odpowiada warunkom określonym przez Zamawiającego;
12) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny;
13) Oferty niekompletne i złożone po terminie nie będą rozpatrywane;
14) Zamawiający może wezwać Wykonawcę do wyjaśnień lub uzupełnień złożonej oferty w zakresie dokumentów dotyczących przedmiotu zamówienia;
15) Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zostanie powiadomiony telefonicznie.

Uwagi:
8. KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", Urząd Miejski w Bierutowie informuje, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Bierutowa, wykonujący swoje zadania przy pomocy Urzędu Miejskiego w Bierutowie, zlokalizowanego w Bierutowie przy ul. Moniuszki 12;
2) przedstawicielem Administratora jest - nie wyznaczono przedstawiciela,
(tylko, jeśli ma zastosowanie - nazwisko, imię, pełniona funkcja przedstawiciela oraz jego dane kontaktowe)
3) Inspektor Ochrony Danych Osobowych wykonuje swoje obowiązki w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bierutowie, zlokalizowanego w Bierutowie przy ul. Moniuszki 12, Bud. A, pok. 7, tel. 71 314 62 51 wew. 38, e-mail: sekretarz@bierutow.pl;
4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.;
5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych jest/będą: każdy uzyskujący wgląd
w dokumentację postępowania o udzielenie zamówienia - zgodnie z ustawą
o dostępie do informacji publicznej;
6) Pani/Pana dane będą przekazywane do państwa trzeciego, organizacji międzynarodowej - dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego;
7) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy w sprawie zamówienia publicznego przekracza 5 lat - przez cały czas trwania umowy. Po tym czasie dokumentacja zostanie przekazana do archiwum zakładowego;
8) posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora sprostowania, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, usunięcia, przenoszenia danych;
9) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
10) podanie danych jest fakultatywne;
11) w przypadku niepodania danych nie będzie możliwe otrzymywanie informacji wykonanie umowy;
12) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Kontakt:
7. Osobami uprawnionymi do kontaktów ze zleceniobiorcami są :
W sprawach dotyczących zapytania cenowego informacji udziela:
Karina Michalska - Podinspektor ds. infrastuktrury technicznej i budowlanej
tel. 71 314-62-51 wew. 23, karina.michalska@bierutow.pl
Pytania można kierować pisemnie na adres Zamawiającego, ul. Moniuszki 12, 56-420 Bierutów, tel.: 71 314-62-51, fax: 71 314-64-32, e-mail:karina.michalska@bierutow.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.