Infolinia: 58 732-70-70
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3334z ostatnich 7 dni
14511z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Konserwacja i serwisowanie urządzeń grzewczych w kotłowni

Ogłoszenie z bezpłatnym dostępem.
Przedmiot:

Konserwacja i serwisowanie urządzeń grzewczych w kotłowni

Data zamieszczenia: 2020-11-20
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Boguszowie-Gorcach
ul. Henryka Sienkiewicza 46
58-370 Boguszów-Gorce
powiat: wałbrzyski
tel. (74) 84 49 411, fax (74) 66 22 964
zgm@boguszow.com.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Boguszów-Gorce
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2020-12-25 01:00:00
Dokumenty do pobrania
ZAPYTANIE OFERTOWE
Dot: Konserwacji i serwisowania urządzeń grzewczych w kotłowni budynku przy Ul. Szkolnej 10 w Boguszowie-Gorcach
ZAPRASZA do złożenia oferty na:
wykonywanie przeglądu technicznego
oraz świadczenie usług serwisowania i konserwacji urządzeń grzewczych
w kotłowni przy Ul. Szkolnej 10 w Boguszowie-Gorcach
1. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie przeglądu technicznego oraz świadczenie usług serwisowania
i konserwacji urządzeń grzewczych w kotłowni przy Ul. Szkolnej 10 w Boguszowie-Gorcach. Szczegółowo zakres
przedmiotu zamówienia obejmował będzie:
A. Wykonanie przeglądu rocznego kotła gazowego firmy De Dietrich, typu lnnovens Pro MCA 65
ze standardowym palnikiem, w terminie do 15.12.2020r przez osobę posiadającą odpowiednie
uprawnienia.
Szczegółowy zakres prac związany z przeglądem:
1. przegląd techniczny kotła, armatury zabezpieczająco-odcinającej i regulatorów z analizą spalin i pomiarem
ciągu kominowego, z uwzględnieniem szczelności instalacji odprowadzenia spalin, zakończony
odpowiednim protokołem,
2. przegląd szczelności i stanu technicznego instalacji c.o.,
3. przegląd szczelności i stanu technicznego instalacji gazowej zakończony odpowiednim protokołem,
4. konserwacja, korekta nastaw, regulacja i czyszczenie kotła, automatyki kotłowej, armatury
zabezpieczającej oraz kontrolno-pomiarowej z uwzględnieniem regulacji palników,
5. sprawdzenie poprawności połączeń elektrycznych regulatorów kotła i osprzętu elektromechanicznego na
kotłowni,
6. kontrola pomp, zaworów bezpieczeństwa i naczyń wzbiorczych.
B. Świadczenie usług serwisowych urządzeń w kotłowni tj:
1. Nadzór nad prawidłową pracą urządzeń stanowiących wyposażenie kotłowni,
2. Korygowanie i optymalizowanie nastaw programowych automatyki sterującej,
3. Uzupełnianie wody w zładzie instalacji c.o.,
4. Kontrola pracy kotłowni raz w tygodniu w sezonie grzewczym (dopuszczamy zdalny monitoring).
5. Utrzymanie gotowości na informację o awarii i reakcję w ciągu 2-ch godzin od otrzymania zgłoszenia,
przyjazd na miejsce awarii, określenie przyczyn awarii, określenie kosztów usunięcia awarii oraz możliwie
szybkie usunięcie awarii ( do ceny oferty należy wliczyć koszty utrzymania gotowości i reakcji na awarię
wraz z przyjazdem na miejsce awarii, określeniem przyczyn awarii i kosztów jej usunięcia. Koszty usunięcia
awarii rozliczane będą na podstawie osobnych zleceń.)
6. Przeprowadzenie przed rozpoczęciem sezonu grzewczego głównej próby szczelności i wytrzymałości
instalacji gazowej - odcinka rurociągu od gazomierza do urządzeń w kotłowni zakończone odpowiednim
protokołem,
7. Dostarczenie książki ruchu i eksploatacji kotłowni oraz dokonywanie w niej zapisów parametrów, awarii,
usterek i kontroli kotłowni.
C. Wykonawca zobowiązany będzie do przestrzegania przepisów BHP i p. poż.

Składanie ofert:
7. Miejsce i termin złożenia oferty cenowej:
1. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 25.12.2020r. do godz. 11:00, w siedzibie zamawiającego,
ul. Sienkiewicza 46,
58-370 Boguszów-Gorce, Sekretariat, pok. Nr 8.
2. Propozycja otrzymana przez zamawiającego po terminie podanym powyżej nie będzie uwzględniona
przy wyborze.

Miejsce i termin realizacji:
2. Termin wykonania zamówienia
1. Przewidywany termin rozpoczęcia świadczenia usług objętych przedmiotem zamówienia -
01.12.2020r.
2. Termin zakończenia świadczenia usług objętych przedmiotem zamówienia - 10.05.2021r
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany terminów rozpoczęcia i zakończenia świadczenia usług
objętych przedmiotem zamówienia w zależności od okresu trwania sezonu grzewczego.

Wymagania:
3. Sposób obliczenia ceny
1. Wykonawca określi cenę ofertową (koszt) za wykonanie całości zamówienia wraz z podaniem wyceny
prac netto i brutto, zgodnie z formularzem ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do Zapytania
Ofertowego
2. W całkowitej cenie ofertowej, obejmującej całość zamówienia, mają być zawarte wszelkie koszty
i składniki związane z zamówieniem, które to koszty można było przewidzieć w terminie
opracowywania oferty do czasu jej złożenia
3. ceny podane mają być wyrażone cyfrowo i słownie,
4. cena ofertowa jest wiążąca - ostateczna
4* Warunki udziału
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający poniższe warunki:
1. Posiadanie uprawnień
Przedmiotowy warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca posiada odpowiednie uprawnienia do wykonywania
określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku
Zamawiający dokona oceny sprawdzania niniejszego warunku na podstawie oświadczenia potwierdzającego
spełnianie warunku oraz na podstawie aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeśli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji
2. Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Przedmiotowy warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się dysponowaniem min. 1 osobą
posiadającą uprawnienia do wykonywania przeglądów i serwisowania kotłów firmy De Dietrich.
Opis sposobu dokonywania oceny tego warunku
Zamawiający dokona oceny sprawdzania niniejszego warunku na podstawie oświadczenia potwierdzającego
spełnianie warunku oraz wykazu osób biorących udział w wykonaniu zamówienia.
5. Ocena i wybór oferty
1. Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości przy ul. Szkolnej 10 w Boguszowie-Gorcach, wybierze
najkorzystniejszą dla siebie ofertę, spośród wszystkich złożonych w terminie ofert nie podlegających
wykluczeniu lub odrzuceniu.
6. Sposób przygotowania oferty
Oferta ma zawierać następujące dokumenty:
1. formularz oferty * zał. 1
2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeśli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji
3. oświadczenie- wg zał. 2
4. wykaz osób - wg zał. 3
5. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie w
poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność.
6. Koperta powinna być zaadresowana na: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Spółkę z o.o. w
Boguszowie-Gorcach oraz oznakowana w sposób następujący: "Oferta na świadczenie usług
konserwacyjnych dla kotłowni przy ul. Szkolnej 10 w Boguszowie-Gorcach"
7. Koperta powinna posiadać nazwę i adres Wykonawcy, aby można było odesłać ofertę w przypadku
stwierdzenia jej opóźnienia.
9. Informacje Dodatkowe
1. Wykonawca winien zapoznać się z całością Zapytania Ofertowego.
2. Wszystkie formularze zawarte w Zapytaniu Ofertowym powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę
ściśle według wskazówek.
3. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i przedłożeniem oferty. Zamawiający
nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
4. Każdy Wykonawca przedłoży tylko jedną ofertę sam lub jako oferta wspólna kilku wykonawców
6. W sytuacjach uzasadnionych zamawiający zastrzega sobie możliwość dodatkowych rozmów z
wykonawcami, jak również negocjacji.
7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania, bez podania przyczyny na
każdym jego etapie.

Kontakt:
5. Osobami działającymi w imieniu Zamawiającego, uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:
o w sprawach formalno-prawnych nieruchomości Barbara Romańczyk tel 74 84 49 411
wew. 28
o w sprawach związanych z zapytaniem ofertowym, przygotowaniem oferty Justyna Mazur-
Korościk tel. 74 844 9411 wew. 33

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.