Infolinia: 58 732-70-70
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
2420z ostatnich 7 dni
10479z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Serwis urządzeń chłodniczych

Przedmiot:

Serwis urządzeń chłodniczych

Data zamieszczenia: 2020-11-17
Dane kontaktowe Zamawiającego: Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II
ul. Prądnicka 80
31-202 Kraków
powiat: Kraków
tel. 12 614 35 15, tel.: 12/6142016
kontakt@szpitaljp2.krakow.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Kraków
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2020-12-08 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE
w sprawie ,,Serwisu urządzeń chłodniczych".

Dokument nr: TTW/2232/5/2020/2

Składanie ofert:
4) Miejsce składania ofert:
W siedzibie Zamawiającego przy Ul. Prądnickiej 80, 31-202 Kraków w Pawilonie A-V
na Dziennik Podawczy do dnia 08.12.2020r. do godz. 10:00. Oferty złożone po
terminie nie będą otwierane i zostaną zwrócone Wykonawcy.

Wymagania:
5) Prowadzone postępowanie nie stanowi przetargu w rozumieniu Kodeksu Cywilnego
ani ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Zamawiający nie jest zobligowany do
wyboru jakiejkolwiek oferty, a złożenie ofert nie stanowi podstawy do występowania
z jakimikolwiek roszczeniami wobec Zamawiającego ze strony podmiotu, który złożył
ofertę.
6) Warunki zgłaszania ofert:
a) Wykonawca może zaproponować tylko jedną cenę (w danej pozycji
formularza cenowego) i nie może jej zmienić,
b) Oferta zawiera datę końcową związania ofertą, nie krótszą niż 3 tygodnie od
daty złożenia oferty,
c) Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej, opatrzoną
pieczęcią/podpisem w zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu, wyraźnie
oznaczonej numerem postepowania wskazanym w zaproszeniu do składania
ofert:
,,Ogłoszenie nr TTW/2232/5/2020/2 - Serwis urządzeń chłodniczych"
7) Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę/y uprawnione do
składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy zgodnie z zasadami reprezentacji.
8) Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na
ofertę sporządzony w innym języku niż język polski powinien być złożony wraz z
tłumaczeniem na język polski.
9) Wykonawca zobowiązany jest do podpisania umowy, której wzór jest załącznikiem do
niniejszego postępowania.
10) Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert.
11) Ofertę przedstawić w formie uzupełnionego formularza cenowego. Wartości należy
podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.2. Warunki realizacji zamówienia:
1) Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usług w zakresie: konserwacji urządzeń
chłodniczych wyszczególnionych w załączniku nr 1 do umowy, napraw serwisowych
pozostałego sprzętu chłodniczego nie wymienionego w załączniku nr 1 zgodnie z cen-
nikiem podanym w załączniku nr 2 do umowy.
2) Wykonawca zobowiązany jest przystąpić do napraw w ciągu 48 godzin od chwili
zgłoszenia oraz wykonania naprawy niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie
do 3 dni roboczych od chwili zgłoszenia.
3) Na wykonane naprawy Wykonawca udziela 3 miesiące gwarancji. Jeżeli naprawa po-
lega na wymianie części na nową, wówczas Wykonawca udziela gwarancji na daną
część na okres 12 miesięcy.
4) Szczegółowe wymagania i opis zamówienia - patrz "wzór umowy"
3. Kryteria oceny ofert:
1) Zamawiający dokonując wyboru ofert, może pominąć oferty, co do których uznaje, że
zawierają rażąco niską cenę. W przypadku gdy Zamawiający ma podejrzenie, że
zaproponowana cena jest rażąco niska, może wystąpić do oferenta z wnioskiem o
złożenie wyjaśnień odnośnie zaproponowanej ceny.
2) Zamawiający nie jest zobligowany do wyboru jakiejkolwiek oferty, a złożenie
oferty nie stanowi podstawy do występowania z jakimikolwiek roszczeniami
wobec Zamawiającego ze strony podmiotu, który złożył ofertę. W szczególności,
Zamawiający nie dokonuje wyboru oferty, jeżeli:
a) Oferta z najkorzystniejszą cena przewyższa kwotę, którą zamawiający zamie-
rza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
b) Wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postepo-
wania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie
można było wcześniej przewidzieć.
3) Wyboru oferty Zamawiający dokona na podstawie formularza cenowego, kierując się
najkorzystniejszym kryterium cenowym.
4) Informacje o wybranej ofercie Zamawiający zamieszcza na swojej stronie
internetowej (w odpowiedniej zakładce):
http://www.szpitaljp2.krakow.pl
5) Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy,
Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.
6) W przypadku nie wybrania Wykonawcy (np. brak ofert, odrzucenie ofert)
Zamawiający dopuszcza możliwość ponownego rozpoczęcia procedury zapytania
ofertowego.
7) Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z właściwymi oferentami
w celu uzupełnienia lub doprecyzowania ofert.

Kontakt:
Kontakt w sprawie ogłoszenia:
1) Krzysztof Juszczyk
tel.: 12/6142016
mail: k.juszczyk@szpitaljp2.krakow.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.