Infolinia: 58 732-70-70
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
2420z ostatnich 7 dni
10479z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Bieżące utrzymanie oświetlenia i odwodnienia drogi

Przedmiot:

Bieżące utrzymanie oświetlenia i odwodnienia drogi

Data zamieszczenia: 2020-11-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Bytom - Miejski Zarząd Dróg i Mostów
ul. Smolenia 35
41-902 Bytom
powiat: Bytom
tel. 032 39 69 726, fax: 032 39 69 729
zamowienia@mzdim.bytom.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Bytom
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2020-12-01 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Konkurs ofert
III. Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest bieżące utrzymanie oświetlenia i odwodnienia Ul. Hakuby - drogi dojazdowej do Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Bytomiu w Bytomiu w 2021r.
2. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w Opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 6 do niniejszych Informacji.
3. Materiały pozyskane w trakcie zamówienia stanowią odpad i winny zostać unieszkodliwione przez Wykonawcę, który na tę okoliczność zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu stosowne dokumenty.
4. Podczas prowadzenia robót w pasie drogowym Wykonawca jest zobowiązany dokonać ich prawidłowego oznakowania, zgodne z załącznikiem do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r.
w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181
z późn. zm.).

CPV: 90.47.00.00-2, 50.23.21.00-1

Otwarcie ofert: 4. Otwarcia i oceny ofert dokona komisja powołana przez Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów w Bytomiu.

Składanie ofert:
1. Ofertę należy przesłać drogą elektroniczną na adres: zamowienia@mzdim.bytom.pl na formularzu ofertowym o treści załącznika nr 1 - Formularz ofertowy, zaznaczając w temacie wiadomości nr sprawy: DTTN.2621.50.2020.DNP do dnia 01.12.2020 roku do godz. 10:00.
2. Do upływu terminu wyznaczonego na składanie ofert, Wykonawca może dokonywać w złożonej ofercie zmian, poprawek czy uzupełnień pod warunkiem, że pisemnie powiadomi o tym fakcie Zamawiającego. Powiadomienie, o którym mowa wyżej winno być złożone w sposób i na zasadach, na jakich składana jest oferta, z odpowiednim dopiskiem ,,ZMIANA".
3. Do upływu terminu wyznaczonego na składanie ofert, Wykonawca ma prawo do wycofania złożonej oferty.

Miejsce i termin realizacji:
IV. Termin wykonania zamówienia:
od dnia zawarcia umowy (przy czym nie wcześniej niż od 02.01.2021r.) do dnia 31.12.2021r..

Wymagania:
V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1. posiadania wiedzy i doświadczenia:

tj. w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - wykonali lub wykonują usługi w pasie drogowym polegające na czyszczeniu łącznie 80 szt studzienek ściekowych (wpustów ulicznych) wraz z przykanalikami, przy czym jedno zamówienie (jedna umowa) winna dotyczyć nie mniej niż 50 szt. studzienek ściekowych (wpustów ulicznych) oraz co najmniej 1 szt. separatora na kanalizacji deszczowej,

oraz wykonał lub wykonuje co najmniej jedną usługę (umowę) polegającą na konserwacji oświetlenia ulicznego obejmującą co najmniej 50 szt. punktów świetlnych.

UWAGA: usługi polegające na czyszczeniu studzienek ściekowych oraz konserwacji oświetlenia ulicznego mogą być wykonywane w ramach jednego lub kilku zamówień (umów).
Artukuł I. dysponowania osobami:
tj. dysponują lub będą dysponować następującymi osobami skierowanymi przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnymi za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych tj.:
- co najmniej 2 osobami posiadającymi ważne świadectwa kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji ,,E" do 1kV wydane na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. z 2003r., nr 89 poz. 828 z późn. zm.),

- co najmniej 1 osobą posiadającą ważne świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru ,,D" do 1kV wydane na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. z 2003r., nr 89 poz. 828 z późn. zm.).

- co najmniej 1 osobą mającą przeszkolenie do prac pod napięciem,

2. dysponowania narzędziami i urządzeniami technicznymi w celu wykonania zamówienia:

- co najmniej 1 samochodem dostawczym o DMC do 3,5 ton,
- co najmniej 1 podnośnikiem koszowym na podwoziu samochodowym.

VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w niniejszym postępowaniu:

1. wypełniony formularz oferty,
2. wykaz usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz
z podaniem ich przedmiotu, ilości, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane (wzór stanowi Załącznik Nr 2),
3. wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia wraz z informacjami na temat ich doświadczenia zawodowego, zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami (wzór stanowi Załącznik nr 3).
4. wykaz narzędzi i urządzeń technicznych (wzór stanowi Załącznik nr 4).
5. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
VIII. Opis sposobu przygotowania oferty:

1. Oferta powinna być sporządzone w języku polskim, pismem komputerowym, maszynowym lub trwałą czytelną techniką.
2. Oferta, wszystkie oświadczenia i załączniki winny być podpisane i opieczętowane przez Wykonawcę tzn. przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną we właściwym rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy, lub przez pełnomocnika posiadającego odpowiednie umocowanie.
3. Przez poświadczone kopie dokumentów zamawiający rozumie dokumenty podpisane i opieczętowane przez Wykonawcę, opatrzone klauzulą: ,,za zgodność z oryginałem".
4. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez Wykonawcę.
5. Pełna oferta powinna składać się z:
1) formularza oferty,
2) oświadczeń i dokumentów, o których mowa w cz. VI,
oraz - jeśli dotyczy:
3) pełnomocnictwa do działania w imieniu Wykonawcy w przypadku, gdy nie jest to osoba upoważniona do reprezentowania Wykonawcy z mocy prawa - oryginał lub kopia poświadczona notarialnie za zgodność z oryginałem.
X. Opis sposobu obliczenia ceny.

1. Wykonawca winien skalkulować łączną cenę ofertową brutto z uwzględnieniem obowiązującego 23% podatku VAT.
2. Cena ofertowa brutto winna zostać skalkulowana zgodnie ze wszystkimi informacjami zawartymi
w niniejszej informacji, w szczególności zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia oraz Wzorem Umowy.
3. W cenie ofertowej powinny zostać skalkulowane wszystkie elementy, które zostały wyszczególnione
w Opisie przedmiotu zamówienia. Ponadto winny być uwzględnione wszystkie koszty (np. materiały, robocizna, praca sprzętu i urządzeń, koszty unieszkodliwienia i/lub zagospodarowania odpadów, koszty pośrednie oraz zysk itp.).
4. Cena ofertowa brutto winna być wyrażona w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. W razie braku zapisu miejsc po przecinku Zamawiający uzna, że podano tam cyfry "00".
5. Zaoferowana przez Wykonawcę cena nie będzie podlegała waloryzacji w trakcie realizacji zamówienia.

XI. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

1. Zamawiający oceni oferty wg następujących kryteriów, w następujący sposób :

kryterium ceny - waga 100 %
Zamawiający oceni w tym kryterium łączną cenę ofertową brutto, wg następującego wzoru:

Cn
X = ---------- x 100,00 pkt
Cb
gdzie:
X - ilość punktów przyznana danej ofercie w kryterium ceny,
Cn - najniższa cena ofertowa brutto,
Cb - badana cena ofertowa brutto,
przy obliczeniu punktacji ofert Zamawiający zastosuje zaokrąglenia do dwóch miejsc po przecinku.

Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę ofertową brutto.

2. Zamawiający oceni oferty nie podlegające odrzuceniu. Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą łączną punktację.
3. W przypadku błędnego przemnożenia orientacyjnej (szacunkowej) ilości prac do wykonania i cen jednostkowych lub też błędnego podsumowania za właściwe Zamawiający uzna wskazane przez wykonawcę ceny jednostkowe.

XII. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

1. Informację o wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej oraz przesyła wykonawcom, którzy złożyli oferty. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zostanie powiadomiony o miejscu i terminie zawarcia umowy.
2. Umowa zostanie zawarta do łącznej ceny ofertowej brutto.
3. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana jako najkorzystniejsza zobowiązany jest - przed zawarciem umowy - do przekazania Zamawiającemu informacji dotyczących:
1) przekazania danych osób podpisujących umowę (imię i nazwisko, funkcja),
2) przekazania danych osoby odpowiedzialnej za realizację umowy wraz z danymi kontaktowymi (imię i nazwisko, telefon stacjonarny, komórkowy, fax., e-mail),

XIII. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy
w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach.

1. Istotne dla stron postanowienia zawiera Wzór Umowy stanowiący Załącznik nr 5.
2. Do umowy stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

Uwagi:
XIV. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", Zamawiający informuję, że:

1. Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Bytomiu z siedzibą przy ul. Smolenia 35.
2. Inspektorem ochrony danych osobowych w Miejskim Zarządzie Dróg i Mostów w Bytomiu jest Pan Radosław Schejbal - tel. 604-854-702, e - mail : iod_edu@um.bytom.pl
3. Dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
4. (a w przypadku dokonania wyboru złożonej oferty jako najkorzystniejszej i zawarciu umowy, także w celu związanym z realizacja zamówienia);
5. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą lub Pzp;
6. Dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
7. Obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio jego dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają
z ustawy Pzp;
8. W odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
9. Wykonawca posiada:
? na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
? na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
? na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ;
? prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
10. Wykonawcy nie przysługuje :
? w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
? prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
? na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Kontakt:
VII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się
z Wykonawcami :
Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest: Marta Sutter,
tel. (32) 39 69 726, od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 15.00, e-mail: zamowienia@mzdim.bytom.pl

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.